บทนำสู่นิพจน์

ใน Microsoft Access คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อทำงานต่างๆ ได้มากมาย เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การรวมหรือแยกข้อความ หรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บทความนี้จะให้ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับนิพจน์  เช่น ใช้นิพจน์เมื่อใด ส่วนประกอบของนิพจน์ และข้อเปรียบเทียบกับสูตร Microsoft Excel

ในบทความนี้

ภาพรวมของนิพจน์

วิธีการใช้นิพจน์

ตัวอย่างนิพจน์

องค์ประกอบของนิพจน์

การเปรียบเทียบนิพจน์ Access และสูตร Excel

ภาพรวมของนิพจน์

ให้คิดว่า: เมื่อคุณต้องการให้ Access ทำบางอย่าง คุณต้องพูดภาษาของ Access ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการบอกให้ Access “ดูที่เขตข้อมูล วันเกิด ในตาราง ลูกค้า และบอกปีเกิดของลูกค้าให้ฉันทราบ” คุณสามารถเขียนนิพจน์นี้เป็น:

DatePart("yyyy",[Customers]![BirthDate])

นิพจน์นี้ประกอบด้วยฟังก์ชัน DatePart และค่าอาร์กิวเมนต์สองค่า คือ "yyyy" และ [Customers]![BirthDate]

มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนิพจน์นี้

ตัวอย่างของนิพจน์

1 DatePart คือฟังก์ชันที่ตรวจสอบวันที่และส่งกลับส่วนเฉพาะ ในกรณีนี้ จะใช้สองอาร์กิวเมนต์แรก

2 อาร์กิวเมนต์ช่วงจะบอกส่วนของวันที่ที่ Access จะส่งกลับ ซึ่งในกรณีนี้ "yyyy" จะบอก Access ว่าคุณต้องการให้ส่งกลับเฉพาะส่วนปีของวันที่

3 อาร์กิวเมนต์วันที่จะบอกตำแหน่งให้ Access ค้นหาค่าวันที่ ซึ่งในกรณีนี้ [Customers]![BirthDate] จะบอกให้ Access ค้นหาวันที่ในเขตข้อมูล วันเกิด ของตาราง ลูกค้า

วิธีการใช้นิพจน์

คุณสามารถใช้นิพจน์ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • คำนวณค่า ที่ไม่มีอยู่โดยตรงในข้อมูลของคุณ คุณสามารถคำนวณค่าในเขตข้อมูลในตารางและคิวรี และยังสามารถคำนวณค่าในตัวควบคุมที่อยู่บนฟอร์มหรือรายงานได้ด้วย

 • กำหนดค่าเริ่มต้น สำหรับเขตข้อมูลตารางหรือสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน ค่าเริ่มต้นเหล่านี้จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน

 • สร้างกฎการตรวจสอบ เพื่อควบคุมว่าค่าใดที่ผู้ใช้สามารถใส่ลงในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมได้

 • กำหนดเกณฑ์คิวรี เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้กับชุดย่อยที่ต้องการ

คำนวณค่า

หนึ่งในวิธีทั่วไปในการใช้นิพจน์ใน Access คือการคำนวณค่าที่ไม่อยู่ในข้อมูลของคุณโดยตรง คอลัมน์ในตารางหรือคิวรีที่เป็นผลลัพธ์จากการคำนวณดังกล่าวจะเรียกว่าคอลัมน์จากการคำนวณ คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณที่รวมเขตข้อมูลตารางอย่างน้อยสองเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น หลายตารางจัดเก็บชื่อและนามสกุลในเขตข้อมูลที่แยกต่างหาก ถ้าคุณต้องการรวมชื่อและนามสกุลเหล่านั้น แล้วแสดงในเขตข้อมูลเดียว คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณในตารางหรือในคิวรี:

[FirstName] & " " & [LastName].

