ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
คำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง

คำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง

เป้าหมายหนึ่งของการออกแบบฐานข้อมูลที่ดีคือ การขจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (ข้อมูลที่ซ้ำกัน) เมื่อต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คุณต้องแบ่งข้อมูลของคุณออกเป็นหลายตารางโดยยึดตามเรื่องต่างๆ เพื่อให้แสดงข้อเท็จจริงแต่ละอย่างเพียงครั้งเดียว จากนั้นให้คุณระบุวิธีที่ Access จะนำข้อมูลที่ถูกแบ่งกลับมารวมกันอีก ซึ่งคุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยการวางเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันลงในตารางที่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้อย่างถูกต้อง คุณต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตารางของคุณ แล้วจึงระบุความสัมพันธ์เหล่านี้ในฐานข้อมูลของคุณ

ในบทความนี้

 • บทนำ

 • ชนิดของความสัมพันธ์ตาราง

 • ทำไมจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ตาราง

 • ทำความเข้าใจ Referential Integrity

 • ดูความสัมพันธ์ของตาราง

บทนำ

หลังจากที่คุณสร้างตารางสำหรับแต่ละเรื่องในฐานข้อมูลของคุณแล้ว คุณต้องระบุวิธีให้กับ Access ในการนำข้อมูลดังกล่าวกลับมารวมกันอีกครั้งเมื่อจำเป็น โดยให้คุณวางเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันลงในตารางที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางของคุณ จากนั้นคุณสามารถสร้างคิวรี ฟอร์ม และรายงานเพื่อแสดงข้อมูลจากหลายตารางในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น ฟอร์มที่แสดงในที่นี้ได้รวมข้อมูลที่ดึงมาจากหลายตาราง

ฟอร์มใบสั่งซื้อที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตารางห้าตารางในครั้งเดียว

1. ข้อมูลในฟอร์มนี้มาจากตารางลูกค้า...

2. ...ตารางใบสั่งซื้อ...

3. ...ตารางผลิตภัณฑ์...

4. ...และตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ชื่อลูกค้าในกล่อง ส่งใบแจ้งหนี้ถึง จะถูกเรียกใช้จากตารางลูกค้า ขณะที่ค่า รหัสใบสั่งซื้อและวันที่สั่งซื้อมาจากตารางใบสั่งซื้อ ชื่อผลิตภัณฑ์มาจากตารางผลิตภัณฑ์ ส่วนราคาต่อหน่วยและค่าปริมาณมาจากตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตารางเหล่านี้ถูกลิงก์ในหลายลักษณะเพื่อนำข้อมูลจากแต่ละที่มาไว้ในฟอร์มเดียว

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ เขตข้อมูลในตารางต่างๆ ต้องถูกประสานต่อเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อเดียวกันได้ การประสานกันนี้เกิดขึ้นได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของตาราง ความสัมพันธ์ของตารางทำงานด้วยการจับคู่ข้อมูลที่ตรงกันในเขตข้อมูลหลัก ซึ่งมักจะเป็นเขตข้อมูลที่มีชื่อเดียวกันในทั้งสองตาราง โดยส่วนใหญ่แล้ว เขตข้อมูลที่ตรงกันเหล่านี้จะเป็น คีย์หลัก จากตารางหนึ่ง ซึ่งให้ตัวระบุไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละระเบียน และ Foreign Key ในอีกตารางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างความเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานกับใบสั่งซื้อที่พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ของตารางระหว่างเขตข้อมูล 'รหัสพนักงาน' ในตารางพนักงานและตารางใบสั่งซื้อ

รหัสพนักงานถูกใช้เป็นคีย์หลักในตารางพนักงานและเป็น Foreign Key ในตารางใบสั่งซื้อ

1. รหัสพนักงานจะปรากฏอยู่ในทั้งสองตาราง ในฐานะคีย์หลัก ...

2. ... และ Foreign Key

ด้านบนของหน้า

ชนิดของความสัมพันธ์ของตาราง

ชนิดของความสัมพันธ์ของตารางใน Access มีอยู่สามชนิด

 • ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

  ลองใช้ฐานข้อมูลติดตามใบสั่งซื้อที่มีตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อเป็นตัวอย่าง โดยที่ลูกค้ารายหนึ่งสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในจำนวนเท่าใดก็ได้ นั่นคือลูกค้ารายใดก็ตามที่แสดงอยู่ในตารางลูกค้าสามารถมีใบสั่งซื้อหลายใบแสดงอยู่ในตารางใบสั่งซื้อได้ ความสัมพันธ์ระหว่างตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อจึงเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

  เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มในการออกแบบฐานข้อมูลของคุณ ให้เอาคีย์หลักมาไว้บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์และเพิ่มให้เป็นเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในตารางบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้คุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ คือการเพิ่มเขตข้อมูลรหัสจากตารางลูกค้า ลงในตารางใบสั่งซื้อและตั้งชื่อเป็นรหัสลูกค้าจากนั้น Access จะสามารถใช้รหัสลูกค้าในตารางใบสั่งซื้อเพื่อระบุตำแหน่งลูกค้าที่ถูกต้องสำหรับใบสั่งซื้อแต่ละใบได้

 • ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

  ในตอนนี้ให้ดูที่ความสัมพันธ์ระหว่างตารางผลิตภัณฑ์และตารางใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อเดียวสามารถมีผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์เดียวก็สามารถปรากฏบนใบสั่งซื้อหลายใบได้ ดังนั้น สำหรับแต่ละระเบียนในตารางใบสั่งซื้อจึงสามารถมีหลายระเบียนในตารางผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ สำหรับแต่ละระเบียนในตารางผลิตภัณฑ์ก็สามารถมีหลายระเบียนในตารางใบสั่งซื้อได้ ความสัมพันธ์นี้เรียกว่าความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่มได้ โปรดสังเกตว่าในการกำหนดความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม ที่มีอยู่ระหว่างตารางของคุณนั้น สิ่งสำคัญคือ คุณต้องพิจารณาทั้งสองด้านของความสัมพันธ์

  เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม คุณต้องสร้างตารางที่สาม ซึ่งมักเรียกว่า ตารางเชื่อมต่อ ที่แบ่งความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่มออกเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มสองความสัมพันธ์ คุณต้องแทรกคีย์หลักจากตารางแต่ละตารางของสองตารางลงในตารางที่สาม เพื่อให้ตารางที่สามสามารถบันทึกแต่ละเหตุการณ์หรืออินสแตนซ์ของความสัมพันธ์ได้ ตัวอย่างเช่น ตารางใบสั่งซื้อและตารางผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่มที่ถูกกำหนดด้วยการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มไปเป็นตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อหนึ่งใบสามารถมีผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง และแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถปรากฏในใบสั่งซื้อหลายใบได้

 • ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

  ในความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง แต่ละระเบียนในตารางที่หนึ่งสามารถตรงกับระเบียนในตารางที่สองได้เพียงระเบียนเดียวเท่านั้น และแต่ละระเบียนในตารางที่สองสามารถตรงกับระเบียนในตารางที่หนึ่งได้เพียงระเบียนเดียวเท่านั้น ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้พบได้ทั่วไป เพราะข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะนี้มักจะถูกเก็บในตารางเดียวกัน คุณอาจใช้ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งเพื่อแบ่งตารางด้วยเขตข้อมูลหลายเขต เพื่อแยกส่วนของตารางออกมาด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเพื่อเก็บข้อมูลที่ใช้เฉพาะกับเซตย่อยของตารางหลัก เมื่อคุณกำหนดความสัมพันธ์ดังกล่าว ตารางทั้งสองต้องใช้เขตข้อมูลร่วมร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

เหตุผลในการสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ตารางได้ด้วยการใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ หรือด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล Access จะใช้ความสัมพันธ์ของตารางเพื่อตัดสินวิธีเชื่อมต่อตารางเข้าด้วยกันเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ตารางเหล่านั้นในวัตถุฐานข้อมูล ทั้งนี้มีหลายเหตุผลที่คุณควรสร้างความสัมพันธ์ของตารางก่อนที่คุณจะสร้างวัตถุฐานข้อมูลอื่น เช่น ฟอร์ม คิวรี และรายงาน

 • ความสัมพันธ์ของตารางจะให้ข้อมูลการออกแบบคิวรีของคุณ

  เมื่อต้องการทำงานกับระเบียนจากตารางมากกว่าหนึ่งตาราง คุณมักต้องสร้างคิวรีขึ้นมาเพื่อใช้เชื่อมต่อตารางต่างๆ คิวรีทำงานด้วยการจับคู่ค่าต่างๆ ในเขตข้อมูลคีย์หลักของตารางที่หนึ่งกับเขตข้อมูล Foreign Key ในตารางที่สอง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการส่งกลับแถวที่แสดงรายการใบสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย คุณต้องสร้างคิวรีที่เชื่อมต่อตารางลูกค้ากับตารางใบสั่งซื้อโดยใช้เขตข้อมูล 'รหัสลูกค้า' ในหน้าต่างความสัมพันธ์ คุณสามารถกำหนดเขตข้อมูลที่จะเชื่อมต่อได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่กำหนดอยู่ระหว่างตารางเรียบร้อยแล้ว Access จะให้การเชื่อมต่อเริ่มต้นโดยยึดจากความสัมพันธ์ของตารางที่มีอยู่ นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างใดอย่างหนึ่ง Access จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากความสัมพันธ์ของตารางที่คุณได้กำหนดไว้แล้วเพื่อเสนอตัวเลือกและกำหนดการตั้งค่าคุณสมบัติด้วยค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมให้

 • ความสัมพันธ์ของตารางจะให้ข้อมูลการออกแบบฟอร์มและรายงานของคุณ

  เมื่อคุณออกแบบฟอร์มหรือรายงาน Access จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากความสัมพันธ์ของตารางที่คุณได้กำหนดไว้แล้วเพื่อเสนอตัวเลือกและกำหนดการตั้งค่าคุณสมบัติด้วยค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมให้

 • ความสัมพันธ์ของตารางเป็นพื้นฐานที่อยู่บนสิ่งที่คุณสามารถบังคับให้มี Referential Integrity เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงในฐานข้อมูลของคุณ ระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงเป็นระเบียนที่มีการอ้างอิงกับระเบียนอื่นที่ไม่มีอยู่   ตัวอย่างเช่น ระเบียนใบสั่งซื้อที่อ้างอิงระเบียนลูกค้าที่ไม่มีอยู่

  เมื่อคุณออกแบบฐานข้อมูล ให้คุณแยกข้อมูลของคุณออกเป็นตาราง ซึ่งแต่ละตารางจะมีคีย์หลัก จากนั้นคุณต้องเพิ่ม Foreign Key ในตารางที่เกี่ยวข้องที่อ้างอิงคีย์หลักเหล่านั้น การจับคู่คีย์หลักกับ Foreign Key เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ของตารางและคิวรีแบบหลายตาราง สิ่งสำคัญคือ การอ้างอิงระหว่างคีย์หลักกับ Foreign Key เหล่านี้จะต้องตรงกัน Referential Integrity ซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของตารางจะช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าการอ้างอิงตรงกัน

ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจกับ Referential Integrity

เมื่อคุณออกแบบฐานข้อมูล คุณได้แบ่งฐานข้อมูลของคุณออกเป็นตารางตามเรื่องต่างๆ ในหลายตารางเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลให้น้อยที่สุด จากนั้นให้คุณระบุวิธีที่ Access จะนำข้อมูลกลับมารวมกันด้วยการวางเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันลงในตารางที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม คุณต้องนำคีย์หลักจากตาราง "หนึ่ง" และเพิ่มเป็นเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในตาราง "กลุ่ม" เมื่อต้องการนำข้อมูลกลับมารวมกัน Access จะนำค่าในตาราง "กลุ่ม" และค้นหาค่าที่สอดคล้องกันในตาราง "หนึ่ง" ดังนั้น ค่าในตาราง "กลุ่ม" จะอ้างอิงค่าที่สอดคล้องกันในตาราง "หนึ่ง"

สมมติว่าคุณมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างผู้ขนส่งสินค้าและใบสั่งซื้อ และคุณต้องการลบผู้ขนส่งสินค้า ถ้าผู้ขนส่งสินค้าที่คุณต้องการลบนั้นมีใบสั่งซื้ออยู่ในตารางใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อเหล่านั้นจะกลายเป็น "ไม่มีการเชื่อมโยง" เมื่อคุณลบระเบียนผู้ขนส่งสินค้า ใบสั่งซื้อดังกล่าวจะยังคงมี รหัสผู้ขนส่งสินค้า แต่รหัสจะไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป เพราะระเบียนที่ใบสั่งซื้อนั้นอ้างอิงถึงนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป

จุดประสงค์ของ Referential Integrity คือป้องกันไม่ให้เกิดการไม่มีการเชื่อมโยงขึ้น และรักษาการอ้างอิงให้ตรงกันเพื่อไม่ให้มีสถานการณ์แบบสมมติดังกล่าวเกิดขึ้น

คุณบังคับให้มี Referential Integrity ได้โดยการเปิดใช้งานตัวเลือกดังกล่าวสำหรับความสัมพันธ์ของตาราง เมื่อบังคับใช้ แล้ว Access ปฏิเสธการดําเนินการใดๆ ที่ละเมิด Referential Integrity ของความสัมพันธ์ของตารางนั้น ซึ่งหมายความว่า Access จะปฏิเสธการอัปเดตทั้งสองอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการอ้างอิง และการลบที่จะลบเป้าหมายของการอ้างอิงออก อาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจมีความต้องการที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบในการเปลี่ยนคีย์หลักของผู้ขนส่งสินค้าที่มีใบสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อ ในกรณีดังกล่าว สิ่งที่คุณต้องใช้จริงๆ มีไว้ Access อัปเดตแถวที่มีผลทั้งหมดโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการเดียว ด้วยวิธี Access จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเพื่อให้ฐานข้อมูลของคุณไม่อยู่ในสถานะไม่สอดคล้องกัน โดยบางแถวได้รับการอัปเดตและบางแถวไม่อัปเดต ด้วยเหตุผลนี้ Access ตัวเลือกอัปเดตเขตข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด เมื่อคุณบังคับใช้ Referential Integrity และเลือกตัวเลือก อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้นอัปเดตคีย์หลัก Access จะอัปเดตเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณอาจจำเป็นต้องลบแถวและระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย   ตัวอย่างเช่น ระเบียนผู้ขนส่งสินค้าและใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าวทั้งหมด ในกรณีนี้ Access จะสนับสนุนตัวเลือก ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อคุณบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือก ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้ว คุณสามารถลบระเบียนด้านบนคีย์หลักของความสัมพันธ์ได้ Access จะลบระเบียนทั้งหมดที่อ้างอิงกับคีย์หลักนั้นให้โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การดูความสัมพันธ์ของตาราง

เมื่อต้องการดูความสัมพันธ์ของตารางของคุณ ให้คลิก ความสัมพันธ์ บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล หน้าต่างความสัมพันธ์จะเปิดและแสดงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ ถ้ายังไม่มีการกำหนดความสัมพันธ์ของตารางไว้ และคุณเปิดหน้าต่างความสัมพันธ์นั้นเป็นครั้งแรก Access จะพร้อมท์คุณให้เพิ่มตารางหรือคิวรีลงในหน้าต่าง

เปิดหน้าต่างความสัมพันธ์

 1. คลิกไฟล์แล้วคลิกเปิด จากนั้นเลือกและเปิดฐานข้อมูล

 2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  วิธีนี้จะแสดงความสัมพันธ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลของคุณ โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

ความสัมพันธ์ของตารางจะแสดงให้เห็นด้วยเส้นของความสัมพันธ์ที่วาดระหว่างตารางต่างๆ ในหน้าต่างความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บังคับให้มี Referential Integrity จะปรากฏเป็นเส้นบางๆ ระหว่างเขตข้อมูลร่วมที่สนับสนุนความสัมพันธ์นั้น เมื่อคุณเลือกความสัมพันธ์ด้วยการคลิกที่เส้น เส้นดังกล่าวจะหนาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าถูกเลือก ถ้าคุณบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ เส้นดังกล่าวจะปรากฏหนาขึ้นในแต่ละด้าน นอกจากนี้ ตัวเลข 1 จะปรากฏบนส่วนหนาของเส้นบนด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์อนันต์ () จะปรากฏอยู่บนส่วนหนาของเส้นบนอีกด้านหนึ่ง

เมื่อหน้าต่างความสัมพันธ์ทำงานอยู่ คุณสามารถเลือกได้จากคำสั่งต่อไปนี้บน Ribbon

บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ

 • แก้ไขความสัมพันธ์    เปิดกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ เมื่อคุณเลือกเส้นของความสัมพันธ์ คุณสามารถคลิก การแก้ไขความสัมพันธ์ เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตารางได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์ได้เช่นกัน

 • ล้างเค้าโครง    เอาตารางและความสัมพันธ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้าต่างความสัมพันธ์ออก โปรดสังเกตว่าคำสั่งนี้จะซ่อนตารางและความสัมพันธ์ ไว้เท่านั้นโดยที่ไม่ได้ลบตารางและความสัมพันธ์เหล่านั้นออก

 • รายงานความสัมพันธ์    สร้างรายงานที่แสดงตารางและความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลของคุณ รายงานจะแสดงเฉพาะตารางและความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกซ่อนไว้ในหน้าต่างความสัมพันธ์

บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์

 • เพิ่มตาราง (แสดงตารางใน Access 2013    เปิดใช้งานการเลือกตารางให้แสดงในหน้าต่างความสัมพันธ์

 • ซ่อนตาราง    ซ่อนตารางที่เลือกไว้ในหน้าต่างความสัมพันธ์

 • ความสัมพันธ์โดยตรง    แสดงความสัมพันธ์และตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับตารางที่เลือกในหน้าต่างความสัมพันธ์ ถ้ายังไม่ได้แสดงไว้

 • ความสัมพันธ์ทั้งหมด    แสดงความสัมพันธ์ทั้งหมดและตารางที่สัมพันธ์กันในฐานข้อมูลของคุณในหน้าต่างความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 • ปิด    ปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเค้าโครงของหน้าต่างความสัมพันธ์ คุณจะถูกถามว่าจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×