Kit การฝึกอบรม Self-Paced MCTS (ตรวจสอบ 70 536): Microsoft ®.NET Framework 2.0 – ข้อคิดเห็นมูลฐานการพัฒนาแอพลิเคชันและการแก้ไขส่วนที่ 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923018
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยข้อคิดเห็น แก้ไข และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเสี่ยงที่เกี่ยวข้องไปสมุดบัญชีข่าวของ MicrosoftKit ฝึกหัด Self-Paced MCTS (ตรวจสอบ 70 536): Microsoft ®.NET Framework 2.0 — มูลฐานการพัฒนาแอพลิเคชัน, 978-0-7356-2277-7หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับสมุดบัญชีเล่มนี้พร้อมใช้งานในบทความ935218,949730และ949734.

ครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้:

 • ซีดีรอม: "ไม่" ควรถูกเอาออกจากคำถามการประเมิน
 • ซีดีรอม: คำตอบของการประเมินผลขั้นควรรวม ICollection และไม่ IDictionaryEnumerator
 • ซีดีรอม: คำตอบของการประเมินผลขั้นควรจะมีเหตุการณ์การปรับขนาด
 • ซีดีรอม: ตัวอย่างรหัส lesson3-exercise1-ผู้บางส่วนจะสูญหายไปจากโฟลเดอร์ \Chapter01
 • ซีดีรอม: qurestion ประเมิน scored อย่างไม่ถูกต้อง
 • 3 หน้า: System.Value แทน System.ValueType การอ้างอิง
 • หน้า 5: วัน / วันควรเป็นวัน / ไม่มี
 • 5:4 หน้าควรเป็น 1
 • 9 หน้า: หมายเหตุไม่ถูกต้อง
 • 12 หน้า: ข้อมูลเพิ่มเติมที่"กำหนด" ใช้แทนที่ "ต้น" ในขั้นตอนที่ 4
 • หน้า 14: ข้อมูลเพิ่มเติมที่ "คลาส" ใช้แทนที่คำ "โครงสร้าง" ในขั้นตอนที่ 5
 • หน้า 18: คำ "ตัวแปร" หายไปจากประโยคที่สุดท้าย
 • 24 เพจ: c# โค้ดตัวอย่างขาด
 • 25 หน้า: รหัสไม่ถูกต้องในตัวอย่าง c#
 • หน้า 46: การแก้ไขในตัวอย่างของรหัส
 • หน้าสีกัน: "คำแนะนำ" ใช้แทนที่ "Guid"
 • 49 หน้า: อักขระไม่ถูกต้องในตัวอย่างรหัสของ VB
 • 49 เพจ: การตัวอย่างรหัส VB คลาบุคคลที่ขาดหายไป
 • 51 หน้า: วิธีชื่อไม่ถูกต้อง
 • หน้า 52: "progressBar" ใช้แทนที่ "progressBar1" ในตัวอย่างของรหัส
 • หน้า 55: อธิบายไม่ถูกต้องของ narrowing ลักษณะการทำงานของการแปลง
 • 58 หน้า: ดัชนีไม่ถูกต้องใช้ในตัวอย่างรหัสที่สอง
 • 59 หน้า: ทศนิยมใช้แทนที่สองในโค้ดสำหรับ Exercise 1
 • หน้า 63: "narrowing" ใช้แทนที่ "widening"
 • หน้า 72: "มีคุณสมบัติ" อ้างอิงถึงตำแหน่งของ "Exists คุณสมบัติ"
 • หน้า 73: สตริงที่ควร DirectoryInfo วัตถุ
 • 74 เพจ: คลา DriveInfo ที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง
 • 76 เพจ: คำอธิบายของสมาชิกที่ไม่รู้จักไม่มีคำว่า "ชนิด"
 • หน้า 76: said กระบวนงานการเข้าถึง มากกว่าระบุไดรฟ์
 • 81 หน้า: เงื่อนไข "Added" ถูกใช้แทนที่"สร้าง ลบ"
 • เพจ 83: ไดรฟ์อ้างถึงตำแหน่งของโฟลเดอร์
 • เพจ 83: การศัพท์ "รวม" ใช้แทนที่ "ใช้" ในขั้นตอนที่ 2
 • 84 เพจ: การทิศทางที่ไม่ถูกต้องในขั้นตอนที่ 6
 • 85 หน้า: คุณสมบัติ EnableRaisingEvents เรียกว่า EnablingRaisingEvents
 • หน้า 89, namespaces ไม่ถูกต้องที่ใช้ในชนิดของกระแสข้อมูล
 • 91 เพจ: คำแนะนำที่ยื่นรายงานสามารถถูกสร้างเมื่อมีอ่าน
 • 92 เพจ: อธิบายฟังก์ชันการทำงานของคลาไดเรกทอรีไม่ถูกต้อง
 • 92 เพจ: คำอธิบายของวิธี OpenWrite ไม่ถูกต้อง
 • หน้า 97: "อ่าน" ใช้แทนที่ "การเขียน"
 • 100 หน้า คำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องของคลา StreamWriter
 • 104 หน้า: อธิบายลักษณะการทำงานของตัวอย่างรหัสไม่ถูกต้อง
 • 111 เพจ: การศัพท์ "รวม" ใช้แทนที่ "ใช้" ในขั้นตอนที่ 2
 • หน้า 111: ไม่ถูกต้องสั่งในขั้นตอนที่ 3 Excercise 1
 • 112 หน้า: คลาอ้างถึงตำแหน่งของวัตถุ
 • 115 เพจ: การคำอธิบายของคุณสมบัติ CanRead ไม่ถูกต้อง
 • 120 หน้า: ใช้ตำแหน่งของ CompressionMode.Decompress CompressionMode.Compress
 • 121 เพจ: การศัพท์ "รวม" ใช้แทนที่ "ใช้" ในขั้นตอนที่ 2
 • เพจที่ 121 & 122: ตัวอย่างรหัสไม่ถูกต้องสำหรับขั้นตอนที่ 7
 • หน้า 122 ขั้นที่ 9: หมายเหตุเพิ่มเติมต้องถูกเพิ่ม
 • 127 หน้า: ข้อมูลเพิ่มเติม "แฟ้ม" ที่ใช้แทนที่ "ไดเรกทอรี" ที่
 • 129 หน้า: นิยามไม่ถูกต้องสำหรับ IsolatedStorageFileStream
 • 133 หน้า: แฟ้มที่ถูกอ้างอิงตำแหน่งของไดเรกทอรี
 • 135 เพจ: การศัพท์ "รวม" ใช้แทนที่ "ใช้" ในขั้นตอนที่ 2
 • 135 หน้า: วัตถุที่ถูกอ้างอิงตำแหน่งของคลาส
 • เพจ 135: โค้ด Visual Basic ไม่ถูกต้องในขั้นตอนที่ 3
 • เพจ 136: โค้ด Visual Basic ไม่ถูกต้องในขั้นตอนที่ 4 และ 5
 • หน้า 137: ตัวอย่างรหัสที่ขาดหายไป
 • 139 หน้า: Clarification ข้อมูลในหมายหน้าหัวข้อที่ 4 ในลงภายใต้ข้อมูลสรุปของบท
 • 140 หน้า: อธิบายเหตุการณ์ในกรณีไม่ถูกต้อง
 • 141 หน้า: ระดับของเครื่องจักรข้อมูลเรียกว่าข้อมูลของแอสเซมบลี
 • เพจที่ 145 & 146: อาร์กิวเมนต์ตำแหน่งย้อนกลับ
 • หน้า 146: TestRegExp สั่งอาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้องเพียงบางส่วน
 • 165 หน้า: ระบุตำแหน่งของเมธอด ReformatPhone วิธี IsZip
 • หน้า 170: "E." ควรถูกเอาออกจากคำตอบ E
 • หน้า 187: "หรือจัดทำดัชนี" ควรถูกเอาออก
 • 188 หน้า: คลาตำแหน่งของชุดเก็บรวบรวมการอ้างอิง
 • 192 หน้า: newline ในตัวอย่างรหัสที่ขาดหายไป
 • 192 หน้า: " ++ x "ควร" x ++ "
ข้อมูลเพิ่มเติม