ในกรณีนี้ เครื่องหมายและ (&) จะรวมค่าใน เขตข้อมูล FirstName อักขระช่องว่าง (ช่องว่างที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ) และค่าใน เขตข้อมูล LastName

กำหนดค่าเริ่มต้น

คุณยังสามารถใช้นิพจน์ใน Access เพื่อระบุค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในตารางหรือสำหรับตัวควบคุมได้ด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลวันที่เป็นวันที่ปัจจุบัน ในกล่องคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น ของเขตข้อมูลนั้น ให้คุณพิมพ์:

Date()

สร้างกฎการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้นิพจน์เพื่อตั้งค่ากฎการตรวจสอบได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบในตัวควบคุมหรือเขตข้อมูลตาราง เพื่อกำหนดให้วันที่ที่ใส่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่ปัจจุบัน ในกรณีดังกล่าว คุณต้องตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ เป็น

>= Date()

กำหนดเกณฑ์คิวรี

สุดท้าย คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อตั้งค่าเกณฑ์สำหรับคิวรีได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการดูยอดขายผลิตภัณฑ์สำหรับใบสั่งซื้อที่จัดส่งภายในช่วงเวลาหนึ่งๆ คุณสามารถใส่เกณฑ์เพื่อกำหนดช่วงวันที่ แล้ว Access จะส่งกลับเฉพาะแถวที่ตรงกับเกณฑ์นั้น ตัวอย่างเช่น นิพจน์ของคุณอาจมีลักษณะดังนี้

Between #1/1/2017# And #12/31/2017# 

เมื่อคุณเพิ่มเกณฑ์ในคิวรีแล้วเรียกใช้ คิวรีจะส่งกลับเฉพาะค่าที่ตรงกับวันที่ที่ระบุเท่านั้น

ตัวอย่างนิพจน์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวอย่างนิพจน์ Access และวิธีใช้โดยทั่วไป

นิพจน์

วัตถุประสงค์

=[RequiredDate]-[ShippedDate]

คำนวณผลต่างระหว่างค่าวันที่ในตัวควบคุมกล่องข้อความ 2 ตัว (ชื่อว่าวันที่กำหนดส่งและวันที่ส่งสินค้า) บนรายงาน

Date()

ตั้งค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลตารางชนิด วันที่/เวลา ให้เป็นวันที่ปัจจุบัน

Between #1/1/2017# And #12/31/2017#

ระบุเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลวันที่/เวลาในคิวรี

=[Orders Subform].Form!OrderSubtotal

ส่งกลับค่าของตัวควบคุมผลรวมย่อยของใบสั่งซื้อบนฟอร์มย่อยใบสั่งซื้อที่อยู่บนฟอร์มใบสั่งซื้อ

>0

ตั้งกฎการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลแบบตัวเลขในตาราง โดยผู้ใช้ต้องใส่ค่าที่มากกว่าศูนย์

บางนิพจน์เริ่มต้นด้วยตัวดำเนินการเท่ากับ (=) แต่บางนิพจน์ไม่ใช่ เมื่อคุณคำนวณค่าสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน คุณต้องใช้ตัวดำเนินการ = เพื่อเริ่มนิพจน์ ในกรณีอื่นๆ เช่น เมื่อคุณพิมพ์นิพจน์ในคิวรีหรือใน คุณสมบัติ DefaultValue หรือ ValidationRule ของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม คุณจะไม่ใช้ ตัวดำเนินการ = เว้นแต่คุณจะเพิ่มนิพจน์ลงในเขตข้อมูลข้อความในตาราง ในบางกรณี เช่น เมื่อคุณเพิ่มนิพจน์ลงในคิวรี Access จะเอาตัวดำเนินการ = ออกโดยอัตโนมัติ

องค์ประกอบของนิพจน์

นิพจน์ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ที่คุณสามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเดียวหรือผสมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ คอมโพเนนต์เหล่านี้ ได้แก่:

 • ตัวระบุ    ชื่อของเขตข้อมูลตารางหรือตัวควบคุมบนแบบฟอร์มหรือรายงาน หรือคุณสมบัติของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมเหล่านั้น

 • ตัวดำเนินการ    ตัวอย่างเช่น + (บวก) หรือ - (ลบ)

 • ฟังก์ชัน    ตัวอย่างเช่น SUM หรือ AVG

 • ค่าคงที่    ค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง — เช่น สตริงข้อความ หรือตัวเลขที่ไม่ถูกคำนวณโดยนิพจน์

 • สตริง ค่า    เช่น “ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 และ 10” หรือตัวเลข เช่น 1,254 ที่ใช้ในการดำเนินการ

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายคอมโพเนนต์เหล่านี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวระบุ

ตัวระบุคือ ชื่อของเขตข้อมูล คุณสมบัติ หรือตัวควบคุม คุณใช้ตัวระบุในนิพจน์เพื่ออ้างถึงค่าซึ่งเกี่ยวข้องกับเขตข้อมูล คุณสมบัติ หรือตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณานิพจน์ =[RequiredDate]-[ShippedDate] นิพจน์นี้ลบค่าของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม ShippedDate ออกจากค่าของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม RequiredDate ในนิพจน์นี้ ทั้ง RequiredDate และ ShippedDate ทำหน้าที่เป็นตัวระบุ

ตัวดำเนินการ

Access สนับสนุนตัวดำเนินการต่างๆ รวมทั้งตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั่วไป เช่น +, -, * (คูณ) และ / (หาร) คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ เช่น < (น้อยกว่า) หรือ > (มากกว่า) สำหรับการเปรียบเทียบค่า ใช้ตัวดำเนินการข้อความ เช่น & และ + สำหรับการต่อ (การรวม) ข้อความ ใช้ตัวดำเนินการทางตรรกะ เช่น Not และ And เพื่อพิจารณาค่าจริงหรือเท็จ และยังมีตัวดำเนินการอื่นๆ ที่มีเฉพาะใน Access อีกด้วย

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันเป็นกระบวนงานที่มีอยู่แล้วภายใน ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ในนิพจน์ของคุณ คุณใช้ฟังก์ชันสำหรับการดำเนินการต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การคำนวณค่า การจัดการข้อความและวันที่ และการสรุปข้อมูล ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ DATE คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DATE ได้หลายวิธี เช่น ในนิพจน์ที่ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในตาราง ในตัวอย่างนี้ ทุกครั้งที่มีผู้เพิ่มระเบียนใหม่ ค่าของเขตข้อมูลจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันตามค่าเริ่มต้น

บางฟังก์ชันจำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์ คือค่าที่ให้ข้อมูลกับฟังก์ชัน ถ้าฟังก์ชันต้องการอาร์กิวเมนต์มากกว่า 1 อาร์กิวเมนต์ คุณต้องแยกอาร์กิวเมนต์ออกจากกันด้วยจุลภาค (,) ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณาฟังก์ชัน DATE ในนิพจน์ตัวอย่างต่อไปนี้

=Format(Date(),"mmmm d, yyyy")

ตัวอย่างนี้ใช้สองอาร์กิวเมนต์:

 • อาร์กิวเมนต์แรกคือฟังก์ชัน Date() ซึ่งจะส่งกลับวันที่ปัจจุบัน เมื่อไม่มีอาร์กิวเมนต์ คุณยังคงต้องเพิ่มวงเล็บฟังก์ชัน

 • อาร์กิวเมนต์ที่สอง "mmmm d, yyyy" ที่แยกออกจากอาร์กิวเมนต์แรกด้วยเครื่องหมายจุลภาค ให้ระบุสตริงข้อความเพื่อแนะนำฟังก์ชัน FORMAT เกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบค่าวันที่ที่ส่งกลับ โปรดทราบว่าสตริงข้อความต้องอยู่ระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศ

นิพจน์นี้ยังแสดงว่าคุณสามารถซ้อนค่าที่ส่งกลับโดยฟังก์ชันหนึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์กับฟังก์ชันอื่น ในกรณีนี้ Date() ทำหน้าที่เป็นอาร์กิวเมนต์

ค่าคงที่

ค่าคงที่คือรายการที่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ Access กำลังทำงาน True, False และค่าคงที่ Null มักจะใช้ในนิพจน์

ค่า

คุณสามารถใช้ค่าตัวอักษรในนิพจน์ของคุณ เช่น ตัวเลข 1,254 หรือสตริง “ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 และ 10” คุณยังสามารถใช้ค่าตัวเลข ซึ่งอาจเป็นชุดหลักตัวเลข รวมถึงเครื่องหมายและจุดทศนิยม ถ้าจำเป็น

เมื่อคุณใช้ค่าสตริงข้อความ ให้ใส่สตริงเหล่านั้นไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า Access จะตีความสตริงข้อความเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ในบางกรณี Access จะใส่เครื่องหมายอัญประกาศให้คุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์ข้อความในนิพจน์สำหรับกฎการตรวจสอบหรือสำหรับเกณฑ์แบบสอบถาม Access จะล้อมรอบสตริงข้อความของคุณด้วยเครื่องหมายอัญประกาศโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการใช้ค่าวันที่/เวลา ให้ล้อมรอบค่าด้วยเครื่องหมายเลขที่ (#) ตัวอย่างเช่น #3-7-17#, #7-Mar-17# และ #Mar-7-2017# คือ ค่าวันที่/เวลาที่ถูกต้องทั้งหมด เมื่อ Access พบค่าวันที่/เวลาที่ถูกต้องที่ล้อมรอบด้วยอักขระ # Access จะถือว่าค่านั้นเป็นชนิดข้อมูล Date/Time โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การเปรียบเทียบนิพจน์ Access และสูตร Excel

นิพจน์ Access จะคล้ายกับสูตร Excel ตรงที่ใช้องค์ประกอบที่คล้ายกันในการสร้างผลลัพธ์ ทั้งสูตร Excel และนิพจน์ Access จะมีองค์ประกอบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบ

 • ตัวระบุ    ใน Excel ตัวระบุคือ ชื่อของแต่ละเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในเวิร์กบุ๊ก เช่น A1, B3:C6หรือ Sheet2!C32 ใน Access ตัวระบุคือ ชื่อของเขตข้อมูลตาราง (เช่น [Contacts]![First Name]) ตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน (เช่น Forms![Task List]![Description]) หรือคุณสมบัติของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมเหล่านั้น (เช่น Forms![Task List]![Description].ColumnWidth)

 • ตัวดำเนินการ    ทั้ง Access และ Excel จะมีการใช้ตัวดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบค่า หรือเพื่อทำการคำนวณอย่างง่ายกับข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น + (บวก) หรือ - (ลบ)

 • ฟังก์ชัน    ทั้งใน Access และ Excel จะมีการใช้ฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์เพื่อทำงานที่คุณไม่สามารถทำให้สำเร็จได้โดยใช้ตัวดำเนินการเพียงอย่างเดียว  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหาค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ ในเขตข้อมูล หรือแปลงผลลัพธ์ของการคำนวณเป็นรูปแบบสกุลเงินได้ ตัวอย่างฟังก์ชันเหล่านั้น ได้แก่ SUM และ STDEV อาร์กิวเมนต์คือ ค่าที่ให้ข้อมูลแก่ฟังก์ชัน โปรดทราบว่าทั้ง Access และ Excel ต่างก็มีฟังก์ชันมากมายให้เลือก แต่ในบางครั้ง ฟังก์ชันที่คล้ายกันในโปรแกรมทั้งสองจะใช้ชื่อที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน AVERAGE ใน Excel จะตรงกับฟังก์ชัน AVG ใน Access

 • ค่าคงที่    ทั้งใน Access และ Excel ค่าคงที่คือค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ตัวเลขที่ไม่ได้คำนวณโดยใช้นิพจน์

 • ค่า    ในทั้ง Access และ Excel ค่าจะถูกใช้ด้วยวิธีที่คล้ายกัน

นิพจน์ Access จะใช้ตัวดำเนินการและค่าคงที่ที่คล้ายกับที่ใช้ในสูตร Excel แต่นิพจน์ Access จะใช้ตัวระบุและฟังก์ชันที่แตกต่างออกไป ในขณะที่คุณสามารถใช้สูตร Excel ได้เพียงที่เดียว คือในเซลล์ของเวิร์กชีต แต่คุณจะสามารถใช้นิพจน์ Access ได้หลายที่สำหรับงานต่างๆ รวมถึงงานต่อไปนี้

 • การสร้างตัวควบคุมที่มีการคำนวณบนฟอร์มและรายงาน

 • การสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณในตารางและคิวรี

 • การทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ในคิวรี

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใส่ลงในเขตข้อมูลหรือลงในตัวควบคุมบนฟอร์ม

 • การจัดกลุ่มข้อมูลในรายงาน

คุณสามารถใช้นิพจน์ Access หรือสูตร Excel เพื่อคำนวณค่าตัวเลขหรือวันที่/เวลาโดยใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการคำนวณราคาที่ลดแล้วสำหรับลูกค้า คุณสามารถใช้สูตร Excel =C2*(1-D2)= [Unit Price]*(1-[Discount]) หรือนิพจน์ Access

คุณยังสามารถใช้นิพจน์ Access หรือสูตร Excel เพื่อรวม แยก หรือจัดการสตริงได้โดยใช้ตัวดำเนินการสตริง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการรวมชื่อและนามสกุลไว้ในสตริงเดียว คุณสามารถใช้สูตร Excel =D3 & " " & D4 หรือนิพจน์ Access= [First Name] & " " & [Last Name]

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวสร้างนิพจน์

สร้างนิพจน์

คำแนะนำไวยากรณ์ของนิพจน์

ตัวอย่างของนิพจน์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×