คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Lync

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: เมษายน 2554

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Microsoft Lync ใดๆ คุณควรอ่านทั้งคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้และส่วนเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั่วไป

ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ พร้อมกับการนำเสนอซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ทรงพลัง และความสะดวกที่คุณต้องการในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ที่แสดงอยู่ในส่วน ส่วนเพิ่มเติม ของเอกสารนี้ และจะเน้นที่คุณลักษณะที่สื่อสารกับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลนี้ไม่ได้ใช้กับไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทั้งแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์อื่น ๆ ของไมโครซอฟท์

ส่วนเพิ่มเติม - ผลิตภัณฑ์ 2010 ที่ออกวางจำหน่าย

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะถูกใช้โดยไมโครซอฟท์รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของไมโครซอฟท์เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่และเพื่อให้บริการหรือดำเนินการทรานแซคชันที่คุณร้องขอหรือได้อนุญาต และอาจถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของไมโครซอฟท์ด้วย

เราอาจส่งการสื่อสารบริการบังคับบางอย่าง เช่น จดหมายต้อนรับ ตัวเตือนการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริการทางเทคนิค และการประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย บริการของไมโครซอฟท์บางบริการอาจส่งจดหมายสมาชิกที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการให้เป็นระยะๆ ในบางครั้งเราอาจสอบถามความคิดเห็นของคุณ เชิญให้คุณเข้าร่วมในการตอบแบบสำรวจ หรือส่งจดหมายส่งเสริมการขายให้แก่คุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานจากไมโครซอฟท์และบริษัทในเครือ

เพื่อให้การใช้งานมีลักษณะที่สอดคล้องและเป็นแบบส่วนบุคคลในการโต้ตอบของคุณกับไมโครซอฟท์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากบริการใดบริการหนึ่งของไมโครซอฟท์อาจถูกรวมเข้ากับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากบริการอื่นๆ ของไมโครซอฟท์ นอกจากนี้เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเข้ากับข้อมูลที่ได้รับมาจากบริษัทอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้การบริการจากบริษัทอื่นๆ ที่ทำให้เรารับทราบข้อมูลพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปโดยยึดตามที่อยู่ IP ของคุณ เพื่อกำหนดบริการบางอย่างให้กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ

ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของคุณ ในบางครั้งเราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการที่จำกัดแทนเรา เช่น การตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับบริการของเรา เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านี้เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ และบริษัทเหล่านี้ถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ไมโครซอฟท์อาจเข้าใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเนื้อหาการสื่อสารของคุณ เพื่อ (ก) ปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายหรือคำร้องทางกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย (ข) ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของไมโครซอฟท์หรือของลูกค้าของเรา รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายของเราในการควบคุมการใช้บริการของคุณ หรือ (ค) ดำเนินการด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าใช้หรือการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานไมโครซอฟท์ ลูกค้า หรือสาธารณชน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยหรือถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์โดยผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในส่วน ส่วนเพิ่มเติม ของเอกสารนี้อาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศ/ภูมิภาคอื่นใดที่ไมโครซอฟท์หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการของไมโครซอฟท์มีหน่วยงานอยู่ ไมโครซอฟท์ปฏิบัติตามกรอบการทำงานที่เรียกว่า Safe Harbor Framework ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลที่มาจากสหภาพยุโรป

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ("ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน") จะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและบริการออนไลน์ที่คุณใช้ ไมโครซอฟท์จะใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานเพื่อให้บริการทางอินเทอร์เน็ตแก่คุณ เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยปกติข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะมีข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP, รุ่นระบบปฏิบัติการ, รุ่นเบราว์เซอร์ และการตั้งค่าภูมิภาคและภาษา ในบางกรณี ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานอาจรวมถึง ID ฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะระบุผู้ผลิตอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และรุ่น ถ้ามีคุณลักษณะหรือบริการบางอย่างส่งข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะถูกส่งไปด้วย

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ

ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญกับการช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและวิธีการในการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่จำกัดการเข้าถึง ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่มีการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

ในบางครั้งเราจะปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้และ/หรือส่วนเพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ บริการ และคำติชมจากลูกค้าของเรา เมื่อเราประกาศการเปลี่ยนแปลง เราจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบนของเพจ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนคำชี้แจงนี้และส่วนเพิ่มเติมเป็นระยะๆ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ไมโครซอฟท์ปกป้องข้อมูลของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไมโครซอฟท์ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้และส่วนเพิ่มเติม ถ้าคุณมีคำถามหรือเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามเอกสารเหล่านี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ฟอร์มที่ติดต่อสำหรับคำติชมเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคล UC หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

Microsoft Privacy – UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

คุณลักษณะเฉพาะ

การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ทำให้คุณสามารถรายงานปัญหาที่คุณอาจมีไปยังไมโครซอฟท์และรับข้อมูลที่อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งโดยการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ ให้ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับบริการการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาดที่คุณส่งมาอาจถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าและปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของไมโครซอฟท์ได้

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: คุณจะได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมในการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ในครั้งแรกที่พบข้อผิดพลาด เมื่อคุณเลือกที่จะเปิดใช้งาน การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์จะรายงานปัญหาที่คุณพบไปยังไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เช่น ปัญหาที่แก้ไขได้ยากเป็นพิเศษ ไมโครซอฟท์อาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงส่วนต่างๆ ของหน่วยความจำ (ซึ่งอาจมีหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันโดยโปรแกรมประยุกต์ใดๆ หรือทั้งหมดที่ทำงานในเวลาที่ปัญหาเกิดขึ้น) การตั้งค่ารีจิสทรีบางอย่าง และแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และอาจรวมถึงเอกสารปัจจุบันของคุณ เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม คุณจะมีโอกาสดูข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานข้อผิดพลาดก่อนจะเลือกว่าต้องการส่งรายงานไปยังไมโครซอฟท์หรือไม่

ข้อมูลสำคัญ: ลูกค้าองค์กรสามารถใช้นโยบายกลุ่มในการกำหนดค่าวิธีการทำงานของการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์บนคอมพิวเตอร์ของตนได้ ตัวเลือกการกำหนดค่าจะรวมถึงความสามารถในการปิดการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบและต้องการกำหนดค่านโยบายกลุ่มสำหรับการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ รายละเอียดด้านเทคนิคจะมีอยู่ที่ Windows Server Group Policy TechCenter

คำติชมแบบออนไลน์

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: คำติชมแบบออนไลน์ทำให้คุณสามารถให้คำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปยังไมโครซอฟท์ได้โดยตรง

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: ถ้าคุณเลือกที่จะใช้คำติชมแบบออนไลน์ เนื้อหาของข้อความและข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานของคุณจะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลที่คุณส่งมาอาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของไมโครซอฟท์ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกใช้เพื่อร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำติชมที่คุณมีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังใช้อยู่ด้วย

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: จะเลือกใช้คำติชมแบบออนไลน์หรือไม่ก็ได้

วิธีใช้แบบออนไลน์

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: การคลิก วิธีใช้แบบออนไลน์ หรือ วิธีใช้ จะเชื่อมต่อคุณกับเอกสารการสนับสนุนแบบออนไลน์ ทำให้คุณได้รับเนื้อหาที่ทันสมัยมากที่สุด

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: เมื่อคุณใช้ วิธีใช้ออนไลน์ หรือ วิธีใช้ การร้องขอของคุณจะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ รวมทั้งการจัดอันดับหรือคำติชมที่คุณเลือกจะให้เกี่ยวกับหัวข้อวิธีใช้ที่นำเสนอแก่คุณ ถ้าคุณพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ลงในกล่องค้นหาหรือกล่องคำติชม ข้อมูลจะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ แต่จะไม่ถูกใช้ในการระบุตัวคุณหรือติดต่อคุณ

การใช้ข้อมูล: วิธีใช้แบบออนไลน์ และ วิธีใช้ จะใช้ข้อมูลในการค้นหาของคุณเพื่อคืนค่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด พัฒนาเนื้อหาใหม่ และปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: อย่าคลิก วิธีใช้แบบออนไลน์ หรือ วิธีใช้ ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อไปยังเอกสารการสนับสนุนแบบออนไลน์

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×