ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

�ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ C:\Windows\system32\drivers\etc ในการดูไฟล์ Hosts คุณต้องเลือกเปิดด้วยโปรแกรม Notepad โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่ไฟล์ Hosts
 2. คลิก Open With แล้วเลือก Notepad จากรายการโปรแกรมต่างๆ
หากไฟล์ Hosts มีการระบุไอพีแอดเดรสแบบคงที่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ Windows Update หรือ Microsoft Update ให้เพิ่มความคิดเห็นที่รายการโดยใช้เครื่องหมาย # ด้านหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถลบทั้งบรรทัดและบันทึกการเปลี่ยนแปลงไฟล์ Hosts ได้

หมายเหตุ โปรแกรมต่างๆ เช่นโปรแกรมเร่งการทำงานของเว็บ DNS โปรแกรมแคช DNS และ Spyblockers อาจเพิ่มรายการ IP แอดเดรสคงที่สำหรับเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update ลงในไฟล์ Hosts ได้ ึซึ่งสถานการณ์นี้อาจทำให้ Windows Update หรือ Microsoft Update ไม่สามารถทำงานได้

รหัสข้อผิดพลาด 0x8024402C or 0x8024502d

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ให้ไปที่หัวข้อของ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


หมายเหตุ


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ ให้ลบอักขระออกจากรายการยกเว้นของพร็อกซี่ (Proxy Exception List) แล้วลบแคชของพร็อกซี่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
 2. ที่เมนู Tools ให้คลิก Internet Options
 3. คลิกแท็บ Connections คลิก LAN Settings แล้วคลิก Advance
 4. ลบรายการใด ๆ ในส่วน Exceptions
 5. ปิดโปรแกรม Internet Explorer
 6. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 7. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังคำสั่งแต่ละคำสั่ง

รหัสข้อผิดพลาด 0x800A01AD

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขรหัสข้อผิดพลาด 0x800A01AD ให้คุณ ให้ไปที่หัวข้อของ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

โปรดใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

วิธีการที่ 1: รีจิสเตอร์ไฟล์โปรแกรม MSXML

ในการรีจิสเตอร์ไฟล์ MSXML ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ คุณอาจยังไม่ได้ติดตั้งไฟล์ต่างๆ ที่แสดงไว้ในขั้นที่ 3 และ 5 ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่มีไฟล์ใดไฟล์หนึ่งดังกล่าว เมื่อคุณพยายามรีจิสเตอร์ไฟล์ คุณจะได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่เหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
LoadLibrary("<filename>.dll") failed - The specified file name could not be found.
คุณสามารถข้ามข้อความแจ้งข้อผิดพลาดนี้แล้วทำงานในขั้นตอนถัดไปได้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regsvr32 Msxml.dll ในช่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK:
  DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded.
 3. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regsvr32 Msxml2.dll ในช่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 4. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK:
  DllRegisterServer in Msxml2.dll succeeded.
 5. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regsvr32 Msxml3.dll ในช่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 6. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK:
  DllRegisterServer in Msxml3.dll succeeded.

วิธีที่ 2: รีจิสเตอร์ไฟล์ Wuaueng.dll

การรีจิสเตอร์ไฟล์ Wuaueng.dll file ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regsvr32 Wuaueng.dll แล้วคลิก OK
 2. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK:
  DllRegisterServer in Wuaueng.dll succeeded.
WU winxp fixit fix it fixme