ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

について (2010 年 6 月 3 日) 更新プログラム silverlight

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982926
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
はじめに
Microsoft Silverlight は、クロスブラウザー、複数環境のプラグインで、次世代の Microsoft .NET ベースのメディア エクスペリエンスと、Web 用の機能豊富なインタラクティブアプリケーションを実現します。この資料では Silverlight 4 の更新プログラムについて説明します。日にリリースされました。月 3 年 6 この更新プログラムは 2010
สรุป
Microsoft Silverlight の更新プログラム (รุ่น 4.0.50524.0) が提供されています。この更新プログラムは、以前のバージョンの Silverlight に対するアップグレードである新しいビルドを提供します。この更新プログラムは、現在の Silverlight のインストーラーに含まれています。がインストールされていない場合、Microsoft Silverlight コンピューターに Update または Windows Server Update Services (WSUS) によりインストーラーが提供されます。
ข้อมูลเพิ่มเติม

この更新プログラムで修正される問題

問題 1デジタル著作権管理 (DRM) の PlayReady 形式で暗号化したメディアは、特定の構成の OS X では再生できません。

問題 2drm の PlayReady 形式で暗号化したメディアは、特定の構成の Windows XP では再生できません。

問題 3silverlight 4 のいずれかの基本クラスで導入された Silverlight プロパティと同じ名前のプロパティを持つ Silverlight 3 アプリケーションを実行すると、AmbiguousMatchException 例外が発生し、次のエラーメッセージが表示されます。
Silverlight アプリケーションでハンドルされていないエラーが発生し、あいまいな一致が見つかりました。
เมื่อ System.RuntimeType.GetPropertyImpl (ชื่อสตริง bindingAttr BindingFlags, Binder binder ชนิด returnType ชนิด[]ชนิด ตัวปรับ[] ParameterModifier) ที่ System.Type.GetProperty (ชื่อสตริง bindingAttr BindingFlags)
เมื่อ MS.Internal.FrameworkCallbacks.SetNonAttachedProperty (วัตถุเป้าหมาย propertyName สตริงการ propertyValue วัตถุ typeIndex Int32)
เมื่อ MS.Internal.FrameworkCallbacks.SetValueToProperty (วัตถุเป้าหมาย propertyName สตริงการ propertyValue วัตถุ typeIndex Int32, attachedDPOwnerNamespace สตริงการ attachedDPOwnerAssembly สตริงการ)
เมื่อ MS.Internal.FrameworkCallbacks.SetPropertyAttribute (nativeTarget IntPtr, attrName สตริงการ attrValue สตริงการ attachedDPOwnerNamespace สตริงการ attachedDPOwnerAssembly สตริงการ)

問題 4Mac オペレーティングシステムで実行されている Silverlight 4 アプリケーションのแท็บキーでは、Control.KeyDownイベントは正常に開始されません。

問題 5Mac ブラウザーで Silverlight 4 プラグインを使用します。長期間メディアストリームを再生すると、大規模なメモリリークが発生します。

問題 6Mac のセカンダリモニターで実行中の Silverlight アプリケーションで全画面表示モードを設定すると、画面は不適切に配置されます。

インストール情報

この更新ファイルは次のソースから入手できます。

Microsoft Silverlight サイト

Silverlight インストーラーには、この更新ファイルだけでなく、以前の更新ファイルも付属しています。เว็บをインストールするには、次のマイクロソフト Silverlight 最新版のサイトを参照してください。

Microsoft Update

のユーザーも使用できます。 Microsoft Update この更新ファイルは以前のバージョンの Silverlight をインストールしている場合、この更新プログラムは "Microsoft Silverlight の更新プログラム (กิโลไบต์ 982926)" として提供されます。

wsus

この更新プログラムは、Microsoft Windows からも入手できます。 Microsoft Update を通じて Server Update Services (WSUS)

コンピューターに以前のバージョンの Silverlight がインストールされている場合、この更新プログラムは "Microsoft Silverlight の更新プログラム (กิโลไบต์ 982926)" として提供されます。

コンピューターに Silverlight がインストールされていない場合、この更新プログラムは "Microsoft Silverlight の更新プログラム (กิโลไบต์ 982926)" として最新の Silverlight インストーラーにより提供されます。

Silverlight 4 には、自動更新メカニズムが組み込まれています。既定では、wsus パッケージでこのメカニズムは無効になっています。将来の更新プログラムは wsus の更新プログラムを通じて提供されます。
ข้อมูลอ้างอิง
เว็บの詳細については、以下のマイクロソフト Silverlight サイトを参照してください。

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