ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

คลิกตัวอักษรเพื่อไปยังฟังก์ชันที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นๆ หรือกด Ctrl+F เพื่อค้นหาฟังก์ชันด้วยการพิมพ์อักษรสองสามตัวแรกหรือคำที่ใช้อธิบาย เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

หมายเหตุ: ตัวแสดงเวอร์ชันจะระบุเวอร์ชัน Excel เวอร์ชันแรกที่มีฟังก์ชันนั้น ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ชื่อฟังก์ชัน

ชนิดและคำอธิบาย

ฟังก์ชัน ABS

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACCRINT

การเงิน:    ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน ACCRINTM

การเงิน:    ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน ACOS

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOSH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOT
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOTH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน AGGREGATE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน ADDRESS

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับการอ้างอิงที่เป็นข้อความไปยังเซลล์เดียวในเวิร์กชีต

ฟังก์ชัน AMORDEGRC

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวดโดยใช้สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา

ฟังก์ชัน AMORLINC

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด

ฟังก์ชัน AND

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE

ฟังก์ชัน ARABIC
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงเลขโรมันเป็นตัวเลขอาระบิก

ฟังก์ชัน AREAS

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับจำนวนพื้นที่ในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT
ปุ่ม Office 365

ข้อความ:    ส่งกลับอาร์เรย์ของค่าข้อความจากช่วงใดก็ได้ที่ระบุ

ฟังก์ชัน ASC

ข้อความ:    เปลี่ยนแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรคาตาคานะแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว)

ฟังก์ชัน ASIN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ASINH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน ATAN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ATAN2

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์จากพิกัด x และ y

ฟังก์ชัน ATANH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน AVEDEV

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด

ฟังก์ชัน AVERAGE

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน AVERAGEA

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน AVERAGEIF

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน AVERAGEIFS

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน BAHTTEXT

ข้อความ:    แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน ß (บาท)

ฟังก์ชัน BASE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงตัวเลขเป็นข้อความที่ใช้แทนตัวเลขด้วย Radix (ฐาน) ที่ระบุ

ฟังก์ชัน BESSELI

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) In(x)

ฟังก์ชัน BESSELJ

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Jn(x)

ฟังก์ชัน BESSELK

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)

ฟังก์ชัน BESSELY

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)

ฟังก์ชัน BETADIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน BETA.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

ฟังก์ชัน BETAINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน BETA.INV
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

ฟังก์ชัน BIN2DEC

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน BIN2HEX

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน BIN2OCT

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน BINOMDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน BINOM.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

ฟังก์ชัน BINOM.DIST.RANGE
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับความน่าจะเป็นของผลการทดลองโดยใช้การแจกแจงแบบทวินาม

ฟังก์ชัน BINOM.INV
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ฟังก์ชัน BITAND
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ Bitwise And' ของสองตัวเลข

ฟังก์ชัน BITLSHIFT
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางซ้ายตามจำนวนบิต shift_amount

ฟังก์ชัน BITOR
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ OR ของสองตัวเลขในระดับบิต

ฟังก์ชัน BITRSHIFT
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางขวาตามจำนวนบิต shift_amount

ฟังก์ชัน BITXOR
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ 'Exclusive Or' แบบ bitwise ของสองตัวเลข

ฟังก์ชัน CALL

Add-in และ Automation:    เรียกกระบวนงานใน Dynamic Link Library หรือ Code Resource

ฟังก์ชัน CEILING

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของนัยสำคัญ

ฟังก์ชัน CEILING.MATH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน CEILING.PRECISE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

ฟังก์ชัน CELL

ข้อมูล:    ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์

ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่มีอยู่ใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน CHAR

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระที่ระบุโดยหมายเลขโค้ด

ฟังก์ชัน CHIDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

หมายเหตุ: ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน CHIINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

หมายเหตุ: ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน CHITEST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

หมายเหตุ: ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

ฟังก์ชัน CHISQ.INV
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

ฟังก์ชัน CHISQ.TEST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน CHOOSE

การค้นหาและการอ้างอิง:    เลือกค่าจากรายการค่า

ฟังก์ชัน CLEAN

ข้อความ:    เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ

ฟังก์ชัน CODE

ข้อความ:    ส่งกลับค่าโค้ดตัวเลขสำหรับอักขระแรกในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน COLUMN

