ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
การปัดเศษเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ฉันต้องการ

การปัดเศษเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ฉันต้องการ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีตำแหน่งทศนิยมที่ไม่จำเป็นในเซลล์ เพราะจะทำให้เกิดสัญลักษณ์ ###### หรือคุณไม่ต้องการความถูกต้องแม่นยำที่ต้องละเอียดมากๆ ให้เปลี่ยนรูปแบบเซลล์เพื่อให้ได้จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการ

ปัดเศษเป็นหน่วยหลักที่ใกล้ที่สุด

ถ้าคุณต้องการปัดเศษตัวเลขเป็นหน่วยหลักที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ หรือหลักหน่วย ให้ใช้ฟังก์ชันในสูตร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

โดยใช้ปุ่ม ดังนี้

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก เพิ่มตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดตำแหน่งทศนิยม เพื่อให้แสดงจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมมากขึ้นหรือน้อยลง

โดยการนำ รูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วไปใช้ ดังนี้:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากรายการของรูปแบบตัวเลข แล้วคลิก รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติม

กลุ่ม ตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก

 1. ในรายการ ประเภท ให้คลิก สกุลเงินบัญชีเปอร์เซ็นต์ หรือ เชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดข้อมูลของคุณ

 2. ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม ให้ใส่จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการแสดง

โดยใช้ฟังก์ชันในสูตร ดังนี้

ปัดเศษตัวเลขเป็นจํานวนหลัก ที่คุณต้องการโดยใช้ฟังก์ชัน ROUND ฟังก์ชันนี้มีเพียง สองอาร์กิวเมนต์ เท่านั้น (อาร์กิวเมนต์คือชิ้นของข้อมูลที่สูตรต้องการเรียกใช้)

 • อาร์กิวเมนต์แรกคือตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษ ซึ่งอาจเป็นการอ้างอิงเซลล์หรือตัวเลข

 • อาร์กิวเมนต์ที่สองคือจำนวนหลัก คุณต้องการปัดเศษตัวเลข

สมมติว่าเซลล์ A1 มี823.7825 เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขให้ใกล้เคียงที่สุด

 • หลักพัน

  • พิมพ์ =ROUND(A1,-3) ซึ่งเท่ากับ 1,000

  • 823.7825 ใกล้เคียงกับ 1,000 มากกว่า 0 (0 เป็นพหุคูณของ 1,000)

  • ใช้จํานวนลบที่นี่เนื่องจากคุณต้องการให้การปัดเศษเกิดขึ้นทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม วิธีเดียวกันนี้ใช้กับสองสูตรถัดไปที่ปัดเศษเป็นหลักร้อยและหลักสิบ

 • หลักร้อย

  • พิมพ์ =ROUND(A1,-2) ซึ่งเท่ากับ 800

  • 800 ใกล้เคียงกับ 823.7825 มากกว่า 900 เราคิดว่าในตอนนี้คุณคิดออกแล้ว

 • หลักสิบ

  • พิมพ์ =ROUND(A1,-1) ซึ่งเท่ากับ 820

 • หลักหน่วย

  • พิมพ์ =ROUND(A1,0) ซึ่งเท่ากับ 824

  • ใช้ศูนย์เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขใกล้เคียงกับหลักหน่วยที่สุด

 • หนึ่งส่วนสิบ

  • พิมพ์ =ROUND(A1,1) ซึ่งเท่ากับ 823.8

  • ใช้จํานวนบวกที่นี่เพื่อปัดเศษตัวเลขเป็นจํานวนจุดทศนิยมที่คุณระบุ วิธีเดียวกันนี้ใช้กับสองสูตรถัดไปที่ปัดเศษเป็นหนึ่งส่วนร้อยและหลักพัน

 • หนึ่งส่วนร้อย

  • พิมพ์ =ROUND(A1,2) ซึ่งเท่ากับ 823.78

 • หนึ่งส่วนพัน

  • พิมพ์ = ROUND(A1,3) ซึ่งเท่ากับ 823.783

ปัดเศษขึ้นโดยใช้ฟังก์ชันROUNDUP โดยจะใช้งานได้เหมือนกับ ROUND ยกเว้นว่าปัดเศษตัวเลขขึ้นเสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการปัดเศษ 3.2 ขึ้นเป็นทศนิยมศูนย์หลัก

