ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงและการใช้งาน CPU สูงเกิดขึ้นเมื่อคุณนำเข้าการกำหนดค่าเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956330
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณนำเข้าการกำหนดค่าเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง และการใช้งาน CPU สูงที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server และโฮสต์ที่ MSCRM ฐานข้อมูล นอกจากนี้ time-outs และความล่าช้าที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลในระหว่างการนำเข้าแฟ้มการกำหนดเองของ Microsoft Dynamics CRM ขนาดใหญ่
การแก้ไข
ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ในการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949256การปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM 4.0 และโปรแกรมแก้ไขด่วน
หมายเหตุ:คุณอาจต้องการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เป็นค่า REG_DWORD เพื่ออนุญาตให้มีเวลาที่สอบถาม Microsoft Dynamics CRM ที่รันเป็นเวลานาน:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM\OLEDBTimeout
คุณต้องตั้งค่าคีย์ OLEDBTimeout กับค่าที่อยู่ระหว่าง 60 และ 300 เป็นค่าทศนิยม เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้บล็อก SQL มากเกินไป เราไม่แนะนำให้คุณกำหนดค่าสูงกว่า 300
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่เลือกกำหนดได้

การปรับแต่ง Microsoft SQL Server สำหรับ Microsoft Dynamics CRM โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ ต่อไปนี้คือขั้นตอนเพิ่มเติมที่สามารถทำให้เกิดการเรียกใช้ประสิทธิภาพกำไรนอกเหนือจากการกำไรประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ใช่โปรแกรมแก้ไขด่วนแสดง
 1. ทำตามคำแนะนำในเอกสาร "Optimizing และการบำรุงรักษา Microsoft Dynamics CRM 4.0" เมื่อต้องการดูเอกสารนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  USE OrganizationName_MSCRM
 3. เพิ่มดัชนีและสถิติที่ด้านล่างใน Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL และเรียกใช้คำสั่งที่
หมายเหตุ:คุณไม่ต้องสร้างดัชนีเหล่านี้ถ้ามีดัชนีที่มีคอลัมน์เดียวกันอยู่แล้ว
CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_LocalizedLabel_ObjectIdCustomizationLevel_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel] (	[ObjectId] ASC,	[CustomizationLevel] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_LocalizedLabel_ObjectIdObjColNameCustomizationLevel_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel] (	[ObjectId] ASC,	[ObjectColumnName] ASC,	[CustomizationLevel] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] (	[EntityId] ASC,	[CustomizationLevel] ASC,	[OwnershipTypeMask] ASC,	[EntityRowId] ASC,	[ObjectTypeCode] ASC)INCLUDE ( [PhysicalName],[IsReplicated],[HasDeletionStateCode]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_MetadataSchema_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeId], [AttributeRowId], [IsPKAttribute], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_MetadataSchema_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [CascadeReparent], [ReferencingEntityId], [CustomizationLevel], [ReferencingAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_MetadataSchema_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [CascadeReparent], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [ReferencingAttributeId])goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K31_K22_K24_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] (	[YomiOf] ASC,	[AttributeOf] ASC,	[AggregateOf] ASC,	[AttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K24_K31_K22_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] (	[AggregateOf] ASC,	[YomiOf] ASC,	[AttributeOf] ASC,	[AttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K22_K31_K24_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] (	[AttributeOf] ASC,	[YomiOf] ASC,	[AggregateOf] ASC,	[AttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K1_K31_K22_K24_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] (	[AttributeId] ASC,	[YomiOf] ASC,	[AttributeOf] ASC,	[AggregateOf] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] (	[AttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_5_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([PhysicalName], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_14_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ValidForReadAPI], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [LogicalName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_24_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AggregateOf], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [CustomizationLevel], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_24_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AggregateOf], [AttributeId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_22_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeOf], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_31_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([YomiOf], [AttributeId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_1_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [AttributeId], [IsCustomField])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_31_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [YomiOf], [AttributeOf])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_31_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [YomiOf], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_32_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeRowId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_35_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Locked], [EntityId], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_20_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsLogical], [InProduction], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_32_31_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeRowId], [YomiOf])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_13_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [LogicalName], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_2_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeTypeId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_22_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [AttributeOf], [AttributeId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_24_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [AggregateOf], [AttributeId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_20_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsLogical], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_48_49_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [IsCustomField])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_9_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [EntityId], [AttributeId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_13_49_9_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([LogicalName], [CustomizationLevel], [EntityId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_1_31_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [AttributeId], [YomiOf], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_5_48_49_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([PhysicalName], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_31_22_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [YomiOf], [AttributeOf], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_2_49_48_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_51_1_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsRowGuidAttribute], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_9_3_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [EntityId], [Name], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_31_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [YomiOf])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_51_9_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsRowGuidAttribute], [EntityId], [AttributeId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [CustomizationLevel], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_2_9_1_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeTypeId], [EntityId], [AttributeId], [AttributeOf])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [AttributeId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_32_19_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeRowId], [IsCustomField], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_19_49_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [IsCustomField], [CustomizationLevel], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_22_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeOf], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_11_49_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [ColumnNumber], [CustomizationLevel], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_19_1_9_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsCustomField], [AttributeId], [EntityId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_48_1_51_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [IsRowGuidAttribute])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_48_49_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_11_48_49_20_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ColumnNumber], [InProduction], [CustomizationLevel], [IsLogical], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_19_20_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [IsCustomField], [IsLogical], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_31_22_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [YomiOf], [AttributeOf], [AttributeId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_32_1_31_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [YomiOf])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_3_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [Name], [InProduction], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_13_49_48_1_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([LogicalName], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_14_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_14_2_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_20_49_19_48_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsLogical], [CustomizationLevel], [IsCustomField], [InProduction], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [ValidForReadAPI])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_20_9_48_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsLogical], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_3_14_49_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Name], [ValidForReadAPI], [CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_24_1_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AggregateOf], [AttributeId], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_31_22_48_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([YomiOf], [AttributeOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_19_48_49_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsCustomField], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_19_20_48_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [IsCustomField], [IsLogical], [InProduction], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_20_48_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [IsLogical], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_9_11_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [ColumnNumber], [IsLogical])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_31_9_1_48_49_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([YomiOf], [EntityId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeOf])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_19_9_48_49_5_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsCustomField], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_3_48_49_1_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [Name], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_48_49_31_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [YomiOf], [AttributeRowId], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_2_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_49_48_32_9_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [EntityId], [ValidForReadAPI])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_19_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [IsCustomField], [IsLogical])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_1_2_9_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [AttributeTypeId], [EntityId], [ColumnNumber])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_22_24_31_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeOf], [AggregateOf], [YomiOf], [InProduction], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_2_9_48_49_1_18_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeTypeId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [IsPKAttribute])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_9_5_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [PhysicalName], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_9_48_49_5_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName], [IsLogical])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_24_31_48_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [AggregateOf], [YomiOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_22_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeOf], [ValidForReadAPI])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_9_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [EntityId], [IsCustomField])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_1_2_32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [PhysicalName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_11_20_19_49_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ColumnNumber], [IsLogical], [IsCustomField], [CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_3_14_2_49_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Name], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_2_49_48_32_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_11_48_49_9_20_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ColumnNumber], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [IsLogical], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_13_49_1_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [LogicalName], [CustomizationLevel], [AttributeId], [InProduction], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_22_24_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeOf], [AggregateOf])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_50_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [HasMultipleLabels], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_48_49_1_20_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [IsLogical], [ColumnNumber])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_1_48_49_32_22_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeOf], [ValidForReadAPI])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_20_19_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [IsLogical], [IsCustomField], [ColumnNumber])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_14_2_49_48_32_1_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_14_2_49_48_32_1_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [AttributeOf])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_18_14_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_48_49_1_18_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_9_48_49_1_14_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_50_1_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [HasMultipleLabels], [AttributeId], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_3_49_48_14_2_32_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Name], [CustomizationLevel], [InProduction], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [AttributeOf])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_9_1_2_32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [AttributeId], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [PhysicalName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_9_1_19_20_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId], [AttributeId], [IsCustomField], [IsLogical], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_32_1_9_22_24_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [EntityId], [AttributeOf], [AggregateOf])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_32_1_9_5_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [EntityId], [PhysicalName], [IsLogical])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_24_31_48_49_22_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AggregateOf], [YomiOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeOf], [AttributeRowId], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_1_9_18_14_50_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [EntityId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [HasMultipleLabels], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_1_48_49_3_14_2_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [Name], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_48_1_18_14_2_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_9_22_24_31_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [AttributeOf], [AggregateOf], [YomiOf], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_5_20_19_9_1_32_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName], [IsLogical], [IsCustomField], [EntityId], [AttributeId], [AttributeRowId], [ColumnNumber])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_9_49_1_14_2_32_22_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [EntityId], [CustomizationLevel], [AttributeId], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [AttributeOf], [Name])goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K2_K7_K6_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] (	[AttributeId] ASC,	[CustomizationLevel] ASC,	[ViewAttributeRowId] ASC,	[ViewAttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K2_K7_1_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] (	[AttributeId] ASC,	[CustomizationLevel] ASC)INCLUDE ( [ViewAttributeId],[ViewAttributeRowId]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K2_K4_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] (	[AttributeId] ASC,	[RemoteAttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K4_K2_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] (	[RemoteAttributeId] ASC,	[AttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [ViewAttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_6_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeRowId], [RemoteAttributeId], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [RemoteAttributeId], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [AttributeId], [ViewAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_4_2_7_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RemoteAttributeId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_4_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [RemoteAttributeId], [AttributeId], [ViewAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_6_1_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RemoteAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_2_1_6_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([AttributeId], [ViewAttributeId], [ViewAttributeRowId], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_6_1_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_2_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [AttributeId], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_2_7_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_3_7_6_1_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RelationshipId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RemoteAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_4_2_1_6_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RemoteAttributeId], [AttributeId], [ViewAttributeId], [ViewAttributeRowId], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_2_7_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_3_2_7_6_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RelationshipId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_6_2_7_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeRowId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_2_7_6_1_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([AttributeId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Relationship_8_1015010697__K4_K6_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] (	[ReferencingAttributeId] ASC,	[ReferencedAttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Relationship_8_1015010697__K6_K4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] (	[ReferencedAttributeId] ASC,	[ReferencingAttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_19_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipRowId], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_2_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([Name], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_5_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencedEntityId], [RelationshipRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_19_20_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [RelationshipRowId], [CustomizationLevel], [Name])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_6_4_20_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId], [CustomizationLevel], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_5_6_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_19_6_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_3_7_20_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType], [CustomizationLevel], [ReferencedEntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_20_19_5_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [CustomizationLevel], [RelationshipRowId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_5_1_19_3_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedEntityId], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_5_6_4_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_5_4_1_19_3_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_7_20_5_4_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [RelationshipType], [CustomizationLevel], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_19_4_3_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingAttributeId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_19_3_7_20_5_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType], [CustomizationLevel], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_5_20_1_19_3_7_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedEntityId], [CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType], [ReferencingAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_4_20_19_5_6_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencingAttributeId], [CustomizationLevel], [RelationshipRowId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId], [Name])goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_IndexAttributes_8_983010583__K2_KB956330] ON [MetadataSchema].[IndexAttributes] (	[AttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_983010583_5_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[IndexAttributes]([IsIncludeAttribute], [IndexOrder], [IndexId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_983010583_2_3_5_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[IndexAttributes]([AttributeId], [IndexId], [IsIncludeAttribute], [IndexOrder])goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_RelationshipExtraCondition_8_1207011381__K3_KB956330] ON [MetadataSchema].