ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�การติดตั้ง Windows Vista SP1 หรือการปรับรุ่นเป็น Windows Vista SP1 เท่านั้น

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับแพลตฟอร์ม

โพรโทคอลในการค้นหามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโพรโทคอลสำหรับการเรียกโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นของ Desktop Search โปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นอาจเป็น Windows Search Explorer หรือโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นก็ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพรโทคอลในการค้นหาและไวยากรณ์ของโพรโทคอลในการค้นหา โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/?linkid=7345683
ถ้าคุณพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้หรือเพื่อสร้างไว้บนโปรแกรมประยุกต์เฉพาะสำหรับ Desktop Search คุณไม่ควรพึ่งพาโพรโทคอลในการค้นหาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์มากมายอาจมีโพรโทคอลในการค้นหาของตนเอง คุณไม่สามารถรับประกันได้ว่าโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายสำหรับ Desktop Search จะมีโพรโทคอลในการค้นหาของตนเองตลอดเวลาหรือไม่ ดังนั้นจึงให้ใช้โพรโทคอลส่วนตัวสำหรับการค้นหาที่กำหนดโดยโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายสำหรับ Desktop Search แทน ในทำนองเดียวกัน โปรแกรมประยุกต์สำหรับ Desktop Search ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นควรจะสนับสนุนทั้งโพรโทคอลในการค้นหาและโพรโทคอลในการค้นหาแบบมีกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ โพรโทคอลในการค้นหาดังกล่าวไม่สามารถใช้แทนโพรโทคอลกรรมสิทธิ์ "search-ms" ได้ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ยังสามารถใช้โพรโทคอล "search-ms" เพื่อเริ่มการทำงานของ Window Search Explorer หรือเพื่อเรียก Windows Search Indexer โดยไม่แจ้งเตือนได้

โปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นของ Desktop Search สำหรับโพรโทคอลในการค้นหาจะถูกควบคุมจากแผงควบคุม ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับโพรโทคอลในการค้นหา

เชื่อมโยงโพรโทคอลในการค้นหาเข้ากับโปรแกรม:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมเริ่มต้น
  2. คลิก เชื่อมโยงชนิดของแฟ้มหรือโพรโทคอลเข้ากับโปรแกรม
  3. เลือกโพรโทคอลในการค้นหา แล้วคลิก เปลี่ยนโปรแกรม
  4. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับจัดการโพรโทคอลในการค้นหา แล้วคลิก ตกลง
ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับโพรโทคอลในการค้นหา
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมเริ่มต้น
  2. คลิก ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ
  3. เลือกโปรแกรมประยุกต์ที่คุณต้องการใช้เป็นโปรแกรมเริ่มต้น แล้วคลิก เลือกค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมนี้
  4. เลือกโพรโทคอลในการค้นหา แล้วคลิก บันทึก

การปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้

Microsoft ได้ปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้ดังรายการในตารางต่อไปนี้
องค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้การปรับปรุง
แผงควบคุมกล่องโต้ตอบ เชื่อมโยงชนิดของแฟ้มหรือโพรโทคอลเข้ากับโปรแกรม จะแสดงรายการโพรโทคอลสำหรับการค้นหาภายใต้ โพรโทคอล
แผงควบคุมกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ จะแสดงรายการ Windows Search Explorer เป็นโปรแกรมที่เลือกไว้
แผงควบคุมกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการทำดัชนี จะรวมปุ่ม หยุดชั่วคราว ไว้ เมื่อคุณคลิกปุ่ม หยุดชั่วคราว Windows Search Indexer จะหยุดการทำดัชนีสำหรับเนื้อหาใหม่เป็นเวลา 15 นาที
เมนูเริ่มตัวเลือก ค้นหา ทางด้านขวาของเมนู เริ่ม จะถูกเอาออก
เมนูเริ่มตัวเลือก ดูผลลัพธ์ทั้งหมด จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลือก ค้นหาทุกแหล่งข้อมูล
เมนูเริ่มตัวเลือก ค้นหาทุกแหล่งข้อมูล จะส่งผ่านอาร์กิวเมนต์ในการค้นหาที่พิมพ์อยู่ในกล่องข้อความไปยังโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นสำหรับการค้นหา ด้วยการใช้ไวยากรณ์ของโพรโทคอลสำหรับการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ของโพรโทคอลสำหรับการค้นหา โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

จุดเริ่มทำงานสำหรับโพรโทคอลในการค้นหา

โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังได้ตั้งค่าจุดเริ่มการค้นหาทั่วไปไว้มากมายใน Windows Vista เพื่อรองรับการใช้โพรโทคอลในการค้นหาตัวใหม่ โพรโทคอลสำหรับการค้นหาตัวใหม่จะเรียกโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นของ Desktop Search จุดเริ่มทำงานสำหรับการค้นหาเหล่านี้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้: