ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่ล้มเหลวเมื่อมีคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ISA Server 2004 SOCKS หรือการเพิ่มคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ISA Server 2006 SOCKS ใช้โหมดแฝง FTP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923322
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อมีการเพิ่มคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ของ FTP ดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่ โดยใช้โหมดแฝง FTP การดาวน์โหลดล้มเหลวหากใช้ความยาวมากกว่า 120 วินาที
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • มีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ FTP จะใช้ซ็อกโพรโทคอล
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ FTP ใช้ Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2004 หรือ Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2006 สำหรับการเข้าถึงการ FTP แฝงขาออก
 • ค่าหมดเวลาการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งาน ใน ISA Server 2004 หรือ ISA Server 2006 ถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นของวินาที 120
โหมดแฝง FTP ใช้การเชื่อมต่อขาออกของสถานีควบคุมและการเชื่อมต่อขาออกของสถานีข้อมูล ส่งแฟ้มที่เกิดขึ้นบนสถานีข้อมูล ช่องสัญญาณการควบคุม FTP หมดเวลาหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ข้อมูลจะไม่ส่งผ่านช่องทางของตัวควบคุมในระหว่างการดำเนินการดาวน์โหลด
 • การดาวน์โหลดแฟ้มโหมดแฝง FTP ใช้เวลาเกินกว่า 120 วินาที
จากนั้น FTP เซิร์ฟเวอร์หยุดการดำเนินการดาวน์โหลดแฟ้ม
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ได้รับการ service pack ล่าสุด สำหรับ ISA Server 2004 และ ISA Server 2006

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
954258วิธีการขอรับการ Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2006 service pack ล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
891024วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ ISA Server 2004
หลังจากที่คุณติดตั้งที่เหมาะสมเซอร์วิสแพ็ค เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Visual Basic เพื่อกำหนดค่าซ็อกตัวกรองไม่ได้ใช้งานการเชื่อมต่อหมดเวลาของค่ามีค่าที่เหมาะสม

หมายเหตุ:เมื่อต้องการกำหนดค่าการหมดเวลาที่เหมาะสม ใช้สมการต่อไปนี้:
Timeout (seconds) = file size / download speed * 1.2
ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าการหมดเวลาที่เหมาะสมเพื่อดาวน์โหลดแฟ้ม 200-เมกะไบต์ (MB) ที่ 1 การเมกะบิตต่อวินาที (Mbps), ใช้สมการต่อไปนี้:
 200*8 / 1 * 1.2 = 1920 seconds
คุณต้องคำนวณค่าการใช้แต่ละรายการ

หมายเหตุ:การตั้งค่าการหมดเวลาการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งานช่วยทรัพยากรว่างที่ไม่ได้ใช้ดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณไม่เพิ่มหมดเวลาที่การตั้งค่า unnecessarily ถ้าคุณใช้การตั้งค่าหมดเวลาที่น้อยกว่าค่าเริ่มต้นวินาที 120 คุณสามารถสร้างปัญหาที่ไม่คาดคิด

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการหมดเวลา ดำเนินการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ:คุณต้องติดตั้ง service pack ของบริการที่เหมาะสมก่อนที่คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกnotepad.
 2. คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึกที่ใหม่เอกสาร แล้ว บันทึกรหัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server 2004 หรือ ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server 2006 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ชื่อแฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น.vbs เช่นSetSocksIdleTimeout.vbs.
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.' THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE' RISK OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE' USER. USE AND REDISTRIBUTION OF THIS CODE, WITH OR WITHOUT MODIFICATION, IS' HEREBY PERMITTED.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' This script sets the idle connection time-out value for the SOCKS filter.' The value is in seconds.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Sub SetSocksIdleTimeout()  ' Create the root object.  Dim root ' The FPCLib.FPC root object  Set root = CreateObject("FPC.Root")  'Declare the other objects needed.  Dim array    ' An FPCArray object  Dim Extensions ' An FPCExtensions object  Dim ApplicationFilters ' An FPCApplicationFilters object  Dim ApplicationFilter ' An FPCApplicationFilter object  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object  ' Get references to the array object  Set array = root.GetContainingArray  On Error Resume Next  Set Extensions = array.Extensions  CheckError  Set ApplicationFilters = Extensions.ApplicationFilters  CheckError  Set ApplicationFilter = ApplicationFilters.Item("{25765C04-C80B-494C-914E-286297DB8C8E}")  Set VendorSets = ApplicationFilter.VendorParametersSets  Set VendorSet = VendorSets.Item( "{25765C04-C80B-494C-914E-286297DB8C8E}" )  VendorSet.Value("SessionIdleTimeoutSeconds") = 120 ' value in seconds to be set to desired value  ApplicationFilter.Save false, true  WScript.Echo "Done..."End SubSub CheckError()  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End IfEnd SubSetSocksIdleTimeout
 3. สคริปต์นี้ใช้ค่าการหมดเวลาเริ่มต้นของวินาที 120 การเปลี่ยนแปลงค่าการหมดเวลาในการตั้งค่าที่คุณต้อง และจากนั้น ให้บันทึกสคริปต์
 4. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม.vbs ให้เรียกใช้สคริปต์
หลังจากที่คุณเรียกใช้สคริปต์นี้ มีใช้ค่าการหมดเวลาใหม่ในการเชื่อมต่อซ็อกใหม่ที่มีการจัดทำ ผ่าน ISA Server 2004 หรือ ผ่าน ISA Server 2006

เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นการหมดเวลา เปลี่ยนค่ากลับไปเป็นวินาที 120 ในสคริปต์ บันทึกการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น เรียกใช้สคริปต์อีกครั้ง
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าโปรแกรม FTP เพื่อส่งคำสั่ง "แบบ keep-alive" ในสถานีการควบคุม FTP

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับว่าโปรแกรม FTP ที่คุณใช้สนับสนุนคุณลักษณะนี้ ให้ดูที่เอกสารประกอบสำหรับโปรแกรม FTP
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ ISA Server และการปรับปรุง ISA Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
885957วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ ISA Server และการปรับปรุง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