ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
การสร้างและใช้ดัชนีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การสร้างและใช้ดัชนีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ถ้าคุณมักจะค้นหาตารางใน Access หรือจัดประเภทระเบียนตามเขตข้อมูลเฉพาะ คุณสามารถเร่งกระบวนการนี้ได้โดยสร้างดัชนีสำหรับเขตข้อมูล Access ให้ใช้ดัชนีแบบตารางเหมือนคุณใช้ดัชนีในหนังสือเพื่อหาข้อมูล Access ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลในดัชนี ในบางกรณี เช่น คีย์หลัก Access จะสร้างดัชนีให้คุณโดยอัตโนมัติ แต่ในกรณีอื่นๆ คุณอาจต้องการสร้างดัชนีด้วยตนเอง

บทความนี้จะแนะนำดัชนีและอธิบายถึงวิธีเลือกว่าเขตข้อมูลใดที่จะทำดัชนี วิธีสร้าง ลบ หรือเปลี่ยนแปลงดัชนี นอกจากนี้ ยังอธิบายเงื่อนไขที่ Access จะสร้างดัชนีให้โดยอัตโนมัติด้วย

ในบทความนี้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้วิธีการที่อธิบายในบทความนี้สร้างดัชนีสำหรับตารางในฐานข้อมูลเว็บ ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลเว็บขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของหลายๆ ปัจจัย เช่น เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่โฮสต์ฐานข้อมูลเว็บนั้นอยู่

ดัชนีคืออะไร

คุณสามารถใช้ดัชนีเพื่อช่วย Access ค้นหาและเรียงลำดับระเบียนได้เร็วยิ่งขึ้น ดัชนีจะจัดเก็บตำแหน่งที่ตั้งระเบียน โดยยึดตามเขตข้อมูลหรือเขตข้อมูลที่คุณเลือกเพื่อทำดัชนี หลังจากที่ Access ได้รับตำแหน่งที่ตั้งจากดัชนี จะสามารถเรียกใช้ข้อมูลโดยย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องได้โดยตรง ด้วยวิธีนี้ การใช้ดัชนีอาจเร็วกว่าการสแกนผ่านระเบียนทั้งหมดเพื่อค้นหาข้อมูลอย่างมาก

วิธีเลือกเขตข้อมูลที่จะทำดัชนี

คุณสามารถสร้างดัชนีที่ยึดตามเขตข้อมูลเดียวหรือหลายเขตข้อมูล คุณอาจจะต้องการทำดัชนีเขตข้อมูลที่คุณค้นหาบ่อยครั้ง เขตข้อมูลที่คุณจัดประเภท และเขตข้อมูลที่คุณต่อเข้ากับเขตข้อมูลในตารางอื่นในคิวรีตารางต่างๆ ดัชนีสามารถเร่งความเร็วการค้นหาและคิวรี แต่ก็สามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อคุณเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูล เมื่อคุณใส่ข้อมูลในตารางที่มีเขตข้อมูลที่ทำดัชนีอย่างน้อยหนึ่งอันขึ้นไป Access ต้องอัปเดตดัชนีในแต่ละครั้งที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระเบียน การเพิ่มระเบียนโดยใช้คิวรีแบบผนวก หรือโดยผนวกระเบียนที่นำเข้าก็อาจมีแนวโน้มที่จะช้าลงได้ ถ้าตารางปลายทางมีดัชนี

หมายเหตุ: ทำดัชนีคีย์หลักของตารางโดยอัตโนมัติ

คุณไม่สามารถทำดัชนีเขตข้อมูลที่ข้อมูลเป็น OLE Object คำณวนแล้ว หรือสิ่งที่แนบมา สำหรับเขตข้อมูลอื่น ให้พิจารณาการทำดัชนีเขตข้อมูลถ้านำทั้งหมดดังต่อไปนี้ไปใช้:

 • ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลคือ ข้อความสั้น (ข้อความใน Access 2010), ข้อความยาว (Memo ใน Access 2010), ตัวเลข, วันที่/เวลา, ตัวเลขอัตโนมัติ, สกุลเงิน, ใช่/ไม่ใช่ หรือไฮเปอร์ลิงก์

 • คุณคาดหมายว่าจะค้นหาค่าต่างๆ ที่เก็บอยู่ในเขตข้อมูลนั้น

 • คุณคาดหมายว่าจะเรียงลำดับค่าในเขตข้อมูลนั้น

 • คุณคาดว่าจะเก็บค่าที่แตกต่างกันจำนวนมากไว้ในเขตข้อมูลนั้น ถ้าค่าจำนวนมากในเขตข้อมูลนั้นเหมือนกัน ดัชนีอาจไม่ช่วยเพิ่มความเร็วของแบบสอบถามเท่าใดนัก

ดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล

ถ้าคุณคิดว่า คุณมักจะค้นหาหรือเรียงลำดับเขตข้อมูลตั้งแต่สองเขตขึ้นไปในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมักจะตั้งค่าเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลผู้ขายและเขตข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ในคิวรีเดียวกัน ก็เป็นเรื่องเหมาะสมที่จะสร้างดัชนีแบบหลายเขตข้อมูลในทั้งสองเขตข้อมูล

เมื่อคุณเรียงลำดับตารางตามดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล Access จะเรียงลำดับก่อนตามเขตข้อมูลแรกที่ระบุในดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล ให้คุณตั้งค่าลำดับของเขตข้อมูลเมื่อคุณสร้างดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล ถ้ามีระเบียนที่มีค่าซ้ำกันในเขตข้อมูลแรก Access จะเรียงลำดับถัดมาตามเขตข้อมูลที่สองที่ระบุไว้ในดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล เป็นต้น

คุณสามารถทำดัชนีแบบหลายเขตข้อมูลนี้ในเขตข้อมูลผสมได้ถึง 10 เขตข้อมูล

วิธีสร้างดัชนี

เมื่อต้องการสร้างดัชนี คุณต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าคุณต้องการสร้างดัชนีแบบเขตข้อมูลเดียวหรือดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล คุณสร้างดัชนีกับเขตข้อมูลเดียวได้ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ ดัชนี ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าที่เป็นไปได้ของคุณสมบัติ ดัชนี

การตั้งค่าคุณสมบัติ ดัชนี

ความหมาย

ไม่ใช่

ไม่สร้างดัชนีกับเขตข้อมูลนี้ (หรือลบดัชนีที่มีอยู่แล้ว)

ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้)

สร้างดัชนีกับเขตข้อมูลนี้

ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน)

สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันกับเขตข้อมูลนี้

ถ้าคุณสร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน Access จะไม่ให้คุณใส่ค่าใหม่ในเขตข้อมูลถ้าค่านั้นมีอยู่แล้วในเขตข้อมูลเดียวกันในอีกระเบียนหนึ่ง Access จะสร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคีย์หลัก แต่คุณอาจยังต้องการห้ามค่าที่ซ้ำกันในเขตข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันในเขตข้อมูลที่จัดเก็บหมายเลขลำดับประจำสินค้าเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์สองชิ้นมีหมายเลขลำดับประจำสินค้าซ้ำกัน

สร้างดัชนีแบบเขตข้อมูลเดียว    

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ชื่อของตารางที่คุณต้องการสร้างดัชนี แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. ให้คลิก ชื่อเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลที่คุณต้องการทำดัชนี

 3. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 4. ในคุณสมบัติ ดัชนี ให้คลิก ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้) ถ้าคุณต้องการให้ซ้ำกันได้ หรือ ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) เพื่อสร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน

 5. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน หรือกด CTRL+S

สร้างดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล    

เมื่อต้องการสร้างดัชนีแบบหลายเขตข้อมูลสำหรับตาราง ให้คุณใส่แถวสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในดัชนีและใส่ชื่อดัชนีในแถวแรกเท่านั้น Access จะถือว่าแถวทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีเดียวกัน จนกว่าจะมาถึงแถวที่มีชื่อดัชนีอื่น เมื่อต้องการแทรกแถว ให้คลิกขวาตรงตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแทรกแถว จากนั้น คลิก แทรกแถว บนเมนูทางลัด

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ชื่อของตารางที่คุณต้องการสร้างดัชนี แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ดัชนี

  หน้าต่างดัชนีจะปรากฏขึ้น ให้ปรับขนาดหน้าต่างจนกระทั่งแถวที่ว่างเปล่าบางส่วนปรากฏขึ้น และคุณสมบัติดัชนีปรากฏให้เห็น

 3. ในคอลัมน์ ชื่อดัชนี ในแถวว่างแถวแรก ให้พิมพ์ชื่อของดัชนี คุณสามารถตั้งชื่อดัชนีตามเขตข้อมูลดัชนีนั้น หรือจะใช้ชื่ออื่นก็ได้

 4. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิกลูกศร จากนั้นให้คลิกเขตข้อมูลแรกที่คุณต้องการใช้กับดัชนีนั้น

 5. ในแถวถัดไป ปล่อยคอลัมน์ ชื่อดัชนี ให้ว่างไว้ จากนั้นในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิกเขตข้อมูลที่สองสำหรับดัชนีนั้น ทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าคุณจะได้เลือกเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการรวมไว้ในดัชนีนั้น

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียงค่าเขตข้อมูล ในคอลัมน์ ลำดับการจัดเรียง ของหน้าต่างดัชนี ให้คลิก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย ลำดับการจัดเรียงเริ่มต้นคือจากน้อยไปหามาก