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิง

ฟังก์ชัน COLUMNS

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับจำนวนคอลัมน์ในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน COMBIN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับจำนวนการรวมสำหรับจำนวนวัตถุที่ระบุ

ฟังก์ชัน COMBINA
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:   
ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ที่รวมการซ้ำของจำนวนรายการที่ระบุ

ฟังก์ชัน COMPLEX

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน CONCAT
2019

ข้อความ:    รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน แต่จะไม่มีตัวคั่นหรืออาร์กิวเมนต์ IgnoreEmpty

ฟังก์ชัน CONCATENATE

ข้อความ:    รวมรายการข้อความหลายๆ รายการลงในหนึ่งรายการข้อความ

ฟังก์ชัน CONFIDENCE

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน CONVERT

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงจำนวนจากระบบการวัดหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง

ฟังก์ชัน CORREL

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน COS

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COSH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COT
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COTH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโคแทนเจนต์ของมุม

ฟังก์ชัน COUNT

ทางสถิติ:    นับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน COUNTA

ทางสถิติ:    นับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน COUNTBLANK

ทางสถิติ:    นับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง

ฟังก์ชัน COUNTIF

ทางสถิติ:    นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ

ฟังก์ชัน COUNTIFS

ทางสถิติ:    นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน COUPDAYBS

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPDAYS

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนวันในงวดการชำระค่าดอกเบี้ยที่มีวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPDAYSNC

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไป

ฟังก์ชัน COUPNCD

การเงิน:    ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไปหลังจากวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPNUM

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน COUPPCD

การเงิน:    ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดก่อนหน้าก่อนวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COVAR

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน COVARIANCE.P
Excel 2010

ทางสถิติิ:    ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

ฟังก์ชัน COVARIANCE.S
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน CRITBINOM

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน CSC
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโคซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน CSCH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER

คิวบ์:    ส่งกลับชื่อตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) คุณสมบัติ และการวัด และแสดงชื่อและคุณสมบัติในเซลล์นั้น KPI เป็นหน่วยวัดเชิงปริมาณ เช่น กำไรขั้นต้นรายเดือน หรืออัตราการลาออกของพนักงานรายไตรมาส ที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

ฟังก์ชัน CUBEMEMBER

คิวบ์:    ส่งกลับสมาชิกหรือทูเปิลในลำดับชั้นคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกหรือทูเปิลอยู่ภายในคิวบ์

ฟังก์ชัน CUBEMEMBERPROPERTY

คิวบ์:    ส่งกลับค่าของคุณสมบัติสมาชิกในคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีชื่อสมาชิกอยู่ภายในคิวบ์และใช้ส่งกลับคุณสมบัติที่ระบุสำหรับสมาชิกตัวนี้

ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER

คิวบ์:    ส่งกลับสมาชิกที่มีลำดับหรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งกลับองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่น พนักงานขายที่มีผลงานสูงสุด หรือนักเรียนที่ติดอันดับ 10 คนแรก

ฟังก์ชัน CUBESET

คิวบ์:    กำหนดชุดจากการคำนวณของสมาชิกหรือทูเปิลด้วยการส่งนิพจน์ชุดไปยังคิวบ์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะสร้างชุด แล้วส่งกลับชุดนั้นมายัง Microsoft Office Excel

ฟังก์ชัน CUBESETCOUNT

คิวบ์:    ส่งกลับจำนวนของรายการในชุด

ฟังก์ชัน CUBEVALUE

คิวบ์:    ส่งกลับค่าการรวมจากคิวบ์

ฟังก์ชัน CUMIPMT

การเงิน:    ส่งกลับดอกเบี้ยสะสมที่ชำระในระหว่างสองงวด

ฟังก์ชัน CUMPRINC

การเงิน:    ส่งกลับค่าเงินต้นสะสมที่ชำระให้กับเงินกู้ในระหว่างสองงวด

ฟังก์ชัน DATE

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน DATEDIF

วันที่และเวลา:    จะคำนวณจำนวนวัน เดือน หรือปี ระหว่างวันที่สองวัน ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์ในสูตรที่คุณต้องการคำนวณหาอายุ

ฟังก์ชัน DATEVALUE

วันที่และเวลา:    แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน DAVERAGE

