การแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์ของนิพจน์

การแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์ของนิพจน์

เมื่อคุณใช้ Microsoft Access คุณมักจำเป็นต้องทำงานกับค่าที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลของคุณโดยตรง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องคำนวณภาษียอดขายในใบสั่งซื้อ หรือคำนวณค่าผลรวมของการสั่งซื้อนั้น คุณสามารถคำนวณค่าเหล่านี้ได้โดยใช้นิพจน์ เมื่อต้องการใช้นิพจน์ คุณต้องเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ที่เหมาะสม ไวยากรณ์ คือชุดของกฎที่คำและสัญลักษณ์ในนิพจน์ถูกรวมกันอย่างเหมาะสม ช่วงแรก นิพจน์ใน Access จะค่อนข้างอ่านยาก แต่ด้วยความเข้าใจด้านไวยากรณ์ของนิพจน์ รวมถึงการฝึกฝนเล็กน้อย ก็จะอ่านง่ายขึ้น

ในบทความนี้

ภาพรวมของนิพจน์

องค์ประกอบของนิพจน์

วัตถุ คอลเลกชัน และคุณสมบัติ

ตัวระบุ

ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ ค่าคงที่ และค่าต่างๆ

ขีดจำกัดของนิพจน์ซ้อนในฐานข้อมูลเว็บเท่ากับ 65

ภาพรวมของนิพจน์

นิพจน์คือส่วนรวมของสิ่งต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่ ฟังก์ชัน ตัวระบุ ตัวดำเนินการ และค่าคงที่ ทั้งที่มีอยู่แล้วภายในหรือที่ผู้ใช้กำหนดเอง ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าเดียว

ส่วนประกอบของนิพจน์

ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบทั่วไปเหล่านี้

=Sum([Purchase Price])*0.08 
 • Sum() คือ ฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัว

 • [Purchase Price] คือ ตัวระบุ

 • * คือ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

 • 0.08 คือ ค่าคงที่

นิพจน์นี้สามารถใช้ในกล่องข้อความในรูปแบบของส่วนท้ายของฟอร์มหรือรายงาน เพื่อคำนวณภาษีการค้าสำหรับกลุ่มสินค้า

นิพจน์อาจซับซ้อนหรือเรียบง่ายกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้ ตัวอย่างเช่น นิพจน์บูลีนนี้ประกอบด้วยตัวดำเนินการและค่าคงที่เท่านั้น

>0

นิพจน์นี้จะส่งกลับ:

 • True เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 0

 • False เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่า 0

คุณสามารถใช้นิพจน์นี้ในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ ของเขตข้อมูลตัวควบคุมหรือตาราง เพื่อให้แน่ใจว่า ป้อนแค่เพียงค่าบวกเท่านั้น นิพจน์ถูกนำไปใช้ในหลายโอกาสเพื่อการคำนวณ จัดการอักขระ หรือทดสอบข้อมูล ตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน และแมโคร ล้วนมีคุณสมบัติที่ยอมรับนิพจน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้นิพจน์ในแหล่งตัวควบคุมและคุณสมบัติค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมได้ คุณยังสามารถใช้นิพจน์ในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ สำหรับขอบเขตตาราง

ด้านบนของหน้า

องค์ประกอบของนิพจน์

เมื่อต้องการสร้างนิพจน์ ให้คุณรวมตัวระบุโดยใช้ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ ค่าคงที่ และค่าต่างๆ นิพจน์ที่ถูกต้องจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันหรือหนึ่งตัวระบุ และยังสามารถมีค่าคงที่หรือตัวดำเนินการ คุณยังสามารถใช้นิพจน์เป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์อื่น ซึ่งโดยปกติจะใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน เรียกว่า นิพจน์ซ้อน

 • ตัวระบุ    รูปแบบทั่วไปคือ

  [Collection name]![Object name].[Property name]

  คุณเพียงต้องระบุส่วนของตัวระบุให้เพียงพอเพื่อทำให้ไม่ซ้ำกันในบริบทของนิพจน์ของคุณ ซึ่งตัวระบุที่เป็นรูปแบบ [Object name]เป็นสิ่งที่ไม่ผิดปกติ

 • ฟังก์ชัน    รูปแบบทั่วไปคือ

  Function(argument, argument)

