วิธีการทำล้างจอ (CLS) ในแอพลิเคชันของคอนโซล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:99261
สรุป
C ++บางรุ่นไม่ใช่ของ Microsoft ให้ฟังก์ชัน clrscr สำหรับการล้างหน้าจอในแอพลิเคชันของ DOS อย่างไรก็ตาม ไม่มี Win32 แอพลิเคชันสำหรับการเขียนอินเทอร์เฟซ (API) หรือรันไทม์ C ฟังก์ชันที่จะใช้ฟังก์ชันนี้

เมื่อต้องการทำงานนี้สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคอนโซล Win32 ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้ฟังก์ชันของระบบ
 • เขียนฟังก์ชันที่จะล้างหน้าจอโดยการโปรแกรม
วิธีการเหล่านี้จะมีการอธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ฟังก์ชันของระบบ

#include <stdlib.h>void main(){  system("cls");}				

เขียนฟังก์ชันที่จะล้างหน้าจอโดยการโปรแกรม

ฟังก์ชันต่อไปนี้ล้างหน้าจอ:
 /* Standard error macro for reporting API errors */ #define PERR(bSuccess, api){if(!(bSuccess)) printf("%s:Error %d from %s \   on line %d\n", __FILE__, GetLastError(), api, __LINE__);} void cls( HANDLE hConsole ) {  COORD coordScreen = { 0, 0 };  /* here's where we'll home the                    cursor */   BOOL bSuccess;  DWORD cCharsWritten;  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */   DWORD dwConSize;         /* number of character cells in                    the current buffer */   /* get the number of character cells in the current buffer */   bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );  PERR( bSuccess, "GetConsoleScreenBufferInfo" );  dwConSize = csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y;  /* fill the entire screen with blanks */   bSuccess = FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) ' ',    dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );  PERR( bSuccess, "FillConsoleOutputCharacter" );  /* get the current text attribute */   bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );  PERR( bSuccess, "ConsoleScreenBufferInfo" );  /* now set the buffer's attributes accordingly */   bSuccess = FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes,    dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );  PERR( bSuccess, "FillConsoleOutputAttribute" );  /* put the cursor at (0, 0) */   bSuccess = SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );  PERR( bSuccess, "SetConsoleCursorPosition" );  return; }				
clearscreen

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 99261 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/28/2011 02:56:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbapi kbcode kbconsole kbhowto kbkernbase kbmt KB99261 KbMtth
คำติชม