ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ในบางครั้ง สูตรอาจให้ผลเป็นค่าที่ผิดพลาด นอกเหนือจากการส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ต่อไปนี้คือเครื่องมือบางอย่างที่ทำให้คุณสามารถค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดและกำหนดการแก้ปัญหาได้

หมายเหตุ: หัวข้อนี้มีเทคนิคที่สามารถช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตรได้ ซึ่งไม่ใช่รายการวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตรอย่างละเอียดทุกสูตรที่มี สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเฉพาะ คุณสามารถค้นหาคำถามต่างๆ เช่น ในฟอรั่มชุมชน Excel หรือโพสต์คำถามของคุณเอง

เรียนรู้วิธีการใส่สูตรอย่างง่าย

สูตรคือสมการที่ใช้ในการคำนวณค่าบนเวิร์กชีตของคุณ สูตรจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะบวก 3 กับ 1

=3+1

สูตรอาจประกอบด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้คือ ฟังก์ชัน การอ้างอิง ตัวดำเนินการ และ ค่าคงที่

ส่วนต่างๆ ของสูตร

ส่วนต่างๆ ของสูตร

 1. ฟังก์ชัน: รวมอยู่ใน Excel ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเป็นสูตรทางวิศวกรรมที่คํานวณเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน PI() จะส่งกลับค่า pi: 3.142...

 2. การอ้างอิง: อ้างอิงไปยังเซลล์แต่ละเซลล์หรือช่วงของเซลล์แต่ละช่วง A2 ส่งกลับค่าในเซลล์ A2

 3. ค่าคงที่: คือค่าของจำนวนหรือค่าของข้อความที่ใส่เข้าไปยังสูตรโดยตรง เช่น 2

 4. ตัวดำเนินการ: ตัวดำเนินการ ^ (แคเรท) ทำหน้าที่ในการยกกำลังตัวเลข และตัวดำเนินการ * (เครื่องหมายดอกจัน) ทำหน้าที่ในการคูณ ใช้ + และ - ในการบวกหรือลบค่า และ / เพื่อหาร

  หมายเหตุ: บางฟังก์ชันต้องการสิ่งที่เรียกว่าอาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์คือค่าที่บางฟังก์ชันใช้ในการคํานวณฟังก์ชัน เมื่อต้องระบุ อาร์กิวเมนต์จะถูกวางระหว่างวงเล็บของฟังก์ชัน () ฟังก์ชัน PI ไม่ต้องใช้อาร์กิวเมนต์ใดๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ฟังก์ชันว่างเปล่า บางฟังก์ชันต้องการอาร์กิวเมนต์อย่างน้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์ และสามารถออกจากพื้นที่ไว้เพื่อใส่อาร์กิวเมนต์เพิ่มเติมได้ คุณต้องใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกอาร์กิวเมนต์ หรือเครื่องหมายอัฒภาค (;) ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสถานที่ของคุณ

เช่น ฟังก์ชัน SUM ต้องการเพียง 1 อาร์กิวเมนต์เท่านั้น แต่สามารถรองรับอาร์กิวเมนต์ได้ทั้งหมด 255 อาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน SUM

=SUM(A1:A10) เป็นตัวอย่างของอาร์กิวเมนต์เดี่ยว

=SUM(A1:A10, C1:C10) เป็นตัวอย่างของอาร์กิวเมนต์แบบหลายอาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้จะสรุปข้อผิดพลาดทั่วไปที่พบมากที่สุดที่ผู้ใช้อาจทำเมื่อใส่สูตร และอธิบายวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เริ่มต้นฟังก์ชันทุกฟังก์ชันด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=)

ถ้าคุณไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับ สิ่งที่คุณพิมพ์อาจแสดงเป็นข้อความหรือวันที่ เช่น ถ้าคุณพิมพ์ SUM(A1:A10)Excel จะแสดงเป็นสตริงที่มีข้อความ SUM(A1:A10) และไม่เริ่มการคำนวณ ถ้าคุณพิมพ์ 11/2Excel จะแสดงเป็นวันที่ 2-พ.ย. (สมมติว่าจัดรูปแบบเซลล์เป็นทั่วไป) แทนที่จะหาร 11 ด้วย 2

