คุณสมบัติ 'หมายเลขบริบทวิธีใช้' (HelpContextld)

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Image

วัตถุ Page

วัตถุ CheckBox

วัตถุ Label

วัตถุ Report

วัตถุ ComboBox

วัตถุ ListBox

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CommandButton

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ TextBox

วัตถุ CustomControl

วัตถุ OptionButton

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ Form

วัตถุ OptionGroup

คุณสมบัติ HelpContextID ระบุ ID บริบทของหัวข้อในไฟล์วิธีใช้แบบกำหนดเองที่ระบุไว้ตามการตั้งค่าคุณสมบัติ HelpFile อ่าน/เขียน แบบยาว

นิพจน์.HelpContextId

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

หมายเหตุ: ถ้าคุณใส่ ID บริบทของหัวข้อไฟล์วิธีใช้เป็นตัวเลขค่าบวก หัวข้อวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างหัวข้อวิธีใช้แบบ "เต็ม" ถ้าคุณเพิ่มเครื่องหมายลบ ("-") ไว้หน้า ID บริบท หัวข้อวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างแบบ "ป็อปอัพ" โปรดทราบว่า ID บริบทไม่จำเป็นต้องมีค่าลบเมื่อหัวข้อถูกเขียนใน Microsoft Help Workshop คุณต้องเพิ่มเครื่องหมายลบเมื่อตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อทำให้บทความแสดงในหน้าต่างแบบป็อปอัพ

คุณสามารถสร้างไฟล์วิธีใช้แบบกำหนดเองไปยังฟอร์มเอกสาร รายงาน หรือแอปพลิเคชันที่คุณสร้างด้วย Microsoft Office Access 2007 ได้

เมื่อคุณกดแป้น F1 ใน มุมมองฟอร์ม Access จะเรียกแอปพลิเคชัน Microsoft Help Workshop หรือ Microsoft HTML Help Workshop โหลดไฟล์วิธีใช้แบบกำหนดเองที่ระบุไว้ในการตั้งค่าคุณสมบัติ HelpFile สำหรับฟอร์มหรือรายงาน และแสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ระบุไว้ในการตั้งค่าคุณสมบัติ HelpContextID

ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติ HelpContextID ของตัวตวบคุมเป็น 0 (ค่าเริ่มต้น), Access จะใช้คุณสมบัติ HelpContextID และ HelpFile ของฟอร์มเพื่อระบุหัวข้อวิธีใช้ที่จะแสดง ถ้าคุณกด F1 ในมุมมองอื่นนอกเหนือจากมุมมองฟอร์ม หรือถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติ HelpContextID สำหรับทั้งฟอร์มและตัวควบคุมเป็น 0 หัวข้อวิธีใช้ของ Access จะแสดงขึ้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ใช้คุณสมบัติ HelpContext ของวัตถุ Err เพื่อแสดงหัวข้อวิธีใช้ Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อผิดพลาด Overflow

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×