ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการติดตั้งอะแด็ปเตอร์ Microsoft Loopback ใน Windows XP

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft Windows 2000 ในบทความนี้ โปรดดู 236869.
สรุป
อะแด็ปเตอร์ Microsoft Loopback เป็นเครื่องมือทดสอบในสภาพเครือข่ายเสมือนที่ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ นอกจากนี้ คุณต้องใช้อะแด็ปเตอร์ Loopback ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย หรือโปรแกรมควบคุมของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถรวมไคลเอนต์ โพรโทคอล และรายการการกำหนดค่าเครือข่ายต่างๆ ไว้ในอะแด็ปเตอร์ Loopback และคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายในภายหลังได้ในขณะที่ยังรักษาข้อมูลการกำหนดค่าของเครือข่ายไว้ คุณยังสามารถติดตั้งอะแด็ปเตอร์ Loopback ในระหว่างกระบวนการติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลได้เช่นกัน

การติดตั้งด้วยตนเอง

การติดตั้งอะแด็ปเตอร์ Microsoft Loopback ใน Windows XP ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ถ้าคุณอยู่ในมุมมองแบบ คลาสสิก ให้คลิกที่ มุมมอง สลับไปยังประเภท ใน แผงควบคุม ที่อยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
 3. คลิกสองครั้งที่ เครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์อื่นๆ แล้วคลิก ถัดไป
 4. ภายใต้ ดูเพิ่มเติม ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก เพิ่มฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก ถัดไป
 5. คลิก ใช่ ฉันได้เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์แล้ว แล้วคลิก ถัดไป
 6. ที่ด้านล่างสุดของรายการ คลิก เพิ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ แล้วคลิก ถัดไป
 7. คลิก ติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่ฉันเลือกจากรายการด้วยตนเอง แล้วคลิก ถัดไป
 8. คลิก การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิก ถัดไป
 9. ในกล่อง ผู้ผลิต คลิก Microsoft
 10. ในกล่อง การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย คลิก อะแด็ปเตอร์ Microsoft Loopback แล้วคลิก ถัดไป
 11. คลิก เสร็จสิ้น
หลังจากติดตั้งอะแด็ปเตอร์สำเร็จแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกด้วยตนเองได้เช่นเดียวกับอะแด็ปเตอร์อื่นๆ ถ้าคุณสมบัติของ TCP/IP ถูกกำหนดค่าให้ใช้ DHCP อะแด็ปเตอร์จะใช้ autonet address (169.254.x.x/16) เนื่องจากอะแด็ปเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับสื่อกายภาพจริง

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น คุณสมบัติของ TCP/IP จะถูกกำหนดค่าให้ใช้ DHCP

การติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูล

การติดตั้งอะแด็ปเตอร์ Microsoft Loopback ให้ใช้แฟ้มตัวอย่าง Unattend.txt ดังต่อไปนี้เป็นต้นแบบสำหรับแฟ้ม Unattend.txt ของคุณ:
[NetAdapters] Adapter01=Params.Adapter01[Params.Adapter01] InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter ConnectionName ="MS Loopback Adapter"[NetProtocols] MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP ; TCP/IP parameters ; Use parameter values specific to your network[Params.MS_TCPIP] AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01 DNS=yes DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com EnableLMHosts=No ; Adapter Specific TCP/IP parameters ; Use parameter values specific to your network[params.TCPIP.Adapter01] SpecificTo=Adapter01 DNSDomain=mycorp.com DNSServerSearchOrder=192.168.5.251 WINS=no DHCP=no IPAddress=192.168.5.10 SubnetMask=255.255.255.0 DefaultGateway=192.168.5.254


ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่แฟ้ม Windows XP Preinstallation Reference Help ในโฟลเดอร์ Support\Tools\Deploy.cab ในซีดีรอม Windows XP ของคุณ

หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