ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การติดตั้ง MODI เพื่อใช้กับ Microsoft Office 2010

บทนำ
Microsoft Office Document Imaging (MODI) ถูกเอาออกจาก Microsoft Office 2010 บทความนี้ระบุถึงวิธีที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อติดตั้ง MODI บนคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงวิธีอื่นที่คุณสามารถใช้เพื่อนำฟังก์ชันการทำงานของคุณลักษณะบางอย่างของ MODI กลับมาด้วย

การแก้ไข
เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft Office Document Imaging (MODI) เพื่อใช้กับ Microsoft Office 2010 ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ดาวน์โหลดและติดตั้ง MDI เป็น TIFF File Converter

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง MDI เป็น TIFF File Converter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีที่ 2: ติดตั้ง MODI โดยการติดตั้ง SharePoint Designer 2007

SharePoint Designer 2007 มีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Microsoft Download Center เมื่อต้องการดาวน์โหลด SharePoint Designer 2007 และรวมเฉพาะ MODI ในระหว่างการติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ดาวน์โหลดและเรียกใช้แฟ้ม SharePointDesigner.exe จากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้

  ดาวน์โหลด SharePoint Designer 2007

 2. ตรวจทาน แล้วยอมรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
 3. คลิก กำหนดเอง เพื่อเปิดตัวเลือกการติดตั้ง
 4. บนแท็บ ตัวเลือกการติดตั้ง ให้คลิกลูกศรลงและเลือก ไม่พร้อมใช้งาน สำหรับสามส่วนต่อไปนี้
  • Microsoft Office SharePoint Designer
  • คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันของ Office
  • เครื่องมือ Office

 5. ขยาย เครื่องมือ Office
 6. คลิกลูกศรลงสำหรับตัวเลือก Microsoft Office Document Imaging แล้วเลือก เรียกทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน
 7. คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ แล้วคลิก ปิด
ภาพหน้าจอที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของ MODI ในระหว่างการติดตั้ง SharePoint Designer 2007:

ติดตั้ง MODI ด้วย SharePoint Designer 2007


เมื่อต้องการเริ่ม Microsoft Office Document Imaging ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม แล้วเลือก โปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก Microsoft Office แล้วเลือก เครื่องมือ Microsoft Office
 3. คลิก Microsoft Office Document Imaging

วิธีที่ 3: ติดตั้ง MODI โดยใช้สื่อระบบ Office 2007

เมื่อต้องการใช้ MODI ในระบบ Office 2007 ร่วมกับ Office 2010 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มกระบวนการติดตั้งระบบ Office 2007
 2. ตรวจทาน แล้วยอมรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
 3. คลิก กำหนดเอง เพื่อเปิดตัวเลือกการติดตั้ง
 4. บนแท็บ ตัวเลือกการติดตั้ง ให้คลิกลูกศรลง แล้วเลือก ไม่พร้อมใช้งาน สำหรับส่วนต่างๆ ทั้งหมด
 5. ขยาย เครื่องมือ Office
 6. คลิกลูกศรลงสำหรับตัวเลือก Microsoft Office Document Imaging แล้วเลือก เรียกทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน
 7. คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ แล้วคลิก ปิด
ภาพหน้าจอที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของ MODI ในระหว่างการติดตั้งระบบ Office 2007:

ติดตั้ง MODI โดยใช้ Office 2007


เมื่อต้องการเริ่ม Microsoft Office Document Imaging ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม แล้วเลือก โปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก Microsoft Office แล้วเลือก เครื่องมือ Microsoft Office
 3. คลิก Microsoft Office Document Imaging
หมายเหตุ: ไม่มีการสนับสนุนสำหรับการติดตั้ง Office รุ่น 64 บิตและ 32 บิต แบบเคียงข้างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2010 รุ่น 64 บิต ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้

Office 2010 รุ่น 64 บิต


หมายเหตุ: การซ่อมแซม Office 2010 อาจจำเป็นต้องทำ หลังจากการติดตั้ง MODI เมื่อใช้สื่อ Office 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Office 2010 ร่วมกับ Office รุ่นอื่นที่ติดตั้งอยู่ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

