บทนำสู่ชนิดเอกสารและคุณสมบัติเขตข้อมูล

บทนำสู่ชนิดเอกสารและคุณสมบัติเขตข้อมูล

ทุกตารางใน Access จะประกอบด้วยเขตข้อมูล คุณสมบัติของเขตข้อมูลจะอธิบายคุณลักษณะและลักษณะการทำงานของข้อมูลที่เพิ่มลงในเขตข้อมูลนั้น ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นตัวกำหนดชนิดของข้อมูลที่เขตข้อมูลสามารถจัดเก็บ บทความนี้อธิบายชนิดข้อมูลและคุณสมบัติเขตข้อมูลอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานใน Access และมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการอ้างอิงชนิดข้อมูลโดยละเอียด

ในบทความนี้

ภาพรวม

ชนิดข้อมูลสามารถดูซับซ้อน เช่น ถ้าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลเป็นข้อความ จะสามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีอักขระตัวอักษรหรือตัวเลข แต่เขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขจะสามารถจัดเก็บข้อมูลตัวเลขเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องทราบคุณสมบัติที่ใช้กับข้อมูลแต่ละชนิด

ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะกำหนดคุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ดังต่อไปนี้:

 • รูปแบบใดบ้างที่สามารถใช้กับเขตข้อมูล

 • ขนาดสูงสุดของค่าเขตข้อมูล

 • วิธีใช้เขตข้อมูลในนิพจน์

 • เขตข้อมูลสามารถทำดัชนีได้หรือไม่

ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลสามารถถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า หรือคุณจะเลือกชนิดข้อมูลโดยยึดตามวิธีการสร้างเขตข้อมูลใหม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างเขตข้อมูลจากมุมมองแผ่นข้อมูลและ:

 • ใช้เขตข้อมูลที่มีอยู่จากตารางอื่นๆ ซึ่งชนิดข้อมูลจะถูกกำหนดไว้แล้วในเทมเพลตหรือในตารางอื่นๆ

 • ใส่ข้อมูลในคอลัมน์ (หรือเขตข้อมูล) เปล่า Access จะกำหนดชนิดข้อมูลให้กับเขตข้อมูลโดยยึดตามค่าที่คุณใส่ หรือคุณสามารถกำหนดชนิดข้อมูลและรูปแบบของเขตข้อมูลได้

 • บนแท็บ ปรับเปลี่ยนเขตข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลAccess จะแสดงรายการชนิดข้อมูลที่คุณสามารถเลือกได้

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องเลือกใช้ชนิดข้อมูล

ให้คิดว่าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลคือชุดคุณสมบัติที่นำไปใช้กับค่าทั้งหมดที่อยู่ในเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ค่าที่จัดเก็บในเขตข้อมูลข้อความสามารถมีเพียงตัวอักษร ตัวเลข และชุดอักขระสัญลักษณ์ที่จำกัด และเขตข้อมูลข้อความสามารถมีอักขระได้สูงสุด 255 อักขระเท่านั้น

เคล็ดลับ: ในบางครั้ง ข้อมูลในเขตข้อมูลอาจปรากฎเป็นชนิดข้อมูลหนึ่ง แต่เป็นอีกชนิดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลที่ดูเหมือนมีค่าตัวเลข แต่อาจมีค่าข้อความ เช่น หมายเลขห้อง คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อเปรียบเทียบหรือแปลงค่าของชนิดข้อมูลต่างๆ

ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดข้อมูลแต่ละชนิดและอธิบายการทำงานของตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ชนิดพื้นฐาน

รูปแบบ

ใช้เพื่อแสดง

ข้อความ

ค่าอักษรตัวเลขสั้นๆ เช่น นามสกุลหรือที่อยู่ โปรดทราบว่าตั้งแต่ Access 2013 ชนิดข้อมูลข้อความถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ข้อความสั้น

หมายเลข ตัวเลขจำนวนมาก

ค่าตัวเลข เช่น ระยะห่าง โปรดสังเกตว่ามีชนิดข้อมูลที่แยกต่างหากสำหรับสกุลเงิน

สกุลเงิน

ค่าทางการเงิน

ใช่/ไม่ใช่

ค่า ใช่ และ ไม่ใช่ และเขตข้อมูลที่มีเพียงหนึ่งจากสองค่า

วันที่/เวลาที่ขยายวันที่/เวลา

วันที่/เวลา: ค่าวันที่และเวลาสำหรับปี๑๐๐ถึง๙๙๙๙

วันที่/เวลาที่ขยาย: ค่าวันที่และเวลาสำหรับปีที่1ถึง๙๙๙๙

Rich Text

ข้อความหรือการผสมข้อความและตัวเลขที่อาจถูกจัดรูปแบบโดยใช้ตัวควบคุมสีและฟอนต์

เขตข้อมูลจากการคำนวณ

ผลลัพธ์จากการคำนวณ การคำนวณจะต้องอ้างอิงถึงเขตข้อมูลอื่นๆ ในตารางเดียวกัน คุณสามารถใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างการคำนวณ โปรดทราบว่าเขตข้อมูลจากการคำนวณถูกเริ่มใช้งานใน Access 2010

สิ่งที่แนบมา

รูปภาพ ไฟล์สเปรดชีต เอกสาร แผนภูมิ และไฟล์ชนิดอื่นที่สนับสนุนที่แนบกับระเบียนในฐานข้อมูลของคุณ จะคล้ายกับการแนบไฟล์กับข้อความอีเมล

ไฮเปอร์ลิงก์

อความหรือการผสมข้อความและตัวเลขจะถูกจัดเก็บเป็นข้อความและใช้เป็นที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์

บันทึกช่วยจำ

บล็อกยาวของข้อความ การใช้งานทั่วไปของเขตข้อมูลบันทึกช่วยจำคือคำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยละเอียด โปรดทราบว่าตั้งแต่ Access 2013 ชนิดข้อมูลลันทึกช่วยจำถูกเปลี่ยนชื่อเป็นข้อความยาว

ค้นหา

แสดงรายการค่าที่ได้รับจากตารางหรือคิวรี หรือชุดค่าที่คุณระบุเมื่อคุณสร้างเขตข้อมูล ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะเริ่มขึ้น และคุณสามารถสร้างเขตข้อมูลการค้นหา ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลการค้นหาคือข้อความหรือตัวเลข โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกในตัวช่วยสร้าง

เขตข้อมูลการค้นหามีชุดคุณสมบัติของเขตข้อมูลเพิ่มเติม ที่อยู่บนแท็บ ค้นหา ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติของเขตข้อมูล

หมายเหตุ: สิ่งที่แนบมาและชนิดข้อมูลจากการคำนวณจะไม่พร้อมใช้งานในรูปแบบไฟล์ .mdb

หมายเลข

รูปแบบ

ใช้เพื่อแสดง

ทั่วไป

ตัวเลขจะไม่มีการจัดรูปแบบเพิ่มเติมตามที่ถูกจัดเก็บ

สกุลเงิน

ค่าทางการเงินทั่วไป

ยูโร

ค่าทางการเงินทั่วไปจะถูกจัดเก็บเป็นรูปแบบ EU

แก้ไขแล้ว

ข้อมูลตัวเลข

มาตราฐาน

ข้อมูลตัวเลขที่มีจุดทศนิยม

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

เชิงวิทยาศาสตร์

การคำนวณ

วันที่และเวลา

รูปแบบ

ใช้เพื่อแสดง

วันที่แบบสั้น

แสดงวันที่ในรูปแบบสั้น โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าวันที่และเวลาตามภูมิภาคของคุณ ตัวอย่างเช่น 3/14/2001 สำหรับสหรัฐอเมริกา

วันที่แบบปานกลาง

แสดงวันที่ในรูปแบบปานกลาง ตัวอย่างเช่น 3-เม.ย.-09 สำหรับสหรัฐอเมริกา

วันที่แบบยาว

แสดงวันที่ในรูปแบบยาว โดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณตั้งค่าวันที่และเวลาตามภูมิภาค ตัวอย่างเช่น วันพุธ 14 มีนาคม 2001 สำหรับสหรัฐอเมริกา

เวลา am/pm

การแสดงเวลาที่ใช้รูปแบบ 12 ชั่วโมงจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าวันที่และเวลาในภูมิภาค

เวลาแบบปานกลาง

แสดงเวลาตามด้วย AM/PM

เวลา 24 ชั่วโมง

การแสดงเวลาที่ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมงจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าวันที่และเวลาในภูมิภาค

ใช่/ไม่ใช่

ชนิดข้อมูล

ใช้เพื่อแสดง

กล่องกาเครื่องหมาย

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่/ไม่ใช่

ตัวเลือกใช่หรือไม่

True/False

ตัวเลือก True หรือ False

เปิด/ปิด

ตัวเลือกเปิดหรือปิด

วัตถุ OLE    วัตถุ OLE เช่น เอกสาร Word

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติขนาดของเขตข้อมูล

หลังจากที่คุณสร้างและตั้งค่าชนิดข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลเพิ่มเติม ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ที่คุณสามารถตั้งค่าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถควบคุมขนาดของเขตข้อมูลข้อความโดยการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อความ ของเขตข้อมูล

สำหรับเขตข้อมูลคัวเลขและจำนวนเงิน คุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล จะสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวกำหนดช่วงของค่าเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลตัวเลขหนึ่งบิตสามารถจัดเก็บเฉพาะจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วง 0 ถึง 255

คุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ยังเป็นตัวกำหนดพื้นที่ดิสก์ที่แต่ละค่าของเขตข้อมูลตัวเลขต้องใช้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเขตข้อมูล ตัวเลขอาจใช้ 1, 2, 4, 8, 12 หรือ 16 ไบต์

หมายเหตุ: เขตข้อมูลข้อความและบันทึกช่วยจำจะมีขนาดค่าเขตข้อมูลตัวแปร สำหรับชนิดข้อมูลเหล่านี้ ขนาดเขตข้อมูล จะตั้งค่าพื้นที่สูงสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับเขตข้อมูล

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของเขตข้อมูลและวิธีการทำงานกับชนิดข้อมูลต่างๆ ให้ไปที่ส่วน การอ้างอิงชนิดข้อมูล อ่านบทความ ตั้งค่าขนาดเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ชนิดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และการรวม

ความสัมพันธ์ของตารางคือความสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลทั่วไปในตารางสองตาราง ความสัมพันธ์อาจเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อกลุ่ม หรือกลุ่มต่อกลุ่ม

การรวมคือการดำเนินการ SQL ที่รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสองแหล่งลงในหนึ่งระเบียนในคิวรี ชุดระเบียน โดยยึดตามค่าในเขตข้อมูลที่ระบุที่แหล่งข้อมูลมีเหมือนกัน การรวมอาจเป็น การรวมภายใน, การรวมภายนอกด้านซ้าย หรือ การรวมภายนอกด้านขวา

เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ตารางหรือเพิ่มการรวมไปยังคิวรี เขตข้อมูลที่คุณเชื่อมต่อต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกันหรือเข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างการรวมระหว่างเขตข้อมูลตัวเลขและเขตข้อมูลข้อความ แม้ว่าค่าในทั้งสองเขตข้อมูลจะตรงกัน

ในความสัมพันธ์หรือการรวม เขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล AutoNumber จะเข้ากันได้กับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูลหมายเลข ถ้าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของส่วนต่อมาเป็น Long Integer

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลหรือคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของตาราง คุณสามารถลบความสัมพันธ์ออกชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนชนิดข้อมูล คุณจะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ได้ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง ให้ดูบทความ บทนำเกี่ยวกับตาราง

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงชนิดข้อมูล

เมื่อคุณนำชนิดข้อมูลไปใช้กับเขตข้อมูล จะมีชุดคุณสมบัติที่คุณสามารถเลือกได้ คลิกชนิดข้อมูลทางด้านล่างหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่แนบมา

วัตถุประสงค์    ใช้ในเขตข้อมูลที่อนุญาตให้แนบไฟล์หรือรูปภาพกับระเบียน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีฐานข้อมูลที่ติดต่องาน คุณสามารถใช้เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาเพื่อแนบรูปภาพของที่ติดต่อ หรือแนบเอกสาร เช่น ประวัติย่อ สำหรับไฟล์บางชนิด Access จะบีบอัดสิ่งที่แนบมาแต่ละรายการเมื่อคุณเพิ่ม ชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาจะพร้อมใช้งานเฉพาะในฐานข้อมูลรูปแบบไฟล์ .accdb

ชนิดสิ่งที่แนบมาที่ Access จะบีบอัดได้

เมื่อคุณแนบชนิดไฟล์ใดก็ตามต่อไปนี้ Access จะบีบอัดไฟล์

 • บิตแมป เช่น ไฟล์ .bmp

 • Windows Metafiles รวมถึงไฟล์ .emf

 • Exchangeable File Format Files (ไฟล์ .exif)

 • ไอคอน

 • ไฟล์ Tagged Image File Format

คุณสามารถแนบไฟล์ได้หลายชนิดกับระเบียน อย่างไรก็ตาม ชนิดไฟล์อย่างชนิดที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจะถูกบล็อก ตามกฎแล้ว คุณสามารถแนบไฟล์ใดก็ได้ที่สร้างขึ้นในโปรแกรม Microsoft Office คุณยังสามารถแนบไฟล์บันทึก (.log) ไฟล์ข้อความ (.txt) และไฟล์ .zip ที่บีบอัดแล้ว สำหรับรายการของรูปแบบไฟล์รูปภาพที่สนับสนุน ให้ดูตารางที่อยู่ในส่วนนี้

รายการชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อก

Access จะบล็อกชนิดไฟล์ที่แนบต่อไปนี้

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

จำเป็น

จำเป็นต้องให้แต่ละระเบียนมีสิ่งที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับเขตข้อมูล

รูปแบบไฟล์รูปที่สนับสนุน

Access สนับสนุนรูปแบบไฟล์กราฟิกต่อไปนี้ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นเพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • Windows Bitmap (ไฟล์ .bmp)

 • Run Length Encoded Bitmap (ไฟล์ .rle)

 • Device Independent Bitmap (ไฟล์ .dib)

 • Graphics Interchange Format (ไฟล์ .gif)

 • Joint Photographic Experts Group (ไฟล์ .jpe, .jpeg และ .jpg)

 • Exchangeable File Format (ไฟล์ .exif)

 • Portable Network Graphics (ไฟล์ .png)

 • Tagged Image File Format (ไฟล์ .tif และ .tiff)

 • ไอคอน (ไฟล์ .ico และ .icon)

 • Windows Metafile (ไฟล์ .wmf)

 • Enhanced Metafile (ไฟล์ .emf)

รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์

ชื่อไฟล์ที่แนบของคุณสามารถมีอักขระแบบ Unicode ใดๆ ก็ได้ที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบไฟล์แบบ NTFS ที่ใช้ใน Microsoft Windows NT นอกจากนี้ ชื่อไฟล์จะต้องเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้:

 • ชื่อไฟล์สามารถมีอักขระได้ไม่เกิน 255 ตัว โดยนับรวมนามสกุลไฟล์ด้วย

 • ชื่อจะต้องไม่มีอักขระต่อไปนี้ นั่นคือ เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายอัญประกาศคู่ ("), เครื่องหมายทับ (/ \), เครื่องหมายวงเล็บเปิดหรือปิด (< >), เครื่องหมายดอกจัน (*), แถบแนวตั้งหรือไปป์ (|), เครื่องหมายอัฒภาค (:) หรือเครื่องหมายย่อหน้า ()

ด้านบนของหน้า

AutoNumber

วัตถุประสงค์    ใช้เขตข้อมูล AutoNumber เพื่อใส่ค่าที่ไม่ซ้ำกันที่ทำให้แต่ละระเบียนไม่ซ้ำกัน การใช้งานทั่วไปของเขตข้อมูล AutoNumber คือใช้เป็นคีย์หลัก โดยเฉพาะเมื่อไม่มีคีย์ทั่วไป (คีย์ที่ยึดตามเขตข้อมูลของข้อมูล) ที่เหมาะสมที่พร้อมใช้งาน

ค่าของเขตข้อมูล AutoNumber ต้องใช้ 4 หรือ 16 ไบต์ โดยขึ้นอยู่กับค่าของคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล

สมมติว่าคุณมีตารางที่จัดเก็บข้อมูลที่ติดต่อ คุณสามารถใช้ชื่อที่ติดต่อเป็นคีย์หลักสำหรับตารางนั้น แต่คุณจะจัดการกับที่ติดต่อสองรายการที่มีชื่อเหมือนกันอย่างไร ชื่อเป็นคีย์ทั่วไปที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมักจะซ้ำกัน ถ้าคุณใช้เขตข้อมูล AutoNumber แต่ละระเบียนจะได้รับการรับประกันว่ามีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: คุณไม่ควรใช้เขตข้อมูล AutoNumber เพื่อนับจำนวนระเบียนในตาราง ค่า AutoNumber จะไม่ถูกนำมาใช้ใหม่ ดังนั้น ระเบียนที่ถูกลบอาจทำให้เกิดช่องว่างในการนับของคุณ นอกจากนี้ ยังสามารถนับจำนวนระเบียนอย่างแม่นยำได้โดยใช้แถว ผลรวม ในแผ่นข้อมูล

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ขนาดเขตข้อมูล

กำหนดพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับแต่ละค่า สำหรับเขตข้อมูล AutoNumber จะอนุญาตเพียงสองค่าเท่านั้น:

 • ขนาดเขตข้อมูลจำนวนเต็มแบบยาวจะถูกใช้กับเขตข้อมูล AutoNumber ที่ไม่ถูกใช้เป็น ID การจำลองแบบ ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น คุณไม่ควรเปลี่ยนค่านี้ เว้นแต่ว่าคุณกำลังสร้างเขตข้อมูล ID การจำลองแบบ

  หมายเหตุ: การจำลองแบบไม่ได้รับการสนับสนุนในฐานข้อมูลที่ใช้รูปแบบไฟล์ใหม่ เช่น .accdb

  การตั้งค่านี้จะทำให้เขตข้อมูล AutoNumber เข้ากันได้กับเขตข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็มแบบยาวอื่นๆ เมื่อใช้ในความสัมพันธ์หรือการรวม ค่าของเขตข้อมูลแต่ละค่าต้องใช้ที่เก็บข้อมูล 4 ไบต์

 • ขนาดเขตข้อมูล ID การจำลองแบบ จะถูกใช้กับเขตข้อมูล AutoNumber ที่ใช้เป็น ID การจำลองแบบในฐานข้อมูลจำลอง อย่าใช้ค่านี้ เว้นแต่ว่าคุณกำลังทำงานหรือปรับใช้การออกแบบฐานข้อมูลที่จำลอง

  ค่าของเขตข้อมูลแต่ละค่าต้องใช้ที่เก็บข้อมูล 16 ไบต์

ค่าใหม่

กำหนดว่าจะให้การเพิ่มของเขตข้อมูล AutoNumber ใช้ค่าใหม่แต่ละค่าหรือใช้ตัวเลขแบบสุ่ม เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • การเพิ่ม   เริ่มต้นด้วยค่า 1 และเพิ่มขึ้นทีละ 1 สำหรับระเบียนใหม่แต่ละระเบียน

 • สุ่ม   เริ่มต้นด้วยค่าสุ่มและกำหนดค่าสุ่มให้กับระเบียนใหม่แต่ละระเบียน ค่าคือขนาดเขตข้อมูลจำนวนเต็มแบบยาว และอยู่ในช่วงตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

รูปแบบ

ถ้าคุณกำลังใช้เขตข้อมูล AutoNumber เป็นคีย์หลักหรือเป็น ID การจำลองแบบ คุณไม่ควรตั้งค่าคุณสมบัตินี้ มิฉะนั้น ให้เลือกรูปแบบตัวเลขที่ตรงตามความต้องการของคุณ

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

ใส่ดัชนี

ระบุว่าเขตข้อมูลมี ดัชนี หรือไม่ มีค่าที่พร้อมใช้งานสามค่า:

 • ใช่ (ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน)   สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ใช่ (รายการซ้ำกันได้)   สร้างดัชนีที่อาจซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ไม่ใช่   นำดัชนีบนเขตข้อมูลออก

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ในเขตข้อมูลที่ใช้คีย์หลัก เมื่อไม่มีดัชนีเฉพาะ อาจทำให้ใส่ค่าที่ซ้ำกันได้ ซึ่งอาจตัดความสัมพันธ์ที่มีส่วนหนึ่งเป็นคีย์

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างดัชนีบนเขตข้อมูลเดียวโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ทำดัชนี ดัชนีบางชนิดจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างดัชนีหลายเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้

สมาร์ทแท็ก

แนบสมาร์ทแท็กกับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กถูกเลิกใช้ใน Access 2013

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

คำนวณ

วัตถุประสงค์    ใช้เพื่อจัดเก็บผลลัพธ์ของการคำนวณ

การคำนวณจะต้องอ้างอิงถึงเขตข้อมูลอื่นๆ ในตารางเดียวกัน คุณสามารถใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างการคำนวณ โปรดทราบว่าชนิดข้อมูลจากการคำนวณถูกเริ่มใช้งานใน Access 2010 ชนิดข้อมูลจากการคำนวณจะพร้อมใช้งานเฉพาะในฐานข้อมูลรูปแบบไฟล์ .accdb

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

นิพจน์

ผลลัพธ์ของการคำนวณนี้จะถูกจัดเก็บในคอลัมน์ที่คำนวณ ถ้าคอลัมน์นี้ถูกบันทึกแล้ว จะสามารถใช้เฉพาะคอลัมน์ที่บันทึกในนิพจน์นี้

ชนิดของผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของการคำนวณจะถูกแสดงเป็นข้อมูลชนิดนี้

รูปแบบ

กำหนดลักษณะที่เขตข้อมูลปรากฎขึ้น เมื่อแสดงหรือพิมพ์ในแผ่นข้อมูลหรือในแบบฟอร์มหรือรายงานที่ผูกติดกับเขตข้อมูล คุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลขที่ถูกต้องใดก็ได้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรตั้งค่า รูปแบบ ให้ตรงกับชนิดผลลัพธ์

ตำแหน่งทศนิยม

ระบุจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ใช้เมื่อแสดงตัวเลข

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

สกุลเงิน

วัตถุประสงค์    ใช้เพื่อเก็บข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลในเขตข้อมูลสกุลเงินจะไม่ถูกปัดระหว่างการคำนวณ เขตข้อมูลสกุลเงินจะมีความแม่นยำ 15 หลักทางซ้ายของจุดทศนิยมและ 4 หลักทางขวาของจุดทศนิยม ค่าของเขตข้อมูลสกุลเงินแต่ละค่าต้องใช้ที่เก็บข้อมูล 8 ไบต์

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

รูปแบบ

กำหนดลักษณะที่เขตข้อมูลปรากฎขึ้น เมื่อแสดงหรือพิมพ์ในแผ่นข้อมูลหรือในแบบฟอร์มหรือรายงานที่ผูกติดกับเขตข้อมูล คุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลขที่ถูกต้องใดก็ได้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรตั้งค่า รูปแบบ เป็น สกลุเงิน

ตำแหน่งทศนิยม

ระบุจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ใช้เมื่อแสดงตัวเลข

รูปแบบการป้อนข้อมูล

แสดงการแก้ไขอักขระเพื่อเป็นแนวทางในการป้อนข้อมูล ตัวอย่างเช่น รูปแบบการป้อนข้อมูลอาจแสดงเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ที่จุดเริ่มต้นของเขตข้อมูล

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

ค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าที่ระบุในเขตข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มระเบียนใหม่

กฎการตรวจสอบ

ใส่นิพจน์ที่ต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลนี้ ใช้พร้อมกับคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อค่าที่ป้อนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ

จำเป็น

บังคับให้ต้องป้อนข้อมูลในเขตข้อมูล

ใส่ดัชนี

ระบุว่าเขตข้อมูลมี ดัชนี หรือไม่ มีค่าที่พร้อมใช้งานสามค่า:

 • ใช่ (ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน)   สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ใช่ (รายการซ้ำกันได้)   สร้างดัชนีที่อาจซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ไม่ใช่   นำดัชนีบนเขตข้อมูลออก

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ในเขตข้อมูลที่ใช้คีย์หลัก

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างดัชนีบนเขตข้อมูลเดียวโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ทำดัชนี ดัชนีบางชนิดจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างดัชนีหลายเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้

สมาร์ทแท็ก

แนบสมาร์ทแท็กกับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กถูกเลิกใช้ใน Access 2013

