การค้นหาและแทนที่ข้อความภายในข้อความอีเมลหรือรายการ

ใน Outlook คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือแก้ไขที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและแทนที่ข้อความธรรมดาหรือวลีในข้อความอีเมล และคุณสามารถขยายการค้นหาของคุณเพื่อค้นหาคำหรือวลีที่มีตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรที่ระบุ โดยใช้อักขระตัวแทนและโค้ด คุณยังสามารถค้นหาและแทนที่การจัดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ค้นหาตามขนาดฟอนต์ สไตล์ ภาษา และเครื่องหมายย่อหน้า หรือค้นหาและแทนที่รูปแบบคำนามหรือคำกริยาต่างๆ เช่น ข้อความกับหลายข้อความ และใช้กับใช้แล้ว

คุณสามารถค้นหาการปรากฏของคำหรือวลีที่ระบุได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ตัวเลือก ค้นหา

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือก ค้นหา

  เลือกรูปแบบข้อความ จากนั้นแก้ไขเพื่อเปิดรายการดรอปดาวน์

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาแต่ละอินสแตนซ์ของคำหรือวลี ให้เลือก ค้นหาถัดไป

  • เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำหรือวลีที่ระบุในครั้งเดียว ให้เลือก ค้นหาใน > เอกสารหลัก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการดำเนินการการค้นหา ให้กด ESC

คุณสามารถแทนที่คำหรือวลีด้วยคำหรือวลีอื่นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนที่ Acme ด้วย Apex ได้

หมายเหตุ: ข้อความแทนที่จะใช้ตัวพิมพ์เดียวกันกับข้อความที่แทนที่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา AKA และแทนที่ด้วย Also known as ผลลัพธ์จะเป็น ALSO KNOWN AS

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือก แทนที่

  ใน Outlook รูปแบบข้อความ ภายใต้การแก้ไข เลือกแทน

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกแท็บ แทนที่ จากกล่องโต้ตอบ ค้นหา ได้

 2. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้เลือกแท็บ แทนที่ และในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุฯต้องการค้นหา

 3. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความที่จะใช้แทนที่

  ในกล่องโต้ตอบ Outlook ค้นหา และแทน

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ปรากฏถัดไป ให้เลือก ค้นหาถัดไป

  • เมื่อต้องการแทนที่ข้อความที่ปรากฏถัดไป ให้เลือก แทนที่ และ Outlook ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

  • เมื่อต้องการแทนที่ข้อความนั้นทุกที่ที่ปรากฏอยู่ ให้เลือก แทนที่ทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการดำเนินการแทนที่ ให้กด ESC

คุณสามารถค้นหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่ปรากฏและเน้นบนหน้าจอ เพื่อช่วยให้คุณตรวจดูเอกสารสำหรับการปรากฏของคำหรือวลีได้ แม้ว่าข้อความจะถูกเน้นบนหน้าจอ แต่จะไม่มีการเน้นเมื่อพิมพ์เอกสารออกมา

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือก ค้นหา

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 3. เลือก เน้นส่วนที่อ่าน > เน้นทั้งหมด

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดการเน้นบนหน้าจอ ให้เลือก เน้นส่วนที่อ่าน > ล้างการเน้น

ค้นหาและแทนที่ขั้นสูง

คุณสามารถค้นหาได้มากกกว่าข้อความ Outlook ช่วยให้คุณสามารถค้นหาการจัดรูปแบบ เช่น ตัวหนาหรือตัวเอียง ฟอนต์ เครื่องหมายย่อหน้า ช่องว่าง ที่คั่นหน้า หรือแม้แต่ภาษา

คุณสามารถค้นหาและแทนที่ หรือเอาการจัดรูปแบบอักขระออก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาคำหรือวลีที่ระบุและเปลี่ยนสีฟอนต์ หรือคุณสามารถค้นหาการจัดรูปแบบเฉพาะ เช่น ตัวหนา แล้วเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือก แทนที่

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่มีการจัดรูปแบบเฉพาะ ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะการจัดรูปแบบ ให้ปล่อยกล่อง สิ่งที่ค้นหา ว่างไว้

 3. (ทางเลือก) ภายใต้ ตัวเลือกการค้นหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายค้นหา

 4. เลือก รูปแบบ แล้วเลือกตัวเลือกรูปแบบที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่

  ในกล่องโต้ตอบการค้นหาและแทน เลือกรูปแบบ จากนั้นตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็น รูปแบบ ให้เลือก เพิ่มเติม

  • ใน Outlook ค้นหา และแทนกล่องโต้ตอบ เลือกปุ่มเพิ่มเติมเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้เลือก รูปแบบ แล้วเลือกตัวเลือกรูปแบบการแทนที่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังต้องการแทนที่ข้อความที่คุณใส่ในกล่อง ค้นหาด้วย ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความแทนที่

