การเรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือตาราง

การเรียงลำดับข้อมูลเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คุณอาจต้องการจัดเรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร คอมไพล์ชื่อระดับสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์จากสูงสุดมาต่ำสุด หรือเรียงลำดับแถวตามสีหรือไอคอน การเรียงลำดับข้อมูลจะช่วยให้คุณเห็นภาพและเข้าใจข้อมูลของคุณดีขึ้น จัดการและค้นหาที่คุณต้องการ และในที่สุดทำให้การตัดสินใจทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามข้อความ (A ถึง Z หรือ Z ถึง A) ตัวเลข (น้อยที่สุดไปหามากที่สุดหรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด) และวันที่และเวลา (เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุดและใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด) ในอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง (เช่น ใหญ่ กลาง และเล็ก) หรือตามรูปแบบ รวมทั้งสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือชุดไอคอน

หมายเหตุ: 

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เรียงลำดับข้อความ

 1. เลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงตามลำดับตัวอักษร ให้คลิก คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด (เรียงลำดับจาก A ถึง Z)

  • เมื่อต้องการเรียงย้อนลำดับตัวอักษร ให้คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด (เรียงลำดับจาก Z ถึง A)

หมายเหตุ: ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 • ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บเป็นข้อความ    ถ้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับมีตัวเลขที่เก็บเป็นตัวเลข และตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความ คุณจำเป็นต้องจัดรูปแบบทั้งหมดเป็นตัวเลขหรือข้อความ ถ้าคุณไม่นำรูปแบบนี้ไปใช้ ตัวเลขที่จัดเก็บเป็นตัวเลขจะถูกเรียงลำดับก่อนตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความ เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลที่เลือกไว้ทั้งหมดเป็นข้อความ ให้กด Ctrl+1 เพื่อเรียกใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ คลิกแท็บ ตัวเลข จากนั้น ภายใต้ ประเภท ให้คลิก ทั่วไปตัวเลข หรือ ข้อความ

 • นำช่องว่างนำหน้าออก    ในบางกรณี ข้อมูลที่นำเข้าจากโปรแกรมประยุกต์อื่นอาจมีช่องว่างนำหน้าแทรกอยู่ที่ด้านหน้าของข้อมูล ให้เอาช่องว่างนำหน้าออกก่อนที่จะเรียงลำดับข้อมูล คุณสามารถดำเนินการนี้ด้วยตนเอง หรือคุณจะใช้ฟังก์ชัน TRIM ก็ได้

 1. เลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ให้คลิก คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด (เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด)

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ให้คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด (เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)

หมายเหตุ: 

 • ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น   

 • ตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลข    ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ คอลัมน์อาจมีตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความแทนที่จะเป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าลบที่นำเข้าจากระบบบัญชีบางอย่างหรือตัวเลขที่ป้อนโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว () นำหน้าจะได้รับการจัดเก็บเป็นข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แก้ไขข้อความที่จัดรูปแบบเป็นตัวเลขโดยการนำการจัดรูปแบบตัวเลขไปใช้

 1. เลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับวันที่หรือเวลาจากก่อนไปหลัง ให้คลิก คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด (เรียงลำดับจากเก่าสุดไปหาใหม่สุด)

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับวันที่หรือเวลาจากหลังไปก่อน ให้คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด (เรียงลำดับจากใหม่สุดไปหาเก่าสุด)

หมายเหตุ: ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น   

 • ตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บวันที่และเวลาเป็นวันที่หรือเวลา    ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ คอลัมน์อาจมีวันที่และเวลาที่จัดเก็บเป็นข้อความแทนที่จะเป็นวันที่หรือเวลา เพื่อให้ Excel เรียงลำดับวันที่และเวลาได้อย่างถูกต้อง วันที่และเวลาทั้งหมดในคอลัมน์ต้องจัดเก็บเป็นหมายเลขลำดับเวลาหรือวันที่ ถ้า Excel ไม่สามารถจำค่าเป็นวันที่หรือเวลา วันที่หรือเวลาจะได้รับการจัดเก็บเป็นข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แปลงวันที่ที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นวันที่

 • ถ้าคุณต้องการให้เรียงลำดับตามวันในสัปดาห์ ให้จัดรูปแบบเซลล์ให้แสดงวันในสัปดาห์ ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับตามวันในสัปดาห์โดยไม่คำนึงถึงวันที่ ให้แปลงเซลล์เป็นข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน Text อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน TEXT จะส่งกลับค่าข้อความ ดังนั้นการเรียงลำดับจะเป็นไปตามข้อมูลที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แสดงวันที่เป็นวันในสัปดาห์

คุณอาจต้องการเรียงลำดับตามคอลัมน์หลายคอลัมน์หรือแถวหลายแถวเมื่อคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มตามค่าเดียวกันในคอลัมน์หนึ่งหรือแถวหนึ่ง แล้วเรียงลำดับอีกคอลัมน์หนึ่งหรืออีกแถวหนึ่งภายในกลุ่มของค่าที่เท่ากันนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์แผนกและคอลัมน์พนักงาน คุณอาจเรียงลำดับตามแผนกก่อน (เพื่อจัดกลุ่มพนักงานทั้งหมดในแผนกเดียวกันไว้ด้วยกัน) แล้วเรียงลำดับตามชื่อ (เพื่อวางชื่อตามลำดับตัวอักษรภายในแต่ละแผนก) คุณสามารถเรียงลำดับตามคอลัมน์ได้ถึง 64 คอลัมน์

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วงของเซลล์ที่คุณเรียงลำดับควรมีส่วนหัวของคอลัมน์ด้วย

 1. เลือกเซลล์ใดdHwfhภายในช่วงข้อมูล

  รายการพนักงานตามแผนกที่จะเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  เลือกคอลัมน์แรกที่จะเรียงลำดับ

 4. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามข้อความ ตัวเลข หรือวันที่และเวลา ให้เลือก ค่า

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรูปแบบ ให้เลือก สีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับค่าข้อความ ให้เลือก ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก

  • สำหรับค่าตัวเลข ให้เลือก เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

  • สำหรับค่าวันที่หรือเวลา ให้เลือก เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือ ใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเอง ให้เลือก รายการแบบกำหนดเอง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มอีกคอลัมน์ในการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับ แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3 ถึง 5

  คลิก เพิ่มระดับ

 7. เมื่อต้องการคัดลอกคอลัมน์ที่จะเรียงลำดับตาม ให้เลือกรายการ แล้วคลิก คัดลอกระดับ

 8. เมื่อต้องการลบคอลัมน์ที่จะเรียงลำดับตาม ให้เลือกรายการ แล้วคลิก ลบระดับ

  หมายเหตุ: คุณต้องเก็บรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 9. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับที่คอลัมน์ถูกเรียงลำดับอยู่ ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่ง แล้วคลิกลูกศร ขึ้น หรือ ลง ที่อยู่ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก เพื่อเปลี่ยนลำดับของรายการนั้น รายการที่อยู่สูงกว่าใน

  รายการที่อยู่สูงกว่าจะถูกเรียงลำดับก่อนรายการที่อยู่ต่ำกว่าในรายการ

ถ้าคุณจัดรูปแบบช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตารางด้วยตนเองหรือตามเงื่อนไข ตามสีของเซลล์ หรือสีแบบอักษร คุณสามารถเรียงลำดับตามสีเหล่านี้ได้ด้วย และคุณยังสามารถเรียงลำดับตามชุดไอคอนที่คุณสร้างด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. เลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  ภายใต้คอลัมน์ ให้คลิก เรียงลำดับตาม แล้วเลือกตัวเลือก

 4. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือก สีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์

  ภายใต้ เรียงลำดับตาม ให้เลือกตัวเลือก

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม แล้วเลือกสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนของเซลล์ โดยขึ้นกับชนิดของรูปแบบ

 6. จากนั้น ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนที่ด้านบนหรือด้านซ้าย ให้เลือก ด้านบน สำหรับการเรียงลำดับคอลัมน์ และ ด้านซ้าย สำหรับการเรียงลำดับแถว

  • เมื่อต้องการย้ายสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนไปยังด้านล่างหรือด้านขวา ให้เลือก ด้านล่าง สำหรับการเรียงลำดับคอลัมน์ และ ด้านขวา สำหรับการเรียงลำดับแถว

   หมายเหตุ: ไม่มีค่าเริ่มต้นของสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือการเรียงลำดับไอคอน คุณต้องกำหนดลำดับที่คุณต้องการสำหรับแต่ละการเรียงลำดับ

 7. เมื่อต้องการระบุสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนในการเรียงลำดับตาม ให้คลิก เพิ่มระดับ แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3 ถึง 5

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกคอลัมน์เดียวกันในกล่อง แล้วตามด้วย และคุณเลือกส่วนเดียวกันใน ลำดับ

  ทำซ้ำไปเรื่อยๆ กับแต่ละสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้รวมในการเรียงลำดับ

คุณสามารถใช้รายการแบบกำหนดเองเพื่อเรียงลำดับตามลำดับที่ผู้ใช้กำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่น คอลัมน์หนึ่งอาจมีค่าที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม เช่น สูง กลาง หรือต่ำ คุณสามารถเรียงลำดับเพื่อให้แถวที่มี สูง ปรากฏขึ้นก่อน ตามด้วย กลาง แล้วตามด้วย ต่ำ ได้อย่างไร ถ้าคุณกำลังเรียงลำดับตามตัวอักษร การเรียงลำดับ “ก ถึง ฮ” จะวาง กลาง ไว้ที่ด้านบน ตามด้วย ต่ำ และจากนั้นจึงจะเป็น สูง และถ้าคุณเรียงลำดับจาก “ฮ ไป ก” สูง จะปรากฏขึ้นก่อน โดย ต่ำ จะอยู่ตรงกลาง แต่คุณต้องการให้ "กลาง" ปรากฏขึ้นตรงกลางเสมอไม่ว่าจะเรียงลำดับทางใด การสร้างรายการแบบกำหนดเองจะช่วยคุณแก้ปัญหานี้ได้

 1. อีกทางหนึ่งคือ สร้างรายการแบบกำหนดเอง

  1. ในช่วงของเซลล์ ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม ในลำดับที่คุณต้องการให้เป็น จากบนลงล่าง เหมือนกับในตัวอย่างนี้

   สร้างรายการจากบนลงล่างในช่วงของเซลล์

  2. เลือกช่วงที่คุณเพิ่งใส่ จากตัวอย่างก่อนหน้าคือ ให้เลือกเซลล์ A1:A3

  3. ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง > ทั่วไป > แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ รายการแบบกำหนดเอง ให้คลิก นำเข้า แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองตามค่า (ข้อความ ตัวเลข และวันที่หรือเวลา) เท่านั้น คุณไม่สามารถสร้างรายการที่กำหนดเองตามรูปแบบ (สีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอน)

   • ความยาวสูงสุดสำหรับรายการแบบกำหนดเองคือ 255 อักขระ และอักขระแรกต้องเริ่มต้นด้วยตัวเลข

 2. เลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 4. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ภายใต้ คอลัมน์ ใน เรียงลำดับตาม หรือกล่อง แล้วตามด้วย ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตามรายการที่กำหนดเอง

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือก รายการที่กำหนดเอง

 6. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่กำหนดเอง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการ การใช้รายการที่กำหนดเองที่คุณสร้างในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ให้คลิก สูง กลาง ต่ำ

 7. คลิก ตกลง

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ให้คลิก ตัวเลือก

  คลิกเรียงลำดับ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับ ให้เลือก ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  ในกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ ให้คลิกตัวเลือก

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

โดยทั่วไปจะเรียงลำดับจากบนลงล่าง แต่คุณยังสามารถเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

หมายเหตุ: ตารางไม่สนับสนุนการเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ก่อนอื่น ให้แปลงตารางเป็นช่วงโดยเลือกเซลล์ใดก็ได้ในตาราง แล้วคลิก เครื่องมือตาราง > แปลงเป็นช่วง

 1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในช่วงที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ให้คลิก ตัวเลือก

  คลิกเรียงลำดับ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการเรียงลำดับ ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา แล้วคลิก ตกลง

  ในกล่องตัวเลือกการเรียงลำดับ ให้คลิกซ้ายไปขวา

 5. ภายใต้ แถว ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นแถว 1 ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับตามแถวส่วนหัวของคุณ

  เลือกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  เคล็ดลับ: ถ้าแถวส่วนหัวของคุณเป็นข้อความ แต่คุณต้องการเรียงคอลัมน์ตามหมายเลข คุณสามารถเพิ่มแถวใหม่ทางด้านบนของช่วงข้อมูลของคุณและเพิ่มหมายเลขตามลำดับที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเรียงลำดับค่า ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ลำดับ

  1. สำหรับค่าข้อความ ให้เลือก ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก

  2. สำหรับค่าตัวเลข ให้เลือก เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

  3. สำหรับค่าวันที่หรือเวลา ให้เลือก เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือ ใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

 7. เรียงลำดับตามสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนของเซลล์ ให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือก สีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์

  2. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกสีเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนเซลล์ แล้วเลือก ทางซ้าย หรือ ทางขวา

หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียงลำดับแถวที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างแผ่นงาน Excel เรียงลำดับกลุ่มระดับสูงสุด (ระดับ 1) เพื่อให้แถวหรือคอลัมน์รายละเอียดจะอยู่ด้วยกัน แม้ว่าแถวหรือคอลัมน์รายละเอียดจะถูกซ่อนอยู่ก็ตาม

เมื่อต้องการเรียงลำดับตามส่วนหนึ่งของค่าในคอลัมน์หนึ่ง เช่น รหัสหมายเลขอะไหล่ (789-WDG-34), นามสกุล (Carol Philips) หรือชื่อ (Philips, Carol) ขั้นแรกคุณจะต้องแยกคอลัมน์ออกเป็นอย่างน้อยสองคอลัมน์ เพื่อให้ค่าที่คุณต้องการเรียงลำดับอยู่ในคอลัมน์ของตัวเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันข้อความต่างๆ เพื่อแยกส่วนของเซลล์ หรือคุณจะใช้ตัวช่วยสร้างการแปลงข้อความเป็นคอลัมน์ก็ได้ สำหรับตัวอย่างและข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แยกข้อความลงในเซลล์ต่างๆ และ แยกข้อความลงในคอลัมน์โดยใช้ฟังก์ชัน

คำเตือน: สามารถเรียงลำดับช่วงภายในช่วง แต่ไม่แนะนำ เนื่องจากผลลัพธ์จะไม่เชื่อมโยงกับช่วงที่เรียงลำดับจากข้อมูลต้นฉบับ ถ้าคุณเรียงลำดับข้อมูลต่อไปนี้ตามที่แสดง พนักงานที่เลือกอาจเชื่อมโยงกับแผนกอื่นที่ไม่ได้เชื่อมโยงก่อนหน้านี้

ตัวอย่างการเรียงลำดับช่วงขนาดเล็กภายในช่วงขนาดใหญ่

โชคดีที่ Excel จะเตือนคุณ ถ้ารู้สึกว่าคุณพยายามทำสิ่งนี้:

คลิกทำต่อไปกับสิ่งที่เลือกปัจจุบัน

ถ้าคุณไม่ต้องการเรียงลำดับด้วยวิธีนี้ ให้กดตัวเลือก ขยายส่วนที่เลือก มิฉะนั้น ให้เลือก ดำเนินการกับสิ่งที่เลือกปัจจุบัน

ถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่คุณต้องการ ให้คลิก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเรียงลำดับด้วยวิธีนี้ในตาราง

ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

ตรวจสอบเพื่อดูว่าค่าที่ส่งกลับจากสูตรเปลี่ยนแปลงหรือไม่    ถ้าข้อมูลที่คุณเรียงลำดับมีสูตรมากกว่าหนึ่งสูตร ค่าที่ส่งกลับจากสูตรเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อแผ่นงานถูกคำนวณใหม่ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำการเรียงลำดับไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นปัจจุบัน

ยกเลิกการซ่อนแถวและคอลัมน์ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับ    คอลัมน์ที่ซ่อนจะไม่ถูกย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ และแถวที่ซ่อนจะไม่ถูกย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับแถว ก่อนคุณเรียงลำดับข้อมูล เป็นความคิดที่ดีที่จะยกเลิกการซ่อนคอลัมน์และแถวที่ซ่อนอยู่

ตรวจสอบการตั้งค่าประจำท้องที่    ลำดับการจัดเรียงจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการที่เหมาะสมใน การตั้งค่าภูมิภาค หรือ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ใน แผงควบคุม ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการ ให้ดูที่ระบบวิธีใช้ของ Windows

ป้อนส่วนหัวของคอลัมน์ในแถวเดียวเท่านั้น    ถ้าคุณต้องการป้ายชื่อที่มีหลายบรรทัด ให้ตัดข้อความภายในเซลล์