 • =ROUNDUP(3.2,0) ซึ่งเท่ากับ 4

ปัดเศษของตัวเลขลงโดยใช้ฟังก์ชันROUNDDOWN โดยจะเหมือนกับ ROUND ยกเว้นว่าปัดเศษตัวเลขลงเสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการปัดเศษลง 3.14159 เป็นทศนิยมสามหลัก:

 • =ROUNDDOWN(3.14159,3) ซึ่งเท่ากับ 3.141

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมและลองใช้ฟังก์ชันกับข้อมูลตัวอย่างในเวิร์กบุ๊ก Excel Online ให้ดูที่บทความ ROUND, ROUNDUP, และ ROUNDDOWN

 1. คลิกในเซลล์ว่าง

 2. บนแท็บ สูตร ภายใต้ ฟังก์ชัน ให้คลิก ตัวสร้างสูตร

 3. ให้เลือกทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ใน ตัวสร้างสูตร ให้ค้นหา แล้วดับเบิลคลิก

  ภายใต้ อาร์กิวเมนต์

  ปัดเศษขึ้น

  ROUNDUP

  ในตัวเลข ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณปัดเศษขึ้น ใน num_digitsให้พิมพ์ 0 เพื่อปัดเศษตัวเลขขึ้นเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

  ปัดเศษของตัวเลขลง

  ROUNDDOWN

  ในตัวเลข ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณปัดเศษลง ใน num_digitsให้พิมพ์ 0 เพื่อปัดเศษตัวเลขขึ้นเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

  ปัดเศษขึ้นเป็นเลขคู่

  EVEN

  ในตัวเลข ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณปัดเศษ

  ปัดเศษขึ้นเป็นเลขคี่

  ODD

  ในตัวเลข ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณปัดเศษ

  ปัดเศษของจํานวนเป็นพคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของอีกจํานวนหนึ่ง

  MROUND

  คลิกกล่องที่อยู่ถัดจาก หลายกล่อง แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการพคูณที่ใกล้เคียงที่สุด

 4. กด RETURN

คุณสามารถตั้งค่าจุดทศนิยมเริ่มต้นสำหรับตัวเลขในตัวเลือกของ Excel

 1. คลิก ตัวเลือก (Excel 2010 ถึง Excel 2016) หรือ ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม > ตัวเลือกของ Excel (Excel 2007)

 2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ

 3. ในกล่อง ตำแหน่ง ให้ใส่ตัวเลขที่มีค่าบวกสำหรับจำนวนหลักที่จะแสดงทางด้านขวาของเลขทศนิยม หรือใส่ตัวเลขที่มีค่าลบสำหรับจำนวนหลักที่จะแสดงทางด้านซ้ายของเลขทศนิยม

  หมายเหตุ: ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่3ในกล่องสถานที่ แล้วพิมพ์2834ในเซลล์ ค่าจะเป็น 2.834 ถ้าคุณใส่-3ในกล่องสถานที่ แล้วพิมพ์283ในเซลล์ ค่าจะเป็น 283000

 4. คลิก ตกลง

  ตัวบ่งชี้ ตำแหน่งทศนิยมคงที่ จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

 5. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ข้อความที่คุณพิมพ์ก่อนที่คุณจะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตำแหน่งทศนิยมคงที่ จะไม่ได้รับผลกระทบ

 • เมื่อต้องการหยุดใช้ตัวเลือกตำแหน่งทศนิยมคงที่ ให้พิมพ์จุดทศนิยมเมื่อคุณพิมพ์ตัวเลข

 • เมื่อต้องการเอาจุดทศนิยมออกจากตัวเลขที่คุณใส่ด้วยตำแหน่งทศนิยมคงที่ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิก ตัวเลือก (Excel 2010 ถึง Excel 2016) หรือ ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม > ตัวเลือกของ Excel (Excel 2007)

  2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ

  3. ในเซลล์ว่าง ให้พิมพ์ตัวเลข เช่น 10, 100 หรือ 1,000 โดยขึ้นกับจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการเอาออก

   ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 100 ในเซลล์ ถ้าตัวเลขที่ตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง และคุณต้องการแปลงเป็นตัวเลขทั้งหมด

  4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม หรือกด CTRL+C

  5. บนเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ที่มีตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  6. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

  7. ในกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ ภายใต้ การดำเนินการ ให้คลิก คูณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ปัดเศษตัวเลข

ทำไมตัวเลขจึงปรากฎเป็นถูกปัดเศษ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×