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

วันที่/เวลาและวันที่/เวลาที่ขยาย

วัตถุประสงค์    ใช้เพื่อเก็บข้อมูลวันที่และเวลาตามเวลา

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

ค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าที่ระบุในเขตข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มระเบียนใหม่

รูปแบบ

กำหนดลักษณะที่เขตข้อมูลปรากฎขึ้น เมื่อแสดงหรือพิมพ์ในแผ่นข้อมูลหรือในแบบฟอร์มหรือรายงานที่ผูกติดกับเขตข้อมูล คุณสามารถใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือสร้างรูปแบบแบบกำหนดเองของคุณเอง

รายการรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 • วันที่ทั่วไป   ตามค่าเริ่มต้น ถ้าค่าเป็นวันที่เท่านั้น จะไม่แสดงเวลา และถ้าค่าเป็นเวลาเท่านั้น จะไม่แสดงวันที่ การตั้งค่านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการตั้งค่าวันที่แบบสั้นและเวลาแบบยาว

  ตัวอย่าง    

  • 4/3/07

  • 05:34:00 PM

  • 4/3/07 05:34:00 PM

 • วันที่แบบยาว   เหมือนกับการตั้งค่าวันที่แบบยาวในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง: วันเสาร์ 3 เมษายน 2007

 • วันที่แบบปานกลาง   แสดงวันที่เป็น dd-mmm-yyyy ตัวอย่าง: 3-เม.ย.-2007

 • วันที่แบบสั้น   เหมือนกับการตั้งค่าวันที่แบบสั้นในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง: 4/3/07.

  คำเตือน: การตั้งค่าวันที่แบบสั้นจะถือว่าวันที่ระหว่าง 1/1/00 และ 12/31/29 เป็นวันที่ในศควรรษที่ยี่สิบเอ็ด (กล่าวคือ ปี 2000 ถึง 2029) วันที่ระหว่าง 1/1/30 และ 12/31/99 จะถือว่าเป็นวันที่ในศตวรรษที่นี่สิบ (กล่าวคือ ปี 1930 ถึง 1999)

 • เวลาแบบยาว   เหมือนกับการตั้งค่าบนแท็บ เวลา ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง: 5:34:23 PM

 • เวลาปานกลาง   แสดงเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีที่คั่นด้วยอักขระตัวคั่นเวลา ตามด้วยตัวระบุ AM/PM ตัวอย่าง: 5:34 PM

 • เวลาแบบสั้น   แสดงเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีที่คั่นด้วยตัวคั่นเวลา โดยใช้นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง ตัวอย่าง: 17:34

รายการคอมโพเนนต์ที่คุณสามารถใช้ในรูปแบบแบบกำหนดเอง

พิมพ์การผสมขององค์ประกอบต่อไปนี้เพื่อสร้างรูปแบบที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงสัปดาห์ในหนึ่งปี และวันในหนึ่งสัปดาห์ ให้พิมพ์ ww/w

สิ่งสำคัญ: รูปแบบที่กำหนดเองที่ไม่สอดคล้องกับการตั้งค่าวันที่/เวลาที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows จะถูกละเว้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ให้ดูวิธีใช้ของ Windows

องค์ประกอบตัวคั่น

หมายเหตุ: ตัวคั่นจะถูกตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

:   ตัวคั่นเวลา ตัวอย่างเช่น hh:mm

/   ตัวคั่นเวลา ตัวอย่างเช่น mmm/yyyy

สตริงอักขระสั้นๆ ใดก็ตาม จะถูกล้อมด้วยตัวคั่นเครื่องหมายอัญประกาศ (“”) แบบกำหนดเอง เครื่องหมายอัญประกาศจะไม่แสดง ตัวอย่างเช่น “,” จะแสดงเครื่องหมายจุลภาค

องค์ประกอบรูปแบบวันที่

d   วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 31)

dd   วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 31)

ddd   ตัวอักษรสามตัวแรกของวันในสัปดาห์ (อา. ถึง ส.)

dddd   ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ (วันอาทิตย์ ถึง วันเสาร์)

w   วันในหนึ่งสัปดาห์ (1 ถึง 7)

ww   สัปดาห์ในหนึ่งปี (1 ถึง 53)

m   เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 12)

mm   เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 12)

mmm   ตัวอักษรสามตัวแรกของเดือน (ม.ค. ถึง ธ.ค.)

mmmm   ชื่อเต็มของเดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม)

q   ไตรมาสในหนึ่งปี (1 ถึง 4)

y   จำนวนของวันในหนึ่งปี (1 ถึง 366)

yy   ตัวเลขสุดท้ายสองตัวของปี (01 ถึง 99)

yyyy แสดงตัวเลขทั้งหมดในหนึ่งปีสำหรับ0001-9999 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวันที่และเวลาที่ได้รับการสนับสนุนชนิดข้อมูล

องค์ประกอบรูปแบบเวลา

h   ชั่วโมงเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 23)

hh   ชั่วโมงเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 23)

n   นาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)

nn   นาทีเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)

s   วินาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)

ss   วินาทีเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)

องค์ประกอบรูปแบบนาฬิกา

AM/PM   นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "AM" หรือ "PM" ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 9:34PM

am/pm   นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "am" หรือ "pm" ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 9:34pm

A/P   นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "A" หรือ "P" ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 9:34P

a/p   นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "a" หรือ "p" ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 9:34p

AMPM   นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ที่มีตัวกำหนดการตั้งเช้า/บ่ายที่เหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

c   เหมือนกับรูปแบบวันที่ทั่วไปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ddddd   เหมือนกับรูปแบบวันที่แบบสั้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

dddddd   เหมือนกับรูปแบบวันที่แบบยาวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ttttt   เหมือนกับรูปแบบเวลาแบบยาวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตำแหน่งทศนิยม(ขยายวันที่/เวลาเท่านั้น)

ใส่ค่าความแม่นยำเศษส่วนเพื่อระบุจำนวนหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม (1-7)

ไม่มีรูปแบบแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งาน

โหมด IME

ควบคุมการแปลงอักขระใน Windows เวอร์ชันเอเชียตะวันออก

โหมดของประโยค IME

ควบคุมการแปลงประโยคใน Windows เวอร์ชันเอเชียตะวันออก

ใส่ดัชนี

ระบุว่าเขตข้อมูลมี ดัชนี หรือไม่ มีค่าที่พร้อมใช้งานสามค่า:

 • ใช่ (ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน)   สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ใช่ (รายการซ้ำกันได้)   สร้างดัชนีที่อาจซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ไม่ใช่   นำดัชนีบนเขตข้อมูลออก

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ในเขตข้อมูลที่ใช้คีย์หลัก

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างดัชนีบนเขตข้อมูลเดียวโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ทำดัชนี ดัชนีบางชนิดจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างดัชนีหลายเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้

รูปแบบการป้อนข้อมูล

แสดงการแก้ไขอักขระเพื่อเป็นแนวทางในการป้อนข้อมูล ตัวอย่างเช่น รูปแบบการป้อนข้อมูลอาจแสดงเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ที่จุดเริ่มต้นของเขตข้อมูล

จำเป็น

บังคับให้ต้องป้อนข้อมูลในเขตข้อมูล

แสดงตัวเลือกวันที่

ระบุว่าจะแสดงตัวควบคุม ตัวเลือกข้อมูล หรือไม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลวันที่/เวลา ตัวควบคุม ตัวเลือกวันที่ จะไม่พร้อมใช้งาน โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่คุณตั้งค่าคุณสมบัตินี้

สมาร์ทแท็ก

แนบสมาร์ทแท็กกับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กถูกเลิกใช้ใน Access 2013

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

กฎการตรวจสอบ

ใส่นิพจน์ที่ต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลนี้ ใช้พร้อมกับคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อค่าที่ป้อนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

ไฮเปอร์ลิงก์

วัตถุประสงค์    ใช้เพื่อจัดเก็บไฮเปอร์ลิงก์ เช่น ที่อยู่อีเมลหรือ URL ของเว็บไซต์

ไฮเปอร์ลิงก์อาจเป็นเส้นทาง UNC หรือ URL สามารถจัดเก็บได้สูงสุด 2048 อักขระ

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

อนุญาตให้ความยาวเป็นศูนย์

อนุญาตรายการ (โดยการตั้งค่าเป็น ใช่) ของสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ (“”) ในไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ หรือเขตข้อมูลบันทึกช่วยจำ

ผนวกเท่านั้น

กำหนดว่าจะติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าของเขตข้อมูลหรือไม่ มีการตั้งค่าสองรายการ:

 • ใช่ ติดตามการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการดูประวัติของค่าเขตข้อมูล ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูล แล้วคลิกแสดงประวัติของคอลัมน์

 • ไม่ ไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลง

คำเตือน: ขอเตือนให้ทราบว่าการตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ไม่ใช่ จะลบประวัติของค่าเขตข้อมู,ที่มีอยู่

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

ค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าที่ระบุในเขตข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มระเบียนใหม่

รูปแบบ

กำหนดลักษณะที่เขตข้อมูลปรากฎขึ้น เมื่อแสดงหรือพิมพ์ในแผ่นข้อมูลหรือในแบบฟอร์มหรือรายงานที่ผูกติดกับเขตข้อมูล คุณสามารถกำหนดรูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลไฮเปอร์ลิงก์

โหมด IME

ควบคุมการแปลงอักขระใน Windows เวอร์ชันเอเชียตะวันออก

โหมดของประโยค IME

ควบคุมการแปลงประโยคใน Windows เวอร์ชันเอเชียตะวันออก

ใส่ดัชนี

ระบุว่าเขตข้อมูลมี ดัชนี หรือไม่ มีค่าที่พร้อมใช้งานสามค่า:

 • ใช่ (ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน)   สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ใช่ (รายการซ้ำกันได้)   สร้างดัชนีที่อาจซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ไม่ใช่   นำดัชนีบนเขตข้อมูลออก

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ในเขตข้อมูลที่ใช้คีย์หลัก

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างดัชนีบนเขตข้อมูลเดียวโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ทำดัชนี ดัชนีบางชนิดจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างดัชนีหลายเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้

จำเป็น

บังคับให้ต้องป้อนข้อมูลในเขตข้อมูล

สมาร์ทแท็ก

แนบสมาร์ทแท็กกับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กถูกเลิกใช้ใน Access 2013

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

การบีบอัด Unicode

บีบอัดข้อความที่จัดเก็บไว้ในเขตข้อมูลนี้ เมื่อจัดเก็บน้อยกว่า 4,096 อักขระ

กฎการตรวจสอบ

ใส่นิพจน์ที่ต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลนี้ ใช้พร้อมกับคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อค่าที่ป้อนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

บันทึกช่วยจำ

วัตถุประสงค์    ใช้เพื่อจัดเก็บบล็อกข้อความที่มีความยาวมากกว่า 255 อักขระและเป็นข้อความที่มีการจัดรูปแบบ โปรดทราบว่าตั้งแต่ Access 2013 ชนิดข้อมูลบันทึกช่วยจำถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ข้อความยาว

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

อนุญาตให้ความยาวเป็นศูนย์

อนุญาตรายการ (โดยการตั้งค่าเป็น ใช่) ของสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ (“”) ในไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ หรือเขตข้อมูลบันทึกช่วยจำ

ผนวกเท่านั้น

กำหนดว่าจะติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าของเขตข้อมูลหรือไม่ มีการตั้งค่าสองรายการ:

 • ใช่   ติดตามการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการดูประวัติของค่าเขตข้อมูล ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูล แล้วคลิก แสดงประวัติของคอลัมน์

 • ไม่   ไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  คำเตือน: การตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ไม่ใช่ จะลบประวัติของค่าเขตข้อมู,ที่มีอยู่

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

เคล็ดลับ: คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

ค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าที่ระบุในเขตข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มระเบียนใหม่

รูปแบบ

กำหนดลักษณะที่เขตข้อมูลปรากฎขึ้น เมื่อแสดงหรือพิมพ์ในแผ่นข้อมูลหรือในแบบฟอร์มหรือรายงานที่ผูกติดกับเขตข้อมูล คุณสามารถกำหนดรูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลบันทึกช่วยจำ

