จำกัดการใส่ข้อมูลโดยใช้กฎการตรวจสอบ

จำกัดการใส่ข้อมูลโดยใช้กฎการตรวจสอบ

คุณสามารถกลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปในขณะที่คุณใส่ข้อมูลโดยใช้กฎการตรวจสอบได้ คุณสามารถใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อช่วยในการจัดรูปแบบกฎอย่างถูกต้อง สามารถตั้งค่ากฎการตรวจสอบในมุมมองการออกแบบตารางหรือแผ่นข้อมูลตารางได้ มีกฎการตรวจสอบอยู่ 3 ชนิดใน Access:

1. กฎการตรวจสอบความถูกต้องเขตข้อมูล   คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องเขตข้อมูลเพื่อระบุหลักเกณฑ์ที่ค่าเขตข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดจะต้องตรงตามเกณฑ์ดังกล่าว คุณไม่ควรระบุเขตข้อมูลปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกฎ เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้เขตข้อมูลในฟังก์ชัน  ข้อจำกัดของชนิดอักขระที่จะใส่ในเขตข้อมูลอาจทำได้ง่ายขึ้นด้วย รูปแบบการป้อนข้อมูล ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันที่อาจมีกฎการตรวจสอบที่ไม่อนุญาตค่าในอดีต

ตัวอย่างด่วน:

ไม่อนุญาตค่าวันที่ในอดีต:: >=วันที่()

รูปแบบอีเมลที่ยอมรับโดยทั่วไป: เป็น Null หรือ ((Like "*?@?*.?*") และ (Not Like "*[ ,;]*"))

ตัวเลขน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5: <=5

เขตข้อมูลสกุลเงินไม่สามารถเป็นค่าลบ: >=0

จำกัดความยาวอักขระในสตริง: Len([StringFieldName])<100

กฎการตรวจสอบเขตข้อมูลที่แสดงในตัวออกแบบตาราง Access

2. กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน   คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนเพื่อระบุเงื่อนไขที่ระเบียนที่ถูกต้องทั้งหมดจะต้องสอดคล้องตามนั้น คุณสามารถเปรียบเทียบค่าในเขตข้อมูลต่างๆ โดยใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน ตัวอย่างเช่น ระเบียนที่มีเขตข้อมูลวันที่ 2 เขตข้อมูลอาจต้องการให้ค่าของเขตข้อมูลหนึ่งมาก่อนค่าของอีกเขตข้อมูลหนึ่งเสมอ (เช่น วันที่เริ่มต้นให้อยู่ก่อนวันที่สิ้นสุด)

ตัวอย่างด่วน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วันที่สิ้นสุดไม่มาก่อนวันที่เริ่มต้น: [วันที่สิ้นสุด]>=[วันที่เริ่มต้น]

ใส่วันที่กำหนดที่ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันที่สั่งซื้อ: [วันที่กำหนด]<=[วันที่สั่งซื้อ]+30

กฎการตรวจสอบตารางในตัวออกแบบตาราง Access

3. การตรวจสอบความถูกต้องบนฟอร์ม   คุณสามารถใช้คุณสมบัติตัวควบคุมบนฟอร์มของ กฎการตรวจสอบ เพื่อระบุหลักเกณฑ์ที่ค่าทั้งหมดที่ใส่ในตัวควบคุมนั้นจะต้องสอดคล้องตามนั้น คุณสมบัติตัวควบคุม กฎการตรวจสอบ ทำงานเหมือนกับกฎการตรวจสอบความถูกต้องเขตข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว คุณใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์มแทนกฎการตรวจสอบความถูกต้องเขตข้อมูลถ้ามีกฎเฉพาะสำหรับฟอร์มดังกล่าว และไม่ใช่กับตาราง ไม่ว่าจะใช้งานกับตำแหน่งใดก็ตาม

ในบทความนี้

ภาพรวม

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีใช้กฎการตรวจสอบและข้อความตรวจสอบในเขตข้อมูลตารางและในตัวควบคุมบนฟอร์ม กฎการตรวจสอบเป็นวิธีหนึ่งในการจำกัดการใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูลตารางหรือในตัวควบคุม (เช่น กล่องข้อความ) บนฟอร์ม ข้อความตรวจสอบจะช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมข้อความเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่ใส่ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องได้

เมื่อมีการใส่ข้อมูล Access จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปนั้นขัดแย้งกับกฎการตรวจสอบหรือไม่ ถ้าขัดแย้ง Access จะไม่ยอมรับข้อมูลนั้นและจะแสดงข้อความขึ้นมา

สำหรับวิธีจำกัดการใส่ข้อมูลใน Access นั้นมีอยู่หลายวิธี ดังนี้

 • ชนิดข้อมูล   ทุกเขตข้อมูลตารางจะมีชนิดข้อมูลที่จะจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้จะสามารถใส่ลงได้ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันที่/เวลาจะยอมรับเฉพาะวันที่และเวลาเท่านั้น ขณะที่เขตข้อมูลสกุลเงินจะยอมรับเฉพาะข้อมูลเงินตราเท่านั้น

 • คุณสมบัติของเขตข้อมูล   บางคุณสมบัติของเขตข้อมูลจะจำกัดการใส่ข้อมูลไว้ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลจะจำกัดจำนวนข้อมูลที่ใส่

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ เพื่อกำหนดให้ต้องใส่เฉพาะค่าที่เจาะจงและคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มกฎ เช่น >100 And <1000 ในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ กำหนดให้ผู้ใช้จะต้องใส่ค่าที่อยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 เท่านั้น กฎอย่างเช่น [วันที่สิ้นสุด]>=[วันที่เริ่มต้น] จะกำหนดให้ผู้ใช้จะต้องใส่วันที่สิ้นสุดที่เท่ากับหรือหลังจากวันที่เริ่มต้น การใส่ข้อความ เช่น "ใส่ค่าระหว่าง 100 ถึง 1,000" หรือ "ใส่วันที่สิ้นสุดให้เท่ากับหรือหลังจากวันที่เริ่มต้น" ในคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อพวกเขาได้ทำสิ่งผิดพลาดและวิธีในการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น

 • รูปแบบการใส่ข้อมูล   คุณสามารถใช้รูปแบบการใส่ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยการบังคับให้ผู้ใช้ใส่ค่าตามวิธีที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น รูปแบบการใส่ข้อมูลสามารถบังคับให้ผู้ใช้ใส่วันที่ในรูปแบบยุโรป เช่น 2007.04.14

คุณสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้โดยอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันก็ได้ ชนิดข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องมีและเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล และรูปแบบการใส่ข้อมูล ให้ดูบทความ บทนำสู่ชนิดข้อมูลและคุณสมบัติของเขตข้อมูล

ชนิดของกฎการตรวจสอบ

คุณสามารถสร้างกฎการตรวจสอบพื้นฐานได้สองชนิด

 • กฎการตรวจสอบความถูกต้องเขตข้อมูล   ใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องเขตข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าที่คุณใส่ในเขตข้อมูลเมื่อคุณจะออกจากเขตข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีเขตข้อมูลวันที่ และคุณใส่ >=#01/01/2010# ในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ ของเขตข้อมูลนั้น กฎของคุณจะกำหนดให้ผู้ใช้ต้องใส่วันที่ที่เท่ากับหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2010 ถ้าคุณใส่วันที่ก่อนหน้าปี 2010 แล้วลองวางโฟกัสบนเขตข้อมูลอื่น Access จะไม่ยอมให้คุณออกจากเขตข้อมูลปัจจุบันนั้นจนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสียก่อน

 • กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน   ใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนเพื่อควบคุมเวลาที่คุณจะสามารถบันทึกระเบียน (แถวในตาราง) กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนนี้จะอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในตารางเดียวกัน ซึ่งไม่เหมือนกับกฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล เมื่อคุณต้องการตรวจสอบค่าในเขตข้อมูลหนึ่งกับค่าในอีกเขตข้อมูลหนึ่ง ให้ใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีธุรกิจที่จำเป็นต้องส่งสินค้าภายใน 30 วัน และถ้าคุณไม่ได้ส่งสินค้าภายในกำหนดเวลานี้ คุณจะต้องคืนเงินบางส่วนจากราคาสั่งซื้อให้กับลูกค้าของคุณ คุณสามารถกำหนดกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน เช่น [วันที่กำหนดส่ง]<=[วันที่สั่งซื้อ]+30 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครใส่วันที่ส่งสินค้า (ค่าในเขตข้อมูลวันที่กำหนดส่ง) เกินกำหนดออกไปในอนาคต

ถ้าไวยากรณ์สำหรับกฎการตรวจสอบไม่ชัดเจน ให้ดูที่ส่วน สิ่งที่คุณสามารถใส่ลงในกฎการตรวจสอบได้ ซึ่งจะอธิบายถึงไวยากรณ์และบางตัวอย่างของกฎการตรวจสอบ

คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบที่ใดได้บ้าง

คุณสามารถกำหนดกฎการตรวจสอบให้กับเขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมบนฟอร์มได้ เมื่อคุณกำหนดกฎให้กับตาราง จะมีการนำกฎเหล่านั้นไปใช้เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตาราง ให้คุณเปิดตารางนั้นและใช้คำสั่งบนแท็บ เขตข้อมูล ของ Ribbon เมื่อต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบให้กับฟอร์ม ให้คุณเปิดฟอร์มในมุมมองเค้าโครงและเพิ่มกฎลงในคุณสมบัติของตัวควบคุมแต่ละตัว

ขั้นตอนในส่วน เพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตาราง จะอธิบายวิธีการเพิ่มกฎการตรวจสอบให้กับเขตข้อมูลตาราง ขั้นตอนในส่วน เพิ่มกฎการตรวจสอบในตัวควบคุมบนฟอร์มจะอธิบายถึงวิธีการเพิ่มกฎลงในคุณสมบัติในตัวควบคุมแต่ละตัว ซึ่งจะอธิบายต่อไปในบทความนี้

สิ่งที่คุณสามารถใส่ลงในกฎการตรวจสอบได้

กฎการตรวจสอบของคุณสามารถมีนิพจน์ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ส่งกลับค่าเพียงค่าเดียว คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อทำการคำนวณ จัดการตัวอักขระ หรือทดสอบข้อมูล นิพจน์ของกฎการตรวจสอบสามารถใช้ทดสอบข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น นิพจน์สามารถตรวจสอบชุดของค่าชุดใดชุดหนึ่งได้ เช่น "โตเกียว" Or "มอสโก" Or "ปารีส" Or "เฮลซิงกิ" นิพจน์ยังสามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น นิพจน์ <100 จะบังคับให้ผู้ใช้ใส่ค่าที่น้อยกว่า 100 นิพจน์ ([วันที่สั่งซื้อ] - [วันที่ส่งสินค้า]) จะคำนวณจำนวนวันที่มีอยู่ระหว่างเวลาที่มีการสั่งซื้อกับเวลาที่จะส่งสินค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ โปรดดูบทความ สร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตาราง

คุณสามารถเพิ่มกฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูลและ/หรือกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูลจะตรวจสอบการใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูล และมีการนำไปใช้เมื่อจะนำโฟกัสออกจากเขตข้อมูล กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนจะตรวจสอบการใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลและมีการนำไปใช้เมื่อจะนำโฟกัสออกจากระเบียน โดยปกติแล้ว กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนจะเปรียบเทียบค่าของเขตข้อมูลอย่างน้อยสองเขตข้อมูล

หมายเหตุ: ชนิดเขตข้อมูลต่อไปนี้ไม่สนับสนุนกฎการตรวจสอบ

 • AutoNumber

 • วัตถุ OLE

 • สิ่งที่แนบมา

 • ReplicationID

การสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 1. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบ

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. การใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างกฎ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวสร้างนิพจน์ ให้ดูบทความ การใช้ตัวสร้างนิพจน์

การสร้างข้อความที่จะแสดงให้เห็นในกรณีที่มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเขตข้อมูล

 1. เลือกเขตข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ข้อความสำหรับการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเขตข้อมูล เขตข้อมูลควรมีกฎการตรวจสอบอยู่แล้ว

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. ใส่ข้อความตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้ากฎการตรวจสอบคือ >10 ข้อความอาจเป็น “ใส่ค่าที่น้อยกว่า 10”

สำหรับตัวอย่างส่วนหนึ่งของกฎและข้อความการตรวจสอบของเขตข้อมูล ให้ดูที่ส่วน การอ้างอิงกฎการตรวจสอบ

การสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการตรวจสอบระเบียน

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. การใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างกฎ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวสร้างนิพจน์ ให้ดูบทความ การใช้ตัวสร้างนิพจน์

การสร้างข้อความที่จะแสดงให้เห็นในกรณีที่มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในระเบียน

 1. เปิดตารางที่จำเป็นต้องใช้ข้อความสำหรับการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ตารางควรมีกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนอยู่แล้ว

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. ใส่ข้อความตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้ากฎการตรวจสอบเป็น [วันที่เริ่มต้น]<[วันที่สิ้นสุด] ข้อความ อาจเป็นว่า “วันที่เริ่มต้นต้องมาก่อนวันที่สิ้นสุด”

ด้านบนของหน้า

การทดสอบข้อมูลที่มีอยู่กับกฎการตรวจสอบใหม่

ถ้าคุณเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตารางที่มีอยู่ คุณอาจต้องการทดสอบกฎนั้นเพื่อดูว่าข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการทดสอบในมุมมองออกแบบ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก ทดสอบกฎการตรวจสอบ

 2. คลิก ใช่ เพื่อปิดข้อความแจ้งเตือนและเริ่มการทดสอบ

 3. ถ้ามีพร้อมท์ให้บันทึกตารางของคุณ ให้คลิก ใช่

 4. คุณอาจเห็นข้อความแจ้งเตือนอื่นๆ ปรากฏขึ้นในขณะที่คุณดำเนินการ อ่านคำแนะนำของแต่ละข้อความแล้วคลิก ใช่ หรือ ไม่ใช่ ตามเหมาะสมเพื่อดำเนินการทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์หรือหยุดการทดสอบ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตัวควบคุมบนฟอร์ม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ และคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ ของตัวควบคุมบนฟอร์มเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมนั้นและเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่ใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงไปได้

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณสร้างฟอร์มโดยอัตโนมัติจากตารางโดยใช้หนึ่งในคำสั่ง ฟอร์ม บน Ribbon การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเขตข้อมูลในตารางต้นแบบจะได้รับการสืบทอดจากตัวควบคุมที่สอดคล้องกันบนฟอร์ม

ตัวควบคุมสามารถมีกฎการตรวจสอบที่ต่างจากเขตข้อมูลตารางที่ตัวควบคุมผูกอยู่ได้ ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการให้ฟอร์มมีความเข้มงวดมากกว่าตาราง กฎบนฟอร์มจะถูกนำไปใช้ก่อน จากนั้นกฎบนตารางจะถูกนำไปใช้ต่อมา ถ้าตารางมีความเข้มงวดในการใส่ข้อมูลมากกว่าฟอร์ม กฎที่กำหนดไว้สำหรับเขตข้อมูลตารางจะถูกนำมาใช้ก่อน ถ้ากฎไม่เหมือนกันจะทำให้คุณไม่สามารถใส่ข้อมูลใดๆ ได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณนำกฎต่อไปนี้ไปใช้กับเขตข้อมูลวันที่ในตาราง:

<#1/1/2553#

หลังจากนั้น คุณนำกฎนี้ไปใช้กับตัวควบคุมฟอร์มที่ผูกกับเขตข้อมูลวันที่ดังกล่าว ดังนี้

>=#1/1/2553#

เขตข้อมูลวันที่ขณะนี้กำหนดให้ต้องใส่ค่าก่อนหน้าปี 2553 แต่ตัวควบคุมฟอร์มกำหนดให้ต้องใส่วันที่ในปีดังกล่าวหรือปีที่ใหม่กว่า ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถใส่ข้อมูลใดๆ ได้

การสร้างกฎการตรวจสอบสำหรับตัวควบคุม

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก คุณสมบัติ เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุม

 3. คลิกแท็บ ทั้งหมด แล้วใส่กฎการตรวจสอบในกล่องคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ

  เคล็ดลับ:  คลิกปุ่ม สร้าง เพื่อเริ่มตัวสร้างนิพจน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวสร้างนิพจน์ ให้ดูบทความ การใช้ตัวสร้างนิพจน์

 4. ใส่ข้อความในกล่องคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงกฎการตรวจสอบ

กฎการตรวจสอบใช้ไวยากรณ์นิพจน์ของ Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ ให้ดูบทความ บทนำสู่นิพจน์

ตัวอย่างกฎการตรวจสอบและข้อความตรวจสอบ

กฎการตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

<>0

ใส่ค่าที่ไม่ใช่ศูนย์

>=0

ค่าต้องเป็นศูนย์หรือมากกว่า

หรือ

คุณต้องใส่จำนวนบวก

0 or >100

ค่าต้องเป็นได้ทั้งค่า 0 หรือมากกว่า 100

BETWEEN 0 AND 1

ใส่ค่าที่มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (สำหรับใช้กับเขตข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์)

<#1/1/2550#

ใส่วันที่ก่อนปี 2550

>=#1/1/2550# AND <#01/01/2551#

วันที่ต้องอยู่ในช่วงปี 2550

<Date()

วันเกิดไม่สามารถเป็นวันที่ในอนาคตได้

StrComp(UCase([นามสกุล]),
[นามสกุล],0) = 0

ข้อมูลในเขตข้อมูลที่ชื่อว่านามสกุลต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

>=Int(Now())

ใส่วันที่ของวันนี้

M Or F

ใส่ M สำหรับผู้ชาย หรือ F สำหรับผู้หญิง

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

ใส่ที่อยู่อีเมล .com .net หรือ .org ที่ถูกต้อง

[วันที่ส่งสินค้า]<=[วันที่สั่งซื้อ]+30

ใส่วันที่กำหนดส่งสินค้าที่ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันที่สั่งซื้อ

[วันที่สิ้นสุด]>=[วันที่เริ่มต้น]

ใส่วันที่สิ้นสุดที่เป็นได้ทั้งวันที่เริ่มต้นหรือหลังจากนั้น

ตัวอย่างไวยากรณ์ของตัวดำเนินการทั่วไปของกฎการตรวจสอบ

ตัวดำเนินการ

ฟังก์ชัน

ตัวอย่าง

NOT

ตรวจสอบค่าที่ตรงข้าม ใช้ก่อนตัวดำเนินการการเปรียบเทียบใดๆ ยกเว้น IS NOT NULL

NOT > 10 (เหมือนกันกับ <=10)

IN

ทดสอบหาค่าต่างๆ ที่เท่ากับสมาชิกที่มีอยู่ในรายการ ค่าการเปรียบเทียบจะต้องเป็นรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคอยู่ในวงเล็บ

IN ("โตเกียว","ปารีส","มอสโก")

BETWEEN

ทดสอบหาช่วงของค่า คุณต้องใช้ค่าการเปรียบเทียบสองค่า  ต่ำและสูง  และคุณต้องคั่นค่าเหล่านั้นด้วยตัวคั่น AND

BETWEEN 100 AND 1000 (เหมือนกันกับ >=100 AND <=1000)

LIKE

ตรงกับรูปแบบของสตริงในเขตข้อมูล Text และ Memo

LIKE "Geo*"

IS NOT NULL

บังคับให้ผู้ใช้ต้องใส่ค่าในเขตข้อมูล ซึ่งจะเหมือนกับการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ต้องการ เป็น ใช่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ ต้องการ และผู้ใช้ไม่ได้ใส่ค่า Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าใดนัก โดยปกติแล้ว ฐานข้อมูลของคุณจะใช้งานง่ายขึ้นถ้าคุณใช้ IS NOT NULL และใส่ข้อความที่เป็นมิตรในคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ

IS NOT NULL

AND

ระบุว่าทุกส่วนของกฎการตรวจสอบจะต้องเป็นจริง

>= #01/01/2550# AND <=#03/06/2551#

หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้ AND เพื่อผสานกฎการตรวจสอบได้ด้วย ตัวอย่างเช่น NOT "UK" AND LIKE "U*"

OR

ระบุว่าบางส่วนแต่ไม่ใช่ทุกส่วนของกฎการตรวจสอบจะต้องเป็นจริง

มกราคม OR กุมภาพันธ์

<

น้อยกว่า

<=

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

>

มากกว่า

>=

มากกว่าหรือเท่ากับ

=

เท่ากับ

<>

ไม่เท่ากับ

การใช้อักขระตัวแทนในกฎการตรวจสอบ

คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนในกฎการตรวจสอบของคุณได้ โปรดจำไว้ว่า Access จะสนับสนุนอักขระตัวแทนสองชุดนี้ ได้แก่ ANSI-89 และ ANSI-92 มาตรฐานดังกล่าวแต่ละมาตรฐานจะใช้ชุดของอักขระตัวแทนที่แตกต่างกัน

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์ .accdb และ .mdb ทั้งหมดจะใช้มาตรฐาน ANSI-89

คุณสามารถเปลี่ยนมาตรฐาน ANSI ของฐานข้อมูลให้เป็น ANSI-92 ได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ตัวออกแบบวัตถุ

 3. ในส่วน ออกแบบคิวรี ภายใต้ ไวยากรณ์ที่เข้ากันได้ของ SQL Server (ANSI 92) ให้เลือก ฐานข้อมูลนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อักขระตัวแทนและมาตรฐาน ANSI สำหรับ SQL ให้ดูบทความ การอ้างอิงอักขระตัวแทนของ Access

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×