ซีดีรอม: "ไม่" ควรถูกเอาออกจากคำถามการประเมิน

ในการตรวจทานบทบนซีดีรอม คำถามอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแปลง:
"รายการที่จะไม่ถือโดยทั่วไปเป็น shortcoming ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ COM Interop หรือไม่"

เมื่อต้องการไป:
"รายการที่จะถือโดยทั่วไปจะเป็น shortcoming ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ COM Interop หรือไม่"

ซีดีรอม: คำตอบของการประเมินผลขั้นควรรวม ICollection และไม่ IDictionaryEnumerator

ในการประเมินการเตรียมพร้อมในการตรวจทานบน CDROM คำถามอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าน:

"คุณกำลังสร้างคอลเลกชันชนิดใหม่ที่ต้องถูก iterated โดยใช้การวนซ้ำสำหรับ-each ที่อยู่ของอินเทอร์เฟซดังต่อไปนี้ควรคุณใช้งานได้อย่างไร (เลือกทั้งหมดที่ใช้)
ICollection
IDictionaryEnumerator
idictionary
IEnumerable
IEqualityCOmparer"

การประเมินระบุว่า คำตอบคือ IDictionaryEnumerator และ IEnumerator

มีคำตอบที่ถูกต้อง: ICollection และ IEnumerator

ซีดีรอม: คำตอบของการประเมินผลขั้นควรจะมีเหตุการณ์การปรับขนาด

ในการประเมินผลการเตรียมพร้อมในการตรวจทานขั้น คำถามอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าน:

"ใดต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำหรับคลาส System.Windows.Forms.Button หรือไม่ (เลือก 3)
serializing
ป้อน
MouseHover
ปรับขนาด
คลิก
MosueOver"

การประเมินระบุว่า เป็นคำตอบที่ถูกต้อง: ป้อน MouseHover คลิก

การประเมินควรยังมีคำตอบต่อไปนี้เป็นไม่ถูกต้อง: ปรับขนาด

ซีดีรอม: ตัวอย่างรหัส lesson3-exercise1-ผู้บางส่วนจะสูญหายไปจากโฟลเดอร์ \Chapter01

ใน Visual Basic และ c# รหัสตัว "lesson3-exercise1-ผู้บางส่วน" จะหายไปจากโฟลเดอร์ \Code\Chapter01 โฟลเดอร์และแฟ้มจะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

lesson3.exe

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::

119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์

Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ซีดีรอม: qurestion ประเมิน scored อย่างไม่ถูกต้อง

ในการตรวจทานบทบนซีดีรอม คำถามอย่างใดอย่างหนึ่งคือ scored อย่างไม่ถูกต้อง

อ่านคำถาม:
"คุณกำลังเขียนโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการในการประมวลผลที่จะเรียกใช้สำหรับหลายชั่วโมงทำ งาน อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นแอพลิเคชันจะยังคง responsive ให้กับผู้ใช้ในระหว่างเวลานั้น เพื่อให้คุณใช้หลายเธรด ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ที่จะเปิดใช้เธรดในวิธีกล่าวถึงลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมประยุกต์อื่นได้อย่างไร (เลือกทั้งหมดที่ใช้)"

เมื่อ scored คำถาม คำตอบอย่างใดอย่างหนึ่งถูกทำเครื่องหมายถูกต้อง ถึงแม้ว่าคุณควรสามารถทำเครื่องหมายไม่ถูกต้อง

คำตอบอ่านว่า:
'VBDim myThreadDelegate As New ThreadStart(AddressOf ThreasWork.DoWork)Dim mtThread As New Thread(myThreadDelegate)myThread.StartLowPriority()// C#ThreadStart myThreadDelegate = new ThreadStart(ThreadWork.DoWork);Thread myThread = new Thread(myThreadDelegate);myThread.StartLowPriority();

3 หน้า: System.Value แทน System.ValueType การอ้างอิง

บนหน้า 3 ประโยคแรกหลังจากรายการแบบสัญลักษณ์แรกอ่าน:

"แต่ละชนิดต่าง ๆ เหล่านี้จะมาจากชนิดพื้นฐาน System.Value

คุณควรอ่านได้:

"แต่ละชนิดต่าง ๆ เหล่านี้จะมาจากชนิดพื้นฐาน System.ValueType

หน้า 5: วัน / วันควรเป็นวัน / ไม่มี

บนหน้า 5 เซลล์แรกของแถวสุดท้ายของ 1 ตาราง-2 ไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแปลง:
"System.DateTime (/ วันวัน)"

เมื่อต้องการไป:
" System.DateTime (วัน / ไม่มี) "

5:4 หน้าควรเป็น 1

บนหน้า 5 คอลัมน์ไบต์ของแถวที่สองของ 1 ตาราง-2 ไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแปลง:
"% 4"

