ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
นำเข้าฐานข้อมูล Access 2.0 และ Access 95 ลงในเวอร์ชันปัจจุบัน

นำเข้าฐานข้อมูล Access 2.0 และ Access 95 ลงในเวอร์ชันปัจจุบัน

ถ้าคุณใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบ Access 2.0 (.mdb) หรือรูปแบบ Access 95 (.mdb) ในบางกรณีคุณจะสามารถนำเข้าตาราง แบบสอบถาม และแมโครจากฐานข้อมูลนั้นลงใน Access เวอร์ชันปัจจุบันที่ใช้รูปแบบไฟล์ .accdb ได้

เมื่อต้องการนำเข้าฟอร์มและรายงานที่มีโค้ด VBA (รวมถึงมอดูลด้วย) อันดับแรกให้แปลงฐานข้อมูล Access 2.0 หรือ Access 95 เป็นรูปแบบไฟล์ Access 2002 - 2003 หรือ Access 2000 ก่อนโดยใช้ Microsoft Office Access 2003, Access 2002 หรือ Access 2000 จากนั้นคุณจะสามารถใช้เวอร์ชันที่ใหม่กว่าเช่น Access 2007 เพื่อแปลงไฟล์นั้นเป็นรูปแบบไฟล์ .accdb ที่สามารถเปิดได้ด้วย Access 2010, Access 2013 หรือ Access 2016

ส่วนต่อไปนี้ในบทความนี้อธิบายวิธีการทำงานเหล่านี้

คุณกำลังใช้ Access 2010, Access 2013 หรือ Access 2016 อยู่หรือไม่

Access 2007 เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่สนับสนุนการเปิด การนำเข้า การเชื่อมโยง หรือการส่งออกไปยัง Access 2.0 และ Access 95 คุณต้องมี Access 2007 จึงจะสามารถส่งออก นำเข้า หรือเชื่อมโยงข้อมูลจากไฟล์ Access 1.0 และ 2.0 (Red 2 หรือ Jet 2) และฐานข้อมูล Access 95 ในกรณีนี้คุณต้องใช้ Access 2007 เป็นขั้นตอนตัวกลางในการแปลงฐานข้อมูล Access 2.0 ให้เป็นหนึ่งในเวอร์ชันเหล่านี้อย่างสมบูรณ์

คุณต้องการทำอะไร

เปิดฐานข้อมูล Access 2.0 ใน Access 2007

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access 2.0 ใน Access 2007, Access จะแสดงพร้อมท์จำนวนหนึ่ง ที่เมื่อทำตามแล้วจะได้รับข้อความ ฐานข้อมูลนี้ถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ Microsoft Access 2.0

ฐานข้อมูลนี้บันทึกในรูปแบบไฟล์ Microsoft Access 2.0

คุณสามารถนำเข้าตาราง แบบสอบถาม และแมโครจากฐานข้อมูล Access 2.0 ไปยังฐานข้อมูล Access 2007 (.accdb) ได้ เมื่อต้องการนำเข้าฟอร์ม รายงาน หรือมอดูลไปยังฐานข้อมูล Access 2007 ให้คุณแปลงฐานข้อมูลโดยใช้ Access เวอร์ชันก่อนหน้าก่อน จากนั้นจึงเปิดฐานข้อมูลที่แปลงแล้วโดยใช้ Access 2007 แล้วจึงแปลงฐานข้อมูลนั้นเป็นฐานข้อมูลรูปแบบไฟล์ .accdb ของ Access 2007 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน แปลงฐานข้อมูล Access 2.0 หรือ Access 95 โดยใช้ Access 2003, Access 2002 หรือ Access 2000

นำเข้าฐานข้อมูลจาก Access 2.0 ไปยัง Access 2007

เมื่อคุณนำเข้าวัตถุจากฐานข้อมูลอื่น สำเนาของวัตถุที่คุณนำเข้าจะถูกสร้างขึ้นในฐานข้อมูลปลายทาง โดยจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงกับแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access 2.0 ไปยัง Access 2007 อันดับแรกให้คุณเปิดฐานข้อมูลปลายทางที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลก่อน แล้วจึงใช้คำสั่งบนแท็บ ข้อมูลภายนอก เพื่อดำเนินขั้นตอนการนำเข้าต่อ ซึ่งรวมถึงการเรียกตัวช่วยสร้างการนำเข้าด้วย