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่แต่ละอินสแตนซ์ของการจัดรูปแบบที่ระบุ ให้เลือก ค้นหาถัดไป > แทนที่

  • เมื่อต้องการแทนที่อินสแตนซ์ทั้งหมดของการจัดรูปแบบที่ระบุ ให้เลือก แทนที่ทั้งหมด

คุณสามารถค้นหาและแทนที่อักขระพิเศษและองค์ประกอบของเอกสาร เช่น แท็บ และตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาเครื่องหมายย่อหน้าสองครั้งทั้งหมด และแทนที่ด้วยเครื่องหมายย่อหน้าหนึ่งครั้ง

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือก ค้นหา

 2. เลือก พิเศษ แล้วเลือกรายการ

  ในกล่องโต้ตอบการค้นหาและแทน เลือกพิเศษ จากนั้นตัวเลือกในรายการ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็น พิเศษ ให้เลือก เพิ่มเติม

  • ใน Outlook ค้นหา และแทนกล่องโต้ตอบ เลือกปุ่มเพิ่มเติมเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการแทนที่รายการ ให้เลือกแท็บ แทนที่ และในกล่อง แทนที่ด้วย ให้ใส่สิ่งที่คุณต้องการใช้แทนที่

 4. เลือก ค้นหาถัดไปค้นหาทั้งหมดแทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการดำเนินการการค้นหา ให้กด ESC

คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหาข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาสตริงของอักขระ (ตัวอย่างเช่น "s*d" จะค้นหา "sad" และ "started")

ใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือก ค้นหา หรือ แทนที่

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการค้นหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น ตัวเลือกการค้นหา ให้เลือก เพิ่มเติม

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก พิเศษ เลือกอักขระตัวแทน และในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูตารางภายใต้ "อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่" ในส่วนนี้ในภายหลัง

  • ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้ใส่อักขระตัวแทนโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูตารางภายใต้ "อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่" ในส่วนนี้ในภายหลัง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังต้องการแทนที่รายการที่คุณใส่ในกล่อง ค้นหาด้วย ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความแทนที่

 4. (ทางเลือก) ถ้าคุณยังต้องการแทนที่รายการที่คุณใส่ในกล่อง ค้นหาด้วย ให้เลือกแท็บ แทนที่ และในกล่อง แทนที่ด้วย ให้ใส่สิ่งที่คุณต้องการใช้แทนที่

 5. เลือก ค้นหาถัดไปค้นหาทั้งหมดแทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาระหว่างดำเนินการ ให้กด ESC

อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่

 • เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทนOutlook จะค้นหาเฉพาะข้อความที่ระบุ โปรดสังเกตว่ากล่องกาเครื่องหมาย ตรงกับตัวพิมพ์ และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น จะไม่พร้อมใช้งาน (เป็นสีจาง) เพื่อระบุว่าตัวเลือกเหล่านี้จะเปิดโดยอัตโนมัติและไม่สามารถปิดได้

 • เมื่อคุณต้องการค้นหาอักขระที่กำหนดให้เป็นอักขระตัวแทน ให้พิมพ์เครื่องหมายทับขวา (\) ก่อนอักขระ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ \? เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม

 • เมื่อคุณต้องการจัดกลุ่มอักขระตัวแทนและข้อความ และเพื่อระบุลำดับของการประเมิน ให้ใช้วงเล็บ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ <(pre)*(ed)> เพื่อค้นหา "presorted" และ "prevented"

 • เมื่อคุณต้องการค้นหานิพจน์แล้วแทนที่ด้วยนิพจน์ที่จัดเรียงใหม่ ให้ใช้อักขระตัวแทน \n ตัวอย่างเช่น พิมพ์ (Ashton) (Chris) ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา และ \2 \1 ในกล่อง แทนที่ด้วยOutlook จะค้นหา Ashton Chris และแทนที่ด้วย Chris Ashton

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

ตัวอย่าง

อักขระใดๆ หนึ่งตัว

?

s?t จะค้นหา sat และ set

สตริงของอักขระใดๆ

*

s*d จะค้นหา sad และ started

จุดเริ่มต้นของคำ

<

<(inter) จะค้นหา interesting และ intercept แต่จะไม่ค้นหา splintered

จุดสิ้นสุดของคำ

>

(in)> จะค้นหา in และ within แต่จะไม่ค้นหา interesting

หนึ่งในอักขระที่ระบุไว้

[ ]

w[io]n จะค้นหา win และ won

อักขระตัวเดียวใดๆ ในช่วง

[-]

[r-t]ight จะค้นหา right และ sight ช่วงต้องเป็นตามลำดับตัวอักษร

อักขระตัวเดียวใดก็ตาม ยกเว้นอักขระในช่วงภายในวงเล็บ

[!x-z]

t[!a-m]ck จะค้นหา tock and tuck แต่จะไม่ค้นหา tack หรือ tick

จำนวนที่ n ปรากฏตามที่ระบุของอักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้า

