วิธีคือการลงรายการใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินตามความยืดหยุ่น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:848278
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เนื้อหาของ TechKnowledge
การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้เลือกใบแจ้งหนี้โดยยึดตามสถานะการลงรายการบัญชีและเงื่อนไขการเลือกที่ป้อนในขณะมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน สถานะของแต่ละใบแจ้งหนี้ต้องเป็น 'PR เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านการประมวลผลการพิมพ์ขั้นสุดท้ายเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการลงรายการบัญชี เมื่ออินวอยซ์ถูกลงรายการบัญชี ปรับปรุงต่อไปนี้เกิดขึ้น:

ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้

สถานะของใบแจ้งหนี้ การจัดเก็บอยู่ในตารางหัวข้ออินวอยซ์ (PJINVHDR), ถูกตั้งค่าเป็น 'ใบสั่งซื้อ' สำหรับการลงรายการบัญชี โปรแกรมปรับปรุงระเบียนหัวกระดาษนอกจากนี้ยัง มีหมายเลขชุดงานและรอบระยะเวลาบัญชี โดยระบบจะกำหนดหมายเลขชุดงาน และรอบระยะเวลาทางบัญชีถูกป้อน โดยผู้ใช้เมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมลงรายการบัญชี (โครงการชุดปัจจุบันรอบระยะเวลาที่เป็นค่าเริ่มต้น แต่อาจเขียนทับ) สำหรับวัตถุประสงค์ของแนวทางการตรวจสอบบัญชี ระเบียนในโมดูลทั้งหมด (บัญชีแยกประเภททั่วไป ลูกหนี้ PC) ติดแท็ก ด้วยหมายเลขชุดงานเดียวกัน

รายละเอียดใบแจ้งหนี้

ฟิลด์สถานะการเรียกเก็บเงินในตารางรายละเอียดใบแจ้ง หนี้/Unbilled ถูกตั้งค่าเป็น 'B' สำหรับการเรียกเก็บเงิน

บัญชีแยกประเภททั่วไป

แต่ละธุรกรรมที่ใช้ในการสร้างใบแจ้งหนี้กำหนดยอดเงิน หน่วย บัญชีแยกประเภททั่วไป และย่อยที่ใช้ในการสร้างรายการถึงโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไป SL ของ Microsoft Dynamics สำหรับชนิดสินค้าทั้งหมด เป็นธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีกับประเภทบัญชี 'การค้า AR' บัญชีและ subaccount สำหรับการลงรายการบัญชีนี้จะมาจากเรกคอร์ดลูกค้า (ถ้ามี) หรือเรกคอร์ดการตั้งค่าบัญชีลูกหนี้ ออฟเซ็ตการค้า AR จะขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปของวิธีกำหนดบัญชีตรงข้ามและ subaccount:

ชนิดสินค้าแหล่งที่มาของ GL account/subaccount
สินค้า - ตารางกฎการลงรายการบัญชีทั่วไปที่ใช้กับประเภทบัญชี
ตารางกฎการลงรายการบัญชีสินค้าอื่น ๆ โดยใช้ประเภทบัญชี
ภาษีขาย SL Dynamics ตารางที่ใช้รหัสภาษีภาษี
พารามิเตอร์ระบบเก็บข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในการเรียกเก็บเงินตามการตั้งค่า
ใบนำฝากธนาคารพารามิเตอร์ระบบที่จัดเก็บอยู่ในการเรียกเก็บเงินตามการตั้งค่า
จัดเก็บอยู่ในการเรียกเก็บเงินตามการตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
ใช้พารามิเตอร์ระบบฝากเงินที่จัดเก็บอยู่ในการเรียกเก็บเงินตามการตั้งค่า

ตารางกฎการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ (PJRULIP) จะเห็นตามเรียกเก็บเงินกฎรหัสและบัญชีประเภท รหัสของกฎได้รับจากข้อมูลการเรียกเก็บเงินตามตาราง (PJBILL) สำหรับโครงการลงรายการบัญชี นอกเหนือจากที่ประกอบด้วยบัญชีแยกประเภททั่วไปและ subaccount สำหรับแต่ละประเภทบัญชี นั้นอาจมีหรือไม่ก็ได้ สองชุด (เดบิตและเครดิต) ของบัญชีแยกประเภททั่วไปและย่อย ถ้าสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่สำหรับประเภทบัญชีลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ลงรายบัญชีธุรกรรม GL เพิ่มเติมสองยอดเงินเดียวกันตามหลักการลงรายการบัญชี

รายการใบแจ้งหนี้ ด้วยยอดเงินค่าบวกซึ่งมีชนิดเป็นใบนำฝากสินค้า - ภาษีปกติ สินค้าอื่น ๆหรือตั๋วเงินประกันผลงานสำหรับทำให้เดบิตกับบัญชีลูกหนี้การค้าบัญชีและเครดิตเพื่อออฟเซ็ตตามที่อธิบายไว้ข้างต้น รายการใบแจ้งหนี้ ด้วยยอดเงินค่าบวกซึ่งมีชนิดเป็นที่เก็บข้อมูลหรือใบนำฝากที่นำไปใช้ในการสร้างการลงรายการบัญชีตรงกันข้าม (บัญชีเครดิตในบัญชีลูกหนี้และเดบิตบัญชีตรงข้าม)

ต้นทุนของการขายที่ลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป

การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ทำรายการเพิ่มเติมเพื่อลงรายการบัญชีต้นทุนของธุรกรรมการขายในบัญชีแยกประเภททั่วไปถ้า 'เก็บกฎซีดี' สำหรับโครงการเรียกเก็บเงินมีวิธีการคำนวณต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ เท่ากับวันคำนวณต้นทุนวิธีการจะพร้อมใช้งาน

กับวันคิดต้นทุน:วันที่สิ้นสุดวิธีการมีจุดมุ่งหมายเพื่อลงรายการบัญชีต้นทุนของการขายในสัดส่วนเดียวกันกับรายได้ภายใต้สมมติฐานเท่ากับรายได้จนถึงปัจจุบัน หรือแทนยอดเงินเรียกเก็บจนถึงปัจจุบัน ในเงื่อนไขอย่างง่าย ถ้าสัญญาเป็น $1000000 และมีการออก บิล $100000 แล้ว 10% ของสัญญามีการออกบิล วันที่สิ้นสุดวิธีการปรับต้นทุนของการขายจองเป็น 10% ของต้นทุนขั้นสุดท้ายคาดไว้สำหรับโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการลงรายการบัญชีการเรียกเก็บเงิน ต้นทุนขั้นสุดท้ายคาดไว้ล่วงหน้าได้รับเป็นผลรวมของงบประมาณสำหรับการประเมินที่ต้นทุนการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ (EAC) สำหรับแผนหลักและโครงการของบริษัทในเครือใด ๆ

วิธีนี้ลงรายการบัญชีเดบิตการต้นทุนของบัญชีค่าใช้จ่ายการขายและเครดิตที่บัญชีสินทรัพย์ เช่นสินค้าคงคลังหรือที่ทำงานอยู่ระหว่างดำเนินการ ในระดับการรวมใบแจ้งหนี้ บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีสินทรัพย์ ย่อยที่เกี่ยวข้องที่ถูกเก็บไว้ในการเรียกเก็บเงินตามการตั้งค่า

หมายเหตุ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ COS ลงรายการบัญชีแตกต่างจากกฎการลงรายการบัญชีรองที่รองการลงรายการบัญชีเกิดขึ้นสำหรับยอดเงินเดียวกันเป็นบัญชีหลัก ในขณะที่การลงรายการ COS เป็นสัดส่วน

ยอดต้นทุนปัจจุบัน (COS ปัจจุบัน) ถูกคำนวณสำหรับใบแจ้งหนี้เป็นดังนี้:

COS ปัจจุบัน =วันถึง COS - COS ก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่