เมื่อต้องการไป:
"% 1"

9 หน้า: หมายเหตุไม่ถูกต้อง

บนหน้า 9 หมายเหตุอ่านว่า:

"บันทึกย่อ.net 2.0
คำสำคัญของตัวดำเนินการอยู่ใหม่ใน.NET 2.0"

นี่คือการไม่ถูกต้อง และควรถูกละเลยบันทึกย่อ

12 หน้า: ข้อมูลเพิ่มเติมที่"กำหนด" ใช้แทนที่ "ต้น" ในขั้นตอนที่ 4

บนหน้า 12 ประโยคที่แรกของขั้นตอนที่ 4 อ่าน:

"สร้างตัวสร้างที่กำหนดตัวแปรทั้งหมดของสมาชิกสาม ตามที่อธิบายรหัสต่อไปนี้: "

คุณควรอ่านได้:

"สร้างตัวสร้างที่เตรียมตัวแปรทั้งหมดของสมาชิกสาม ตามที่อธิบายรหัสต่อไปนี้: "

หน้า 14: ข้อมูลเพิ่มเติมที่ "คลาส" ใช้แทนที่คำ "โครงสร้าง" ในขั้นตอนที่ 5

บนหน้า 14 ประโยคที่แรกของขั้นตอนที่ 5 อ่าน:

"แก้ไขรหัสหลักของคุณเพื่อสร้างอินสแตนซ์ของคลาบุคคล อย่างถูกต้อง ตามที่แสดงตัวอย่างรหัสต่อไปนี้: "

คุณควรอ่านได้:

"แก้ไขรหัสหลักของคุณเพื่อสร้างอินสแตนซ์ของโครงสร้างบุคคล อย่างถูกต้อง ตามที่แสดงตัวอย่างรหัสต่อไปนี้: "

หน้า 18: คำ "ตัวแปร" หายไปจากประโยคที่สุดท้าย

บนหน้า 18 ประโยคล่าสุดบนหน้าอ่าน:

"เมื่อคุณปรับเปลี่ยนชนิดการอ้างอิง คุณปรับเปลี่ยนสำเนาทั้งหมดของชนิดการอ้างอิงนั้น

คุณควรอ่านได้:

"เมื่อคุณปรับเปลี่ยนตัวแปรของชนิดการอ้างอิง คุณปรับเปลี่ยนสำเนาทั้งหมดของตัวแปรที่ชนิดการอ้างอิง

24 เพจ: c# โค้ดตัวอย่างขาด

บนหน้า 24 ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ควรถูกเพิ่มโดยตรงด้านล่างนี้ตัวอย่างรหัสของ VB:

// C#try {  StreamReader sr = new StreamReader("text.txt");  Console.WriteLine(sr.ReadToEnd);} catch (System.IO.FileNotFoundException ex) {  Console.WriteLine("The file could not be found.");} catch (System.UnauthorizedAccessException ex){  Console.WriteLine("You do not have sufficient permissions.");}catch (Exception ex) {  Console.WriteLine("Error reading file: " + ex.Message);}


25 หน้า: รหัสไม่ถูกต้องในตัวอย่าง c#

บนหน้า 25 บรรทัดที่สามเป็นอันดับแรกของตัวอย่างรหัสของ VB อ่าน:

Dim sr As StreamReader = New StreamReader("text.txt")Try	Console.WriteLine(sr.ReadToEnd)

พวกเขาควรอ่านได้:

Dim sr As StreamReaderTry	sr = New StreamReader("text.txt")	Console.WriteLine(sr.ReadToEnd)"

บรรทัดแรกสามของ c# รหัสอ่านตัวอย่าง:
"StreamReader sr = new StreamReader("text.txt");try{	Console.WriteLine(sr.ReadToEnd());"

พวกเขาควรอ่านได้:
"StreamReader sr;try{	sr = new StreamReader("text.txt");	Console.WriteLine(sr.ReadToEnd());

หน้า 46: การแก้ไขในตัวอย่างของรหัส

บนหน้า 46 ตัว c# รหัสอย่างภายใต้สัญลักษณ์ที่สามไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแปลง:
// C#MyEventHandler handler = MyEvent;EventArgs e = new EventArgs();if (handler != null){	// Invokes the delegates.	handler(this, e);}// Note that C# checks to determine whether handler is null.// This is not necessary in Visual Basic

เมื่อต้องการไป:
// C#EventArgs e = new EventArgs();if (MyEvent != null){	// Invokes the delegates.	MyEvent(this, e);}// Note that C# checks to determine whether handler is null.// This is not necessary in Visual Basic


หน้าสีกัน: "คำแนะนำ" ใช้แทนที่ "Guid"

บนหน้าสีกัน ประโยคที่แรกของย่อหน้าสองจากด้านล่างประกอบด้วยแอตทริบิวต์ที่ไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแปลง:
"visual studio จะสร้างคุณลักษณะบางอย่างมาตรฐานสำหรับแอสเซมบลีของคุณเมื่อคุณสร้างโครงการ รวมทั้งชื่อเรื่อง คำอธิบาย บริษัท เอกสาร และเวอร์ชัน

เมื่อต้องการไป:
"visual studio จะสร้างคุณลักษณะบางอย่างมาตรฐานสำหรับแอสเซมบลีของคุณเมื่อคุณสร้างโครงการ รวมทั้งชื่อเรื่อง คำอธิบาย บริษัท guid และเวอร์ชัน

49 หน้า: อักขระไม่ถูกต้องในตัวอย่างรหัสของ VB

บนหน้า 49 ตัวอย่างรหัสของ VB ประกอบด้วยอักขระวงเล็บที่ไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแปลง:
' VBImports System.Runtime.CompilerServices<Assembly:TypeForwardedTo(GetType(DestLib.TypeA))]>

เมื่อต้องการไป:
' VBImports System.Runtime.CompilerServices<Assembly:TypeForwardedTo(GetType(DestLib.TypeA))>

49 เพจ: การตัวอย่างรหัส VB คลาบุคคลที่ขาดหายไป

บนหน้า 49 รหัสอย่างที่สองของ VB อยู่ด้านล่างของหน้าไม่มี "ผู้ที่สืบทอด"

เปลี่ยนแปลง:
' VBClass ManagerEnd Class

เมื่อต้องการไป:
' VBClass Manager : Inherits PersonEnd Class

51 หน้า: วิธีชื่อไม่ถูกต้อง

บนหน้า 51 ในขั้นตอนที่ 4 ตัวอย่างของรหัสอ่าน:

'VBPrivate Sub Form1_Shown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _'and//C#private void Timer_Shown(object sender, EventArgs e)


พวกเขาควรอ่านได้:

'VBPrivate Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _'and//C#private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)


หน้า 52: "progressBar" ใช้แทนที่ "progressBar1" ในตัวอย่างของรหัส

บนหน้า 52 ความต้องการ 1 ที่ถูกเพิ่มเข้าใน "progressBar" ในตัวแรก c# รหัสอย่างที่ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลง:
// C#void t_Tick(object sender, EventArgs e){progressBar.Value += 10;if (progressBar.Value >= 100)t.Stop();}

เมื่อต้องการไป:
// C#void t_Tick(object sender, EventArgs e){progressBar1.Value += 10;if (progressBar1.Value >= 100)t.Stop();}


หน้า 55: อธิบายไม่ถูกต้องของ narrowing ลักษณะการทำงานของการแปลง

บนหน้า 55 ประโยคที่ด้านล่างของหน้าอ่าน:

"narrowing แปลงล้มเหลว ถ้าค่าของแหล่งที่มาเกินช่วงของชนิดปลายทาง หรือ หากการแปลงที่ทำงานระหว่างชนิดไม่กำหนด ดังนั้นคุณควรใส่แปลง narrowing ในการพยายามบล็อก หรือใช้ TryCast หรือ TryParse และตรวจสอบค่าที่ส่งคืน"

คุณควรอ่านได้:

"narrowing แปลงอาจส่งคืนผลลัพธ์ไม่ถูกต้องถ้าค่าของแหล่งที่มาเกินช่วงของชนิดปลายทาง ถ้าไม่มีกำหนดการแปลงที่ทำงานระหว่างชนิดคุณจะได้รับข้อผิดพลาดในการคอมไพล์-เวลา

58 หน้า: ดัชนีไม่ถูกต้องใช้ในตัวอย่างรหัสที่สอง

บนหน้า 58 บรรทัดสุดท้ายของรหัสอย่างที่สองของ VB อ่าน:

Console.WriteLine("a = {0}, i = {0}", a.ToString, i.ToString)

คุณควรอ่านได้:

Console.WriteLine("a = {0}, i = {1}", a.ToString, i.ToString)

บรรทัดสุดท้ายของตัวอย่างรหัส c# อ่าน:

Console.WriteLine("a = {0}, i = {0}", a.ToString(), i.ToString());

คุณควรอ่านได้:

Console.WriteLine("a = {0}, i = {1}", a.ToString(), i.ToString());


59 หน้า: ทศนิยมใช้แทนที่สองในโค้ดสำหรับ Exercise 1

บนหน้า 59 ในที่อื่นใน บรรทัดของรหัส VB ในขั้นตอนที่สองของ Exercise 1 อ่าน:

Dim db As Decimal = 1

คุณควรอ่านได้:

Dim db As Double = 1


หน้า 63: "narrowing" ใช้แทนที่ "widening"

บนหน้า 63 ประโยคที่สามของย่อหน้าแรกอ่าน:

"c# ให้แปลง implicit สำหรับ narrowing แปลง เฉพาะ ที่ไม่มีข้อมูลอาจสูญหาย

คุณควรอ่านได้:

"c# ให้แปลง implicit สำหรับ widening แปลง เฉพาะ ที่ไม่มีข้อมูลอาจสูญหาย

หน้า 72: "มีคุณสมบัติ" อ้างอิงถึงตำแหน่งของ "Exists คุณสมบัติ"

บนหน้า 72 ประโยคแรกหลังจากรายการแบบสัญลักษณ์อ่าน:

"ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบว่า แฟ้มอยู่เรียกคุณสมบัติ Exist ของวัตถุ FileInfo ดังที่แสดงในรหัสต่อไปนี้: "

คุณควรอ่านได้:

"ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบว่า แฟ้มอยู่เรียกคุณสมบัติ Exists ของวัตถุ FileInfo ดังที่แสดงในรหัสต่อไปนี้: "

หน้า 73: สตริงที่ควร DirectoryInfo วัตถุ

บนหน้า 73 ในคำอธิบายของรากใน 2 ตาราง-5 ไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแปลง:
"ได้รับส่วนรากของเส้นทางของไดเรกทอรีเป็นสตริงที่"

เมื่อต้องการไป:
"ได้รับส่วนรากของเส้นทางของไดเรกทอรีเป็นวัตถุ DirectoryInfo"

74 เพจ: คลา DriveInfo ที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง

บนหน้า 74 ประโยคแรกภายใต้ส่วนของคลา DriveInfo อ่าน:

“คลา DriveInfo มีฟังก์ชันพื้นฐานในการเข้าถึง และจัดการไดเรกทอรีเดียวในระบบแฟ้ม ”

คุณควรอ่านได้:

"คลาส DriveInfo models ไดรฟ์ และวิธีการและคุณสมบัติของการสอบถามสำหรับไดรฟ์ข้อมูล ใช้ DriveInfo เพื่อดูว่าไดรฟ์ใดพร้อมใช้งาน และชนิดของไดรฟ์เหล่านี้ สอบคุณสามารถจะถามเพื่อกำหนดกำลังการผลิตและเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์

76 เพจ: คำอธิบายของสมาชิกที่ไม่รู้จักไม่มีคำว่า "ชนิด"

บนหน้า 76 คำอธิบายของสมาชิกที่ไม่รู้จักใน 2 ตาราง-9 อ่าน:

"ไดรฟ์ไม่สามารถระบุ

คุณควรอ่านได้:

"ชนิดไดรฟ์ไม่สามารถระบุ

หน้า 76: said กระบวนงานการเข้าถึง มากกว่าระบุไดรฟ์

บนหน้า 76 ประโยคที่แรกของวิธีการที่ระบุไดรฟ์ส่วนอ่าน:

"คุณทำตามขั้นตอนนี้ในการเข้าถึงไดรฟ์ในระบบ: "

คุณควรอ่านได้:

"คุณทำตามขั้นตอนนี้เพื่อระบุไดรฟ์ทั้งหมดในระบบ: "

81 หน้า: เงื่อนไข "Added" ถูกใช้แทนที่"สร้าง ลบ"

บนหน้า 81 ประโยคที่แรกของย่อหน้าสองอ่าน:

"ในนอกเหนือจากการใช้เหตุการณ์ Added และ Changed คุณสามารถตรวจสอบระบบสำหรับการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

