คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การ Windows SharePoint Services ยังไม่รับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับใช้กับ ASP.NET 2.0.xxxxx.0" เมื่อคุณเชื่อมต่อกับโฮมเพของ Windows SharePoint บริการเว็บไซต์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894903
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 มีการกำหนดค่าสำหรับใช้กับ Microsoft ASP.NET 2.0 บนเซิร์ฟเวอร์นั้น เมื่อคุณเชื่อมต่อกับโฮมเพของ Windows SharePoint บริการเว็บไซต์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Windows SharePoint Services ยังไม่รับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับใช้กับ ASP.NET 2.0.xxxxx.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ 894903 ที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=42660
โปรดสังเกตว่า xxxxx ใน ASP.NET 2.0.xxxxx.0 บ่งชี้ว่า เวอร์ชันของ ASP.NET 2.0 ที่คุณกำลังเรียกใช้
สาเหตุ
asp.net 2.0 ใช้การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ที่ช่วยให้การล็อกลงด้านความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนใน IIS 6.0 ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ ASP.NET รหัสทำงานในระดับของความน่าเชื่อถือที่กำหนดไว้ ระดับความน่าเชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับแฟ้มนโยบายการรักษาความปลอดภัยการเข้ารหัส แฟ้ม Wss_minimaltrust.config เป็นตัวอย่างของรหัสการเข้าถึงความปลอดภัยนโยบายแฟ้มที่ระบุไว้ในแฟ้ม Web.config

เปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยใหม่ใน ASP.NET 2.0 จำกัดสิทธิ์ของเว็บเพจ Web part ของเว็บ และควบคุมการ intersection ระหว่าง PermissionSet ASP.NET และระดับความน่าเชื่อถือรหัสรัน ในการกำหนดค่านี้ PermissionSet ASP.NET จะเป็นการแสดงของอินสแตนซ์ที่ PermissionSet declarative โดยค่าเริ่มต้น Windows SharePoint Services ให้ใช้สิทธิ์ที่น้อยที่สุดเท่านั้นการ PermissionSet ASP.NET เปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยที่นำมาใช้ใน ASP.NET 2.0 ทำให้บางรหัสที่รัน ด้วยสิทธิ์ที่ลดลง ตัวอย่างเช่น รหัสจากแอสเซมบลีในแคชของแอสเซมบลีส่วนกลางไว้ก่อนหน้านี้รันในระดับของความน่าเชื่อถือเต็ม เมื่อคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนใน IIS 6.0 จะใช้ ASP.NET 2.0 รหัสที่รัน ด้วยสิทธิ์ที่กำหนดให้กับ PermissionSet ASP.NET lockdown ไม่เข้ากันกับ Windows SharePoint Services ดังนั้น lockdown จะต้องถูกปิดการใช้งานในแฟ้ม Web.config