 7. ในหน้าต่าง ดัชนี ที่อยู่ด้านล่าง คุณสมบัติดัชนี ให้ตั้งค่าคุณสมบัติดัชนีสำหรับแถวใน ชื่อดัชนี คอลัมน์ที่มีชื่อดัชนี ตั้งค่าคุณสมบัติตามตารางดังต่อไปนี้

  ป้ายชื่อ

  ค่า

  หลัก

  ถ้า ใช่ ดัชนีจะเป็นคีย์หลัก

  ไม่ซ้ำกัน

  ถ้า ใช่ ทุกค่าในดัชนีจะต้องไม่ซ้ำกัน

  ละเว้นค่า Null

  ถ้า ใช่ ระเบียนที่มีค่า Null ในเขตข้อมูลที่ทำดัชนีจะถูกแยกออกจากดัชนี

 8. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน หรือกด CTRL + S

 9. ปิดหน้าต่างดัชนี

วิธีลบดัชนี

ถ้าคุณพบว่าดัชนีเริ่มไม่มีความจำเป็น หรือมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานมากเกินไป คุณสามารถลบได้ เมื่อคุณลบดัชนี คุณจะเอาแค่ดัชนี้นั้นออกไป และไม่รวมเขตข้อมูลหรือเขตข้อมูลที่ดัชนีถูกสร้างอยู่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ชื่อตารางที่คุณต้องการลบดัชนีออก แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ดัชนี

  หน้าต่างดัชนีจะปรากฏขึ้น ให้ปรับขนาดหน้าต่างจนกระทั่งแถวที่ว่างเปล่าบางส่วนปรากฏขึ้น และคุณสมบัติดัชนีปรากฏให้เห็น

 3. ในหน้าต่างดัชนี ให้เลือกแถวหนึ่งหรือหลายแถวที่มีดัชนีที่คุณต้องการลบ จากนั้นให้กดปุ่ม DELETE

 4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน หรือกด CTRL + S

 5. ปิดหน้าต่าง ดัชนี

วิธีดูและแก้ไขดัชนี

คุณอาจต้องการดูดัชนีของตารางเพื่อชั่งน้ำหนักผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน หรือเพื่อยืนยันว่าเขตข้อมูลเฉพาะได้รับการทำดัชนีแล้ว

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ชื่อตารางที่คุณต้องการแก้ไขดัชนี แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ดัชนี

  หน้าต่างดัชนีจะปรากฏขึ้น ให้ปรับขนาดหน้าต่างจนกระทั่งแถวที่ว่างเปล่าบางส่วนปรากฏขึ้น และคุณสมบัติดัชนีปรากฏให้เห็น

 3. ดูหรือแก้ไขดัชนีและคุณสมบัติดัชนีให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

 4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน หรือกด CTRL + S

 5. ปิดหน้าต่าง ดัชนี

การสร้างดัชนีโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี Access จะสร้างดัชนีให้คุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ดัชนีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติให้กับหนึ่งเขตข้อมูลหรือหลายเขตข้อมูลใดๆ ที่คุณได้กำหนดให้เป็นคีย์หลักของตาราง

แหล่งสร้างดัชนีอัตโนมัติอีกแหล่งคือ ตัวเลือก ดัชนีอัตโนมัติในการนำเข้า/สร้าง ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเข้าถึง Access จะทำดัชนีเขตข้อมูลใดๆ ก็ตามด้วยชื่อที่เริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยอักขระที่ใส่ในกล่อง ดัชนีอัตโนมัติในการนำเข้า/สร้าง เช่น IDkeycode หรือ num เมื่อต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก 

 2. คลิก ตัวออกแบบวัตถุ จากนั้น ที่ด้านล่าง การออกแบบตาราง ให้เพิ่ม แก้ไข หรือนำค่าออกจากในกล่อง ดัชนีอัตโนมัติในการนำเข้า/สร้าง ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) เพื่อคั่นระหว่างค่า

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อเขตข้อมูลเริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยค่าที่แสดงอยู่ในกล่องนี้ แสดงว่ามีการทำดัชนีเขตข้อมูลนั้นแล้วโดยอัตโนมัติ

 3. คลิก ตกลง

เนื่องจากแต่ละดัชนีที่เพิ่มเข้ามาต้องใช้ Access เพื่อทำงานมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูล ดังนั้น คุณอาจต้องการพิจารณาการดัดแปลงค่าที่แสดงในกล่อง ดัชนีอัตโนมัติในการนำเข้า/สร้าง หรือการลดจำนวนค่าเพื่อลดจำนวนดัชนีที่สร้างให้น้อยที่สุด

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×