  มีหนึ่งอาร์กิวเมนต์ที่โดยปกติจะเป็นตัวระบุหรือนิพจน์ ฟังก์ชันบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ ตรวจสอบไวยากรณ์ของฟังก์ชันนั้นๆ ก่อนจะใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ฟังก์ชัน (จัดเรียงตามประเภท)

 • ตัวดำเนินการ    รูปแบบทั่วไป คือ

  Identifier operator identifier

  มีข้อยกเว้นสำหรับรูปแบบนี้ ตามที่อธิบายรายละเอียดไว้ในส่วน ตัวดำเนินการ

 • ค่าคงที่    รูปแบบทั่วไปคือ

  Identifier comparison_operator  constant
 • ค่าต่างๆ     ค่าอาจเกิดขึ้นในหลายส่วนของนิพจน์ได้

ด้านบนของหน้า

วัตถุ คอลเลกชัน และคุณสมบัติ

ตาราง คิวรี แบบฟอร์ม รายงาน และเขตข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล Access จะถูกเรียกว่า วัตถุ ทุกวัตถุมีชื่อ วัตถุบางอย่างจะมีชื่อ เช่น ตารางติดต่อในฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจากเทมเพลตที่ติดต่อของ Microsoft Office Access เมื่อคุณสร้างวัตถุใหม่ ให้คุณตั้งชื่อ

ชุดของสมาชิกทั้งหมดของชนิดวัตถุเฉพาะจะเรียกว่า คอลเลกชัน ตัวอย่างเช่น ชุดของตารางทั้งหมดในฐานข้อมูลคือคอลเลกชัน วัตถุบางอย่างที่เป็นสมาชิกของคอลเลกชันในฐานข้อมูลของคุณอาจยังเป็นคอลเลกชันที่มีวัตถุอื่นๆ ตัวอย่างเช่น วัตถุตารางคือคอลเลกชันที่มีวัตถุเขตข้อมูล

วัตถุมี คุณสมบัติ ที่อธิบาย และมีวิธีในการเปลี่ยนคุณลักษณะของวัตถุ ตัวอย่างเช่น วัตถุคิวรีมีคุณสมบัติ มุมมองเริ่มต้น ที่อธิบายและให้คุณระบุลักษณะของคิวรีเมื่อคุณเรียกใช้

ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคอลเลกชัน วัตถุ และคุณสมบัติ

ความสัมพันธ์ของคอลเลกชันกับวัตถุกับคุณสมบัติ

3คุณสมบัติ

2วัตถุ

1คอลเลกชัน

ด้านบนของหน้า

ตัวระบุ

เมื่อคุณใช้วัตถุ คอลเลกชัน หรือคุณสมบัติในนิพจน์ คุณอ้างอิงถึงองค์ประกอบนั้นโดยใช้ ตัวระบุ ตัวระบุมีชื่อขององค์ประกอบที่คุณระบุและยังมีชื่อขององค์ประกอบที่เป็นสมาชิก ตัวอย่างเช่น ตัวระบุสำหรับเขตข้อมูลจะมีชื่อของเขตข้อมูลและชื่อของตารางที่มีเขตข้อมูลเป็นสมาชิก ตัวอย่างของตัวระบุดังกล่าว คือ

[Customers]![BirthDate]

ในบางกรณี ชื่อขององค์ประกอบทำงานเป็นตัวระบุเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อชื่อขององค์ประกอบไม่ซ้ำกันในบริบทของนิพจน์ที่คุณกำลังสร้าง ตัวระบุที่เหลือจะถูกแสดงตามบริบท ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังออกแบบคิวรีที่ใช้เพียงหนึ่งตาราง ชื่อเขตข้อมูลจะทำงานเป็นตัวระบุ เนื่องจากชื่อเขตข้อมูลในตารางต้องไม่ซ้ำกันในตารางนั้น เนื่องจากคุณกำลังใช้เพียงหนึ่งตาราง ชื่อตารางจะถูกแสดงในตัวระบุที่คุณใช้ในคิวรีเพื่ออ้างอิงถึงเขตข้อมูล

