ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
การคำนวณเปอร์เซ็นต์

การคำนวณเปอร์เซ็นต์

บางครั้งเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะไม่ง่ายเลยที่จะจำสิ่งที่เราเรียนเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ในโรงเรียน ปล่อยให้ Excel ทำงานให้คุณ เพราะด้วยสูตรง่ายๆ ก็สามารถช่วยคุณหาค่าเปอร์เซ็นต์ของผลรวม หรือเปอร์เซ็นต์ของความแตกต่างระหว่างจำนวนสองจำนวนได้

หาเปอร์เซ็นต์ของผลรวม

สมมติว่าคุณตอบคำถามในแบบทดสอบถูก 42 ข้อจากทั้งหมด 50 ข้อ เปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้องคือเท่าไร

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =42/50 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 0.84

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ปุ่ม สไตล์เปอร์เซ็นต์ หน้าแรก

  ผลลัพธ์คือ 84.00% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของคําตอบที่ถูกต้องในการทดสอบ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจํานวนของทศนิยมที่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มจํานวนจุดทศนิยม เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยมหรือลดจํานวน ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยม

หาเปอร์เซ็นต์ของความเปลี่ยนแปลงระหว่างจำนวนสองจำนวน

สมมติว่าคุณมีรายได้ 2,342 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนและ 2,500 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม การเปลี่ยนแปลงรายได้ระหว่างสองเดือนนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด จากนั้น ถ้ารายได้ในเดือนมกราคมคือ 2,425 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงรายได้ของคุณระหว่างเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด คุณสามารถคำนวณผลต่างได้โดยลบรายได้ใหม่ออกจากรายได้เดิม แล้วหารผลลัพธ์ด้วยรายได้เดิม

คำนวณเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =(2500-2342)/2342 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 0.06746

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ปุ่ม สไตล์เปอร์เซ็นต์ หน้าแรก

  ผลลัพธ์คือ 6.75% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจํานวนของทศนิยมที่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มจํานวนจุดทศนิยม เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยมหรือลดจํานวน ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยม

คำนวณเปอร์เซ็นต์ของรายได้ในส่วนที่ลดลง

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =(2425-2500)/2500 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ -0.03000

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ปุ่ม สไตล์เปอร์เซ็นต์ หน้าแรก

  ผลลัพธ์คือ -3.00% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ส่วนลดลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจํานวนของทศนิยมที่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มจํานวนจุดทศนิยม เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยมหรือลดจํานวน ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยม

หาผลรวมเมื่อคุณทราบจํานวนและเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าราคาขายของเสื้อเชิ้ตคือ 15 ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาเดิม 25% แสดงว่าเสื้อตัวนี้มีราคาเดิมเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องหาว่า 75% ของจำนวนใดที่เท่ากับ 15

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =15/0.75 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 20

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า:

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี หน้าแรก

  ผลลัพธ์คือ $20.00 ซึ่งเป็นราคาเดิมของเสื้อเชิ้ต

  ใน Excel for Mac 2011:

  บนแท็บหน้าแรกภายใต้ ตัวเลขให้คลิกสกุลเงิน ปุ่มสกุลเงิน

  ผลลัพธ์คือ $20.00 ซึ่งเป็นราคาเดิมของเสื้อเชิ้ต

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจํานวนของทศนิยมที่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มจํานวนจุดทศนิยม เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยมหรือลดจํานวน ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยม

ค้นหาจํานวนเมื่อคุณทราบผลรวมและเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าคุณต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ในราคา 800 ดอลลาร์ และต้องเสียภาษีขายอีก 8.9% คุณต้องจ่ายค่าภาษีขายอีกเป็นจำนวนเงินเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องหาค่า 8.9% จาก 800

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =800*0.089แล้วกด RETURN

  ผลลัพธ์คือ 71.2

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า:

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี หน้าแรก

  ใน Excel for Mac 2011:

  บนแท็บหน้าแรกภายใต้ ตัวเลขให้คลิกสกุลเงิน ปุ่มสกุลเงิน

  ผลลัพธ์คือ 71.20 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินภาษีขายสำหรับคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจํานวนของทศนิยมที่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มจํานวนจุดทศนิยม เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยมหรือลดจํานวน ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยม

เพิ่มหรือลดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าคุณจ่ายค่าอาหารโดยเฉลี่ย 113 ดอลลาร์ในแต่ละสัปดาห์ และคุณต้องการเพิ่มค่าอาหารประจำสัปดาห์อีก 25% แสดงว่าคุณจะมีงบสำหรับค่าอาหารเท่าใด หรือถ้าคุณต้องการลดค่าอาหารรายสัปดาห์ลง 25% จาก 113 ดอลลาร์ งบค่าอาหารรายสัปดาห์ใหม่มีค่าเท่าใด

เพิ่มตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =113*(1+0.25) แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 141.25

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า:

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี หน้าแรก

  ใน Excel for Mac 2011:

  บนแท็บหน้าแรกภายใต้ ตัวเลขให้คลิกสกุลเงิน ปุ่มสกุลเงิน

  ผลลัพธ์คือ 141.25 ดอลลาร์ ซึ่งก็คือค่าอาหารรายสัปดาร์ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 25%

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจํานวนของทศนิยมที่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มจํานวนจุดทศนิยม เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยมหรือลดจํานวน ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยม

ลดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =113*(1-0.25) แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 84.75

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า:

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี หน้าแรก

  ใน Excel for Mac 2011:

  บนแท็บหน้าแรกภายใต้ ตัวเลขให้คลิกสกุลเงิน ปุ่มสกุลเงิน

  ผลลัพธ์คือ 84.75 ดอลลาร์ ซึ่งก็คือค่าอาหารรายสัปดาร์ในส่วนที่ลดลง 25%

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจํานวนของทศนิยมที่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มจํานวนจุดทศนิยม เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยมหรือลดจํานวน ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม ทศนิยม

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน PERCENTRANK

คํานวณผลรวมทั้งหมด

คํานวณค่าเฉลี่ย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×