ฐานข้อมูล:    Returns the average of selected database entries

ฟังก์ชัน DAY

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นวันในเดือน

ฟังก์ชัน DAYS
OneNote 2013

วันที่และเวลา:    ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน DAYS360

วันที่และเวลา:    คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน

ฟังก์ชัน DB

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน (Fixed-declining Balance)

ฟังก์ชัน DBCS
OneNote 2013

ข้อความ:    เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)

ฟังก์ชัน DCOUNT

ฐานข้อมูล:    นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DCOUNTA

ฐานข้อมูล:    นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DDB

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า (Double-declining Balance) หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน DEC2BIN

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน DEC2HEX

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน DEC2OCT

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน DECIMAL
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในฐานที่ระบุเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน DEGREES

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงมุมเรเดียนเป็นมุมองศา

ฟังก์ชัน DELTA

วิศวกรรมศาสตร์:    ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่

ฟังก์ชัน DEVSQ

ทางสถิติ:    ส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง

ฟังก์ชัน DGET

ฐานข้อมูล:    แยกระเบียนเดี่ยวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุออกจากฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DISC

การเงิน:    ส่งกลับอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์

ฟังก์ชัน DMAX

ฐานข้อมูล:    ส่งกลับค่ามากที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DMIN

ฐานข้อมูล:    ส่งกลับค่าน้อยที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DOLLAR

ข้อความ:    แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน $ (ดอลลาร์)

ฟังก์ชัน DOLLARDE

การเงิน:    แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วนเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยม

ฟังก์ชัน DOLLARFR

การเงิน:    แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยมเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วน

ฟังก์ชัน DPRODUCT

ฐานข้อมูล:    คูณค่าในเขตข้อมูลของระเบียนที่เฉพาะเจาะจงที่ตรงกับเกณฑ์ในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DSTDEV

ฐานข้อมูล:    ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DSTDEVP

ฐานข้อมูล:    คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DSUM

ฐานข้อมูล:    เพิ่มตัวเลขในคอลัมน์เขตข้อมูลของระเบียนในฐานข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์

ฟังก์ชัน DURATION

การเงิน:    ส่งกลับระยะเวลาต่อปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน DVAR

ฐานข้อมูล:    ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DVARP

ฐานข้อมูล:    คำนวณค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน EDATE

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น

ฟังก์ชัน EFFECT

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

ฟังก์ชัน ENCODEURL
OneNote 2013

เว็บ:    ส่งกลับสตริงที่เข้ารหัส URL

ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่มีอยู่ใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน EOMONTH

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหรือหลังจำนวนเดือนที่ระบุ

ฟังก์ชัน ERF

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERF.PRECISE
Excel 2010

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERFC

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาดเติมเต็ม

ฟังก์ชัน ERFC.PRECISE
Excel 2010

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์

ฟังก์ชัน ERROR.TYPE

ข้อมูล:    ส่งกลับตัวเลขที่สัมพันธ์กับชนิดข้อผิดพลาด

ฟังก์ชัน EUROCONVERT

Add-in และ Automation:    แปลงจำนวนเป็นสกุลเงินยูโร แปลงจำนวนจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโร หรือแปลงจำนวนจากสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโรเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้สกุลเงินยูโรเป็นตัวกลาง (วิธีแบบสามเหลี่ยม)

ฟังก์ชัน EVEN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน EXACT

ข้อความ:    ตรวจสอบว่าค่าข้อความสองค่าเหมือนกันหรือไม่

ฟังก์ชัน EXP

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่า e ยกกำลังของจำนวนที่ระบุ

ฟังก์ชัน EXPON.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

ฟังก์ชัน EXPONDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน FACT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลของจำนวน

ฟังก์ชัน FACTDOUBLE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าดับเบิลแฟกทอเรียลของจำนวน

ฟังก์ชัน FALSE

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE

ฟังก์ชัน F.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน F.DIST.RT
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

FILTER (ฟังก์ชัน FILTER)

ปุ่ม Office 365

การค้นหาและการอ้างอิง:    กรองช่วงข้อมูลโดยอิงตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด

ฟังก์ชัน FILTERXML
OneNote 2013

เว็บ:    ส่งกลับข้อมูลเฉพาะจากเนื้อหา XML โดยใช้ XPath ที่ระบุ

ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่มีอยู่ใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน FIND, FINDB

ข้อความ:    ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

ฟังก์ชัน F.INV
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.INV.RT
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FINV

