ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตั้งค่าทิศทางและตําแหน่งของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความใน Word

กล่องข้อความและรูปร่างส่วนใหญ่สามารถรวมข้อความในกล่องข้อความและรูปร่างเหล่านั้นได้ คุณสามารถจัดตําแหน่งข้อความตามแนวนอนหรือแนวตั้งได้ และสามารถปรากฏบนบรรทัด เดียวหรือตัด เป็นหลายบรรทัดได้

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความ และคุณยังสามารถเปลี่ยนระยะขอบของกล่องข้อความและรูปร่างเพื่อระยะห่างที่เหมาะสม หรือปรับขนาดรูปร่างเพื่อให้ข้อความจัดข้อความได้พอดียิ่งขึ้น

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอน หมุน และเรียงซ้อนกัน

ในรูปร่างหรือกล่องข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการอ่านข้อความได้ นั่นคือ คุณสามารถหมุนข้อความ 90 หรือ 270 องศาเพื่อให้ปรากฏด้านข้างได้

 1. คลิกขวาที่ขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  รายการเมนูจัดรูปแบบรูปร่างที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างให้คลิก ขนาด/เค้าโครง &คุณสมบัติ แท็บ&เค้าโครง

 4. ภายใต้ กล่องข้อความให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการทิศทางของข้อความ

  แผงเอฟเฟ็กต์ข้อความที่มีทิศทางข้อความที่เลือก

หมุน (สะท้อน) ข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างของข้อความที่สะท้อน: ข้อความแรกจะถูกหมุน 180 องศาบนแกน x และข้อความที่สองจะถูกหมุน 180 องศาบนแกน y
 1. คลิกขวาที่กล่องหรือรูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบ รูปร่าง ให้เลือกเอฟเฟ็กต์

  แท็บเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง
 3. เลือกการหมุนสามมิติ และในกล่อง การหมุนXหรือการหมุน Yให้ใส่180

 4. (ใส่หรือไม่ก็ได้) ถ้ากล่องข้อความของคุณถูกเติมด้วยสี คุณสามารถเอาสีออกได้ ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบ รูปร่าง เลือก& แท็บสีเติมและเส้น เส้น เลือกเติม แล้วเลือกไม่เติม

 5. (ใส่หรือไม่ก็ได้) เมื่อต้องการเอาเค้าร่างกล่องข้อความออก ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความเลือกเค้าร่าง ในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น แล้วเลือกไม่มีเค้าร่าง

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

 1. เลือกย่อหน้า บรรทัดข้อความ รูปร่าง หรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. ไปที่ หน้าแรก แล้วเลือกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

ตัวเลือกการจัดแนวข้อความแนวตั้งสามตัวเลือก ได้แก่ ด้านบน ตรงกลาง และด้านล่าง

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  รายการเมนูจัดรูปแบบรูปร่างที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างให้เลือก ขนาด/เค้าโครง & คุณสมบัติ แท็บ&เค้าโครง

  แผง จัดรูปแบบรูปร่าง ที่มี การจัดแนวตามแนวตั้ง ถูกเลือกไว้

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ การจัด แนว ตามแนวตั้ง

เมื่อ ตัดข้อความข้อความจะอยู่บนบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อไปถึงเส้นขอบขวาของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  รายการเมนูจัดรูปแบบรูปร่างที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้เลือก ขนาด/เค้าโครง & คุณสมบัติ แท็บ&เค้าโครง แล้วเลือก ตัดข้อความในรูปร่าง

  แผงจัดรูปแบบรูปร่างที่มี การตัดข้อความ ถูกเลือกไว้

ระยะขอบคือระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบภายนอกของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่ล้อมรอบ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  รายการเมนูจัดรูปแบบรูปร่างที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างให้เลือก ขนาด/เค้าโครง & คุณสมบัติ แท็บ&เค้าโครง

  จัดรูปแบบรูปร่างที่แสดงการตั้งค่าระยะขอบ

 4. ระบุหน่วยวัดเป็นนิ้วหรือมิลลิเมตร (มม.) ของระยะขอบใดๆ ต่อไปนี้

  • ระยะขอบซ้าย     ระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความซ้ายสุด

  • ระยะขอบขวา     ระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความขวาสุด

  • ระยะขอบบน     ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านบนของรูปร่างและข้อความด้านบนสุด

  • ระยะขอบด้านล่าง     ระยะห่างระหว่างเส้นขอบล่างของรูปร่างและข้อความต่สุด

คุณสามารถเพิ่มขนาดของรูปร่างหรือกล่องข้อความในแนวตั้งเพื่อให้ข้อความพอดีกับภายในได้โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  รายการเมนูจัดรูปแบบรูปร่างที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างให้เลือก&คุณสมบัติ แท็บ&เค้าโครง กล่องข้อความ แล้วเลือก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