จับคู่วงเล็บเปิดและวงเล็บปิดให้ตรงกัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงเล็บทั้งหมดมีคู่ที่ตรงกัน (วงเล็บเปิดและปิด) เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันในสูตร สิ่งสำคัญคือแต่ละวงเล็บจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้ฟังก์ชันสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น สูตร =IF(B5<0),"Not valid",B5*1.05) จะไม่ทำงานเพราะมีวงเล็บปิด 2 อันและมีวงเล็บเปิดเพียงอันเดียวเท่านั้น ซึ่งควรจะมีเพียงอย่างละ 1 อันเท่านั้น สูตรที่ถูกต้องควรมีลักษณะดังนี้: =IF(B5<0,"Not valid",B5*1.05)

ใช้เครื่องหมายจุดคู่เพื่อระบุช่วง

เมื่อคุณอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ ให้ใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:) เพื่อคั่นการอ้างอิงไปยังเซลล์แรกในช่วงและการอ้างอิงไปยังเซลล์สุดท้ายในช่วง เช่น =SUM(A1:A5) ไม่ใช่ =SUM(A1 A5) ซึ่งจะคืนค่าเป็นข้อผิดพลาด #NULL!

ใส่อาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นทั้งหมด

ฟังก์ชันบางชนิดจำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใส่อาร์กิวเมนต์มากเกินไป

ใส่ชนิดของอาร์กิวเมนต์ที่ถูกต้อง

บางฟังก์ชัน เช่น SUM ต้องการอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันอื่นๆ เช่น REPLACE ต้องการค่าข้อความอย่างน้อย 1 ค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์ ถ้าคุณพิมพ์ชนิดข้อมูลไม่ถูกต้องเป็นอาร์กิวเมนต์ Excel อาจไม่คืนค่าเป็นค่าที่ต้องการหรือแสดงเป็นข้อผิดพลาด

ซ้อนฟังก์ชันได้ไม่เกิน 64 ฟังก์ชัน

คุณสามารถใส่ฟังก์ชันหรือซ้อนฟังก์ชันลงในฟังก์ชันหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน 64 ระดับ

ใส่ชื่อแผ่นงานอื่นๆ ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

ถ้าสูตรอ้างอิงไปยังค่าหรือเซลล์ในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น และชื่อของเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตมีช่องว่าหรืออักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษร คุณต้องใส่ชื่อไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ( ' ) เช่น ='Quarterly Data'!D3, or =‘123’!A1

ใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ไว้ด้านหลังชื่อเวิร์กชีตเมื่อคุณอ้างถึงเวิร์กชีตนั้นใสสูตร

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการส่งกลับค่าจากเซลล์ D3 ในเวิร์กชีตที่ชื่อ Quarterly Data ที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ให้ใช้สูตรนี้ ='Quarterly Data'!D3

ใส่เส้นทางไปยังเวิร์กบุ๊กภายนอก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอ้างอิงภายนอกแต่ละรายการมีชื่อเวิร์กบุ๊กและเส้นทางไปยังเวิร์กบุ๊ก

การอ้างอิงไปยังเวิร์กบุ๊กจะต้องมีชื่อเวิร์กบุ๊กและอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม ([Workbookname.xlsx]) นอกจากนี้การอ้างอิงจะต้องมีชื่อของเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กด้วย

ถ้าเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการอ้างอิงถึงไม่เปิดขึ้นใน Excel คุณยังคงสามารถใส่การอ้างอิงไปยังเวิร์กบุ๊กดังกล่าวได้ในสูตร ให้คุณใส่เส้นทางทั้งหมดลงในไฟล์ เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้: =ROWS('C:\My Documents\[Q2 Operations.xlsx]Sales'!A1:A8) สูตรนี้จะคืนค่าเป็นหมายเลขแถวในช่วงที่รวมเซลล์ A1 ถึง A8 ในเวิร์กบุ๊กอื่น (8)

หมายเหตุ: ถ้าเส้นทางแบบเต็มมีอักขระช่องว่างแบบในตัวอย่างข้างต้น คุณจะต้องใส่เส้นทางไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางต่อจากชื่อของเวิร์กชีต ก่อนเครื่องหมายอัศเจรีย์)

ใส่ตัวเลขโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ

อย่าจัดรูปแบบตัวเลขเมื่อคุณใส่ในสูตร เช่น ถ้าค่าที่คุณต้องการใส่เป็น $1,000 ให้ใส่ 1000 ในสูตร ถ้าคุณใส่เครื่องหมายจุลภาคในตัวเลข Excel จะถือว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตัวคั่นระหว่างตัวเลข ถ้าคุณต้องการให้แสดงเป็นตัวเลขเพื่อให้แสดงเป็นตัวคั่นหลักพันหรือหลักล้าน หรือเครื่องหมายสกุลเงิน ให้จัดรูปแบบเซลล์หลังจากคุณใส่ตัวเลขแล้ว