คุณควรอ่านได้:

"ในนอกเหนือจากการใช้เหตุการณ์สร้าง ถูกลบ และ Changed คุณสามารถตรวจสอบระบบสำหรับการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

เพจ 83: ไดรฟ์อ้างถึงตำแหน่งของโฟลเดอร์

บนเพจ 83 ประโยคแรก 1 Excercise อ่าน:

"ใน exercise นี้ คุณจะระบุถึงแฟ้มทั้งหมดที่อยู่ในไดรฟ์ที่เฉพาะ

คุณควรอ่านได้:

"ใน exercise นี้ คุณจะระบุถึงแฟ้มทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์พิเศษ

เพจ 83: การศัพท์ "รวม" ใช้แทนที่ "ใช้" ในขั้นตอนที่ 2

บนเพจ 83 ขั้นตอนที่ 2 อ่าน:

"เพิ่มการนำเข้า (หรือรวมใน c#) สำหรับ System.IO namespace ลงในโครงการใหม่

คุณควรอ่านได้:

"เพิ่มการนำเข้า (หรือ aa โดยใช้คำสั่งใน c#) สำหรับ System.IO namespace ลงในโครงการใหม่

84 เพจ: การทิศทางที่ไม่ถูกต้องในขั้นตอนที่ 6

บนหน้า 84 ประโยคที่แรกของขั้นตอนที่ 6 อ่าน:

"ในวิธีการหลัก เขียนรหัสเพื่อสร้างอินสแตนซ์ใหม่ของวัตถุ DirectoryInfo สำหรับไดเรกทอรี Windows และใช้การเรียกใช้เมธอด ShowDirectory ใหม่

คุณควรอ่านได้:

"ในวิธีการหลัก เขียนรหัสเพื่อสร้างอินสแตนซ์ใหม่ของคลาสที่ DirectoryInfo สำหรับไดเรกทอรีระบบ และใช้การเรียกใช้เมธอด ShowDirectory ใหม่

85 หน้า: คุณสมบัติ EnableRaisingEvents เรียกว่า EnablingRaisingEvents

บนหน้า 85 ขั้นตอนที่ 7 อ่าน:

"กำหนดคุณสมบัติ EnablingRaisingEvents เป็นจริงเพื่อบอกวัตถุ watcher เริ่ม throwing เหตุการณ์

คุณควรอ่านได้:

"กำหนดคุณสมบัติ EnableRaisingEvents เป็นจริงเพื่อบอกวัตถุ watcher เริ่ม throwing เหตุการณ์

หน้า 89, namespaces ไม่ถูกต้องที่ใช้ในชนิดของกระแสข้อมูล

บนหน้า 89 จุดแสดงหัวข้อย่อย 3 ที่ 4 และ 5 อ่าน:

" * CryptoStream (System.Security)
* NetworkStream (System.Net)
* GZipStream (System.Compression) "

พวกเขาควรอ่านได้:

" * CryptoStream (System.Security.Cryptography)
* NetworkStream (System.Net.Sockets)
* GZipStream (System.IO.Compression) "

91 เพจ: คำแนะนำที่ยื่นรายงานสามารถถูกสร้างเมื่อมีอ่าน

บนหน้า 91 สัญลักษณ์แรกอ่าน:

"การดำเนินการสร้าง หรือเปิดแฟ้มสำหรับการอ่าน"

คุณควรอ่านได้:

"การดำเนินการที่เปิดแฟ้มสำหรับการอ่าน"

92 เพจ: อธิบายฟังก์ชันการทำงานของคลาไดเรกทอรีไม่ถูกต้อง

บนหน้า 92 ประโยคที่สองของส่วนของคลาไดเรกทอรีอ่าน:

"คลาสไดเรกทอรีมีฟังก์ชันพื้นฐานเพื่อเปิดแฟ้มกระแสข้อมูลสำหรับการอ่าน และเขียน"

คุณควรอ่านได้:

"คลาสไดเรกทอรีมีฟังก์ชันพื้นฐานในการสร้าง จัดการ ลบ และวิเคราะห์ไดเรกทอรี"

92 เพจ: คำอธิบายของวิธี OpenWrite ไม่ถูกต้อง

บนหน้า 92 คำอธิบายสำหรับวิธี OpenWrite อ่าน:

"เปิดแฟ้มมีอยู่สำหรับการเขียน และส่งกลับค่าเป็นวัตถุ StreamWriter"

คุณควรอ่านได้:

"เปิดแฟ้มมีอยู่สำหรับการเขียน และส่งกลับค่าเป็นวัตถุ FileStream"

หน้า 97: "อ่าน" ใช้แทนที่ "การเขียน"

บนหน้า 97 ประโยคที่แรกของย่อหน้าแรกอ่าน:

"คลาส StreamReader มีฟังก์ชันพื้นฐานในการเขียนข้อมูลจากคลาสที่กระแสข้อมูลที่ได้รับ"

คุณควรอ่านได้:

"คลาส StreamReader มีฟังก์ชันพื้นฐานในการอ่านข้อมูลจากคลาสที่กระแสข้อมูลที่ได้รับ"

100 หน้า คำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องของคลา StreamWriter

บนหน้า 100 ประโยคที่แรกของย่อหน้าแรกอ่าน:

"คลาส StreamWriter มีฟังก์ชันพื้นฐานในการอ่านข้อมูลจากคลาสที่กระแสข้อมูลที่ได้รับ"

คุณควรอ่านได้:

"คลาส StreamWriter มีฟังก์ชันพื้นฐานในการเขียนข้อมูลจากคลาสที่กระแสข้อมูลที่ได้รับ"

104 หน้า: อธิบายลักษณะการทำงานของตัวอย่างรหัสไม่ถูกต้อง

บนหน้า 104 ประโยคล่าสุดบนหน้าอ่าน:

"ตัวอย่างเช่น รหัสต่อไปนี้จะอ่านรหัสแสดงเพียงแค่: "

คุณควรอ่านได้:

"ตัวอย่างเช่น รหัสต่อไปนี้จะอ่านข้อมูลที่เขียน โดยรหัสแสดงเพียงแค่: "

111 เพจ: การศัพท์ "รวม" ใช้แทนที่ "ใช้" ในขั้นตอนที่ 2

บนหน้า 111 ขั้นตอนที่ 2 อ่าน:

"เพิ่มการนำเข้า (หรือรวมใน c#) สำหรับ System.IO namespace ลงในโครงการใหม่

คุณควรอ่านได้:

"เพิ่มการนำเข้า (หรือ aa โดยใช้คำสั่งใน c#) สำหรับ System.IO namespace ลงในโครงการใหม่

หน้า 111: ไม่ถูกต้องสั่งในขั้นตอนที่ 3 Excercise 1

บนหน้า 111 ขั้นตอนที่ 3 1 Exercise อ่าน:

"ในวิธีการหลัก สร้าง StreamWriter แบบใหม่จากวิธีการสร้างของคลาแฟ้ม

คุณควรอ่านได้:

"ในวิธีหลัก สร้างการ StreamWriter ใหม่ โดยการเรียกเมธอด CreateText ของคลาแฟ้ม

112 หน้า: คลาอ้างถึงตำแหน่งของวัตถุ

บนหน้า 112 ขั้นตอนที่ 2 จาก Exercise 2 อ่าน:

"ในวิธีหลักหลังจากปิดคลา StreamWriter เปิดแฟ้มโดยใช้ OpenText คลาแฟ้มเพื่อสร้างวัตถุ StreamReader ใหม่"

คุณควรอ่านได้:

"ในวิธีหลักหลังจากปิดวัตถุ StreamWriter เปิดแฟ้มโดยใช้ OpenText คลาแฟ้มเพื่อสร้างวัตถุ StreamReader ใหม่"

115 เพจ: การคำอธิบายของคุณสมบัติ CanRead ไม่ถูกต้อง

บนหน้า 115 คำอธิบายของคุณสมบัติ CanRead ใน 2 ตาราง-30 อ่าน:

"กำหนดว่า กระแสข้อมูลสนับสนุนการอ่านขณะคลายแฟ้ม (มาจากคลาสกระแสข้อมูล)"

คุณควรอ่านได้:

"กำหนดว่า กระแสข้อมูลสนับสนุนการอ่าน (มาจากคลาสกระแสข้อมูล)"

120 หน้า: ใช้ตำแหน่งของ CompressionMode.Decompress CompressionMode.Compress

บนหน้า 120 ตัวอย่างรหัสเต็มแรกอ่าน:

' VB Dim compStream As _   New GZipStream(sourceFile, CompressionMode.Compress) // C# GZipStream compStream =   new GZipStream(sourceFile, CompressionMode.Compress);

คุณควรอ่านได้:

' VB Dim compStream As _  New GZipStream(sourceFile, CompressionMode.Decompress) // C#GZipStream compStream =   new GZipStream(sourceFile, CompressionMode.Decompress);


121 เพจ: การศัพท์ "รวม" ใช้แทนที่ "ใช้" ในขั้นตอนที่ 2

บนหน้า 121 ขั้นตอนที่ 2 อ่าน:

"เพิ่มการนำเข้า (หรือรวมใน c#) สำหรับ System.IO namespace ลงในโครงการใหม่

คุณควรอ่านได้:

"เพิ่มการนำเข้า (หรือ aa โดยใช้คำสั่งใน c#) สำหรับ System.IO namespace ลงในโครงการใหม่

เพจที่ 121 & 122: ตัวอย่างรหัสไม่ถูกต้องสำหรับขั้นตอนที่ 7

บนเพจ 121 & 122, Exercise 1 ขั้นตอนที่ 7 ตัวอย่างรหัสของ VB และ c# ไม่ถูกต้อง เมื่อใช้ในการ exercise จะไม่สร้าง smaller บีบอัดแฟ้ม

เปลี่ยนแปลง:
' VBDim theByte As Integer = sourceFile.ReadByte()While theByte <> -1  compStream.WriteByte(CType(theByte, Byte))  theByte = sourceFile.ReadByte()End While// C#int theByte = sourceFile.ReadByte();while (theByte != -1){  compStream.WriteByte((byte)theByte);  theByte = sourceFile.ReadByte();}

เมื่อต้องการไป:
' VBDim buffer(sourceFile.Length) As Byte    sourceFile.Read(buffer, 0, buffer.Length)    compStream.Write(buffer, 0, buffer.Length)// C#const int buf_size = 4096;byte[] buffer = new byte[buf_size];int bytes_read = 0;do{  bytes_read = sourceFile.Read(buffer,0,buf_size);  compStream.Write(buffer,0,bytes_read);} while (bytes_read != 0);

122 หน้า: หมายเหตุเพิ่มเติมที่ต้องการจะเพิ่มสำหรับขั้นตอนที่ 9

บนเพจ 122 ต้องขั้นที่ 9 การเพิ่มหมายเหตุที่จะเพิ่มก่อนตัวอย่างรหัสสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

"หมายเหตุ: การใช้แฟ้มขนาดเล็กอาจทำให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมได้เนื่องจากค่าผลิตของการบีบอัดของแฟ้มที่บีบอัดได้ ถ้าคุณใช้แฟ้มที่มีขนาดใหญ่ ขนาดของค่าผลิตจะทำให้ไม่เกิด pallor เช่นในขนาดของแฟ้มที่เป็นผลลัพธ์

127 หน้า: ข้อมูลเพิ่มเติม "แฟ้ม" ที่ใช้แทนที่ "ไดเรกทอรี" ที่

บนหน้า 127 คำอธิบายของ GetDirectoryNames ใน 2 ตาราง-36 อ่าน:

"รายชื่อไดเรกทอรีภายในเก็บที่ตรงกับรูปแบบแฟ้มได้รับ"

คุณควรอ่านได้:

"รายชื่อไดเรกทอรีภายในเก็บที่ตรงกับรูปแบบการไดเรกทอรีที่ได้รับ"

129 หน้า: นิยามไม่ถูกต้องสำหรับ IsolatedStorageFileStream

บนหน้า 129 ประโยคที่แรกของย่อหน้าแรกอ่าน:

"คลาส IsolatedStorageFileStream encapsulates กระแสข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแฟ้มในอุปกรณ์จัดเก็บ isolated"

คุณควรอ่านได้:

"คลาส IsolatedStorageFileStream encapsulates กระแสข้อมูลที่ใช้ในการอ่าน เขียน และสร้างแฟ้มต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูล isolated"

133 หน้า: แฟ้มที่ถูกอ้างอิงตำแหน่งของไดเรกทอรี

บนหน้า 133 ย่อหน้าก่อนรหัสขั้นสุดท้ายตัวอย่างอ่าน:

"ไดเรกทอรีจะถูกจัดการเหมือนมากเช่นเดียวกับแฟ้มที่จะทดสอบสำหรับการมีอยู่ คุณต้องใช้วิธีการที่ส่งกลับค่าอาร์เรย์ของสายอักขระที่ตรงกับรูปแบบแฟ้ม วิธีการเป็นคลาส IsolatedStorageFile GetDirectoryNames ช่วยให้คุณสามารถค้นหาแฟ้มมีอยู่ก่อนที่คุณพยายามที่จะสร้าง: "

คุณควรอ่านได้:

"ไดเรกทอรีจะถูกจัดการเหมือนมากเช่นเดียวกับแฟ้มที่ทดสอบสำหรับการมีอยู่ คุณต้องใช้วิธีการที่ส่งกลับค่าอาร์เรย์ของสายอักขระที่ตรงกับรูปแบบ วิธีการเป็นคลาส IsolatedStorageFile GetDirectoryNames ช่วยให้คุณสามารถค้นหาในไดเรกทอรีที่มีอยู่ก่อนที่คุณพยายามที่จะสร้าง: "

135 เพจ: การศัพท์ "รวม" ใช้แทนที่ "ใช้" ในขั้นตอนที่ 2

บนหน้า 135 ขั้นตอนที่ 2 อ่าน:

"เพิ่มการนำเข้า (หรือรวมใน c#) สำหรับ System.IO namespace ลงในโครงการใหม่

คุณควรอ่านได้:

"เพิ่มการนำเข้า (หรือ aa โดยใช้คำสั่งใน c#) สำหรับ System.IO namespace ลงในโครงการใหม่

135 หน้า: วัตถุที่ถูกอ้างอิงตำแหน่งของคลาส

บนหน้า 135 ประโยคที่แรกของขั้นตอนที่ 3 ใน Exercise 1 อ่าน:

"ในวิธีการหลักของโครงการใหม่ สร้างอินสแตนท์ใหม่ของวัตถุ IsolatedStorageFile userStore scoped ไปยังผู้ใช้ปัจจุบันและแอสเซมบลีที่ระบุ

คุณควรอ่านได้:

"ในวิธีการหลักของโครงการใหม่ สร้างอินสแตนท์ใหม่ของคลา IsolatedStorageFile userStore scoped ไปยังผู้ใช้ปัจจุบันและแอสเซมบลีที่ระบุ

เพจ 135: โค้ด Visual Basic ไม่ถูกต้องในขั้นตอนที่ 3

บนหน้า 135 โค้ด Visual Basic ในขั้นตอนที่ 3 อ่าน:

' VB IsolatedStorageFile userStore = _   IsolatedStorageFile.GetUserStoreForAssembly()

คุณควรอ่านได้:

' VBDim userStore as IsolatedStorageFile = _  IsolatedStorageFile.GetUserStoreForAssembly()


เพจ 136: โค้ด Visual Basic ไม่ถูกต้องในขั้นตอนที่ 4 และ 5

บนหน้า 136 โค้ด Visual Basic ในขั้นตอนที่ 4 อ่าน:

' VB IsolatedStorageFileStream userStream = new _   IsolatedStorageFileStream("UserSettings.set", _                FileMode.Create, _                userStore) 

คุณควรอ่านได้:

' VBDim userStream as IsolatedStorageFileStream = new _   IsolatedStorageFileStream("UserSettings.set", _               FileMode.Create, _                userStore)


รหัสในขั้นตอนที่ 5 อ่าน:

' VB StreamWriter userWriter = new StreamWriter(userStream) userWriter.WriteLine("User Prefs") userWriter.Close() 

คุณควรอ่านได้:

' VBDim userWriter as new StreamWriter(userStream)userWriter.WriteLine("User Prefs")userWriter.Close()


หน้า 137: ตัวอย่างรหัสที่ขาดหายไป

บนหน้า 137 บรรทัด fifth ส่วนแรกของตัวอย่างรหัสอ่าน:

// ...

คุณควรอ่านได้:

Console.WriteLine("No data saved for this user.");


139 หน้า: Clarification ข้อมูลในหมายหน้าหัวข้อที่ 4 ในลงภายใต้ข้อมูลสรุปของบท

บนหน้า 139 หมายหน้าหัวข้อที่สี่ในลงภายใต้การสรุปบท จะอ่าน:

"คลาสที่ StreamReader และ StreamWriter กันอินสทรูเมนทัลในการใช้การย้ายข้อมูลเข้า และออก จากกระแส ข้อมูล การรวมถึง FileStreams, MemoryStreams และ IsolatedStorageFileStreams"

คุณควรอ่านได้:

"คลาสที่ StreamReader และ StreamWriter กันอินสทรูเมนทัลในการใช้การย้ายข้อมูล textoriented เข้า และออก จากกระแส ข้อมูล การรวมถึง FileStreams, MemoryStreams และ IsolatedStorageFileStreams"

140 หน้า: อธิบายเหตุการณ์ในกรณีไม่ถูกต้อง

บนหน้า 140 ประโยคที่แรกของส่วนสถานการณ์กรณีอ่าน:

"ในสถานการณ์กรณีดังต่อไปนี้มา คุณจะใช้กับสิ่งที่คุณได้เรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้โดเมนโปรแกรมประยุกต์และบริการ

คุณควรอ่านได้:

"ในสถานการณ์กรณีดังต่อไปนี้มา คุณจะใช้กับสิ่งที่คุณได้เรียนเกี่ยวกับแฟ้มและไดเรกทอรี

141 หน้า: ระดับของเครื่องจักรข้อมูลเรียกว่าข้อมูลของแอสเซมบลี

บนหน้า 141 การสร้างส่วนกำหนดค่าที่เก็บแบบธรรมดาอ่าน:

"สำหรับงานนี้ คุณควรทำอย่างน้อยวิธีที่ 1 และ 2 เมื่อต้องการทำความเข้าใจว่าผู้ใช้จากแอสเซมบลีข้อมูลแตกต่างในการเก็บข้อมูล isolated, 3 วิธีทั้งหมดด้วย

-ฝึก 1 สร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows Forms ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูล และการจัดเก็บไว้ในที่เก็บ isolated
-ฝึก 2 ทดสอบโปรแกรมประยุกต์ Windows Forms โดยการทำงานอยู่ภายใต้บัญชีผู้ใช้อื่น
-การฝึก 3 แอพลิเคชันการจัดเก็บข้อมูลแอสเซมบลีระดับบางอย่างเพื่อดูว่า ข้อมูลนั้นไม่เหมือนกันสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ปรับเปลี่ยน "

คุณควรอ่านได้:

"สำหรับงานนี้ คุณควรทำอย่างน้อยวิธีที่ 1 และ 2 เมื่อต้องการทำความเข้าใจวิธีผู้ใช้จากเครื่องจักรระดับข้อมูลแตกต่างในการเก็บข้อมูล isolated เสร็จสมบูรณ์ 3 วิธีเช่นเดียวกัน

-ฝึก 1 สร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows Forms ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูล และการจัดเก็บไว้ในที่เก็บ isolated
-ฝึก 2 ทดสอบโปรแกรมประยุกต์ Windows Forms โดยการทำงานอยู่ภายใต้บัญชีผู้ใช้อื่น
-การฝึก 3 แอพลิเคชันเพื่อเก็บข้อมูลระดับของเครื่องจักรบางอย่างเพื่อดูว่า ข้อมูลนั้นไม่เหมือนกันสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ปรับเปลี่ยน "

เพจที่ 145 & 146: อาร์กิวเมนต์ตำแหน่งย้อนกลับ

บนหน้า 145 บรรทัด 7 ของตัวอย่างรหัส VB และบนบรรทัดที่ 146 หน้า 11 ของตัวอย่างรหัส c# ประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้งของอาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลง (หน้าของ VB 145):
If Regex.IsMatch(args(1),args(0)) Then

เมื่อต้องการไป:
If Regex.IsMatch(args(0),args(1)) Then

การเปลี่ยนแปลง (หน้า 146 c#):
if (Regex.IsMatch(args[1], args[0]))

เมื่อต้องการไป:
if (Regex.IsMatch(args[0], args[1]))

หน้า 146: TestRegExp สั่งอาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้องเพียงบางส่วน

บนหน้า 146 บรรทัดคำสั่งที่สองและผลผลิตที่คาดไว้ ตัวอย่างภายใต้ย่อหน้าแรกบางส่วนไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแปลง:
C:\>TestRegExp ^\d{5}$ 1234
ป้อนข้อมูลไม่ตรงกับนิพจน์ทั่วไป
C:\>TestRegExp ^\d{5}$ 12345
ป้อนข้อมูลที่ตรงกับนิพจน์ทั่วไป

เมื่อต้องการไป:
C:\TestRegExp 1234 ^^\d{5}$
ป้อนข้อมูลไม่ตรงกับนิพจน์ทั่วไป
(หมายเหตุ: คุณต้องเพิ่มอีก ^ เนื่องจากบรรทัดคำสั่ง interprets ^ เป็นมีอักขระเลี่ยง วินาทีที่ ^ ไม่จำเป็นเมื่อเพิ่มอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งโดยตรงผ่านอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งของ Visual Studio บรรทัดคำสั่งคุณสมบัติของโครงการ -ดีบัก -)
C:\TestRegExp 12345 ^^\d{5}$
ป้อนข้อมูลที่ตรงกับนิพจน์ทั่วไป

165 หน้า: ระบุตำแหน่งของเมธอด ReformatPhone วิธี IsZip

บนหน้า 165 ประโยคล่าสุดก่อนตัวอย่างรหัสในขั้นตอนที่ 3 จาก Exercise 2 อ่าน:

"แม้ว่านิพจน์ปกติแตกต่างกันมากจะทำงาน IsZip วิธีที่คุณเขียนอาจมีลักษณะดังนี้: "

คุณควรอ่านได้:

"แม้ว่านิพจน์ปกติแตกต่างกันมากจะทำงาน ReformatPhone วิธีที่คุณเขียนอาจมีลักษณะดังนี้: "

หน้า 170: "E." ควรถูกเอาออกจากคำตอบ E

บนหน้า 170, 4 คำถาม คำตอบอีอ่าน:

"amomomottohez ตะวันออก"

คุณควรอ่านได้:

"amomomottohez"

หน้า 187: "หรือจัดทำดัชนี" ควรถูกเอาออก

บนหน้า 187 มีข้อผิดพลาดในคำอธิบายของ Hashtable และ StringDictionary

เปลี่ยนแปลง:
" Hashtable มีชุดของคู่/ค่าชื่อของออบเจ็กต์ที่อนุญาตให้มีการเรียกตามชื่อหรือดัชนี"

เมื่อต้องการไป:
" Hashtable มีชุดของคู่/ค่าชื่อของออบเจ็กต์ที่อนุญาตให้เรียกตามชื่อ"

เปลี่ยนแปลง:
" StringDictionary มีชุดของคู่ชื่อ/ค่าของสตริงการที่อนุญาตให้มีการเรียกตามชื่อหรือดัชนี"

เมื่อต้องการไป:
" StringDictionary มีชุดของคู่ชื่อ/ค่าของสตริงการที่อนุญาตให้เรียกตามชื่อ"

188 หน้า: คลาตำแหน่งของชุดเก็บรวบรวมการอ้างอิง

บนหน้า 188 ประโยคที่สองของส่วนเพิ่มและรายการที่กำลังเอาออกอ่าน:

"การเพิ่มรายการและรายการที่มีการกำจากคลาสได้ straightforward มาก"

คุณควรอ่านได้:

"การเพิ่มรายการและรายการที่มีการกำจากคอลเลกชันได้มาก straightforward"

192 หน้า: newline ในตัวอย่างรหัสที่ขาดหายไป

บนหน้า 192 บรรทัด seventh ของตัวอย่างที่สองของรหัสอ่าน:

// C# IEnumerator enumerator = coll.GetEnumerator();

คุณควรอ่านได้:

// C# IEnumerator enumerator = coll.GetEnumerator();


192 หน้า: " ++ x "ควร" x ++ "

บนหน้า 192 บรรทัดสองของตัวอย่างรหัสแรกบนหน้าไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแปลง:
for (int x = 0; x < coll.Count; ++x)

เมื่อต้องการไป:
for (int x = 0; x < coll.Count; x++)

ข่าว Microsoft มุ่งมั่นที่การนำเสนอสมุดบัญชีที่ให้ข้อมูล และมีความถูกต้อง ข้อคิดเห็นและแก้ไขรายการข้างต้นทั้งหมดพร้อมสำหรับการรวมในอนาคต printings สมุดบัญชีเล่มนี้ ถ้าคุณมีการพิมพ์ที่ใหม่กว่าของสมุดบัญชีเล่มนี้ ดังกล่าวอาจประกอบด้วยอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของการแก้ไขการข้างต้น
0-7356-2277-9 978-0-7356-2277-7

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 923018 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 06:32:47 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB923018 KbMtth
คำติชม