[RelationshipExtraCondition] (	[AttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Entity_8_359008360__K9_K46_K36_K1_K45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] (	[BaseTableName] ASC,	[CustomizationLevel] ASC,	[ReportViewName] ASC,	[EntityId] ASC,	[EntityRowId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [ObjectTypeCode])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [BaseTableName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_2_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([Name], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [PhysicalName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_45_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [EntityRowId], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [PhysicalName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_4_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [ObjectTypeCode], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_36_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [ReportViewName], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_16_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [IsLogicalEntity], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_46_36_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [CustomizationLevel], [ReportViewName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [BaseTableName], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_4_46_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([ObjectTypeCode], [CustomizationLevel], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_2_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [Name], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_2_45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [Name], [EntityRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_1_45_36_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [EntityId], [EntityRowId], [ReportViewName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_5_46_16_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([PhysicalName], [CustomizationLevel], [IsLogicalEntity], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_45_4_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [EntityRowId], [ObjectTypeCode], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_45_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRowId], [BaseTableName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_46_9_36_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [CustomizationLevel], [BaseTableName], [ReportViewName])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_45_16_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRowId], [IsLogicalEntity])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_36_46_9_1_45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([ReportViewName], [CustomizationLevel], [BaseTableName], [EntityId], [EntityRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_5_46_1_16_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [PhysicalName], [CustomizationLevel], [EntityId], [IsLogicalEntity])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_1_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleId], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_13_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleRowId], [EntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_13_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleRowId], [EntityRelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_15_2_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([CustomizationLevel], [EntityRelationshipId], [EntityRelationshipRoleRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_15_13_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([CustomizationLevel], [EntityRelationshipRoleRowId], [EntityRelationshipRoleId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_2_15_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipId], [CustomizationLevel], [EntityRelationshipRoleId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_3_15_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRelationshipRoleId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_15_3_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([CustomizationLevel], [EntityId], [EntityRelationshipRoleRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_2_15_3_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipId], [CustomizationLevel], [EntityId], [EntityRelationshipRoleRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_2_1_13_15_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipId], [EntityRelationshipRoleId], [EntityRelationshipRoleRowId], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_1_13_3_15_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleId], [EntityRelationshipRoleRowId], [EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRelationshipId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_1_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [LocalizedLabelId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_8_2_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([InProduction], [LocalizedLabelRowId], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_5_3_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectColumnName], [LanguageId], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_5_9_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_9_8_5_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([CustomizationLevel], [InProduction], [ObjectColumnName], [LocalizedLabelId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_9_3_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [CustomizationLevel], [LanguageId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_8_9_4_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([InProduction], [CustomizationLevel], [ObjectId], [LocalizedLabelId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_5_9_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_3_5_9_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LanguageId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_8_4_5_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([InProduction], [ObjectId], [ObjectColumnName], [LocalizedLabelId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_9_3_8_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([CustomizationLevel], [LanguageId], [InProduction], [LocalizedLabelId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_4_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [ObjectId], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_4_1_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [ObjectId], [LocalizedLabelId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_4_5_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [ObjectId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_3_5_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [LanguageId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_8_9_2_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [InProduction], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelRowId], [LanguageId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_8_9_2_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [InProduction], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelRowId], [ObjectId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_4_5_9_8_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [ObjectId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction], [LocalizedLabelRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_3_5_9_8_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [LanguageId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction], [LocalizedLabelRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_9_1_8_3_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId], [InProduction], [LanguageId], [LocalizedLabelRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([InProduction], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_7_1_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([CustomizationLevel], [AttributeLookupValueId], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_3_