เช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่ม 3100 เป็นค่าในเซลล์ A3 และคุณใส่สูตร =SUM(3,100,A3)Excel จะบวกเลข 3 และ 100 จากนั้นเพิ่มค่าผลรวมไปยังค่าจาก A3 แทนที่จะเพิ่ม 3100 ลงใน A3 ซึ่งสูตรควรจะเป็น =SUM(3100,A3) หรือถ้าคุณใส่สูตร =ABS(-2,134) Excel จะแสดงข้อผิดพลาดเนื่องจากฟังก์ชัน ABS สามารถมีได้เพียงอาร์กิวเมนต์เดียวเท่านั้น: =ABS(-2134)

คุณสามารถใช้กฎบางกฎเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในสูตรต่างๆ ได้ กฎเหล่านี้ไม่รับประกันว่าเวิร์กชีตของคุณจะไม่มีข้อผิดพลาด แต่กฎเหล่านี้สามารถค้นหาข้อผิดพลาดทั่วไปได้ดี คุณสามารถเปิดหรือปิดกฎแต่ละข้อได้

คุณสามารถทำเครื่องหมายและแก้ไขข้อผิดพลาดได้สองวิธี: ครั้งละหนึ่งรายการ (เหมือนกับตัวตรวจสอบการสะกด) หรือตรวจทันทีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในเวิร์กชีตขณะที่คุณใส่ข้อมูล

คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดโดยใช้ตัวเลือกต่างๆ ที่ Excel แสดงขึ้น หรือละเว้นข้อผิดพลาดโดยการคลิก ละเว้นข้อผิดพลาด ถ้าคุณละเว้นข้อผิดพลาดในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ข้อผิดพลาดในเซลล์ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในการตรวจสอบข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่จะตามมา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าข้อผิดพลาดที่ละเว้นทั้งหมดก่อนหน้านี้ใหม่เพื่อให้แสดงอีกครั้งได้

 1. For Excel on Windows, click file > Options > Formulas,or
  for Excel on Mac, click the Excel menu > Preferences > Error Checking

  ใน Excel 2007 ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office > ตัวเลือก Excel > สูตร

 2. ภายใต้การตรวจสอบข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบเปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เบื้องหลัง ข้อผิดพลาดใดๆ ที่พบ จะถูกระบุด้วยรูปสามเหลี่ยมที่มุมบนซ้ายของเซลล์

  เซลล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสูตร
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของรูปสามเหลี่ยมที่ทำเครื่องหมายแสดงจุดที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้เลือกสีที่คุณต้องการในกล่องระบุข้อผิดพลาดโดยใช้สีนี้

 4. ภายใต้กฎการตรวจสอบของ Excel ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายของกฎต่อไปนี้:

  • เซลล์ที่มีสูตรที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด สูตรไม่ได้ใช้ไวยากรณ์ อาร์กิวเมนต์ หรือชนิดข้อมูลที่คาดไว้ ค่าข้อผิดพลาด ได้แก่ #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! และ #VALUE! ค่าความผิดพลาดแต่ละค่าเหล่านี้มีสาเหตุแตกต่างกันและแก้ไขโดยใช้วิธีที่ต่างกัน

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใส่ค่าความผิดพลาดโดยตรงในเซลล์ ค่าดังกล่าวจะถูกจัดเก็บเป็นค่าความผิดพลาดแต่จะไม่มีการทำเครื่องหมายเป็นข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีสูตรในเซลล์อื่นอ้างอิงไปยังเซลล์ดังกล่าว สูตรจะส่งกลับค่าความผิดพลาดจากเซลล์นั้น

  • สูตรของคอลัมน์จากการคำนวณที่ไม่สอดคล้องในตาราง: คอลัมน์จากการคำนวณอาจจะมีสูตรเป็นของตัวเองที่แตกต่างไปจากสูตรของคอลัมน์หลักซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ข้อยกเว้นของคอลัมน์จากการคำนวณจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • พิมพ์ข้อมูลที่ไม่ใช่สูตรในเซลล์คอลัมน์จากการคำนวณ

   • พิมพ์สูตรในเซลล์คอลัมน์ที่คํานวณ แล้วใช้ Ctrl +Zหรือคลิก ปุ่มเลิกทำ เลิกทํา บนแถบเครื่องมือด่วน

   • พิมพ์สูตรใหม่ในคอลัมน์จากการคำนวณที่มีข้อยกเว้นอย่างน้อยหนึ่งข้ออยู่แล้ว

   • คัดลอกข้อมูลลงในคอลัมน์จากการคำนวณที่ไม่ตรงกับสูตรของคอลัมน์จากการคำนวณ ถ้าข้อมูลที่คัดลอกมีสูตรอยู่ สูตรนี้จะเขียนทับข้อมูลในคอลัมน์จากการคำนวณ

   • ย้ายหรือลบเซลล์บนพื้นที่เวิร์กชีตอื่นที่อ้างอิงโดยแถวใดแถวหนึ่งในคอลัมน์จากการคำนวณ

  • เซลล์ที่มีปีซึ่งแสดงเป็นตัวเลข 2 หลัก: เซลล์ที่มีข้อความวันที่อาจมีการแปลความหมายเป็นศตวรรษที่ไม่ถูกต้องเมื่อนำไปใช้ในสูตร ตัวอย่างเช่น วันที่ในสูตร =YEAR("1/1/31") อาจหมายถึง 1931 หรือ 2031 ให้ใช้กฎนี้เพื่อตรวจสอบข้อความวันที่ที่ไม่ชัดเจน

  • ตัวเลขที่จัดรูปแบบเป็นข้อความหรือนำหน้าด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว: เซลล์ที่มีตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์การจัดเรียงที่ไม่คาดคิด และไม่สามารถทำการคำนวณได้ ดังนั้น คุณจึงควรแปลงเซลล์เหล่านั้นให้เป็นรูปแบบตัวเลขก่อน ‘=SUM(A1:A10) จะเห็นเป็นข้อความ

  • สูตรที่ไม่สอดคล้องกับสูตรอื่นในขอบเขต: สูตรไม่ตรงกับรูปแบบของสูตรอื่นที่อยู่ใกล้เคียง ในหลายๆ กรณี สูตรที่อยู่ติดกับอีกสูตรจะต่างกันเพียงการอ้างอิงเท่านั้น ในตัวอย่างสูตรที่อยู่ติดกันสี่สูตรต่อไปนี้ Excel แสดงข้อผิดพลาดถัดจากสูตร =SUM(A10:C10) ในเซลล์ D4 เนื่องจากสูตรที่อยู่ติดกันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแถว และเพิ่มขึ้นทีละ 8 แถว — Excel คาดว่าจะพบสูตร =SUM(A4:C4)

   Excel จะแสดงข้อผิดพลาดเมื่อสูตรไม่ตรงกับรูปแบบของสูตรที่อยู่ติดกัน

   ถ้าการอ้างอิงที่ใช้ในสูตรไม่สอดคล้องกับการอ้างอิงในสูตรที่อยู่ติดกัน Excel จะแสดงข้อผิดพลาด

  • สูตรที่ละเว้นเซลล์ในขอบเขต: สูตรอาจไม่ได้รวมการอ้างอิงไปยังข้อมูลที่คุณแทรกระหว่างช่วงของข้อมูลเดิมและเซลล์ที่มีสูตรโดยอัตโนมัติ กฎนี้จะเปรียบเทียบการอ้างอิงในสูตรกับช่วงจริงของเซลล์ที่อยู่ติดกับเซลล์ที่มีสูตร ถ้าเซลล์ที่อยู่ติดกันมีค่าอื่นๆ เพิ่มเติมและไม่ได้ว่างเปล่า Excel จะแสดงข้อผิดพลาดถัดจากสูตร

   ตัวอย่างเช่น Excel จะแทรกข้อผิดพลาดถัดจากสูตร =SUM(D2:D4) เมื่อมีการนำกฎนี้ไปใช้เนื่องจากเซลล์ D5, D6 และ D7 อยู่ติดกับเซลล์ที่ถูกอ้างอิงในสูตร และเซลล์ที่มีสูตร (D8) และเซลล์เหล่านั้นมีข้อมูลที่ควรถูกอ้างอิงในสูตร