โหมด IME

ควบคุมการแปลงอักขระใน Windows เวอร์ชันเอเชียตะวันออก

โหมดของประโยค IME

ควบคุมการแปลงประโยคใน Windows เวอร์ชันเอเชียตะวันออก

ใส่ดัชนี

ระบุว่าเขตข้อมูลมี ดัชนี หรือไม่ มีค่าที่พร้อมใช้งานสามค่า:

 • ใช่ (ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน)   สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ใช่ (รายการซ้ำกันได้)   สร้างดัชนีที่อาจซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ไม่ใช่   นำดัชนีบนเขตข้อมูลออก

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ในเขตข้อมูลที่ใช้คีย์หลัก

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างดัชนีบนเขตข้อมูลเดียวโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ทำดัชนี ดัชนีบางชนิดจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างดัชนีหลายเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้

จำเป็น

บังคับให้ต้องป้อนข้อมูลในเขตข้อมูล

สมาร์ทแท็ก

แนบสมาร์ทแท็กกับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กถูกเลิกใช้ใน Access 2013

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

การบีบอัด Unicode

บีบอัดข้อความที่จัดเก็บไว้ในเขตข้อมูลนี้ เมื่อจัดเก็บน้อยกว่า 4,096 อักขระ

กฎการตรวจสอบ

ใส่นิพจน์ที่ต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลนี้ ใช้พร้อมกับคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อค่าที่ป้อนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

หมายเลข

วัตถุประสงค์    ใช้เพื่อจัดเก็บค่าตัวเลขที่ไม่ใช่ค่าทางการเงิน ถ้าคุณใช้ค่าในเขตข้อมูลเพื่อดำเนินการการคำนวณ ให้ใช้ชนิดข้อมูลตัวเลข

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

ตำแหน่งทศนิยม

ระบุจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ใช้เมื่อแสดงตัวเลข

ค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าที่ระบุในเขตข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มระเบียนใหม่

ขนาดเขตข้อมูล

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ไบต์ — ใช้จำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 255 ความต้องการที่เก็บข้อมูลคือ 1 ไบต์

 • จำนวนเต็ม — ใช้จำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767 ความต้องการที่เก็บข้อมูลคือ 2 ไบต์

 • จำนวนแบบยาว — ใช้จำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 ความต้องการที่เก็บข้อมูลคือ 4 ไบต์

  เคล็ดลับ: ใช้ จำนวนเต็มแบบยาว เมื่อคุณสร้าง Foreign Key เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับเขตข้อมูลคีย์หลัก AutoNumber ของตารางอื่น

 • เดี่ยว   ใช้สำหรับค่าตัวเลขที่มีจุดทศนิยมตั้งแต่ -3.4 x 1038 ถึง 3.4 x 1038 และมีเลขนัยสำคัญได้ถึง 7 หลัก ความต้องการที่เก็บคือ 4 ไบต์

 • สองเท่า   ใช้สำหรับค่าตัวเลขที่มีจุดทศนิยมตั้งแต่ -1.797 x 10308 ถึง 1.797 x 10308 และมีเลขนัยสำคัญได้ถึง 15 หลัก ความต้องการที่เก็บคือ 8 ไบต์

 • ID การจำลองแบบ   ใช้สำหรับการจัดเก็บตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันส่วนกลางที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการจำลองแบบ ความต้องการที่เก็บข้อมูลคือ 16 ไบต์ โปรดทราบว่าการทำซ้ำไม่ได้รับสนับสนุนโดยใช้รูปแบบไฟล์.accdb

 • ตำแหน่งทศนิยม   ใช้สำหรับค่าตัวเลขตั้งแต่ -9.999... x 1027 ถึง 9.999... x 1027 ความต้องการที่เก็บคือ 12 ไบต์

เคล็ดลับ: เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้ระบุ ขนาดเขตข้อมูล ที่เล็กที่สุดที่ใช้งานได้

รูปแบบ

กำหนดลักษณะที่เขตข้อมูลปรากฎขึ้น เมื่อแสดงหรือพิมพ์ในแผ่นข้อมูลหรือในแบบฟอร์มหรือรายงานที่ผูกติดกับเขตข้อมูล คุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลขที่ถูกต้องใดก็ได้

ใส่ดัชนี

ระบุว่าเขตข้อมูลมี ดัชนี หรือไม่ มีค่าที่พร้อมใช้งานสามค่า:

 • ใช่ (ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน)   สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ใช่ (รายการซ้ำกันได้)   สร้างดัชนีที่อาจซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ไม่ใช่   นำดัชนีบนเขตข้อมูลออก

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ในเขตข้อมูลที่ใช้คีย์หลัก

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างดัชนีบนเขตข้อมูลเดียวโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ทำดัชนี ดัชนีบางชนิดจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างดัชนีหลายเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้

รูปแบบการป้อนข้อมูล

แสดงการแก้ไขอักขระเพื่อเป็นแนวทางในการป้อนข้อมูล ตัวอย่างเช่น รูปแบบการป้อนข้อมูลอาจแสดงเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ที่จุดเริ่มต้นของเขตข้อมูล

จำเป็น

บังคับให้ต้องป้อนข้อมูลในเขตข้อมูล

สมาร์ทแท็ก

แนบสมาร์ทแท็กกับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กถูกเลิกใช้ใน Access 2013

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

กฎการตรวจสอบ

ใส่นิพจน์ที่ต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลนี้ ใช้พร้อมกับคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อค่าที่ป้อนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

ตัวเลขขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์    ใช้เพื่อจัดเก็บค่าตัวเลขจำนวนมากที่ไม่ใช่ค่าทางการเงิน ถ้าคุณใช้ค่าในเขตข้อมูลเพื่อดำเนินการการคำนวณ ให้ใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

ตำแหน่งทศนิยม

ระบุจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ใช้เมื่อแสดงตัวเลข

ค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าที่ระบุในเขตข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มระเบียนใหม่

รูปแบบ

กำหนดลักษณะที่เขตข้อมูลปรากฎขึ้น เมื่อแสดงหรือพิมพ์ในแผ่นข้อมูลหรือในแบบฟอร์มหรือรายงานที่ผูกติดกับเขตข้อมูล คุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลขที่ถูกต้องใดก็ได้

ใส่ดัชนี

ระบุว่าเขตข้อมูลมี ดัชนี หรือไม่ มีค่าที่พร้อมใช้งานสามค่า:

 • ใช่ (ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน)   สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ใช่ (รายการซ้ำกันได้)   สร้างดัชนีที่อาจซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ไม่ใช่   นำดัชนีบนเขตข้อมูลออก

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ในเขตข้อมูลที่ใช้คีย์หลัก

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างดัชนีบนเขตข้อมูลเดียวโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ทำดัชนี ดัชนีบางชนิดจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างดัชนีหลายเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้

รูปแบบการป้อนข้อมูล

แสดงการแก้ไขอักขระเพื่อเป็นแนวทางในการป้อนข้อมูล ตัวอย่างเช่น รูปแบบการป้อนข้อมูลอาจแสดงเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ที่จุดเริ่มต้นของเขตข้อมูล

จำเป็น

บังคับให้ต้องป้อนข้อมูลในเขตข้อมูล

สมาร์ทแท็ก

แนบสมาร์ทแท็กกับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กถูกเลิกใช้ใน Access 2013

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

กฎการตรวจสอบ

ใส่นิพจน์ที่ต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลนี้ ใช้พร้อมกับคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อค่าที่ป้อนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

วัตถุ OLE

วัตถุประสงค์    ใช้เพื่อแนบวัตถุ OLE เช่น สเปรดชีต Microsoft Office Excel กับระเบียน ถ้าคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ OLE คุณต้องใช้ชนิดข้อมูลวัตถุ OLE

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรใช้เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาแทนเขตข้อมูลวัตถุ OLE เขตข้อมูลวัตถุ OLE สนับสนุนชนิดไฟล์น้อยกว่าที่เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาสนับสนุน นอกจากนี้ เขตข้อมูลวัตถุ OLE จะไม่ให้คุณแนบไฟล์หลายไฟล์ลงในระเบียนเดียว

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

จำเป็น

บังคับให้ต้องป้อนข้อมูลในเขตข้อมูล

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

ข้อความ

วัตถุประสงค์    ใช้เพื่อจัดเก็บข้อความได้สูงสุด 255 อักขระ โปรดทราบว่าตั้งแต่ Access 2013 ชนิดข้อมูลข้อความถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ข้อความสั้น

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

อนุญาตให้ความยาวเป็นศูนย์

อนุญาตรายการ (โดยการตั้งค่าเป็น ใช่) ของสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ (“”) ในไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ หรือเขตข้อมูลบันทึกช่วยจำ

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

ค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าที่ระบุในเขตข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มระเบียนใหม่

ขนาดเขตข้อมูล

ใส่ค่าตั้งแต่ 1 ถึง 255 เขตข้อมูลข้อความสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 255 อักขระ สำหรับเขตข้อมูลข้อความมีขนาดใหญ่ ให้ใช้ชนิดข้อมูลบันทึกช่วยจำ

เคล็ดลับ: เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้ระบุ ขนาดเขตข้อมูล ที่เล็กที่สุดที่ใช้งานได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจัดเก็บรหัสไปรษณีย์ที่มีความยาวที่ทราบ คุณควรระบุความยาวเป็น ขนาดเขตข้อมูล

รูปแบบ

กำหนดลักษณะที่เขตข้อมูลปรากฎขึ้น เมื่อแสดงหรือพิมพ์ในแผ่นข้อมูลหรือในแบบฟอร์มหรือรายงานที่ผูกติดกับเขตข้อมูล คุณสามารถกำหนดรูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลข้อความ

โหมด IME

ควบคุมการแปลงอักขระใน Windows เวอร์ชันเอเชียตะวันออก

โหมดของประโยค IME

ควบคุมการแปลงประโยคใน Windows เวอร์ชันเอเชียตะวันออก

ใส่ดัชนี

ระบุว่าเขตข้อมูลมี ดัชนี หรือไม่ มีค่าที่พร้อมใช้งานสามค่า:

 • ใช่ (ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน)   สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ใช่ (รายการซ้ำกันได้)   สร้างดัชนีที่อาจซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ไม่ใช่   นำดัชนีบนเขตข้อมูลออก

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ในเขตข้อมูลที่ใช้คีย์หลัก

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างดัชนีบนเขตข้อมูลเดียวโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ทำดัชนี ดัชนีบางชนิดจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างดัชนีหลายเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้

จำเป็น

บังคับให้ต้องป้อนข้อมูลในเขตข้อมูล

สมาร์ทแท็ก

แนบสมาร์ทแท็กกับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กถูกเลิกใช้ใน Access 2013

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

การบีบอัด Unicode

บีบอัดข้อความที่จัดเก็บไว้ในเขตข้อมูลนี้ เมื่อจัดเก็บน้อยกว่า 4,096 อักขระ

กฎการตรวจสอบ

ใส่นิพจน์ที่ต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลนี้ ใช้พร้อมกับคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อค่าที่ป้อนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

ใช่/ไม่ใช่

วัตถุประสงค์    ใช้เพื่อจัดเก็บค่าบูลีน

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่สนับสนุน

คุณสมบัติ

การใช้งาน

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

ค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าที่ระบุในเขตข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มระเบียนใหม่

รูปแบบ

กำหนดลักษณะที่เขตข้อมูลปรากฎขึ้น เมื่อแสดงหรือพิมพ์ในแผ่นข้อมูลหรือในแบบฟอร์มหรือรายงานที่ผูกติดกับเขตข้อมูล เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • True/False   แสดงค่าเป็น True หรือ False

 • ใช่/ไม่ใช่   แสดงค่าเป็น ใช่ หรือ ไม่ใช่

 • เปิด/ปิด   แสดงค่าเป็น เปิด หรือ ปิด

ใส่ดัชนี

ระบุว่าเขตข้อมูลมี ดัชนี หรือไม่ มีค่าที่พร้อมใช้งานสามค่า:

 • ใช่ (ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน)   สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ใช่ (รายการซ้ำกันได้)   สร้างดัชนีที่อาจซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ไม่ใช่   นำดัชนีบนเขตข้อมูลออก

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ในเขตข้อมูลที่ใช้คีย์หลัก

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างดัชนีบนเขตข้อมูลเดียวโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ทำดัชนี ดัชนีบางชนิดจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างดัชนีหลายเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

กฎการตรวจสอบ

ใส่นิพจน์ที่ต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลนี้ ใช้พร้อมกับคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อค่าที่ป้อนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×