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FISHER

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแปลง Fisher

ฟังก์ชัน FISHERINV

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher

ฟังก์ชัน FIXED

ข้อความ:    จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความด้วยจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอน

ฟังก์ชัน FLOOR

ความเข้ากันได้:    ปัดตัวเลขลงให้เข้าใกล้ศูนย์

ใน Excel 2007 และ Excel 2010 นี่คือฟังก์ชัน ทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ฟังก์ชัน FLOOR.MATH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน FLOOR.PRECISE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

ฟังก์ชัน FORECAST

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

ใน Excel 2016 ฟังก์ชันนี้จะถูกแทนที่ด้วย FORECAST.LINEAR เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการพยากรณ์ใหม่ แต่ยังเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS
Excel 2016

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าในอนาคตตามค่าที่มีอยู่ (ในอดีต) โดยใช้เวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

ทางสถิติ:    ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าการพยากรณ์ที่วันที่เป้าหมายที่ระบุไว้

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

ทางสถิติ:    ส่งกลับความยาวของรูปแบบที่ซ้ำกันซึ่ง Excel ตรวจพบสำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ระบุ

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าทางสถิติเป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ชุดเวลา

ฟังก์ชัน FORECAST.LINEAR
Excel 2016

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าในอนาคตโดยยึดตามค่าที่มีอยู่

ฟังก์ชัน FORMULATEXT
OneNote 2013

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับสูตรที่การอ้างอิงที่ระบุเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน FREQUENCY

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง

ฟังก์ชัน F.TEST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

ฟังก์ชัน FTEST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน FV

การเงิน:    ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของการลงทุน

ฟังก์ชัน FVSCHEDULE

การเงิน:    ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลังจากนำชุดข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทบต้นมาใช้

ฟังก์ชัน GAMMA
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าของฟังก์ชันแกมมา

ฟังก์ชัน GAMMA.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMADIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน GAMMA.INV
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMAINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน GAMMALN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน GAUSS
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าน้อยกว่าการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน 0.5

ฟังก์ชัน GCD

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับตัวหารร่วมมาก

ฟังก์ชัน GEOMEAN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

ฟังก์ชัน GESTEP

วิศวกรรมศาสตร์:    ทดสอบว่าจำนวนมากกว่าค่าเกณฑ์หรือไม่

ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA

ค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายงาน PivotTable

ฟังก์ชัน GROWTH

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน HARMEAN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก

ฟังก์ชัน HEX2BIN

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน HEX2DEC

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน HEX2OCT

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน HLOOKUP

การค้นหาและการอ้างอิง:    ค้นหาในแถวบนของอาร์เรย์และส่งกลับค่าของเซลล์ที่ระบุ

ฟังก์ชัน HOUR

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นชั่วโมง

ฟังก์ชัน HYPERLINK

การค้นหาและการอ้างอิง:    สร้างทางลัดหรือการข้ามที่เปิดเอกสารที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต

ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน IF

แบบตรรกะ:    ระบุการทดสอบตรรกะที่จะดำเนินการ

ฟังก์ชัน IFERROR

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

ฟังก์ชัน IFNA
OneNote 2013

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้านิพจน์ได้ค่าเป็น #N/A มิฉะนั้นจะส่งกลับค่าผลลัพธ์ของนิพจน์

ฟังก์ชัน IFS
2019

แบบตรรกะ:    ตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป และส่งค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็น TRUE เงื่อนไขแรก

ฟังก์ชัน IMABS

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ (มอดูลัส) ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMAGINARY

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMARGUMENT

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ Theta อาร์กิวเมนต์ ซึ่งก็คือค่ามุมในเรเดียน

ฟังก์ชัน IMCONJUGATE

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOS

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOSH
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOT
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับโคแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCSC
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCSCH
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMDIV

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับผลหารระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

ฟังก์ชัน IMEXP

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLN

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLOG10

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLOG2

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับลอการิทึมฐานสองของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMPOWER

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

ฟังก์ชัน IMPRODUCT

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMREAL

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSEC
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSECH
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSIN

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSINH
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSQRT

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่ารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSUB

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับผลต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

ฟังก์ชัน IMSUM

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับผลรวมของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMTAN
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน INDEX

การค้นหาและการอ้างอิง:    ใช้ดัชนีเพื่อเลือกค่าจากการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน INDIRECT