{n}

fe{2}d จะค้นหา feed แต่จะไม่ค้นหา fed

จำนวนอย่างน้อยที่ n ปรากฏของอักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้า

{n,}

fe{1,}d จะค้นหา fed และ feed

จำนวนที่ n ถึง m ปรากฏของอักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้า

{n,m}

10{1,3} จะค้นหา 10, 100 และ 1000

การปรากฏหนึ่งครั้งหรือมากกว่าของอักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้า

@

lo@t จะค้นหา lot และ loot

ใช้โค้ดต่อไปนี้เพื่อค้นหาตัวอักษร การจัดรูปแบบ เขตข้อมูล หรืออักขระพิเศษ โปรดทราบว่า บางโค้ดทำงานก็ต่อเมื่อตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิดหรือปิดอยู่

โค้ดที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา หรือกล่อง แทนที่ด้วย

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

เครื่องหมายย่อหน้า ( เครื่องหมายย่อหน้า )

^p (ไม่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เมื่อตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิดอยู่) หรือ ^13

อักขระแท็บ ( อักขระแท็บ )

^t หรือ ^9

อักขระ ASCII

^nnn ซึ่ง nnn เป็นโค้ดอักขระ

ชุดอักขระ ANSI

^0nnn ซึ่ง 0 คือเลขศูนย์และ nnn คือโค้ดอักขระ

เส้นขีดยาว ( — )

^+

เส้นขีดสั้น ( – )

^=

อักขระ Caret

^^

ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง ( ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง )

^l หรือ ^11

ตัวแบ่งคอลัมน์

^n หรือ ^14

ตัวแบ่งหน้าหรือส่วน

^12 (เมื่อแทนที่หรือแทรกตัวแบ่งหน้า)

ตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเอง

^m (ค้นหาหรือแทนที่ตัวแบ่งส่วน เมื่อตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิดอยู่)

ช่องว่างไม่แยก ( ช่องว่างไม่แยก )

^s

ยัติภังค์ไม่แยก ( ยัติภังค์ไม่แยก )

^~

ยัติภังค์เผื่อเลือก ( ยัติภังค์เผื่อเลือก )

^-

โค้ดที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เท่านั้น (เมื่อ ใช้อักขระตัวแทน เปิดอยู่)

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

รูปภาพหรือกราฟิก (แบบอินไลน์เท่านั้น)

^g

โค้ดที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เท่านั้น (เมื่อ ใช้อักขระตัวแทน ปิดอยู่)

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

อักขระใดก็ได้

^?

หลักใดก็ได้

^#

ตัวอักษรใดก็ได้

^$

อักขระ Unicode

^Unnnn ซึ่ง nnnn คือโค้ดอักขระ

รูปภาพหรือกราฟิก (แบบอินไลน์เท่านั้น)

^1

เครื่องหมายเชิงอรรถ

^f หรือ ^2

เครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่อง

^e

เขตข้อมูล

^d

เครื่องหมายปีกกาเขตข้อมูลเปิด (เมื่อมองเห็นโค้ดเขตข้อมูล)

^19

เครื่องหมายปีกกาเขตข้อมูลปิด (เมื่อมองเห็นโค้ดเขตข้อมูล)

^21

ข้อคิดเห็น

^a หรือ ^5

ตัวแบ่งส่วน

^b

ช่องว่างยาว (Unicode)

^u8195

ช่องว่างสั้น (Unicode)

^u8194

ช่องว่าง

^w (การผสมผสานใดก็ตามของช่องว่างธรรมดาและช่องว่างไม่แยก และอักขระแท็บ)

โค้ดที่ทำงานในกล่อง แทนที่ด้วย เท่านั้น

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

เนื้อหาของคลิปบอร์ด Microsoft Windows

^c

เนื้อหาของกล่อง สิ่งที่ค้นหา

^&

คุณสามารถไปยังรายการที่เฉพาะเจาะจง เช่น หน้า ที่คั่นหน้า หรือบรรทัดในข้อความอีเมล

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือก ค้นหา > ไปที่

  ในแท็บจัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่มการแก้ไข เลือกค้นหา นั้นแล้ว เลือกไปยัง

 2. ในรายการ ไปที่ไหน ให้เลือกรายการ

  ในการค้นหาและแทนกล่องโต้ตอบ บนแท็บไปยัง เลือกไปที่ตัวใดตัวเลือกการเริ่มต้น

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการไปที่รายการที่ระบุ ในกล่อง ใส่ ให้พิมพ์ข้อมูลการระบุที่เหมาะสมสำหรับรายการ แล้วเลือก ไปที่

  • เมื่อต้องการไปที่รายการถัดไปหรือก่อนหน้าของชนิดที่ระบุ ให้ปล่องกล่อง ใส่ ให้ว่างไว้ แล้วเลือก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×