บทนำสู่ตาราง

ตารางเป็นวัตถุที่จำเป็นในฐานข้อมูลเพราะว่าเป็นที่บรรจุข้อมูลทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจอาจมีตารางที่ติดต่อที่จัดเก็บชื่อของผู้จำหน่าย ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เนื่องจากบุคคลอื่นๆ วัตถุฐานข้อมูล จะพึ่งพาตารางเป็นหลัก คุณควรเริ่มการดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณด้วยการสร้างตารางทั้งหมดก่อน แล้วค่อยสร้างวัตถุอื่นๆ เสมอ ก่อนสร้างตาราง คุณควรพิจารณาถึงความต้องการและกำหนดตารางทั้งหมดที่คุณต้องการไว้ สำหรับบทนำสู่การวางแผนและการดีไซน์ฐานข้อมูล ให้ดูที่ พื้นฐานการดีไซน์ฐานข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

คุณสมบัติของตารางและคุณสมบัติของเขตข้อมูล

ชนิดข้อมูล

ความสัมพันธ์ของตาราง

Keys

ประโยชน์จากการใช้ความสัมพันธ์

ภาพรวม

โดยทั่วไป ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เช่น Access จะมีตารางที่เกี่ยวข้องกันอยู่จำนวนหนึ่ง ในฐานข้อมูลที่มีการออกแบบดี แต่ละตารางจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น พนักงานหรือผลิตภัณฑ์ ตารางหนึ่งๆ จะมีระเบียน (แถว) และเขตข้อมูล (คอลัมน์) เขตข้อมูลมีชนิดของข้อมูลหลายประเภท เช่น ข้อความ ตัวเลข วันที่ และไฮเปอร์ลิงก์

ตารางลูกค้าใน Access แสดงเค้าโครงของระเบียนและเขตข้อมูล

 1. ระเบียน: มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานรายใดรายหนึ่ง หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

 2. เขตข้อมูล: มีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนหนึ่งของหัวข้อของตาราง เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมล

 3. ค่าเขตข้อมูล: แต่ละระเบียนจะมีค่าเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น Contoso, Ltd. หรือ someone@example.com

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติของตารางและคุณสมบัติของเขตข้อมูล

ตารางและเขตข้อมูลจะมีคุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าเพื่อควบคุมฟีเจอร์หรือลักษณะการทำงานของตารางและเขตข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วย

แผ่นคุณสมบัติของตารางและแผ่นคุณสมบัติของเขตข้อมูล

1. คุณสมบัติของตาราง

2. คุณสมบัติของเขตข้อมูล

ในฐานข้อมูล Access คุณสมบัติของตารางจะเป็นแอตทริบิวต์ของตารางที่มีผลต่อลักษณะที่ปรากฏหรือลักษณะการทำงานของตารางทั้งหมด คุณสมบัติของตารางจะถูกตั้งค่าในแผ่นคุณสมบัติของตารางในมุมมองออกแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ มุมมองเริ่มต้น ของตาราง เพื่อระบุวิธีแสดงตารางตามค่าเริ่มต้น

คุณสมบัติของเขตข้อมูลจะนำไปใช้กับเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในตาราง และกำหนดหนึ่งฟีเจอร์ของเขตข้อมูลหรือรูปแบบของลักษณะการทำงานของเขตข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าบางคุณสมบัติของเขตข้อมูลใน มุมมองแผ่นข้อมูล คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบได้โดยใช้บานหน้าต่าง คุณสมบัติของเขตข้อมูล

ชนิดข้อมูล

ทุกเขตข้อมูลจะมีชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะระบุชนิดของข้อมูลที่เขตข้อมูลนั้นเก็บอยู่ เช่น ข้อความหรือไฟล์ที่แนบจำนวนมาก

การตั้งค่าชนิดข้อมูล

ชนิดข้อมูลคือคุณสมบัติของเขตข้อมูล แต่จะมีข้อแตกต่างจากคุณสมบัติของเขตข้อมูลอื่น ดังนี้

 • คุณจะตั้งค่าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางออกแบบตาราง ไม่ใช่ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติของเขตข้อมูล

 • ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ที่เขตข้อมูลมี

 • คุณต้องตั้งค่าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลเมื่อสร้างเขตข้อมูล

  คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลใหม่ใน Access ได้โดยใส่ข้อมูลในคอลัมน์ใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อสร้างเขตข้อมูลโดยใส่ข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะกำหนดชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติตามค่าที่คุณใส่ ถ้าไม่มีชนิดข้อมูลอื่นตามที่คุณใส่ Access จะตั้งค่าชนิดข้อมูลนั้นเป็นข้อความ ถ้าจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลได้โดยใช้ Ribbon