   Excel จะแสดงข้อผิดพลาดเมื่อสูตรข้ามเซลล์ในช่วง
  • เซลล์ที่ปลดล็อกมีสูตร: สูตรจะไม่ถูกล็อกเพื่อการป้องกัน ตามค่าเริ่มต้น เซลล์ทั้งหมดบนเวิร์กชีตจะถูกล็อกดังนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวิร์กชีตมีการป้องกัน วิธีนี้สามารถช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น การลบหรือเปลี่ยนแปลงสูตรโดยไม่ได้ตั้งใจ ข้อผิดพลาดนี้ระบุว่าเซลล์ถูกตั้งค่าให้ปลดล็อกแล้ว แต่แผ่นงานไม่ได้รับการป้องกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ต้องการให้เซลล์ล็อกหรือไม่

  • สูตรที่อ้างถึงเซลล์ว่าง: สูตรมีการอ้างอิงไปยังเซลล์ว่าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

   สมมติว่าคุณต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขในคอลัมน์เซลล์ต่อไปนี้ ถ้าเซลล์ที่สามว่างเปล่า เซลล์จะไม่ถูกรวมอยู่ในการคำนวณ และผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น 22.75 ถ้าเซลล์ที่สามเป็น 0 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น 18.2

   Excel แสดงข้อผิดพลาดเมื่อสูตรอ้างถึงเซลล์ที่ว่าง
  • ข้อมูลในตารางไม่ถูกต้อง: มีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องในตาราง ตรวจสอบการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของเซลล์ด้วยการไปที่แท็บ ข้อมูล > กลุ่ม เครื่องมือข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาด

 2. ถ้าเวิร์กชีตถูกคำนวณด้วยตนเอง ให้กด F9 เพื่อคำนวณใหม่

  ถ้ากล่องโต้ตอบการตรวจสอบข้อผิดพลาดไม่แสดง ให้คลิกบนแท็บ สูตร > การตรวจสอบสูตร > ปุ่ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด

 3. ถ้าคุณละเว้นข้อผิดพลาดใดๆ ก่อนหน้านี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดดังกล่าวอีกครั้งได้โดยทำดังนี้: คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > สูตร For Excel on Mac, click the Excel menu > Preferences > Error Checking.

  ในส่วน การตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ให้ข้อผิดพลาดที่ถูกละเว้น > ตกลง

  ตรวจสอบข้อผิดพลาด

  หมายเหตุ: การตั้งค่าข้อผิดพลาดที่ถูกละเว้นใหม่จะเป็นการตั้งค่าข้อผิดพลาดทั้งหมดใหม่ในทุกแผ่นงานของเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณย้ายกล่องโต้ตอบ การตรวจสอบข้อผิดพลาด ไว้ด้านล่างแถบสูตรอาจช่วยคุณได้

  ย้ายกล่องตรวจสอบข้อผิดพลาดไปด้านล่างแถบสูตร
 4. คลิกปุ่มการกระทำปุ่มใดปุ่มหนึ่งทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบ การกระทำที่มีให้จะแตกต่างกันไปสำหรับข้อผิดพลาดแต่ละชนิด

 5. คลิก ถัดไป

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิก ละเว้นข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดจะถูกทำเครื่องหมายว่าถูกละเว้นสำหรับการตรวจสอบครั้งถัดๆ ไป

 1. ถัดจากเซลล์ ให้คลิกปุ่ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด ไอคอนการตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คำสั่งที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปสำหรับข้อผิดพลาดแต่ละชนิด และรายการแรกสุดจะอธิบายข้อผิดพลาดนั้น

  ถ้าคุณคลิก ละเว้นข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดจะถูกทำเครื่องหมายว่าถูกละเว้นสำหรับการตรวจสอบครั้งถัดๆ ไป

  ย้ายกล่องตรวจสอบข้อผิดพลาดไปด้านล่างแถบสูตร

ถ้าสูตรประเมินผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง Excel จะแสดงค่าข้อผิดพลาด เช่น #####, #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! และ #VALUE! ข้อผิดพลาดชนิดต่างๆ จะมีสาเหตุที่แตกต่างกัน และมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกัน

ตารางต่อไปนี้จะมีลิงก์ไปยังบทความที่อธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างละเอียด และมีคำอธิบายแบบย่อเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน

หัวข้อ

คำอธิบาย

แก้ไขข้อผิดพลาด ####

Excel แสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคอลัมน์ไม่กว้างพอที่จะแสดงอักขระทั้งหมดของเซลล์นั้น หรือเซลล์มีค่าวันที่หรือเวลาที่ติดลบ

ตัวอย่างเช่น สูตรที่ลบวันที่ในอนาคตออกจากวันที่ในอดีต เช่น =06/15/2008-07/01/2008 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นวันที่ที่ติดลบ

เคล็ดลับ: พยายามปรับเซลล์ให้พอดีอัตโนมัติด้วยการดับเบิลคลิกระหว่างส่วนหัวของคอลัมน์ ถ้า ### แสดงขึ้นเนื่องจาก Excel ไม่สามารถแสดงอักขระทั้งหมดได้ จะแก้ไขให้ถูกต้อง

# ข้อผิดพลาด

แก้ไขข้อผิดพลาด #DIV/0!