  จัดรูปแบบรูปร่างที่มีรูปร่างปรับขนาดข้อความที่เลือก

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความโดยการเลือก ลด ขนาดข้อความเมื่อข้อความยาวเกิน

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอนและหมุน

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหมุนข้อความ 90 หรือ 270 องศาเพื่อให้ข้อความปรากฏขึ้นด้านข้างได้

 1. คลิกขวาที่ขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ภายใต้ เค้าโครงข้อความ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการทิศทางของข้อความ

 5. เลือก ปิด

หมุน (สะท้อน) ข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างของข้อความที่สะท้อน: ข้อความแรกจะถูกหมุน 180 องศาบนแกน x และข้อความที่สองจะถูกหมุน 180 องศาบนแกน y
 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ แล้วพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวาที่กล่องหรือรูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบ รูปร่าง ให้เลือก การหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

  ตัวเลือกการหมุนสามมิติในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ในกล่องXให้ใส่180

 5. เลือก ปิด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง
 1. คลิกหรือแตะย่อหน้า บรรทัดข้อความ รูปร่าง หรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก ให้เลือกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

รูปที่แสดงการจัดข้อความในแนวตั้ง

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วเลือก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ เค้าโครงข้อความ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการการจัดแนวตามแนวตั้ง

 4. เลือก ปิด

คุณสามารถเพิ่มขนาดของรูปร่างหรือกล่องข้อความในแนวตั้งเพื่อให้ข้อความพอดีกับภายในได้โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วเลือก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ ปรับพอดีอัตโนมัติ ให้เลือก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

 4. เลือก ปิด

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความโดยการเลือก ลด ขนาดข้อความเมื่อข้อความยาวเกิน

ระยะขอบภายใน คือ ระยะห่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วเลือก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ ระยะขอบภายใน ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ซ้าย     ระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความ

  • ขวา     ระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความ

  • ด้านบน     ระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบบนของรูปร่างและข้อความ

  • ด้านล่าง     ระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบล่างของรูปร่างและข้อความ

 4. เลือก ปิด

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. Control + คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความ แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบ รูปร่าง ทางด้านขวา ให้เลือก ตัวเลือกข้อความ

 3. เลือกไอคอนที่สาม กล่องข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากรายการ ทิศทาง ของข้อความ

  ทิศทางของข้อความจะถูกเน้นในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

จัดตําแหน่งข้อความตามแนวนอนในย่อหน้า กล่องข้อความ หรือรูปร่าง

 1. คลิกหรือแตะย่อหน้า บรรทัดข้อความ รูปร่าง หรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. ไปที่ หน้าแรกและในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการจัดแนวข้อความ

คุณสามารถเพิ่มขนาดของกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวตั้ง เพื่อให้ข้อความภายในพอดีกับกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยอัตโนมัติได้

 1. Control + คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบ รูปร่าง ทางด้านขวา ให้เลือก ตัวเลือกข้อความ

 3. เลือก &คุณสมบัติเค้าโครง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

  ปรับขนาดข้อความเป็นรูปร่างถูกเน้นในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ในกล่องข้อความหรือรูปร่าง ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการตัดข้อความ ให้ต่อไปนี้:

 1. Control + คลิกรูปร่างที่มีข้อความ แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบ รูปร่าง ทางด้านขวา ให้เลือก ตัวเลือกข้อความ

 3. เลือก &คุณสมบัติเค้าโครง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก ตัดข้อความในรูปร่าง

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่าง กล่องข้อความ หรือเซลล์ตาราง

 1. ใส่ข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความหรือเซลล์ตาราง แล้วเลือกข้อความ

 2. Ctrl+คลิกข้อความที่เลือก แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนแท็บ กล่องข้อความ ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกทิศทางจากกล่อง ทิศทาง ข้อความ

การจัดตําแหน่งข้อความตามแนวนอนในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้าให้เลือกปุ่มการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

  ปุ่ม การจัดแนวข้อความแนวนอน

  (จัดชิดซ้าย กึ่งกลางจัดชิดขวาจัดชิดขอบหรือกระจายข้อความ)

 1. เลือกข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ย่อหน้า ปุ่ม จัดแนวข้อความ ย่อหน้า แล้วเลือกการจัดแนวตามแนวตั้งที่คุณต้องการ

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ในกล่องข้อความหรือรูปร่าง ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการตัดข้อความ ให้ต่อไปนี้:

 1. เลือกข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. ไปที่จัดรูปแบบ>รูปร่าง

 3. ทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกล่องข้อความ

 4. ภายใต้ ระยะขอบภายใน ให้ ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัด ข้อความในรูปร่าง

 1. เลือกข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. ไปที่จัดรูปแบบ>รูปร่าง

  บนเมนูรูปแบบให้เลือกรูปร่าง

 3. ทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกล่องข้อความ

 4. ภายใต้ ปรับพอดีอัตโนมัติ ให้เลือก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×