 1. เปิด Access 2007 แล้วคลิกปุ่ม Microsoft Office จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้าตาราง แบบสอบถาม หรือแมโครลงไป

 3. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก Access

 4. ในกล่องข้อความ ชื่อไฟล์ ของตัวช่วยสร้างการรับข้อมูลภายนอก ให้พิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลต้นทางหรือคลิก เรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ เปิดไฟล์ แล้วเลือกหรือพิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลต้นทาง

 5. คลิก นําเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และมอดูลลงในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ ให้คลิกแต่ละแท็บ และเลือกวัตถุที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าคุณสามารถนำเข้าได้เฉพาะตาราง แบบสอบถาม และแมโครจากฐานข้อมูล Access 2.0 ไปยัง Access 2007

  กล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ

  เมื่อต้องการยกเลิกวัตถุที่เลือก ให้คลิกวัตถุอีกครั้ง

 7. คลิก ตัวเลือก เพื่อระบุการตั้งค่าเพิ่มเติม

  ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่แต่ละตัวเลือกส่งผลต่อผลลัพธ์ของการดำเนินการ

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  กล่องกาเครื่องหมาย ความสัมพันธ์

  นำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เลือก

  กล่องกาเครื่องหมาย เมนูและแถบเครื่องมือ

  นำเข้าเมนูและแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ เมนูและแถบเครื่องมือจะแสดงอยู่บนแท็บที่ชื่อ Add-In

  กล่องกาเครื่องหมาย นำเข้า/ส่งออกข้อกำหนด

  นำเข้าข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกที่บันทึกไว้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

  กล่องกาเครื่องหมาย กลุ่มบานหน้าต่างการนำทาง

  นำเข้ากลุ่มบานหน้าต่างการนำทางที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

  ปุ่ม คำจำกัดความและข้อมูล

  นำเข้าโครงสร้างและข้อมูลของตารางที่เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม คำจำกัดความเท่านั้น

  นำเข้าเฉพาะเขตข้อมูลในคตารางที่เลือก ไม่ได้นำเข้าระเบียนของแหล่งข้อมูล

  ปุ่ม เป็นแบบสอบถาม

  นำเข้าแบบสอบถามที่เลือกเป็นแบบสอบถาม ในกรณีนี้ อย่าลืมนำเข้าตารางพื้นฐานทั้งหมดพร้อมกับแบบสอบถาม

  ปุ่ม เป็นตาราง

  นำเข้าแบบสอบถามเป็นตาราง ในกรณีนี้ คุณไม่ต้องนำเข้าตารางพื้นฐาน

 8. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

  Access จะคัดลอกข้อมูล และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้าพบปัญหาใดๆ ถ้าการดำเนินการนำเข้าข้อมูลประสบความสำเร็จ หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างจะช่วยให้คุณบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการเป็นข้อกำหนดการนำเข้าสำหรับใช้ในอนาคต

นำเข้าฐานข้อมูลจาก Access 95 ไปยัง Access 2007

เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access 95 ไปยัง Access 2007 อันดับแรกให้คุณเปิดฐานข้อมูล Access 2007 ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลก่อน แล้วจึงใช้คำสั่งบนแท็บ ข้อมูลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกตัวช่วยสร้างการนำเข้า

คุณสามารถนำเข้าตาราง แบบสอบถาม และแมโครจากฐานข้อมูลรูปแบบไฟล์ (.mdb) ของ Access 95 ไปยังฐานข้อมูล Access 2007 (.accdb) ได้ คุณยังสามารถนำเข้าฟอร์มและรายงานที่ไม่ใช้โค้ด VBA ได้อีกด้วย เมื่อต้องการนำเข้าฟอร์มและรายงานที่มีโค้ด VBA (รวมถึงมอดูลด้วย) อันดับแรกให้แปลงฐานข้อมูล Access 95 เป็นรูปแบบไฟล์ Access 2002 - 2003 หรือ Access 2000 ก่อนโดยใช้ Microsoft Office Access 2003, Access 2002, หรือ 2000 แล้วจึงใช้ Access 2007 เพื่อแปลงไฟล์นั้นเป็นรูปแบบไฟล์ .accdb ของ Access 2007

 1. เปิด Access 2007 แล้วคลิกปุ่ม Microsoft Office จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้าตาราง แบบสอบถาม หรือแมโครลงไป

 3. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก Access

 4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ของตัวช่วยสร้างการรับข้อมูลภายนอก ให้พิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลต้นทางหรือคลิก เรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ เปิดไฟล์ แล้วเลือกหรือพิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลต้นทาง

 5. คลิก นําเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และมอดูลลงในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ ให้คลิกแต่ละแท็บ และเลือกวัตถุที่คุณต้องการนำเข้า

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกวัตถุ ให้คลิกที่วัตถุอีกครั้ง

 7. คลิก ตัวเลือก เพื่อระบุการตั้งค่าเพิ่มเติม การตั้งค่าเพิ่มเติมเหล่านี้จะปรากฏในกลุ่มด้านล่างรายชื่อวัตถุ

 8. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

  Access จะคัดลอกข้อมูล และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้าพบปัญหาใดๆ ถ้าการดำเนินการนำเข้าข้อมูลประสบความสำเร็จ หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างจะช่วยให้คุณบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการเป็นข้อกำหนดการนำเข้าสำหรับใช้ในอนาคต

แปลงฐานข้อมูล Access 2.0 หรือ Access 95 โดยใช้ Access 2003, Access 2002 หรือ Access 2000

คุณสามารถแปลงฐานข้อมูล Access 2.0 ให้เป็นรูปแบบไฟล์ Access 2000 หรือ Access 2002-2003 ได้โดยใช้ Access เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ โดยการซื้อ Access เวอร์ชันดังกล่าวและติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวแปลง Access 2.0 ควรมีติดตั้งไว้อยู่แล้ว โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ

เวอร์ชัน

ตัวแปลง Access 2.0

Microsoft Office Access 2003

เวอร์ชันนี้จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งตัวแปลง Access 2.0 สำหรับ Access 2003 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้จะไม่พร้อมใช้งานบนศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft อีกต่อไปเนื่องจาก Access 2003 อยู่นอกเหนือการสนับสนุนที่ขยายเวลา

Microsoft Access 2002

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์

Microsoft Access 2000

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์

คุณควรแปลงไฟล์ Access 2.0 หรือ Access 95 ให้เป็นรูปแบบไฟล์.mdb ของ Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 จากนั้นคุณจะสามารถใช้ Access 2007 ในการแปลงไฟล์ผลลัพธ์ให้เป็นรูปแบบไฟล์ .accdb ของ Access 2007 ได้ จากนั้นคุณจะสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวใน Access 2007 หรือเปิดใน Access 2010, Access 2013 หรือ Access 2016 ได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access รุ่นเก่าของคุณ:

 1. เริ่มต้น Access 2003, Access 2002 หรือ Access 2000

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด แล้วคลิกชื่อไฟล์ฐานข้อมูล Access 95 ที่คุณต้องการแปลง

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก โปรแกรมอรรถประโยชน์ของฐานข้อมูล จากนั้นคลิก แปลงฐานข้อมูล แล้วคลิก เป็นรูปแบบไฟล์ Access 2000

 4. ในกล่องโต้ตอบ แปลงฐานข้อมูลเป็น ให้ใส่ชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ใหม่แล้วคลิก บันทึก

  คุณอาจเห็นข้อความแจ้งข้อมูลที่เตือนว่าคุณจะไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลที่แปลงแล้วใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าข้อความนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

  ไฟล์ดังกล่าวจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ Access 2000

 5. เริ่มต้น Access 2007

 6. คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก เปิด

 7. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูลที่แปลงแล้ว

 8. คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก แปลง

 9. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ใส่ชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ Access 2007 หรือยอมรับชื่อไฟล์ที่มีให้ จากนั้นคลิก บันทึก

  ไฟล์ดังกล่าวจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ .accdb ของ Access 2007

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×