/td>x64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
816915 แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
STOP BugCheck BSOD Firewire Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit