ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คำสั่ง DROP

ลบตาราง กระบวนงาน หรือมุมมองที่มีอยู่ออกจากฐานข้อมูล หรือลบดัชนีที่มีอยู่ออกจากตาราง

หมายเหตุ: กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access ไม่รองรับการใช้คำสั่ง DROP หรือคำสั่ง DDL ใดๆ กับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ฐานข้อมูลของ Microsoft Access ใช้วิธีการลบ DAO แทน

ไวยากรณ์

DROP {TABLE table | INDEX index ON table | PROCEDURE procedure | VIEW view}

คำสั่ง DROP มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

ตาราง

ชื่อของตารางที่จะลบหรือตารางที่จะลบดัชนี

กระบวนงาน

ชื่อของกระบวนงานที่จะลบ

มุมมอง

ชื่อของมุมมองที่จะลบ

ดัชนี

ชื่อของดัชนีจะถูกลบออกจากตาราง


ข้อสังเกต

คุณต้องปิดตารางก่อนที่คุณจะสามารถลบหรือนำดัชนีออก

คุณยังสามารถใช้ ALTER TABLE เพื่อลบดัชนีออกจากตาราง

คุณสามารถใช้ CREATE TABLE เพื่อสร้างตารา และ CREATE INDEX หรือ ALTER TABLE เพื่อสร้างดัชนี เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตาราง ให้ใช้ปรับเปลี่ยนตารางขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×