ในกรณีอื่นๆ คุณต้องอธิบายเกี่ยวกับส่วนของตัวระบุสำหรับการอ้างอิงในการทำงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อตัวระบุซ้ำกันในบริบทของนิพจน์ เมื่อมีความกำกวม คุณต้องอธิบายความหมายของส่วนของตัวระบุอย่างเพียงพอเพื่อทำให้ไม่ซ้ำกันในบริบท ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังออกแบบคิวรีที่ใช้ตารางที่ชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ และตารางที่ชื่อว่า คำสั่งซื้อ และทั้งสองตารางมีเขตข้อมูลทีชื่อว่า รหัสผลิตภัณฑ์ ในกรณีดังกล่าว ตัวระบุที่คุณใช้ในคิวรีเพื่ออ้างอิงเขตข้อมูล รหัสผลิตภัณฑ์ ต้องมีชื่อตาราง นอกเหนือจากชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น

[Products]![ProductID]

ตัวดำเนินการตัวระบุ    มีตัวดำเนินการสามตัวที่คุณสามารถใช้ในตัวระบุ คือ

 • ตัวดำเนินการอัศเจรีย์ (!)

 • ตัวดำเนินการจุด (.)

 • ตัวดำเนินการวงเล็บเหลี่ยม ([ ])

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้โดยการล้อมรอบแต่ละส่วนของตัวระบุด้วยวงเล็บเหลี่ยม แล้วรวมเข้าด้วยกันโดยใช้ตัวดำเนินการอัศเจรีย์หรือจุด ตัวอย่างเช่น ตัวระบุสำหรับเขตข้อมูลที่ชื่อว่า นามสกุล ในตารางที่ชื่อว่า พนักงาน สามารถแสดงเป็น [Employees]![Last Name] ตัวดำเนินการอัศเจรีย์จะบอก Access ว่าสิ่งที่ตามมาคือวัตถุที่อยู่ในคอลเลกชันที่อยู่ก่อนหน้าตัวดำเนินการอัศเจรีย์ ในกรณีนี้ [นามสกุล] คือวัตถุเขตข้อมูลที่อยู่ในคอลเลกชัน [พนักงาน] ซึ่งเป็นวัตถุตาราง

คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์วงเล็บเหลี่ยมล้อมรอบตัวระบุหรือส่วนของตัวระบุทุกครั้ง ถ้าไม่มีช่องว่างหรืออักขระพิเศษอื่นๆ ในตัวระบุ Access จะเพิ่มวงเล็บโดยอัตโนมัติเมื่ออ่านนิพจน์ อย่างไรก็ตาม เป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่จะพิมพ์วงเล็บด้วยตัวคุณเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด และยังทำงานเป็นตัวบ่งชี้ว่าส่วนเฉพาะของนิพจน์คือตัวระบุ

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ ค่าคงที่ และค่าต่างๆ

เมื่อต้องการสร้างนิพจน์ คุณต้องมีมากกว่าตัวระบุ คุณต้องการทำการดำเนินการบางอย่าง คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ และค่าคงที่เพื่อทำการดำเนินการในนิพจน์

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน คือขั้นตอนที่คุณสามารถใช้ในนิพจน์ ฟังก์ชันบางอย่าง เช่น Date ไม่ต้องการการป้อนข้อมูลเพื่อทำงาน อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันส่วนใหญ่ต้องมีการป้อนข้อมูล ซึ่งเรียกว่า อาร์กิวเมนต์

ในตัวอย่างตอนต้นของบทความนี้ ฟังก์ชัน DatePart ใช้สองอาร์กิวเมนต์ คือ อาร์กิวเมนต์ช่วง ด้วยค่า "yyyy" และอาร์กิวเมนต์วันที่ ด้วยค่า [Customers]![BirthDate] ฟังก์ชัน DatePart ต้องใช้อาร์กิวเมนต์ทั้งสองนี้เป็นอย่างน้อย (ช่วงและวันที่) แต่สามารถยอมรับได้สูงสุด 4 อาร์กิวเมนต์

รายการต่อไปนี้แสดงฟังก์ชันบางอย่างที่ใช้โดยทั่วไปในนิพจน์ คลิกที่ลิงก์สำหรับแต่ละฟังก์ชันเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ที่คุณใช้กับฟังก์ชันนั้น

 • ฟังก์ชัน Date จะใช้เพื่อแทรกวันที่ปัจจุบันของระบบลงในนิพจน์ ซึ่งโดยปกติ จะใช้ร่วมกับฟังก์ชัน Format และยังใช้ร่วมกับตัวระบุเขตข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลที่มีข้อมูลวันที่/เวลา