Excel แสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อมีการหารตัวเลขด้วยศูนย์ (0) หรือด้วยเซลล์ที่ไม่มีค่า

เคล็ดลับ: เพิ่มตัวจัดการข้อผิดพลาดเช่นในตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งก็คือ =IF(C2,B2/C2,0)

ฟังก์ชันการจัดการข้อผิดพลาดเช่น IF สามารถใช้เพื่อให้ครอบคลุมข้อผิดพลาด

แก้ไขข้อผิดพลาด #N/A

Excel แสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อไม่มีค่าที่จะใช้กับฟังก์ชันหรือสูตร

ถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน เช่น VLOOKUP สิ่งที่คุณพยายามค้นหาตรงกับช่วงการค้นหาหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการ

ลองใช้ IFERROR เพื่อระงับ#N/A ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้:

=IFERROR(VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,TRUE),0)

ข้อผิดพลาด #N/A

แก้ไขข้อผิดพลาด #NAME?

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อ Excel ไม่รู้จักข้อความในสูตร ตัวอย่างเช่น ชื่อของช่วงหรือชื่อของฟังก์ชันอาจสะกดไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะกดชื่อฟังก์ชันอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ สะกด SUM ไม่ถูกต้อง เอา "e" ออก แล้ว Excel จะแก้ไขให้ถูกต้อง

Excel แสดงข้อผิดพลาด #NAME? เมื่อชื่อฟังก์ชันมีคำผิด

แก้ไขข้อผิดพลาด #NULL!

Excel แสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณระบุจุดตัดของสองพื้นที่ที่ไม่ตัดกัน (ไขว้) ตัวดำเนินการจุดตัด คืออักขระช่องว่างที่แยกการอ้างอิงในสูตร

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคั่นช่วงของคุณอย่างถูกต้อง - พื้นที่ C2:C3 และ E4:E6 ไม่ตัดกัน ดังนั้น การใส่สูตร =SUM(C2:C3 E4:E6) จะส่งกลับ#NULL! ข้อผิดพลาด การใส่เครื่องหมายจุลภาคระหว่างช่วง C และ E จะแก้ไขให้ถูกต้อง =SUM(C2:C3,E4:E6)

#NULL! ข้อผิดพลาด #BUSY!

แก้ไขข้อผิดพลาด #NUM!

Excel แสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อสูตรหรือฟังก์ชันมีค่าตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง

คุณใช้ฟังก์ชันที่ลบซได้ เช่น IRR หรือ RATE ใช่ไหม ถ้าเป็น#NUM! อาจเป็นเพราะฟังก์ชันไม่สามารถหาผลลัพธ์ได้ ดูหัวข้อวิธีใช้เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหา

แก้ไขข้อผิดพลาด #REF!

Excel จะแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อการอ้างอิงเซลล์ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณอาจลบเซลล์ที่ถูกอ้างอิงโดยสูตรอื่นไปแล้ว หรือคุณอาจวางเซลล์ที่คุณย้ายไปไว้ที่ด้านบนของเซลล์ที่ถูกอ้างอิงโดยสูตรอื่น

คุณบังเอิญลบแถวหรือคอลัมน์หรือไม่ เราได้ลบคอลัมน์ B ในสูตรนี้ =SUM(A2,B2,C2) แล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้น

ใช้ เลิกทำ (Ctrl+Z) เพื่อเลิกทำการลบ สร้างสูตรใหม่ หรือการอ้างอิงช่วงที่ต่อเนื่อง เช่น: =SUM(A2:C2) จะต้องอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคอลัมน์ B ถูกลบ

Excel แสดงข้อผิดพลาด #REF! เมื่อการอ้างอิงเซลล์ไม่ถูกต้อง

การแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE!