เปิดหรือปิดแถวหัวเรื่อง    โดยปกติจะเป็นการดีที่สุดที่จะมีแถวหัวเรื่องเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจความหมายของข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ค่าในหัวเรื่องไม่ได้รวมอยู่ในการเรียงลำดับ ในบางโอกาสคุณอาจจำเป็นต้องเปิดหรือปิดหัวเรื่อง เพื่อให้ค่าในหัวเรื่องจะอยู่หรือไม่อยู่ในการเรียงลำดับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการคัดแถวข้อมูลแถวแรกออกจากการเรียงลำดับ เนื่องจากเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง ให้คลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง แล้วเลือก ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

 • เมื่อต้องการรวมแถวข้อมูลแถวแรกในการเรียงลำดับเนื่องด้วยไม่ใช่ส่วนหัวของคอลัมน์ ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง คลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง แล้วลบ ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

ถ้าข้อมูลของคุณถูกจัดรูปแบบเป็นตาราง Excel คุณจะสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ่มตัวกรองในแถวส่วนหัว

 1. ถ้าข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในรูปแบบตาราง ให้ จัดรูปแบบเป็นตาราง ซึ่งจะเพิ่มปุ่มตัวกรองไปที่ด้านบนสุดของแต่ละคอลัมน์ในตารางโดยอัตโนมัติ

 2. คลิกปุ่มตัวกรองที่ด้านบนสุดของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ และเลือกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ

  ใช้ตัวกรองตารางของ Excel เพื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

 3. เมื่อต้องการยกเลิกการเรียงลำดับ ให้ใช้ปุ่ม เลิกทำ บนแท็บ หน้าแรก

  ใช้ปุ่มเลิกทำใน Excel สำหรับเว็บบนแท็บหน้าแรกเพื่อเลิกทำการเรียงลำดับก่อนหน้า

 1. เลือกเซลล์เพื่อเรียงลำดับ ดังนี้

  • ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวส่วนหัว ให้เลือกส่วนหัวที่คุณต้องการเรียงลำดับ เช่น จำนวนประชากร

   เรียงลำดับข้อมูลด้วยแถวส่วนหัว

  • ถ้าข้อมูลของคุณไม่มีแถวส่วนหัว ให้เลือกค่าสูงสุดที่คุณต้องการเรียงลำดับ เช่น 634535

   เรียงลำดับข้อมูลโดยไม่มีแถวส่วนหัว

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือกวิธีการเรียงลำดับอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เพื่อเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ เรียงลำดับจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนมากที่สุด หรือเรียงลำดับจากเก่าสุดถึงล่าสุด

  • เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เพื่อเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก เรียงลำดับจำนวนมากที่สุดไปยังจำนวนน้อยที่สุด หรือเรียงลำดับจากล่าสุดถึงเก่าสุด

ปุ่มเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยของ Excel บนแท็บข้อมูล

สมมติว่า คุณมีตารางที่มีคอลัมน์แผนกและคอลัมน์พนักงาน คุณสามารถเรียงลำดับแผนกเพื่อจัดกลุ่มของพนักงานทั้งหมดในแผนกเดียวกันมาอยู่ด้วยกันก่อน จากนั้นเรียงลำดับตามชื่อเพื่อใส่ชื่อตามลำดับตัวอักษรภายในแต่ละแผนก 

เลือกเซลล์ใดๆ ภายในช่วงข้อมูลของคุณ

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกการเรียงลำดับแบบกำหนดเองของ Excel จากแท็บข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  กล่องโต้ตอบการเรียงลำดับแบบกำหนดเองที่มีคอลัมน์เรียงลำดับตามแถวถูกเลือกบนคอลัมน์ 'ชื่อ'

  หมายเหตุ: เมนู เรียงลำดับเมื่อ ถูกปิดใช้งานเนื่องจากยังไม่สนับสนุน แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้ในแอป Excel บนเดสก์ท็อป

 3. ภายใต้ ลำดับ เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ:

  • เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เพื่อเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ เรียงลำดับจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนมากที่สุด หรือเรียงลำดับจากเก่าสุดถึงล่าสุด

  • เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เพื่อเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก เรียงลำดับจำนวนมากที่สุดไปยังจำนวนน้อยที่สุด หรือเรียงลำดับจากล่าสุดถึงเก่าสุด

 4. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์อื่นในการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่ม แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ห้าและหก

  หลังจากคลิก 'เพิ่ม' ระดับการเรียงลำดับอื่นจะปรากฏในรายการใกล้กับ "แล้วตามด้วย'

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการเรียงคอลัมน์ ให้เลือกรายการ แล้วคลิกลูกศร ขึ้น หรือ ลง ติดกับปุ่ม ตัวเลือก