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับการอ้างอิงที่ระบุโดยค่าข้อความ

ฟังก์ชัน INFO

ข้อมูล:    ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการปัจจุบัน

ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่มีอยู่ใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน INT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดจำนวนลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

ฟังก์ชัน INTERCEPT

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น

ฟังก์ชัน INTRATE

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

ฟังก์ชัน IPMT

การเงิน:    ส่งกลับค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับงวดที่ระบุสำหรับการลงทุน

ฟังก์ชัน IRR

การเงิน:    ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสด

ฟังก์ชัน ISBLANK

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าว่าง

ฟังก์ชัน ISERR

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A

ฟังก์ชัน ISERROR

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ

ฟังก์ชัน ISEVEN

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคู่

ฟังก์ชัน ISFORMULA
OneNote 2013

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสูตร

ฟังก์ชัน ISLOGICAL

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน ISNA

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาด #N/A

ฟังก์ชัน ISNONTEXT

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าไม่เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน ISNUMBER

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน ISODD

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคี่

ฟังก์ชัน ISREF

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ISTEXT

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน ISO.CEILING
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM
OneNote 2013

วันที่และเวลา:    ส่งกลับตัวเลขของหมายเลขสัปดาห์ของปีแบบ ISO สำหรับวันที่ที่ระบุ

ฟังก์ชัน ISPMT

การเงิน:    คำนวณดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างงวดการลงทุนที่ระบุ

ฟังก์ชัน JIS

ข้อความ:    เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)

ฟังก์ชัน KURT

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LARGE

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LCM

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับตัวคูณร่วมน้อย

ฟังก์ชัน LEFT, LEFTB

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระที่อยู่ซ้ายสุดจากค่าข้อความ

ฟังก์ชัน LEN, LENB

ข้อความ:    LEN ส่งกลับเป็นจำนวนอักขระในสตริง

ฟังก์ชัน LET
ปุ่ม Office 365

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    กำหนดชื่อให้กับผลการคำนวณเพื่ออนุญาตให้จัดเก็บการคำนวณและค่าระดับกลาง หรือการกำหนดชื่อภายในสูตร

ฟังก์ชัน LINEST

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน LN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

ฟังก์ชัน LOG

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่ระบุ

ฟังก์ชัน LOG10

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าลอการิทึมฐานสิบของจำนวน

ฟังก์ชัน LOGEST

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน LOGINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORM.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORMDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORM.INV
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal

ฟังก์ชัน LOOKUP

การค้นหาและการอ้างอิง:    ค้นหาค่าในเวกเตอร์หรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน LOWER

ข้อความ:    แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ฟังก์ชัน MATCH

การค้นหาและการอ้างอิง:    ค้นหาค่าในการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน MAX

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน MAXA

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MAXIFS
2019

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่มากที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน MDETERM

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ (Matrix Determinant) ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MDURATION

การเงิน:    ส่งกลับระยะเวลาแมคคอลีย์แบบแปลง (Macauley Modified Duration) ของหลักทรัพย์ที่สมมติให้มูลค่าที่ตราไว้เป็น 100 ดอลลาร์

ฟังก์ชัน MEDIAN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ

ฟังก์ชัน MID, MIDB

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระตามจำนวนที่ระบุจากสตริงข้อความโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน MIN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน MINIFS
2019

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนด

ฟังก์ชัน MINA

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MINUTE

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นนาที

ฟังก์ชัน MINVERSE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าผกผันเมทริกซ์ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MIRR

การเงิน:    ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่กระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบได้รับการชำระในอัตราที่ต่างกัน

ฟังก์ชัน MMULT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลคูณเมทริกซ์ของสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MOD

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าเศษที่เหลือจากการหาร

ฟังก์ชัน MODE

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน MODE.MULT
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด

ฟังก์ชัน MODE.SNGL
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน MONTH

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นเดือน

ฟังก์ชัน MROUND

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับจำนวนที่ปัดเป็นจำนวนทวีคูณที่ต้องการ

ฟังก์ชัน MULTINOMIAL

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับพหุนามของชุดตัวเลข

ฟังก์ชัน MUNIT
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับเมทริกซ์หน่วยหรือมิติที่ระบุ

ฟังก์ชัน N

ข้อมูล:    ส่งกลับค่าที่แปลงเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน NA

