ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การเลือกฟังก์ชันวันที่ที่ถูกต้อง

Access มีฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายใน ที่คุณสามารถใช้ในนิพจน์ เพื่อจัดรูปแบบ สร้าง แยกวิเคราะห์ และคํานวณวันที่และเวลา เลือกตารางที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการจะเลือก

ฉันอยากจะ

แสดงวันที่หรือเวลาในรูปแบบที่ระบุ

แสดงวันที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ คอลัมน์ ผลลัพธ์ จะถือว่าเขตข้อมูล [วันที่เริ่มต้น] มีค่าวันที่/เวลาของ 11 มกราคม 2555 17:30:15

ฟังก์ชัน

ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

จัดรูปแบบ*

ฟังก์ชันรูปแบบวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ใช้สร้างรูปแบบวันที่/เวลาแบบที่แบบเอง

Format([วันที่เริ่มต้น],"yyyy-mm-dd")

2012-01-11

FormatDateTime*

ใช้รูปแบบวันที่/เวลาที่มีอยู่แล้วภายในหนึ่งจาก 5 รูปแบบกับค่า

FormatDateTime([StartDate],vbLongDate)

วันพุธ 11 มกราคม 2555

MonthName*

แปลงตัวเลขเป็นชื่อเดือน ส่งกลับข้อผิดพลาดถ้าคุณใส่ตัวเลขที่อยู่นอกช่วงของ 1-12

MonthName(12)

ธันวาคม

WeekdayName*

แปลงตัวเลขเป็นชื่อวันในสัปดาห์ ส่งกลับข้อผิดพลาดถ้าคุณใส่ตัวเลขที่อยู่นอกช่วงของ 1-7

WeekdayName(2)

วันจันทร์

* ไม่มีให้ใช้งานใน Access Web Apps

ด้านบนของหน้า

แยกวันที่หรือเวลาออกเป็นส่วนๆ

บางครั้งคุณเพียงต้องทราบส่วนหนึ่งของค่าวันที่/เวลา เช่น ปีหรือนาที ฟังก์ชันเหล่านี้จะส่งกลับค่าจํานวนเต็มที่ตรงกับช่วงที่คุณมองหา คอลัมน์ ผลลัพธ์ จะถือว่า [วันที่เริ่มต้น] มีค่าวันที่/เวลาของ 11 ม.ค. 2012 17:30:15

ฟังก์ชัน

ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

ปี

ส่งกลับส่วนที่เป็นปีของค่าวันที่/เวลา

Year([วันที่เริ่มต้น])

2012

วันที่

ส่งกลับส่วนเดือนของค่าวันที่/เวลา (1 ถึง 12)

Month([StartDate])

1

วันที่

ส่งกลับส่วนของวันของค่าวันที่/เวลา (1 ถึง 31)

Day([วันที่เริ่มต้น])

11

วันธรรมดา*

ส่งกลับค่าวันที่เป็นตัวเลขของสัปดาห์ (1 ถึง 7) ตามค่าเริ่มต้น วันอาทิตย์จะถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์ แต่คุณสามารถระบุวันอื่นเป็นวันแรกได้

Weekday([StartDate])

4

ชั่วโมง*

ส่งกลับส่วนชั่วโมงของค่าวันที่/เวลา (0 ถึง 23)

Hour([วันที่เริ่มต้น])

17

นาที*

ส่งกลับส่วนของนาทีของค่าวันที่/เวลา (0 ถึง 59)

Minute([วันที่เริ่มต้น])

30

วินาที*

ส่งกลับส่วนวินาทีของค่าวันที่/เวลา (0 ถึง 59)

Second([StartDate])

15

DatePart

เวอร์ชันที่กําหนดค่าได้ของฟังก์ชันด้านบน ซึ่งคุณสามารถระบุว่าส่วนใดของค่าวันที่/เวลาที่คุณต้องการ

DatePart("yyyy",[StartDate])

2012

* ไม่มีให้ใช้งานในแอป Access

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลขและข้อความให้เป็นวันที่และเวลา

Access จะเก็บวันที่เป็นเลขจุดทศนิยมลอยตัวที่มีความเที่ยงตรงสูง ตัวอย่างเช่น 11 มกราคม 2012 เวลา 17:30 น. ถูกจัดเก็บเป็น 40919.72917 ส่วนจํานวนเต็มทางด้านซ้ายของจุดทศนิยมจะแสดงวันที่ ส่วนที่เป็นเศษส่วนทางด้านขวาของจุดทศนิยมจะแสดงเวลา ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างตัวเลขจุดทศนิยมลอยตัวนี้จากค่าอื่นๆ เช่น จํานวนเต็มหรือข้อความ

ฟังก์ชัน

ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ (วิธีที่ Access จัดเก็บ)

DateSerial

หมายเหตุ:  ในแอป Access ให้ใช้ฟังก์ชันDateFromPartsหรือDateWithTimeFromParts

สร้างค่าวันที่จากจํานวนเต็มที่คุณระบุเป็นเวลาปี เดือน และวัน

DateSerial(2012,1,11)

40919.0

CDate*

แปลงข้อความเป็นค่าวันที่/เวลา จัดการทั้งส่วนของวันที่และเวลาของตัวเลข

เคล็ดลับ:  ใช้ฟังก์ชัน บูลีนIsDate เพื่อตรวจสอบว่าสามารถแปลงสตริงข้อความเป็นค่าวันที่/เวลาได้ ตัวอย่างเช่น IsDate("1/11/2012") ส่งกลับจริง

CDate("1/1/2555 17:30")

40919.72917

DateValu>*

แปลงข้อความเป็นค่าวันที่/เวลา แต่จะไม่แปลงส่วนของเวลา

DateValu>("1/1/2555 17:30")

40919.0

TimeValu>*

แปลงข้อความเป็นค่าวันที่/เวลา แต่จะไม่แปลงข้อมูลวันที่ใดๆ

TimeValus("1/1/2555 17:30")

0.72917

TimeSerial

หมายเหตุ:  ในแอป Access ให้ใช้ฟังก์ชันTimeFromPartsหรือDateWithTimeFromParts

สร้างค่าเวลาจากจํานวนเต็มที่คุณใส่เป็นเวลา นาที และวินาที

TimeSerial(17,30,15)

0.72934

* ไม่มีให้ใช้งานในแอป Access

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือการลบวันที่

ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้คุณเพิ่มหรือลบช่วงลงในวันที่ รวมทั้งคํานวณความแตกต่างระหว่างค่าวันที่/เวลาสองค่าได้

ฟังก์ชัน

ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

DateAdd

เพิ่มช่วงที่ระบุ (เช่น 2 เดือนหรือ 3 ชั่วโมง) ลงในค่า วันที่/เวลา เมื่อต้องการลบ ให้ใช้จํานวนลบเป็นอาร์กิวเมนต์ที่สอง

DateAdd("m", 1, "11/1/2555")

2/11/2012

DateDiff

ระบุจํานวนของช่วงเวลา (เช่น วันหรือนาที) ระหว่างค่าวันที่/เวลาสองค่า

หมายเหตุ:  โปรดทราบว่า คุณยังสามารถลบค่าวันที่หนึ่งจากอีกค่าหนึ่งเพื่อให้ได้จํานวนวันระหว่างค่าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น #2/15/2555# - #2/1/2555# = 14

DateDiff("d","11/1/2555","15/4/2555")

95

ดูวิธีการ คํานวณจํานวนวันระหว่างวันที่สองวัน

ด้านบนของหน้า

แทรกวันที่ของวันนี้หรือเวลาปัจจุบัน

ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อระบุวันที่หรือเวลาปัจจุบัน คอลัมน์ ผลลัพธ์ จะถือว่าวันที่/เวลาปัจจุบันของระบบคือ 11 มกราคม 2555 17:30:15

ฟังก์ชัน

ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

ตอนนี้https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg278671.aspx

ส่งกลับวันที่และเวลาของระบบปัจจุบัน

Now()

11/1/2555 17:30:15 น.

วันที่

หมายเหตุ:  ในแอป Access ให้ ใช้ฟังก์ชัน Today

ส่งกลับวันที่ระบบปัจจุบัน

Date()

1/11/2012

เวลา*

ส่งกลับเวลาระบบปัจจุบัน

Time()

17:30:15 น.

ตัวจับเวลา*

ส่งกลับจํานวนวินาทีที่ผ่านไปนับจากเที่ยงคืน

Timer()

63015

* ไม่มีให้ใช้งานในแอป Access

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×