  =Date()
 • ฟังก์ชัน DatePart จะใช้เพื่อกำหนดหรือแยกส่วนของวันที่ ซึ่งมักจะเป็นวันที่ที่ได้มาจากตัวระบุเขตข้อมูล แต่ในบางครั้ง ค่าวันที่จะถูกส่งกลับโดยฟังก์ชันอื่น เช่น Date

  DatePart ( "yyyy", Date())
 • ฟังก์ชัน DateDiff จะใช้เพื่อกำหนดข้อแตกต่างระหว่างวันที่สองวัน ซึ่งมักจะอยู่ระหว่างวันที่ที่ได้มากจากตัวระบุเขตข้อมูลและวันที่ที่ได้มากจากการใช้ฟังก์ชัน Date

  =DateDiff(“d”, Now(), [Orders].[ReceiveBefore])-10 
 • ฟังก์ชัน Format จะใช้เพื่อนำรูปแบบไปใช้กับตัวระบุ และผลลัพธ์ของฟังก์ชันอื่นๆ

  Format([Date],"ww")=Format(Now(),"ww")-1 
 • ฟังก์ชัน IIf จะใช้เพื่อประเมินนิพจน์เป็น จริง หรือ เท็จ แล้วส่งกลับค่าเฉพาะหนึ่งถ้านิพจน์เป็น จริง และค่าเฉพาะอื่นถ้านิพจน์ถูกประเมินเป็น เท็จ

  =IIf([CountryRegion]="Italy", "Italian", "Some other language")
 • ฟังก์ชัน InStr จะใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งของอักขระหรือ สตริง ภายในสตริงอื่นๆ สตริงที่ถูกค้นหามักจะมาจากตัวระบุเขตข้อมูล

  InStr(1,[IPAddress],".")
 • ฟังก์ชัน Left, Mid และ Right จะใช้เพื่อแยกอักขระจากสตริง เริ่มต้นจากอักขระตัวซ้ายสุด (Left) ตำแหน่งส่วนกลางที่ระบุ (Mid) หรืออักขระตัวขวาสุด (Right) โดยปกติ จะใช้ร่วมกับฟังก์ชัน InStr สตริงที่ฟังก์ชันเหล่านี้แยกอักขระมักจะมาจากจากตัวระบุเขตข้อมูล

  Left([ProductName], 1)
  Right([AssetCode], 2) 
  Mid([Phone],2,3) 
  

สำหรับรายการฟังก์ชัน ให้ดูบทความ ฟังก์ชัน (จัดเรียงตามประเภท)

ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการคือคำหรือสัญลักษณ์ที่ระบุความสัมพันธ์คณิตศาสตร์หรือตรรกะระหว่างองค์ประกอบอื่นๆ ของนิพจน์ ตัวดำเนินการอาจเป็น:

 • คณิตศาสตร์ เช่น เครื่องหมายบวก (+)

 • เปรียบเทียบ เช่น เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 • เชิงตรรกะ เช่น Not

 • การเชื่อมต่อ เช่น &

 • พิเศษ เช่น Like

โดยทั่วไปแล้ว ตัวดำเนินการจะใช้ในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวระบุสองตัว ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวดำเนินการที่คุณสามารถใช้ในนิพจน์ของ Access

คณิตศาสตร์    

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณค่าตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปหรือเพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายของตัวเลขจากบวกให้เป็นลบ

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

+

รวมสองจำนวน

[ผลรวมย่อย]+[ภาษียอดขาย]

-

ค้นหาข้อแตกต่างระหว่างสองจำนวนหรือระบุค่าลบของตัวเลข

[ราคา]-[ส่วนลด]

*

คูณสองจำนวน

[ปริมาณ]*[ราคา]

/

หารจำนวนแรกด้วยจำนวนที่สอง

[ผลรวม]/[จำนวนรายการ]

\

ปัดเศษของทั้งสองจำนวนให้เป็นจำนวนเต็ม หารจำนวนแรกด้วยจำนวนที่สอง แล้วตัดเศษผลลัพธ์ให้เป็นจำนวนเต็ม

[ลงทะเบียนแล้ว]\[ห้อง]

Mod

หารจำนวนแรกด้วยจำนวนที่สอง แล้วส่งกลับเฉพาะส่วนที่เหลือ

[ลงทะเบียนแล้ว] Mod [ห้อง]