ข้อมูล:    ส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

วันที่และเวลา:    ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

วันที่และเวลา:    ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน NOMINAL

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุต่อปี

ฟังก์ชัน NORM.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORMDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน NORMINV

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORM.INV
Excel 2010

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

หมายเหตุ: ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน NORM.S.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORMSDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน NORM.S.INV
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

ฟังก์ชัน NORMSINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน NOT

แบบตรรกะ:    ย้อนกลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน NOW

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน

ฟังก์ชัน NPER

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนงวดสำหรับการลงทุน

ฟังก์ชัน NPV

การเงิน:    ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยยึดตามชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวดและอัตราส่วนลด

ฟังก์ชัน NUMBERVALUE
OneNote 2013

ข้อความ:    แปลงข้อความเป็นตัวเลขในลักษณะที่ไม่ขึ้นกับระบบภาษา

ฟังก์ชัน OCT2BIN

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน OCT2DEC

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน OCT2HEX

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน ODD

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน ODDFPRICE

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDFYIELD

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDLPRICE

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDLYIELD

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน OFFSET

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับออฟเซตการอ้างอิงจากการอ้างอิงที่ระบุ

ฟังก์ชัน OR

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ เป็น TRUE

ฟังก์ชัน PDURATION
OneNote 2013

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนงวดที่จำเป็นสำหรับการลงทุนให้ขยายขีดความสามารถให้ถึงค่าที่ระบุ

ฟังก์ชัน PEARSON

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

ฟังก์ชัน PERCENTILE

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERCENTRANK

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน PERMUT

ทางสถิติ:    ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด

ฟังก์ชัน PERMUTATIONA
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจำนวนวัตถุที่กำหนด (รวมการซ้ำ) ซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุทั้งหมด

ฟังก์ชัน PHI
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการแจกแจงปกติมาตรฐาน

ฟังก์ชัน PHONETIC

ข้อความ:    แยกอักขระการออกเสียง (furigana) ออกจากสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน PI

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่า pi

ฟังก์ชัน PMT

การเงิน:    ส่งกลับการชำระเงินเป็นงวดสำหรับเงินรายปี

ฟังก์ชัน POISSON.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

ฟังก์ชัน POISSON

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน POWER

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง

ฟังก์ชัน PPMT

การเงิน:    ส่งกลับค่าเงินต้นที่ต้องชำระของการลงทุนสำหรับงวดที่ระบุ

ฟังก์ชัน PRICE

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน PRICEDISC

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด

ฟังก์ชัน PRICEMAT

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน PROB

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด

ฟังก์ชัน PRODUCT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    คูณอาร์กิวเมนต์ต่างๆ

ฟังก์ชัน PROPER

ข้อความ:    เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำของค่าข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ฟังก์ชัน NPV

การเงิน:    ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน

ฟังก์ชัน QUARTILE

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน QUARTILE.INC
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน QUOTIENT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร

ฟังก์ชัน RADIANS

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน

ฟังก์ชัน RAND

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1

ฟังก์ชัน RANDARRAY

ปุ่ม Office 365

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับอาร์เรย์ตัวเลขแบบสุ่มระหว่าง 0 และ 1 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่จะเติมค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด และเลือกว่าจะส่งกลับจำนวนเต็มหรือค่าทศนิยม

ฟังก์ชัน RANDBETWEEN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่างจำนวนที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน RANK.AVG
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน RANK.EQ
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน RANK

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน RATE

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินรายปี

ฟังก์ชัน RECEIVED

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนเงินที่ได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

ฟังก์ชัน REGISTER.ID

Add-in และ Automation:    ส่งกลับ Register ID ของ Dynamic Link Library (DLL) หรือ Code Resource ที่ระบุที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

ฟังก์ชัน REPLACE, REPLACEB

ข้อความ:    แทนที่อักขระภายในข้อความ

ฟังก์ชัน REPT

ข้อความ:    ทำซ้ำข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุ

ฟังก์ชัน RIGHT, RIGHTB

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระที่อยู่ขวาสุดจากค่าข้อความ

ฟังก์ชัน ROMAN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงเลขอาระบิกเป็นเลขโรมันในรูปแบบข้อความ

ฟังก์ชัน ROUND

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขเป็นจำนวนหลักที่ระบุ

ฟังก์ชัน ROUNDDOWN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ฟังก์ชัน ROUNDUP