Excel สามารถแสดงข้อผิดพลาดได้หากสูตรของคุณมีเซลล์ที่มีชนิดข้อมูลที่ต่างกัน

คุณใช้ตัวคณิตศาสตร์ (+, -, *, /, ^) กับชนิดข้อมูลที่ต่างกันหรือไม่ หากเป็นดังนั้น ให้ลองใช้ฟังก์ชันแทน ในกรณีนี้ =SUM(F2:F5) จะแก้ไขปัญหาได้

#VALUE! ข้อผิดพลาด #BUSY!

เมื่อคุณมองไม่เห็นเซลล์บนเวิร์กชีต คุณสามารถตรวจสอบเซลล์และสูตรของเซลล์เหล่านั้นได้ในแถบเครื่องมือหน้าต่างการตรวจสอบเซลล์ หน้าต่างการตรวจสอบเซลล์จะช่วยให้คุณสำรวจ ตรวจสอบ หรือยืนยันการคำนวณสูตรและผลลัพธ์ในเวิร์กชีตขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้ หน้าต่างการตรวจสอบเซลล์ คุณจะไม่จำเป็นต้องเลื่อนหรือไปที่ส่วนต่างๆ ของเวิร์กชีตของคุณซ้ำแล้วซ้ำอีก

หน้าต่างการตรวจสอบเซลล์ทำให้การตรวจสอบสูตรที่ใช้ในเวิร์กชีตเป็นไปอย่างง่ายดาย

แถบเครื่องมือนี้สามารถย้ายหรือจัดชิดขอบได้เช่นเดียวกับแถบเครื่องมืออื่นๆ เช่น คุณสามารถเทียบชิดขอบที่ด้านล่างของหน้าต่างได้ แถบเครื่องมือจะช่วยติดตามคุณสมบัติของเซลล์ต่อไปนี้: 1) เวิร์กบุ๊ก 2) แผ่นงาน 3) ชื่อเซลล์ (ถ้าเซลล์มีช่วงที่มีชื่อที่สอดคล้องกัน) 4) ตำแหน่งเซลล์ 5) ค่า และ 6) สูตร

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบเซลล์ได้หนึ่งครั้งต่อเซลล์

เพิ่มเซลล์ลงในหน้าต่างการตรวจสอบเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการตรวจสอบ

  เมื่อต้องการเลือกเซลล์ทั้งหมดในเวิร์กชีตด้วยสูตร บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก (หรือคุณสามารถใช้ Ctrl+G หรือ Control+G บน Mac)> ไปที่ พิเศษ > สูตร

  กล่องโต้ตอบไปยังแบบพิเศษ
 2. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก หน้าต่างการตรวจสอบเซลล์

 3. คลิก เพิ่มการตรวจสอบ

  คลิกการเพิ่มการตรวจสอบเซลล์เพื่อเพิ่มการตรวจสอบการในสเปรดชีตของคุณ
 4. ยืนยันว่าคุณได้เลือกเซลล์ทั้งหมดที่คุณต้องการตรวจสอบแล้วคลิก เพิ่ม

  ในการเพิ่มการตรวจสอบเซลล์ ให้ป้อนช่วงของเซลล์ที่จะตรวจสอบ
 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความกว้างของคอลัมน์หน้าต่างการตรวจสอบ ให้ลากขอบด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์

 6. เมื่อต้องการแสดงเซลล์ที่รายการข้อมูลในแถบเครื่องมือหน้าต่างการตรวจสอบเซลล์ที่อ้างถึง ให้ดับเบิลคลิกที่รายการข้อมูลนั้น

  หมายเหตุ: เซลล์ที่มีการอ้างอิงจากภายนอกไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นจะแสดงขึ้นในแถบเครื่องมือ หน้าต่างการตรวจสอบเซลล์ ถ้าเวิร์กบุ๊กดังกล่าวเปิดอยู่เท่านั้น

นำเซลล์ออกจากหน้าต่างการตรวจสอบเซลล์

 1. ถ้าแถบเครื่องมือหน้าต่างการตรวจสอบเซลล์ไม่ปรากฏ บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิก หน้าต่างการตรวจสอบ

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเอาออก

  เมื่อต้องการเลือกเซลล์หลายเซลล์ ให้กด CTRL แล้วคลิกเซลล์ที่ต้องการ

 3. คลิก ลบการตรวจสอบเซลล์

  ลบการตรวจสอบเซลล์

ในบางครั้ง การทำความเข้าใจว่าสูตรที่ซ้อนกันจะคำนวณผลลัพธ์สุดท้ายอย่างไรเป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีการคำนวณในขั้นกลางและการทดสอบตรรกะหลายส่วน อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้กล่องโต้ตอบ ประเมินสูตร คุณจะมองเห็นการประเมินส่วนต่างๆ ของสูตรที่ซ้อนกันตามลำดับที่สูตรถูกคำนวณได้ ตัวอย่างเช่น คุณจะเข้าใจสูตร =IF(AVERAGE(D2:D5)>50,SUM(E2:E5),0) ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณสามารถดูผลลัพธ์ขั้นกลางต่อไปนี้