COS ถึงวัน = (BILLED ถึงวัน / มูลค่าตามสัญญา) * ต้นทุนรวมของ EACมีอัตราส่วนของการเรียกเก็บเงินจนถึงปัจจุบัน / สัญญาค่าจำกัดสูงสุด 1.0

COS ก่อนหน้ารวม=ยอดเงินรวมที่บันทึกไว้ในต้นทุนของประเภทบัญชีการขายสำหรับโครงการทั้งหมดที่เรียกเก็บเงินเข้าด้วยกัน

ต้นทุนรวมของ EAC=ผลรวมของยอดเงิน EAC สำหรับประเภทบัญชีทั้งหมดมีชนิดบัญชีเป็น 'ค่าใช้จ่าย' ที่ได้รับงบประมาณสำหรับโครงการเรียกเก็บเงินเข้าด้วยกัน

วัน BILLED=ยอดเงินรวมในประเภทบัญชีการเรียกเก็บเงิน--วันที่สิ้นสุดสำหรับโครงการทั้งหมดที่เรียกเก็บเงินด้วยกัน รวมทั้งสินค้าทั่วไปยอดเงินในใบแจ้งหนี้ปัจจุบัน

มูลค่าตามสัญญา=ยอดเงินรวมของประเภทบัญชีมูลค่าสัญญาสำหรับโครงการทั้งหมดที่เรียกเก็บเงินบนใบแจ้งหนี้เข้าด้วยกัน

หมายเหตุ การลงรายการบัญชีถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการออกใบแจ้งหนี้เดบิต COS และ relieves สินค้าคงคลังหรือชนิด WIP ของบัญชีที่จะดำเนินการตามเกณฑ์ต้นทุน ดังนั้นจึง ลดยอดดุลของบัญชี WIP ยอดเงินปลดปล่อยแล้วไม่ได้จะขึ้นอยู่กับยอดดุลใน WIP เราสมมติว่า บัญชีประเภทนี้จะถูกเพิ่มในขณะที่มีทำงานกับการโอนย้ายต้นทุน wip ไปยังสินทรัพย์นี้เพิ่มการปันส่วนยอดดุลบัญชีควรเป็นศูนย์ ที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ของโครงการ หรือก่อนที่ จะปิดโครงการ

เมื่อมีการกำหนดการบัญชีและย่อยสำหรับสินค้าทั้งหมดในอินวอยซ์การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สรุปธุรกรรมทั้งหมดสำหรับเดียวกัน GL บัญชี subaccount โครงการ และงาน เรกคอร์ดเดียวถูกเขียนไปยังตารางธุรกรรมแยกประเภททั่วไป (GLTRAN) สำหรับแต่ละชุดเฉพาะมีสถานะเป็น 'ออก' และ 'Unposted' การลงรายการบัญชีการค้า AR เสมอสรุปลงในธุรกรรมหนึ่งรายการสำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ เรกคอร์ดหัว GL ชุดเดียวถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่มีรันโปรแกรมลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

บัญชีลูกหนี้

โปรแกรมเขียนหนึ่งระเบียนลงในตาราง ARDOC สำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ ถ้ายอดรวมใบแจ้งหนี้เป็นค่าบวก มีสร้างเอกสารที่มีชนิดของใบแจ้งหนี้ ถ้ายอดรวมใบแจ้งหนี้เป็นค่าลบ เอกสารชนิดบันทึกสินเชื่อถูกสร้างขึ้น วันครบกำหนด วันส่วนลด และยอดเงินส่วนลดจะถูกคำนวณตามเงื่อนไขเก็บอยู่ในระเบียนข้อมูลหลักของลูกค้า ถ้า การกลับรายการใบแจ้งหนี้ ฟิลด์ docdesc ใน ARDOC ถูกตั้งค่าเป็น 'กลับรายการสำหรับใบแจ้งหนี้ xxxxxx' ที่ xxxxxx เป็นใบแจ้งหนี้ต้นฉบับเลขกำลังกลับรายการ มีบันทึกระเบียนหนึ่งระเบียนลงในตาราง ARTRAN สำหรับแต่ละธุรกรรมแยกประเภททั่วไปที่สร้างขึ้น โดยใบแจ้งหนี้ เรกคอร์ด ARTRAN ถูกเขียนขึ้น ด้วยสถานะ 'ออก'