2121447 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ชุดโปรแกรม Office 2010 และโปรแกรมต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Office รุ่นอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง MODI โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ในส่วน "การแก้ไขปัญหา" ของบทความนี้ มีวิธีอื่นที่คุณสามารถใช้เพื่อนำฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีอยู่ใน Microsoft Office Document Imaging กลับมา

Microsoft Office Document Scanning

คอมโพเนนต์ Microsoft Office Document Scanning ของ MODI ใช้เพื่อสแกนเอกสารและทำให้เอกสารพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สแกนเนอร์ใดๆ ที่ติดตั้งไว้ ในการสแกนเอกสาร ให้ใช้บริการ โทรสารและการสแกนของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ โทรสารและการสแกนของ Windows ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์การสแกนของบริษัทอื่นหรือซอฟต์แวร์การสแกนที่มาพร้อมอุปกรณ์การสแกนหรือการพิมพ์ของคุณ คุณควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมควบคุมการพิมพ์ Microsoft Office Document Image Writer

โปรแกรมควบคุมการพิมพ์ Microsoft Office Document Image Writer รวมอยู่ใน MODI โปรแกรมควบคุมนี้ทำให้คุณสามารถบันทึกเอกสาร Microsoft Office ใดๆ ในรูปแบบ .tiff หรือในรูปแบบ .mdi เราขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ Microsoft XPS Document Writer หรือโปรแกรมควบคุม Windows Fax Printer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft XPS Document Writer ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้

การดูแฟ้ม .tiff หรือแฟ้ม .mdi

ถ้าคุณต้องการดูแฟ้ม .tiff ให้ใช้โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งต่อไปนี้
 • Windows XP: ตัวแสดงรูปภาพและโทรสารของ Windows
 • Windows Vista และรุ่นใหม่กว่า: แสดงภาพถ่ายของ Windows หรือเก็บรูปถ่ายของ Windows
ปัจจุบันไม่มีโปรแกรมดูที่พร้อมใช้งานจาก Microsoft สำหรับดูแฟ้ม .mdi ใน Office 2010 เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม .mdi ให้ใช้ตัวแปลงของบริษัทอื่นหรือแปลงแฟ้มให้เป็นรูปแบบ .tiff แล้วดูแฟ้มใน MODI จาก Office 2003 หรือจากระบบ Office 2007

การรู้จำอักขระด้วยแสง

MODI ยังช่วยให้คุณสามารถดำเนินการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ได้ด้วย การดำเนินการ OCR จะทำให้คุณสามารถคัดลอกข้อความจากภาพสแกนหรือจากโทรสารไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้ หากต้องการใช้การทำงานของคุณลักษณะนี้ ให้ใช้ Microsoft OneNote 2010 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใน OneNote 2010 บนแท็บ แทรก คลิก รูปภาพ
 2. ค้นหา แล้วเปิดแฟ้มที่สแกน แฟ้มถูกแทรกลงใน OneNote 2010 เป็นรูปภาพ
 3. คลิกขวาที่ รูปภาพคลิก คัดลอกข้อความจากรูปภาพ แล้ววางข้อมูลไปยังตำแหน่งอื่น
OneNote 2010 ใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ XPS Document Writer ในการพิมพ์ลงใน OneNote

iFilter

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows TIFF IFilter Installation and Operations Guide.doc ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

Live Meeting

เมื่อก่อนนี้ Microsoft Live Meeting ใช้ MODI ในการอัปโหลดเอกสาร Microsoft Word ไปยังการประชุม ปัจจุบัน Live Meeting จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ MODI รุ่นใดรุ่นหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
940842 คุณไม่สามารถนำเข้าเอกสารไปยังการประชุม หลังจากที่คุณติดตั้งไคลเอนต์ Live Meeting 2007 ที่ใช้ Windows (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)