^

ยกตัวเลขให้เป็นเลขชี้กำลัง

ตัวเลข ^ เลขชี้กำลัง

การเปรียบเทียบ    

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบค่าและส่งกลับผลลัพธ์ที่เป็น จริง เท็จ หรือ Null (ค่าที่ไม่ทราบ)

ตัวดำเนินการ

<

กำหนดว่าค่าแรกต่ำกว่าค่าที่สอง

<=

กำหนดว่าค่าแรกต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง

>

กำหนดว่าค่าแรกมากกว่าค่าที่สอง

>=

กำหนดว่าค่าแรกมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง

=

กำหนดว่าค่าแรกเท่ากับค่าที่สอง

<>

กำหนดว่าค่าแรกไม่เท่ากับค่าที่สอง

ในทุกกรณี ถ้าค่าแรกหรือค่าที่สองเป็น Null ผลลัพธ์จะเป็น Null เช่นกัน เนื่องจาก Null แสดงถึงค่าที่ไม่ทราบ จึงไม่สามารถทราบผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบใดก็ตามที่มี Null

เชิงตรรกะ    

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเชิงตรรกะเพื่อรวมสองค่าและส่งกลับผลลัพธ์เป็น จริง เท็จ หรือ Null คุณยังอาจเห็นตัวดำเนินการเชิงตรรกะที่เรียกว่าตัวดำเนินการ บูลีน

ตัวดำเนินการ

And

นิพจน์1 And นิพจน์2

จริง เมื่อ นิพจน์1 และ นิพจน์2 เป็นจริง

Or

นิพจน์1 Or นิพจน์2

จริง เมื่อ นิพจน์1 หรือ นิพจน์2 เป็นจริง

Eqv

นิพจน์1 Eqv นิพจน์2

จริง เมื่อ นิพจน์1 และ นิพจน์ 2 เป็นจริง หรือ นิพจน์1 และ นิพจน์ 2 เป็นเท็จ

Not

ไม่ใช่นิพจน์

จริง เมื่อนิพจน์ไม่เป็นจริง

Xor

นิพจน์1 Xor นิพจน์2

True เมื่อ นิพจน์1 เป็นจริง หรือ นิพจน์2 เป็นจริง แตไม่ใชทั้งสองนิพจน์

การเชื่อมต่อ    

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการการเชื่อมต่อเพื่อรวมค่าข้อความสองค่าให้เป็นหนึ่งสตริง

ตัวดำเนินการ

&

สตริง1 & สตริง2

รวมสองสตริงให้เป็นหนึ่งสตริง

+

สตริง1 + สตริง2

รวมสองสตริงให้เป็นหนึ่งสตริงและเผยแพร่ค่า Null

พิเศษ    

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการพิเศษตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

ตัวดำเนินการ

Is Null or Is Not Null

กำหนดว่าค่าเป็น Null หรือ Not Null

Like "pattern"

จับคู่ค่าสตริงโดยใช้ตัวดำเนินการอักขระตัวแทน ? และ *

ตัวดำเนินการ Like

Between val1 And val2

กำหนดว่าค่าตัวเลขหรือค่าวันที่ที่อยู่ภายในช่วง

ตัวดำเนินการ Between...And

In(string1,string2...)

กำหนดว่าค่าสตริงอยู่ภายในชุดของค่าสตริงหรือไม่

ตัวดำเนินการ In

ค่าคงที่

ค่าคงที่คือค่าที่ทราบที่ไม่เปลี่ยนแปลงและคุณสามารถใช้ในนิพจน์ มีค่าคงที่ที่ใช้กันทั่วไปสี่ค่าใน Access:

 • True ระบุว่าบางอย่างเป็นจริงตามหลักตรรกะ

 • False ระบุว่าบางอย่างเป็นเท็จตามหลักตรรกะ

 • Null ระบุว่าไม่มีค่าที่ทราบ

 • "" (empty string) ระบุว่าค่านั้นว่างเปล่า

ค่าคงที่สามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน และสามารถใช้ในนิพจน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ค่าคงที่สตริงเปล่า ("") เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำหรับคอลัมน์ในคิวรีเพื่อประเมินค่าเขตข้อมูลสำหรับคอลัมน์นั้น โดยการใส่สิ่งต่อไปนี้เป็นเกณฑ์: <>"" ในตัวอย่างนี้ <> คือตัวดำเนินการและ "" คือค่าคงที่ เมื่อใช้ร่วมกัน จะระบุว่าตัวระบุที่นำไปใช้ควรถูกเปรียบเทียบกับสตริงเปล่า นิพจน์ที่มีผลลัพธ์เป็น จริง เมื่อค่าของตัวระบุเป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือจากสตริงเปล่า

ระมัดระวังเมื่อใช้ค่าคงที่ Null ในกรณีส่วนใหญ่ การใช้ Null ร่วมกับตัวดำเนินการเปรียบเทียบจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด ถ้าคุณต้องการเปรียบเทียบค่ากับ Null ในนิพจน์ ให้ใช้ตัวดำเนินการ Is Null หรือ Is Not Null

ค่า

คุณสามารถใช้ค่าตามจริงในนิพจน์ของคุณ เช่น ตัวเลข 1,254 หรือสตริง "ใส่หมายเลขระหว่าง 1 ถึง 10" คุณยังสามารถใช้ค่าตัวเลขซึ่งอาจเป็นชุดตัวเลข รวมทั้งเครื่องหมายและจุดทศนิยมได้ ถ้าต้องการ ถ้าไม่มีเครื่องหมาย Access จะถือว่าเป็นค่าบวก ถ้าต้องการทำให้ค่าติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) คุณยังสามารถใช้เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วย โดยใส่ "E" หรือ "e" และเครื่องหมายชี้กำลัง (ตัวอย่างเช่น 1.0E-6)

เมื่อคุณใช้สตริงข้อความ ให้ใส่สตริงเหล่านั้นไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า Access จะตีความสตริงข้อความเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ในบางกรณี Access จะใส่เครื่องหมายอัญประกาศให้คุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์ข้อความในนิพจน์สำหรับกฎการตรวจสอบหรือสำหรับเกณฑ์แบบสอบถาม Access จะล้อมรอบสตริงข้อความของคุณด้วยเครื่องหมายอัญประกาศโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ข้อความ Paris Access จะแสดง "ปารีส" ในนิพจน์ ถ้าคุณต้องการให้นิพจน์สร้างสตริงที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศจริงๆ คุณต้องล้อมรอบสตริงที่ซ้อนกันไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') หรือล้อมรอบสตริงด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่สามชุด (") ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้เทียบเท่ากัน

Forms![Contacts]![City]. DefaultValue = ' "Paris" ' 
Forms![Contacts]![City].DefaultValue = " " "Paris" " " 

เมื่อต้องการใช้ค่าวันที่/เวลา ให้ล้อมรอบค่าด้วยเครื่องหมายเลขที่ (#) ตัวอย่างเช่น #3-7-17#, #7-Mar-17# และ #Mar-7-2017# คือ ค่าวันที่/เวลาที่ถูกต้องทั้งหมด เมื่อ Access พบค่าวันที่/เวลาที่ถูกต้องที่ล้อมรอบด้วยอักขระ # Access จะถือว่าค่านั้นเป็นชนิดข้อมูล วันที่/เวลา โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ขีดจำกัดของนิพจน์ซ้อนในฐานข้อมูลเว็บเท่ากับ 65

นิพจน์ที่ซ้อนกันอยู่มากกว่าระดับความลึก 65 จะไม่สามารถใช้ในเบราว์เซอร์ได้ คุณจึงไม่ควรใช้นิพจน์ซ้อนให้เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลเว็บ Access คุณจะไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ แต่นิพจน์จะใช้งานไม่ได้

การใช้ตัวดำเนินการ &AND และ OR สามารถสร้างระดับการซ้อนเพิ่มเติมได้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีผลในไคลเอ็นต์ Access ตัวอย่างเช่น นิพจน์ "a" & "b" & "c" จะไม่ถือว่าซ้อนกันในตัวสร้างนิพจน์ แต่ใน SharePoint จะกลายเป็น concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ) การแปลคำสั่งนี้จะเป็นการสร้างการซ้อนหนึ่งระดับ การใช้ตัวดำเนินการ &, AND หรือ OR จำนวนมากในนิพจน์เดียว อาจเกินขีดจำกัดการซ้อนของเซิร์ฟเวอร์ที่ระดับ 65 ซึ่งจะทำให้นิพจน์นี้ไม่ทำงานในเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวสร้างนิพจน์

บทนำสู่นิพจน์

สร้างนิพจน์

ตัวอย่างของนิพจน์

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×