ชุดโครงการ

ชุดโครงการมีการปรับปรุง โดยระเบียนรายละเอียดใบแจ้งหนี้ที่รวมกับบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เชื่อมโยงกับประเภทบัญชีชุดโครงการ นั่นคือ ธุรกรรมโครงการหนึ่งถูกเขียนขึ้นสำหรับแต่ละเรกคอร์ด ARTRAN ด้วยบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เชื่อมโยงกับประเภทบัญชีโครงการ บัญชีแยกประเภททั่วไปจะเชื่อมโยงกับชุดของโครงการ โดยระบุประเภทบัญชีในแผนภูมิของบัญชีการบำรุงรักษา ตารางสรุปโครงการจะถูกปรับปรุงเมื่อมีเพิ่มธุรกรรมให้กับตาราง

สำหรับสินค้าแต่ละอินวอยซ์มีชนิดสินค้าเป็นสินค้า – ปกติโปรแกรมยังเขียนระเบียนธุรกรรมโครงการสำหรับประเภทบัญชีการเรียกเก็บเงินจนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุสำคัญ:

ฟังก์ชันการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สร้างบัญชีแยกประเภททั่วไปลงรายการบัญชีและ หรือ รายการชุดข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน การลงรายการบัญชีโครงการถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามบัญชีแยกประเภทที่ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผังบัญชีแยกประเภททั่วไปจะเชื่อมโยงกับประเภทบัญชี การลงรายการบัญชีจะทำให้ชุดโครงการ ถ้าไม่มีการเชื่อมโยงที่มีอยู่ ไม่ลงรายการบัญชีโครงการจะถูกสร้างขึ้น

สำหรับวิธีการลงรายการบัญชี COS นั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างหมายเลขบัญชีผัง COS และประเภทของบัญชี (การเชื่อมโยงไปยังรายการออฟเซ็ตของ WIP หรือสินค้าคงคลังอาจยังเป็นที่ต้องการ) มิฉะนั้น COS ก่อนหน้านี้ไม่สามารถบันทึกในระบบโครงการสำหรับใช้ในการคำนวณ COS ในเวลาต่อมา และคำนวณเหล่านี้ในเวลาต่อมาจะไม่ถูกต้อง

ปัญหานี้มีความสำคัญเท่า ๆ กันสำหรับบัญชีผู้ใช้อื่น ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการรับรู้รายได้เมื่อ มีการออกใบแจ้งหนี้ หรือได้รับไม่เรียกเก็บเงินรายได้จะถูกย้ายไปรายได้ที่เรียกเก็บเงิน บัญชีเหล่านี้ในบัญชีแยกประเภททั้งหมดต้องเชื่อมโยงกับประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องของพวกเขาสามารถรับค่าบันทึกไว้ในชุดของโครงการ

เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา:

เมื่อพยายามที่จะลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้และกล่องข้อความ 'เป็นใบแจ้งหนี้เกินดุล' ปรากฏขึ้น ตรวจสอบผลรวมของฟิลด์ยอดเงิน adj_amount และ hold_amount ในตาราง PJINVDET เพื่อดูว่ามีเท่ากับผลรวมของฟิลด์ orig_amount ในแผ่นงาน IV โซโลมอน ฟิลด์เหล่านี้ในขณะนี้เรียกว่า curytranamt, curyadj_amount, curyhold_amount และ curyorig_amount ถ้าไม่เท่ากับผลรวมของยอดเงิน แล้วปรับยอดเงินให้สอดคล้องกัน

บทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 848278 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:36:16 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1, Microsoft Dynamics SL 6.5, Microsoft Dynamics SL 6.5 Service Pack 3, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbmt KB848278 KbMtth
คำติชม