asp.net 2.0 ยังมีความสามารถใหม่ที่เรียกว่าการตรวจสอบเหตุการณ์ การตรวจสอบเหตุการณ์ตรวจสอบ callbacks กับโครงสร้างพื้นฐานของ ASP.NET เพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของการเรียกกลับเท่ากับเป้าหมายของการควบคุม บางหน้า Windows SharePoint Services ใช้ callbacks ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมเฉพาะ callbacks ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมเฉพาะอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการเพจ ดังนั้น 2.0 บริการ SharePoint Windows จะไม่เข้ากันได้กับความสามารถในการตรวจสอบเหตุการณ์ ASP.NET 2.0 เมื่อคุณกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์เว็บที่ขยาย Windows SharePoint Services บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง ASP.NET 2.0 คุณต้องปิดการตรวจสอบเหตุการณ์ของ ASP.NET 2.0
การแก้ไข
ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe บริการ SharePoint ของ Windows เพื่อปรับปรุงการตั้งค่าในไฟล์ Web.config เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
การปรับรุ่น stsadm -o http:// url - forceupgrade-URLOftheVirtualServer
คำสั่งเป็นการปรับปรุงแฟ้ม Web.config ที่อยู่ในโฟลเดอร์รากของเซิร์ฟเวอร์เสมือน ตัวอย่างเช่น ที่คำสั่งปรับปรุงแฟ้ม Web.config ที่อยู่ในนั้นไดรฟ์: \Inetpub\Wwwroot โฟลเดอร์ การดำเนินการปรับรุ่นทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
 • เพิ่มคำสั่งนี้processRequestInApplicationTrustคุณลักษณะป้ายความเชื่อถือต่อไปนี้:
  <trust level="WSS_Minimal" originurl=""></trust>
  หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง ป้ายความเชื่อถือปรากฏเป็นดังนี้:
  <trust level="WSS_Minimal" originurl="" processrequestinapplicationtrust="false"></trust>
 • คำสั่งเพิ่มองค์ประกอบต่อไปนี้ภายใต้ป้ายหน้า:
  <namespaces> <remove namespace="System.Web.UI.WebControls.WebParts"></remove> </namespaces>
 • เพิ่มคำสั่งมีenableEventValidationคุณลักษณะการ <pages>แท็ก ที่แท็กที่เดิมจะเป็นดังนี้: </pages>
  <pages enablesessionstate="false" enableviewstate="true" enableviewstatemac="true" validaterequest="false"> </pages>
  หลังจากที่มีการเพิ่มแอตทริบิวต์ แท็กจะเป็นดังนี้:
  <pages enablesessionstate="false" enableviewstate="true" enableviewstatemac="true" validaterequest="false" enableeventvalidation="false"> <namespaces> <remove namespace="System.Web.UI.WebControls.WebParts"></remove> </namespaces> </pages>
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณเปลี่ยนรุ่นของ ASP.NET ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์เสมือนจาก ASP.NET 2.0 เพื่อ ASP.NET 1.1 คุณต้องใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe เพื่อปรับปรุงการตั้งค่าในไฟล์ Web.config To do this, use the following command:
stsadm -o upgrade -forceupgrade -url http://URLOftheVirtualServer
The command removes the elements that were previously added to the Web.config file. That is, the following changes are made to the Web.config file:
 • The command removes theprocessRequestInApplicationTrustattribute from the following trust tag:
  <trust level="WSS_Minimal" originurl="" processrequestinapplicationtrust="false"></trust>
  After you run the command, the trust tag appears as follows:
  <trust level="WSS_Minimal" originurl=""></trust>
 • The command removes the following element that is under the pages tag:
  <namespaces> <remove namespace="System.Web.UI.WebControls.WebParts"></remove> </namespaces>
If you do not run the command after you configure the virtual server to use ASP.NET 1.1, you receive the following error message:
Server Error in '/' Application.
Or, if the CustomErrors feature is enabled, you receive the following error message:
Unrecognized attribute 'processRequestInApplicationTrust'.

ข้อผิดพลาดของแหล่งที่มา:
Line 66:   <compilation batch="false" debug="false" />Line 67:   <pages enableSessionState="false" enableViewState="true" enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />Line 68:   <trust level="WSS_Medium" originUrl="" processRequestInApplicationTrust="true"/>Line 69:   <machineKey validationKey="A4CE4E781E8FCF0763F6D8309BB2394532B29E2DA9DD555F" decryptionKey="2AF183D38F95610298659AB9E30B9B1B4AC6A6D362D8D5F7" validation="SHA1" />Line 70:  </system.web>Source File: c:\inetpub\wwwroot\web.config  Line: 68
ข้อมูลอ้างอิง
For more information about the Stsadm.exe command-line tool, see the "Command-Line Operations" topic, the "Command-Line Parameters" topic, and the Command-Line-Properties" topic in the "Reference" chapter of theMicrosoft Windows SharePoint Services Administrator's Guide. การขอรับการMicrosoft Windows SharePoint Services Administrator's Guideแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
wss

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 894903 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 02:13:21 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbprb kbconfig kbmt KB894903 KbMtth
คำติชม