การเพิ่ม การจัดรูปแบบ และการลบตารางจากเพจ

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในหน้าบนไซต์ และกำหนดค่าตารางโดยใช้เครื่องมือที่จะคล้ายกับในตัวประมวลผล word เช่นMicrosoft Word 2010 แล้ว

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มตารางลงในเพจ

 1. จากหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มตาราง บน ribbon คลิกแท็บหน้า นั้นแล้ว คลิกคำสั่งแก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไขหน้านั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกบนหน้าในตำแหน่งที่คุณต้อง การเพิ่มตาราง คลิกที่แท็บแทรก แล้ว คลิกตาราง

  คำสั่งตาราง

 3. จากเมนูดรอปดาวน์ตาราง คลิกแทรกตาราง ใส่จำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบแทรกตาราง นั้นแล้ว คลิกตกลง

  แทรกตาราง

  หรือ คุณสามารถเลือกจำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการจากตารางมีให้ในเมนูดรอปดาวน์ของตาราง ได้ ภายใต้แทรกตาราง ลากเมาส์ผ่านเส้นตารางเพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 4. หลังจากที่คุณเพิ่มตารางลงในเพจแล้ว คุณสามารถใช้ เครื่องมือตาราง ที่มีอยู่ใน Ribbon ในการกำหนดการออกแบบและเค้าโครงของตารางของคุณเองได้ เมื่อคุณพอใจในลักษณะที่ปรากฏของตารางของคุณแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบตาราง

หลังจากที่ได้สร้างตารางแล้ว คุณสามารถจัดรูปแบบทั้งตารางได้โดยการใช้ ลักษณะตาราง การวางตัวชี้ไว้เหนือลักษณะตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละลักษณะ จะเป็นการแสดงตัวอย่างลักษณะที่จะปรากฏของตารางของคุณก่อนที่จะนำลักษณะไปใช้จริง

คุณยังสามารถกำหนดเค้าโครงของตารางของคุณเองโดยการแยกหรือผสานเซลล์ การเพิ่มหรือการลบคอลัมน์หรือแถว หรือการเปลี่ยนแปลงความกว้างและความสูงของตารางของคุณได้อีกด้วย

ใช้ลักษณะตารางเพื่อจัดรูปแบบทั้งตาราง

 1. ในมุมมอง แก้ไข ให้คลิกในตารางที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 3. ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้วางตัวชี้ไว้เหนือลักษณะตารางแต่ละลักษณะจนกระทั่งคุณพบลักษณะที่คุณต้องการใช้

 4. คลิกลักษณะเพื่อใช้ลักษณะนั้นกับตาราง

 5. ถ้าคุณต้องการแสดงการจัดรูปแบบพิเศษสำหรับแถวหรือคอลัมน์แรก หรือแถวหรือคอลัมน์สุดท้ายในตารางของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากองค์ประกอบตารางที่เหมาะสมในกลุ่ม ตัวเลือกลักษณะตาราง

  • เลือก แถวส่วนหัว เพื่อนำการจัดรูปแบบพิเศษไปใช้กับแถวแรกของตารางของคุณ

  • เลือก คอลัมน์แรก เพื่อนำการจัดรูปแบบพิเศษไปใช้กับคอลัมน์แรกของตารางของคุณ

  • เลือก แถวส่วนท้าย เพื่อนำการจัดรูปแบบพิเศษไปใช้กับแถวสุดท้ายของตารางของคุณ

  • เลือก คอลัมน์สุดท้าย เพื่อนำการจัดรูปแบบพิเศษไปใช้กับคอลัมน์สุดท้ายของตารางของคุณ

ปรับขนาดตารางของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนความสูงหรือความกว้างของตารางของคุณหรือความสูงของแถวเฉพาะเจาะจงและความกว้างของคอลัมน์ระบุภายในตารางของคุณ
ปรับขนาดตาราง

 • เมื่อต้องการปรับขนาดตารางของคุณ ใน เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ความกว้างและความสูง ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับ ความกว้างของตาราง และ ความสูงของตาราง จนกระทั่งตารางของคุณมีขนาดตามที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดคอลัมน์หรือแถว ให้คลิกคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการปรับขนาด จากนั้นคลิกลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับ ความกว้างของคอลัมน์ หรือ ความสูงของแถว จนกระทั่งคอลัมน์หรือแถวที่เลือกมีขนาดตามที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนความกว้างและความสูงของตาราง คอลัมน์ หรือแถว โดยการพิมพ์%, สำหรับเปอร์เซ็นต์ของหน้า หลังตัวเลข หรือ ด้วยการพิมพ์ที่ต้องการความกว้างและความสูงลงในกล่อง

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

เส้นตารางจะแสดงขอบเขตเซลล์ของตารางบนหน้าจอ ในที่ใดก็ตามที่ไม่มีการนำเส้นขอบไปใช้กับตาราง สิ่งที่ไม่เหมือนกับเส้นขอบ คือเส้นตารางจะปรากฏเฉพาะบนหน้าจอ โดยจะไม่แสดงในโหมดการแสดง

 • บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก แสดงเส้นตาราง เพื่อแสดงเส้นตาราง

เพิ่มแถวลงในตารางของคุณ

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านบนตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถว

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านบนเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใต้เซลล์ที่คุณคลิกใน ในกลุ่มแถวและคอลัมน์   คลิกแทรกด้านล่าง

เพิ่มคอลัมน์ลงในตารางของคุณ

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ด้านขวาหรือซ้ายของตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านขวา

ผสานและแยกเซลล์

คุณสามารถรวมเซลล์สองเซลล์ที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันให้เข้าเป็นเซลล์เดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานเซลล์สองเซลล์ตามแนวนอนเพื่อสร้างเป็นหัวเรื่องตารางที่ครอบคลุมคอลัมน์หลายๆ คอลัมน์ได้

 1. คลิกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่คุณต้องการผสาน

 2. ภายใต้เครื่องมือตารางบนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกที่จะผสานเซลล์คุณคลิก มีเซลล์อยู่เหนือ ข้าง ใต้ หรือ ไปทางซ้าย หรือขวา ของนั้น

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถผสานเซลล์มากกว่าสองในครั้งเดียว

  ถ้าคุณต้องการแยกเซลล์ ให้คลิกที่เซลล์ที่คุณต้องการแยก จากนั้นคลิก แยกเซลล์ แล้วคลิก แยกตามแนวนอน หรือ แยกตามแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

ลบตารางออกจากเพจ

 1. จากเพจที่มีตารางแสดงอยู่ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

 2. คลิกในตารางที่คุณต้องการลบ

 3. ใน Ribbon ภายใต้ เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 4. ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก ลบ จากนั้นในเมนูแบบหล่นลง ให้เลือก ลบตาราง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×