พิมพ์ข้อคิดเห็นและบันทึกย่อใน Excel

ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีข้อคิดเห็นหรือบันทึกย่อของเธรดคุณสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นได้

หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับ Microsoft 365 มีข้อคิดเห็นสองชนิดให้เลือก: ข้อคิดเห็นแบบเธรดและบันทึกย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูบทความข้อคิดเห็นแบบเธรดและบันทึกย่อ

 1. เลือกเวิร์กชีตที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นแต่ละรายการให้คลิกขวาบนเซลล์แล้วเลือกแสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดในเวิร์กชีตให้ไปที่แท็บรีวิว>แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด

  • เมื่อต้องการย้ายหรือปรับขนาดข้อคิดเห็นที่ซ้อนทับกันให้คลิกเส้นขอบของกล่องข้อคิดเห็นเพื่อให้จุดจับสำหรับปรับขนาดปรากฏขึ้น

   คลิกที่ขอบของกล่องข้อคิดเห็นเพื่อเคลื่อนย้ายหรือปรับขนาด

   คุณสามารถปรับขนาดกล่องข้อคิดเห็นได้โดยการลากจุดจับสำหรับปรับขนาดหรือย้ายด้วยการเลือกส่วนใดก็ได้ของเส้นขอบแล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกเมนูลอยที่ด้านขวาเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็นให้เลือกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงานหรือตามที่แสดงบนแผ่นงาน

  บนแท็บ แผ่นงาน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งภายใต้ ข้อคิดเห็น

 5. คลิกพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อดูการแสดงตัวอย่างของข้อคิดเห็น

 1. เลือกเวิร์กชีตที่มีข้อคิดเห็นแบบเธรดและบันทึกย่อที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกเมนูลอยที่ด้านขวาเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็นให้คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

  หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับ Microsoft 365 คุณไม่สามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นแบบเธรดขณะที่แสดงอยู่บนเวิร์กชีตได้แต่คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อได้ ดูส่วนถัดไปในการพิมพ์บันทึกย่อใน Excel สำหรับ Microsoft 365

 5. คลิกพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อดูการแสดงตัวอย่างของข้อคิดเห็นและบันทึกย่อ

คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อที่จะปรากฏบนแผ่นงานได้

 1. เลือกเวิร์กชีตที่มีบันทึกย่อที่คุณต้องการพิมพ์จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงบันทึกย่อแต่ละรายการให้คลิกขวาที่เซลล์แล้วคลิกแสดง/ซ่อนบันทึกย่อ

  • เมื่อต้องการแสดงบันทึกย่อทั้งหมดให้ไปที่แท็บรีวิว>บันทึกย่อ>แสดงบันทึกย่อทั้งหมด

  • เมื่อต้องการย้ายหรือปรับขนาดบันทึกย่อที่ซ้อนทับกันให้คลิกเส้นขอบของกล่องบันทึกย่อเพื่อให้จุดจับสำหรับปรับขนาดปรากฏขึ้น

   คลิกที่ขอบของกล่องข้อคิดเห็นเพื่อเคลื่อนย้ายหรือปรับขนาด

   คุณสามารถปรับขนาดบันทึกย่อได้โดยการลากจุดจับสำหรับปรับขนาดหรือย้ายด้วยการเลือกส่วนใดก็ได้ของเส้นขอบแล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกเมนูลอยที่ด้านขวาเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็นให้คลิกแสดงบนแผ่นงาน (แบบดั้งเดิม)

  หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับ Microsoft 365 คุณไม่สามารถพิมพ์ได้เพียงบันทึกย่อที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน อย่างไรก็ตามคุณสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นแบบเธรดและบันทึกย่อที่ส่วนท้ายของแผ่นงานได้ ดูส่วนก่อนหน้าในการพิมพ์ข้อคิดเห็นของเธรดและบันทึกย่อใน Excel สำหรับ Microsoft 365

 5. คลิกพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อดูตัวอย่างของบันทึกย่อ

 1. เลือกเวิร์กชีตที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นแต่ละรายการให้คลิกขวาบนเซลล์คลิกขวาที่เซลล์แล้วเลือกแสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดในเวิร์กชีตให้ไปที่แท็บรีวิว>แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด

  • เมื่อต้องการย้ายหรือปรับขนาดข้อคิดเห็นที่ซ้อนทับกันให้คลิกขวาแล้วเลือกแก้ไขข้อคิดเห็นและเส้นขอบของกล่องข้อคิดเห็นจะแสดงจุดจับสำหรับปรับขนาด

   คุณสามารถปรับขนาดข้อคิดเห็นได้โดยการลากจุดจับสำหรับปรับขนาดหรือย้ายด้วยการเลือกเส้นขอบใดก็ได้จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็นให้เลือกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงานหรือตามที่แสดงบนแผ่นงาน

 5. คลิก พิมพ์

 1. เลือกเวิร์กชีตที่มีข้อคิดเห็นแบบเธรดและบันทึกย่อที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็นให้คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

  หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับ Microsoft 365 สำหรับ Mac คุณไม่สามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นแบบเธรดขณะที่แสดงอยู่บนแผ่นงานได้ แต่คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อขณะที่แสดงอยู่บนแผ่นงานได้ ดูส่วนถัดไปในการพิมพ์บันทึกย่อใน Excel สำหรับ Microsoft 365 สำหรับ Mac

 5. คลิก พิมพ์

คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อที่จะปรากฏบนแผ่นงานได้

 1. เลือกเวิร์กชีตที่มีบันทึกย่อที่คุณต้องการพิมพ์จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงบันทึกย่อแต่ละรายการให้คลิกขวาที่เซลล์แล้วคลิกแสดง/ซ่อนบันทึกย่อ

  • เมื่อต้องการแสดงบันทึกย่อทั้งหมดให้ไปที่แท็บรีวิว>บันทึกย่อ>แสดงบันทึกย่อทั้งหมด

  • เมื่อต้องการย้ายและปรับขนาดบันทึกย่อที่ซ้อนทับกันให้คลิกขวาแล้วเลือกแก้ไขบันทึกย่อและเส้นขอบของกล่องบันทึกย่อจะแสดงจุดจับสำหรับปรับขนาด

   คุณสามารถปรับขนาดกล่องบันทึกย่อได้โดยการลากจุดจับสำหรับปรับขนาดหรือย้ายด้วยการเลือกเส้นขอบใดก็ได้จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็นให้คลิกแสดงบนแผ่นงาน (แบบดั้งเดิม)

  หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับ Microsoft 365 สำหรับ Mac คุณไม่สามารถพิมพ์ได้เพียงบันทึกย่อที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน อย่างไรก็ตามคุณสามารถพิมพ์ทั้งข้อคิดเห็นแบบเธรดและบันทึกย่อที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน ดูส่วนก่อนหน้าในการพิมพ์ข้อคิดเห็นของเธรดและบันทึกย่อใน Excel สำหรับ Microsoft 365 สำหรับ Mac

 5. คลิก พิมพ์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

แทรกข้อคิดเห็นและบันทึกย่อใน Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×