ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ft.com/ms.js"> ol-feedback" ng-click="primarySearchClicked();" tabindex="-1"> 