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขขึ้น ให้ค่าห่างจากศูนย์

ฟังก์ชัน ROW

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับหมายเลขแถวของการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ROWS

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับจำนวนแถวในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน RRI
OneNote 2013

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าสำหรับการเติบโตของการลงทุน

ฟังก์ชัน RSQ

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

ฟังก์ชัน RTD

การค้นหาและการอ้างอิง:    ฟังก์ชัน RTD จะเรียกใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation

ฟังก์ชัน SEARCH, SEARCHB

ข้อความ:    ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ไม่สนใจตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

ฟังก์ชัน SEC
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน SECH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน SECOND

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นวินาที

ฟังก์ชัน SEQUENCE

ปุ่ม Office 365

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    สร้างรายการตัวเลขตามลำดับในอาร์เรย์ เช่น 1, 2, 3, 4

ฟังก์ชัน SERIESSUM

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของอนุกรมค่าที่ยกกำลังตามที่ระบุในสูตร

ฟังก์ชัน SHEET
OneNote 2013

ข้อมูล:    ส่งกลับจำนวนแผ่นงานของแผ่นงานที่อ้างอิงถึง

ฟังก์ชัน SHEETS
OneNote 2013

ข้อมูล:    ส่งกลับจำนวนแผ่นงานในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน SIGN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับเครื่องหมายของจำนวน

ฟังก์ชัน SIN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไซน์ของมุมที่ระบุ

ฟังก์ชัน SINH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน SKEW

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง

ฟังก์ชัน SKEW.P
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร คือลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย

ฟังก์ชัน SLN

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับหนึ่งงวด

ฟังก์ชัน SLOPE

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น

ฟังก์ชัน SMALL

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน SORT

ปุ่ม Office 365

การค้นหาและการอ้างอิง:    เรียงลำดับเนื้อหาในช่วงหรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน SORTBY

ปุ่ม Office 365

การค้นหาและการอ้างอิง:    จัดเรียงเนื้อหาของช่วงหรืออาร์เรย์โดยอิงจากค่าในช่วงหรืออาร์เรย์ที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชัน SQRT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก

ฟังก์ชัน SQRTPI

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่ารากที่สองของ (จำนวน * pi)

ฟังก์ชัน STANDARDIZE

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์

ฟังก์ชัน STDEV

ความเข้ากันได้:    ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEV.P
Excel 2010

ทางสถิติ:    คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน STDEV.S
Excel 2010

ทางสถิติ:    ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEVA

ทางสถิติ:    ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STDEVP

ความเข้ากันได้:    คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน STDEVPA

ทางสถิติ:    คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STEYX

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย

ฟังก์ชัน SUBSTITUTE

ข้อความ:    แทนที่ข้อความเดิมด้วยข้อความใหม่ในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน SUBTOTAL

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน SUM

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    รวมอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน SUMIF

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    รวมเซลล์ที่ระบุตามเกณฑ์ที่กำหนด

ฟังก์ชัน SUMIFS

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    รวมเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน SUMPRODUCT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของผลคูณอาร์เรย์คอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกัน

ฟังก์ชัน SUMSQ

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของอาร์กิวเมนต์ยกกำลังสอง

ฟังก์ชัน SUMX2MY2

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของผลต่างยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SUMX2PY2

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของผลรวมยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SUMXMY2

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SWITCH
Excel 2016

ทางตรรกะ:    ประเมินนิพจน์ตามรายการของค่า และส่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันไปยังค่าที่ตรงกันเป็นค่าแรก ถ้าไม่มีค่าใดตรงกัน อาจจะมีการส่งค่าเริ่มต้นอื่นๆ กลับมา

ฟังก์ชัน SYD

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี (Sum-of-Years' Digit) ของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ

ฟังก์ชัน T

ข้อความ:    แปลงอาร์กิวเมนต์เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน TAN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน TANH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน TBILLEQ

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน TBILLPRICE

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน TBILLYIELD

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน T.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.DIST.2T
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.DIST.RT
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TEXT

ข้อความ:    จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน TEXTJOIN
2019

ข้อความ:    รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน และมีตัวคั่นที่คุณได้ระบุไว้ระหว่างแต่ละค่าของข้อความที่จะรวม ถ้าตัวคั่นเป็นสตริงข้อความว่าง ฟังก์ชันนี้จะเชื่อมช่วงต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชัน TIME