ถ้าคุณจัดรูปแบบช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตารางด้วยตนเองหรือตามเงื่อนไข ตามสีของเซลล์ หรือสีแบบอักษร คุณสามารถเรียงลำดับตามสีเหล่านี้ได้ด้วย และคุณยังสามารถเรียงลำดับตามชุดไอคอนที่คุณสร้างด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. เลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง ตัวเลือกการเรียงลำดับแบบกำหนดเองของ Excel จากแท็บข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับแบบกำหนดเอง ภายใต้ คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ เลือกคอลัมน์ในกล่องโต้ตอบการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

 4. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือก สีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการ (สิ่งที่คุณเห็นขึ้นอยู่กับชนิดรูปแบบที่คุณมี) จากนั้นเลือกสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนของเซลล์

 6. ถัดไป คุณจะเลือกวิธีการที่คุณต้องการเรียงลำดับโดยการย้ายสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอน:

  หมายเหตุ: ไม่มีค่าเริ่มต้นของสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือการเรียงลำดับไอคอน คุณต้องกำหนดลำดับที่คุณต้องการสำหรับแต่ละการเรียงลำดับ

  • เมื่อต้องการย้ายไปด้านบนหรือไปทางซ้าย: เลือก ด้านบน สำหรับการเรียงลำดับคอลัมน์ และ ทางซ้าย สำหรับการเรียงลำดับแถว

  • เมื่อต้องการย้ายไปด้านล่างหรือไปทางขวา: เลือก ด้านล่าง สำหรับการเรียงลำดับคอลัมน์ และ ทางขวา สำหรับการเรียงลำดับแถว

 7. เมื่อต้องการระบุสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนในการเรียงลำดับตาม ให้เลือก เพิ่มระดับ แล้วทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 5

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอลัมน์ในกล่อง แล้วตามด้วย และส่วนใน ลำดับ นั้นเหมือนกัน

 • ทำซ้ำสำหรับแต่ละสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้รวมในการเรียงลำดับ

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกการเรียงลำดับแบบกำหนดเองของ Excel จากแท็บข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับแบบกำหนดเอง ให้คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบการเรียงลำดับแบบกำหนดเองที่มีปุ่มตัวเลือกถูกเลือก

 3. ในเมนู ตัวเลือก ให้เลือก ตรงตามตัวพิมพ์

  กล่องโต้ตอบการเรียงลำดับแบบกำหนดเองที่ตัวเลือกตรงตามตัวพิมพ์ถูกเลือก

 4. คลิก ตกลง

โดยทั่วไปจะเรียงลำดับจากบนลงล่าง แต่คุณยังสามารถเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

หมายเหตุ: ตารางไม่สนับสนุนการเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ก่อนอื่น ให้แปลงตารางเป็นช่วงโดยเลือกเซลล์ใดก็ได้ในตาราง แล้วคลิก เครื่องมือตาราง > แปลงเป็นช่วง

 1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในช่วงที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกการเรียงลำดับแบบกำหนดเองของ Excel จากแท็บข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับแบบกำหนดเอง ให้คลิก ตัวเลือก กล่องโต้ตอบการเรียงลำดับแบบกำหนดเองที่มีปุ่มตัวเลือกถูกเลือก

 4. ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา เมนู 'ตัวเลือก' ที่เปิดในการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง และมีการเลือกเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

 5. ภายใต้ แถว ในเมนูดรอปดาวน์ 'รียงลำดับตาม'ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับตามแถวส่วนหัวของคุณ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นแถวที่ 1   เมนูดร็อปดาวน์สำหรับเลือกแถวในกล่องโต้ตอบการเรียงลำดับแบบกำหนดเองเปิดขึ้นเมื่อมีการเลือกเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

 6. เมื่อต้องการเรียงลำดับค่า ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ลำดับ:

  • เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เพื่อเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ เรียงลำดับจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนมากที่สุด หรือเรียงลำดับจากเก่าสุดถึงล่าสุด

  • เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เพื่อเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก เรียงลำดับจำนวนมากที่สุดไปยังจำนวนน้อยที่สุด หรือเรียงลำดับจากล่าสุดถึงเก่าสุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ: เรียงลำดับข้อมูลในตาราง

ใช้ฟังก์ชัน เรียงลำดับและ เรียงลำดับตาม เพื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×