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_1_2_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeLookupValueId], [AttributeLookupValueRowId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_1_4_7_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeLookupValueId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeLookupValueRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_1_3_4_7_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeLookupValueId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeLookupValueRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_935010412_7_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityIndex]([RecreateIndex], [IsClustered])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_10_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([CustomizationLevel], [AttributePicklistValueId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_10_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([CustomizationLevel], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_3_10_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [AttributeId], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_3_4_10_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_4_10_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributePicklistValueRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_8_10_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([DisplayOrder], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_4_10_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [InProduction], [CustomizationLevel], [DisplayOrder])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_3_4_10_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributePicklistValueRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_3_10_4_1_8_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributePicklistValueId], [DisplayOrder], [AttributePicklistValueRowId])goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_AttributeIds_8_291532122__K1_KB956330] ON [dbo].[AttributeIds] (	[AttributeId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_32_31_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([SavedQueryIdUnique], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_1_33_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([SavedQueryId], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_31_1_33_30_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([CustomizationLevel], [SavedQueryId], [InProduction], [IsPrivate])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_32_1_31_33_30_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([SavedQueryIdUnique], [SavedQueryId], [CustomizationLevel], [InProduction], [IsPrivate])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_15_17_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormIdUnique], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_1_15_6_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormId], [FormIdUnique], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_1_15_5_6_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormId], [FormIdUnique], [ObjectTypeCode], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_1_15_17_6_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormId], [FormIdUnique], [CustomizationLevel], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_5_6_17_1_15_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([ObjectTypeCode], [InProduction], [CustomizationLevel], [FormId], [FormIdUnique])goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Attribute_8_727009671__K1_K48_K49_K32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] (	[AttributeId] ASC,	[InProduction] ASC,	[CustomizationLevel] ASC,	[AttributeRowId] ASC)INCLUDE ( [PhysicalName]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Attribute_8_727009671__K18_K9_K48_K49_K1_K32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] (	[IsPKAttribute] ASC,	[EntityId] ASC,	[InProduction] ASC,	[CustomizationLevel] ASC,	[AttributeId] ASC,	[AttributeRowId] ASC)INCLUDE ( [PhysicalName]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Attribute_8_727009671__K18_K48_K49_K1_K32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] (	[IsPKAttribute] ASC,	[InProduction] ASC,	[CustomizationLevel] ASC,	[AttributeId] ASC,	[AttributeRowId] ASC)INCLUDE ( [PhysicalName]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [AttributeRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_18_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [IsPKAttribute], [InProduction])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_48_49_18_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [AttributeRowId])goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Relationship_8_1015010697__K1_K3_K20_K14_K5_K4_K19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] (	[RelationshipId] ASC,	[ReferencingEntityId] ASC,	[CustomizationLevel] ASC,	[CascadeReparent] ASC,	[ReferencedEntityId] ASC,	[ReferencingAttributeId] ASC,	[RelationshipRowId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Relationship_8_1015010697__K14_K3_K20_K5_K4_K1_K19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] (	[CascadeReparent] ASC,	[ReferencingEntityId] ASC,	[CustomizationLevel] ASC,	[ReferencedEntityId] ASC,	[ReferencingAttributeId] ASC,	[RelationshipId] ASC,	[RelationshipRowId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_19_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_5_4_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_14_1_19_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [CascadeReparent], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_19_3_20_14_5_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [CustomizationLevel], [CascadeReparent], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_5_4_1_19_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_5_20_14_1_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [ReferencedEntityId], [CustomizationLevel], [CascadeReparent], [RelationshipId], [RelationshipRowId])goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_8_359008360__K22_K46_K1_K45_K4_5_28_40_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] (	[OwnershipTypeMask] ASC,	[CustomizationLevel] ASC,	[EntityId] ASC,	[EntityRowId] ASC,	[ObjectTypeCode] ASC)INCLUDE ( [PhysicalName],[IsReplicated],[HasDeletionStateCode]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_8_359008360__K1_K46_K45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] (	[EntityId] ASC,	[CustomizationLevel] ASC,	[EntityRowId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_8_359008360__K46_K1_K45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] (	[CustomizationLevel] ASC,	[EntityId] ASC,	[EntityRowId] ASC)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_22_45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [OwnershipTypeMask], [EntityRowId])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_4_46_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([ObjectTypeCode], [CustomizationLevel], [OwnershipTypeMask])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_22_1_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([OwnershipTypeMask], [EntityId], [CustomizationLevel])goCREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_1_22_46_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [EntityId], [OwnershipTypeMask], [CustomizationLevel], [ObjectTypeCode])go
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM โซลูชัน Business Microsoft ซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงแพคเกจคำ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887283โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์ Microsoft CRM วิธีแก้ไขปัญหาของธุรกิจและการปรับปรุงแพ็คเกจมาตรฐานที่ตั้งชื่อ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 956330 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 03:09:10 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe kbmt KB956330 KbMtth
คำติชม