การประเมินสูตรจะช่วยให้คุณเห็นว่าส่วนต่างๆ ของสูตรที่ซ้อนกันจะถูกประเมินอย่างไร

ในกล่องโต้ตอบประเมินสูตร

คำอธิบาย

=IF(AVERAGE(D2:D5)>50,SUM(E2:E5),0)

สูตรที่ซ้อนกันจะถูกแสดงก่อนเป็นอันดับแรก ฟังก์ชัน AVERAGE และฟังก์ชัน SUM จะซ้อนกันอยู่ภายในฟังก์ชัน IF

ช่วงเซลล์ D2:D5 มีค่า 55, 35, 45 และ 25 ดังนั้น ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน AVERAGE(D2:D5) คือ 40

=IF(40>50,SUM(E2:E5),0)

ช่วงเซลล์ D2:D5 มีค่า 55, 35, 45 และ 25 ดังนั้นผลลัพธ์ของฟังก์ชัน AVERAGE(D2:D5) คือ 40

=IF(False,SUM(E2:E5),0)

เนื่องจาก 40 น้อยกว่า 50 นิพจน์ในอาร์กิวเมนต์แรกของฟังก์ชัน IF (อาร์กิวเมนต์ logical_test) จึงเป็นเท็จ

ฟังก์ชัน IF จะส่งกลับค่าของอาร์กิวเมนต์ที่สาม (อาร์กิวเมนต์ value_if_false) ฟังก์ชัน SUM จะไม่ถูกประเมิน เนื่องจากฟังก์ชัน SUM เป็นอาร์กิวเมนต์ที่สองของฟังก์ชัน IF (อาร์กิวเมนต์ value_if_true) และจะถูกส่งกลับก็ต่อเมื่อนิพจน์เป็นจริงเท่านั้น

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการประเมิน คุณสามารถประเมินได้ครั้งละหนึ่งเซลล์เท่านั้น

 2. เลือกแท็บ สูตร > การตรวจสอบสูตร > ประเมินสูตร

 3. คลิก ประเมิน เพื่อตรวจสอบค่าการอ้างอิงที่ขีดเส้นใต้ ผลลัพธ์ของการประเมินจะถูกแสดงเป็นตัวเอียง

  ถ้าส่วนที่ขีดเส้นใต้ของสูตรเป็นการอ้างอิงไปยังสูตรอื่น ให้คลิก แสดงทีละขั้น เพื่อแสดงสูตรอื่นๆ ในกล่อง การประเมิน และคลิก ออกทีละขั้น เพื่อกลับไปยังเซลล์และสูตรก่อนหน้า

  ปุ่ม แสดงทีละขั้น จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการอ้างอิงในครั้งที่สองที่การอ้างอิงปรากฏในสูตร หรือถ้าสูตรดังกล่าวอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กอื่น

 4. คลิก ประเมิน ต่อจนกว่าสูตรแต่ละส่วนจะได้รับการประเมิน

 5. เมื่อต้องการดูการประเมินอีกครั้ง ให้คลิก เริ่มใหม่

 6. เมื่อต้องการสิ้นสุดการประเมิน ให้คลิก ปิด

หมายเหตุ: 

 • ในบางส่วนของสูตรที่ใช้ฟังก์ชัน IF และ CHOOSE จะไม่ถูกประเมิน ซึ่งในกรณีดังกล่าว #N/A จะแสดงในกล่อง การประเมิน

 • ถ้าการอ้างอิงเว้นว่างไว้ จะแสดงค่าเป็นศูนย์ (0) ในกล่องการประเมิน

 • ฟังก์ชันต่อไปนี้จะถูกคำนวณใหม่ในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเวิร์กชีต และอาจทำให้กล่องโต้ตอบ ประเมินสูตร แสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ปรากฏในเซลล์: RAND, AREAS, INDEX, OFFSET, CELL, INDIRECT, ROWS, COLUMNS, NOW, TODAY, RANDBETWEEN

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรและเซลล์

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×