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของเวลาที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน TIMEVALUE

วันที่และเวลา:    แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน T.INV
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน T.INV.2T
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TODAY

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน

ฟังก์ชัน TRANSPOSE

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน TREND

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน TRIM

ข้อความ:    เอาช่องว่างออกจากข้อความ

ฟังก์ชัน TRIMMEAN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน TRUE

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่าตรรกะ TRUE

ฟังก์ชัน TRUNC

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ตัดทอนตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม

ฟังก์ชัน T.TEST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

ฟังก์ชัน TTEST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน TYPE

ข้อมูล:    ส่งกลับตัวเลขที่แสดงชนิดข้อมูลของค่า

ฟังก์ชัน UNICHAR
OneNote 2013

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระ Unicode ที่อ้างอิงโดยค่าตัวเลขที่ระบุ

ฟังก์ชัน UNICODE
OneNote 2013

ข้อความ:    ส่งกลับจำนวน (code point) ที่สอดคล้องกับอักขระแรกของข้อความ

ฟังก์ชัน UNIQUE

ปุ่ม Office 365

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับรายการค่าที่ไม่ซ้ำกับในรายการหรือช่วง

ฟังก์ชัน UPPER

ข้อความ:    แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ฟังก์ชัน VALUE

ข้อความ:    แปลงอาร์กิวเมนต์ข้อความเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน VALUETOTEXT
ปุ่ม Office 365

ข้อความ:    ส่งกลับข้อความจากค่าที่ระบุ

ฟังก์ชัน VAR

ความเข้ากันได้:    ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน VAR.P
Excel 2010

ทางสถิติ:    คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน VAR.S
Excel 2010

ทางสถิติ:    ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VARA

ทางสถิติ:    ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน VARP

ความเข้ากันได้:    คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน VARPA

ทางสถิติ:    คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน VDB

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุหรือบางส่วนของงวดโดยใช้วิธีดุลที่ลดลง (Declining Balance)

ฟังก์ชัน VLOOKUP

การค้นหาและการอ้างอิง:    ค้นหาในคอลัมน์แรกของอาร์เรย์และย้ายข้ามแถวเพื่อส่งกลับค่าในเซลล์

ฟังก์ชัน WEBSERVICE
OneNote 2013

เว็บ:    ส่งกลับข้อมูลจากบริการเว็บ

ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่มีอยู่ใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน WEEKDAY

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นวันในสัปดาห์

ฟังก์ชัน WEEKNUM

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นตัวเลขที่แสดงแทนตำแหน่งสัปดาห์ในหนึ่งปี

ฟังก์ชัน WEIBULL

ความเข้ากันได้:    คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อควม และค่าตรรกะ

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull

ฟังก์ชัน WORKDAY

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุ

ฟังก์ชัน WORKDAY.INTL
Excel 2010

วันที่และเวลา:    ส่งกลับตัวเลขอนุกรมของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน XIRR

การเงิน:    ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

ฟังก์ชัน XLOOKUP

ปุ่ม Office 365

การค้นหาและการอ้างอิง:    ค้นหาช่วงหรืออาร์เรย์ และส่งกลับรายการที่สอดคล้องกับค่าที่ตรงกันค่าแรกที่พบ ถ้าไม่มีค่าที่ตรงกัน XLOOKUP สามารถส่งกลับค่าที่ตรงกันที่ใกล้เคียงที่สุด (โดยประมาณ) 

ฟังก์ชัน XMATCH

ปุ่ม Office 365

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับตําแหน่งสัมพันธ์ของรายการในอาร์เรย์หรือช่วงของเซลล์ 

ฟังก์ชัน XNPV

การเงิน:    ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

ฟังก์ชัน XOR
OneNote 2013

แบบตรรกะ:    ส่งกลับ exclusive OR ทางตรรกะของอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด

ฟังก์ชัน YEAR

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นปี

ฟังก์ชัน YEARFRAC

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขเศษส่วนของปีที่แสดงแทนจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่เริ่มต้น (start_date) และวันที่สิ้นสุด (end_date)

ฟังก์ชัน YIELD

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน YIELDDISC

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด เช่น ตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน YIELDMAT

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน Z.TEST
Excel 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ฟังก์ชัน ZTEST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้
ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×