ตัวอย่างของการตรวจหาชนิดข้อมูลอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีการตรวจหาชนิดข้อมูลอัตโนมัติในมุมมองแผ่นข้อมูล

ถ้าคุณใส่ข้อมูล:

Access จะสร้างเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลเป็น

John

ข้อความ

http://www.contoso.com

คุณสามารถใช้ส่วนนำหน้าอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลใดๆ ก็ได้ ตัวอย่างเช่น http://, https:// และ mailto: ต่างเป็นส่วนนำหน้าที่ถูกต้อง

ไฮเปอร์ลิงก์

1

Number, Long Integer

50,000

Number, Long Integer

50,000.99

Number, Double

50000.389

Number, Double

12/67

รูปแบบวันที่และเวลาที่โปรแกรมจะรู้จักนั้นจะต้องตรงตามระบบภาษาของผู้ใช้ที่คุณตั้งค่าไว้

วันที่/เวลา

31 ธันวาคม 2016

วันที่/เวลา

10:50:23

Date/Time

10:50

Date/Time

17:50

Date/Time

$12.50

สัญลักษณ์สกุลเงินที่โปรแกรมจะรู้จักนั้นจะต้องตรงตามระบบภาษาของผู้ใช้ที่คุณตั้งค่าไว้

สกุลเงิน

21.75

Number, Double

123.00%

Number, Double

3.46E+03

Number, Double

ด้านบนของหน้า

ความสัมพันธ์ของตาราง

แม้ว่าแต่ละตารางจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่แตกต่างกัน ตารางในฐานข้อมูล Access มักจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลอาจประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • ตารางลูกค้าที่แสดงรายชื่อลูกค้าของบริษัทคุณ และที่อยู่ของลูกค้าเหล่านั้น

 • ตารางผลิตภัณฑ์ที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย รวมถึงราคาและรูปภาพของรายการแต่ละรายการ

 • ตารางใบสั่งซื้อที่ติดตามใบสั่งซื้อของลูกค้า

เนื่องจากคุณจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหัวเรื่องที่แตกต่างไว้ในตารางที่แยกกัน คุณจะต้องมีวิธีการบางอย่างเพื่อผูกโยงข้อมูลร่วมกันเพื่อให้สามารถรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตารางที่แยกกัน เมื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่เก็บไว้ในตารางต่างๆ คุณจะสร้างความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เป็นการเชื่อมโยงเชิงลอจิกระหว่างสองตารางที่ระบุเขตข้อมูลที่ตารางเหล่านั้นมีร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ คำแนะนำสู่ความสัมพันธ์ของตาราง

ด้านบนของหน้า

คีย์

เขตข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของตารางจะถูกเรียกว่าคีย์ คีย์มักจะประกอบด้วยหนึ่งเขตข้อมูล แต่ก็อาจประกอบด้วยเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งรายการได้ คีย์มีสองชนิด ได้แก่

 • คีย์หลัก    ตารางหนึ่งตารางมีคีย์หลักได้คีย์เดียวเท่านั้น คีย์หลักประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลที่ระบุระเบียนแต่ละระเบียนที่คุณจัดเก็บไว้ในตารางโดยไม่ซ้ำกัน โดยทั่วไป จะมีการระบุหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน เช่น หมายเลข ID หมายเลขลำดับประจำสินค้า หรือรหัสที่ทำหน้าที่เป็นคีย์หลัก ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตารางลูกค้าที่มีหมายเลข ID ของลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย เขตข้อมูล ID ลูกค้าเป็นคีย์หลักของตารางลูกค้า เมื่อคีย์หลักประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล ซึ่งมักจะประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีอยู่ก่อนและเขตข้อมูลใหม่มารวมกัน จากนั้นระบุค่าที่ไม่ซ้ำกันของแต่ละเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้การรวมกันของนามสกุล ชื่อ และวันเกิดเป็นคีย์หลักสำหรับตารางเกี่ยวกับบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การเพิ่มหรือเปลี่ยนคีย์หลักของตาราง

 • Foreign Key    ตารางยังสามารถมี Foreign Key ได้ตั้งแต่หนึ่งคีย์ขึ้นไป Foreign Key ประกอบด้วยค่าที่สอดคล้องกับค่าในคีย์หลักของตารางอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตารางใบสั่งซื้อ โดยใบสั่งซื้อแต่ละใบจะมีหมายเลข ID ลูกค้าที่สอดคล้องกับระเบียนในตารางลูกค้า เขตข้อมูล ID ลูกค้าเป็น Foreign Key ของตารางใบสั่งซื้อ

ความสอดคล้องกันของค่าระหว่างเขตข้อมูลคีย์จะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการสร้างความสัมพันธ์ของตาราง คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ของตารางในการรวมข้อมูลจากตารางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อ ในตารางลูกค้า ระเบียนแต่ละระเบียนจะถูกระบุโดยเขตข้อมูลคีย์หลักนั่นคือ ID

เมื่อต้องการกำหนดให้ใบสั่งซื้อแต่ละใบสัมพันธ์กับลูกค้า ให้เพิ่มเขตข้อมูล Foreign Key ในตารางใบสั่งซื้อที่สอดคล้องกับเขตข้อมูล ID ของตารางลูกค้า จากนั้นให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองคีย์ เมื่อเพิ่มระเบียนในตารางใบสั่งซื้อ ให้ใช้ค่าของ ID ลูกค้าที่มาจากตารางลูกค้า เมื่อใดก็ตามที่ต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่สั่งซื้อ ให้ใช้ความสัมพันธ์เพื่อระบุว่าต้องการให้ข้อมูลใดจากตารางลูกค้าสอดคล้องกับระเบียนใดในตารางใบสั่งซื้อ

ความสัมพันธ์ของตาราง Access แสดงในหน้าต่างความสัมพันธ์

1. คีย์หลักที่ถูกระบุโดยไอคอนรูปกุญแจถัดจากชื่อเขตข้อมูล

2. Foreign Key ให้สังเกตว่าไม่มีไอคอนรูปกุญแจ

อย่าเพิ่มเขตข้อมูล ถ้าคุณคาดว่าเอนทิตีที่ไม่ซ้ำกันแต่ละตัวที่แสดงในตารางอาจต้องมีมากกว่าหนึ่งค่าสำหรับเขตข้อมูล พิจารณาโดยอิงตัวอย่างก่อนหน้าเช่นกัน ถ้าคุณต้องการเริ่มติดตามใบสั่งซื้อที่ออกโดยลูกค้า คุณไม่ต้องเพิ่มเขตข้อมูลไปยังตาราง เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายจะมีใบสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งใบ แต่คุณสามารถสร้างตารางใหม่เพื่อจัดเก็บใบสั่งซื้อ จากนั้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง

ด้านบนของหน้า

ประโยชน์จากการใช้ความสัมพันธ์

การเก็บข้อมูลแยกกันในตารางที่เกี่ยวข้องกันสร้างประโยชน์ดังนี้

 • ความสอดคล้องกัน    เนื่องจากรายการแต่ละรายการของข้อมูลถูกบันทึกเพียงครั้งเดียวในตารางเดียว โอกาสที่จะเกิดการกำกวมหรือความไม่สอดคล้องกันจึงมีน้อย ตัวอย่างเช่น คุณจะเก็บชื่อลูกค้าไว้เพียงครั้งเดียวในตารางเกี่ยวกับลูกค้ามากกว่าที่จะเก็บซ้ำๆ (ซึ่งจะมีโอกาสเกิดความไม่สอดคล้อง) ในตารางที่มีข้อมูลใบสั่งซื้อ

 • ประสิทธิภาพ    การบันทึกข้อมูลในที่เดียวหมายถึงการใช้เนื้อที่ดิสก์น้อยกว่า นอกจากนี้ ตารางขนาดเล็กจะให้ข้อมูลได้รวดเร็วกว่าตารางขนาดใหญ่ สุดท้าย ถ้าคุณไม่ใช้ตารางแยกกันสำหรับเรื่องที่แตกต่างกัน คุณจะสร้างค่า Null (ไม่มีข้อมูล) และทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในตารางของคุณ ซึ่งจะทำให้เปลืองเนื้อที่และประสิทธิภาพการทำงานลดลงได้

 • เข้าใจง่าย    การออกแบบของฐานข้อมูลจะเข้าใจง่าย ถ้าเรื่องต่างๆ ถูกแยกออกเป็นตารางต่างๆ อย่างเหมาะสม

คิดแบบแผนตารางกับความสัมพันธ์ของคุณไว้ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูล Foreign Key ถ้ามีตารางที่ประกอบด้วยคีย์หลักที่สอดคล้องกันอยู่แล้ว ตัวช่วยสร้างการค้นหาสร้างความสัมพันธ์ให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างหรือลบเขตข้อมูลการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

สร้างตารางและเพิ่มเขตข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×