ฟังก์ชันทางการเงิน (ข้อมูลอ้างอิง)

เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

หมายเหตุ: แนะนำฟังก์ชันตัวทำเครื่องหมายเวอร์ชันที่ระบุเวอร์ชันของ Excel ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ตัวทำเครื่องหมายเวอร์ชันของเวอร์ชัน 2013 ที่ฟังก์ชันนี้พร้อมใช้งานใน Excel 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าทั้งหมด

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ACCRINT

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน ACCRINTM

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน AMORDEGRC

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวดโดยใช้สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา

ฟังก์ชัน AMORLINC

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด

ฟังก์ชัน COUPDAYBS

ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPDAYS

ส่งกลับจำนวนวันในงวดการชำระค่าดอกเบี้ยที่มีวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPDAYSNC

ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไป

ฟังก์ชัน COUPNCD

ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไปหลังจากวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPNUM

ส่งกลับจำนวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน COUPPCD

ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดก่อนหน้าก่อนวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน CUMIPMT

ส่งกลับดอกเบี้ยสะสมที่ชำระในระหว่างสองงวด

ฟังก์ชัน CUMPRINC

ส่งกลับค่าเงินต้นสะสมที่ชำระให้กับเงินกู้ในระหว่างสองงวด

ฟังก์ชัน DB

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน (Fixed-declining Balance)

ฟังก์ชัน DDB

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า (Double-declining Balance) หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน DISC

ส่งกลับอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์

ฟังก์ชัน DOLLARDE

แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วนเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยม

ฟังก์ชัน DOLLARFR

แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยมเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วน

ฟังก์ชัน DURATION

ส่งกลับระยะเวลาต่อปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน EFFECT

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

ฟังก์ชัน FV

ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของการลงทุน

ฟังก์ชัน FVSCHEDULE

ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลังจากนำชุดข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทบต้นมาใช้

ฟังก์ชัน INTRATE

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

ฟังก์ชัน IPMT

ส่งกลับค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับงวดที่ระบุสำหรับการลงทุน

ฟังก์ชัน IRR

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสด

ฟังก์ชัน ISPMT

คำนวณดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างงวดการลงทุนที่ระบุ

ฟังก์ชัน MDURATION

ส่งกลับระยะเวลาแมคคอลีย์แบบแปลง (Macauley Modified Duration) ของหลักทรัพย์ที่สมมติให้มูลค่าที่ตราไว้เป็น 100 ดอลลาร์

ฟังก์ชัน MIRR

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่กระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบได้รับการชำระในอัตราที่ต่างกัน

ฟังก์ชัน NOMINAL

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุต่อปี

ฟังก์ชัน NPER

ส่งกลับจำนวนงวดสำหรับการลงทุน

ฟังก์ชัน NPV

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยยึดตามชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวดและอัตราส่วนลด

ฟังก์ชัน ODDFPRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDFYIELD

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDLPRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDLYIELD

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน PDURATION
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนงวดที่จำเป็นสำหรับการลงทุนให้ขยายขีดความสามารถให้ถึงค่าที่ระบุ

ฟังก์ชัน PMT

ส่งกลับการชำระเงินเป็นงวดสำหรับเงินรายปี

ฟังก์ชัน PPMT

ส่งกลับค่าเงินต้นที่ต้องชำระของการลงทุนสำหรับงวดที่ระบุ

ฟังก์ชัน PRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน PRICEDISC

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด

ฟังก์ชัน PRICEMAT

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน NPV

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน

ฟังก์ชัน RATE

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินรายปี

ฟังก์ชัน RECEIVED

ส่งกลับจำนวนเงินที่ได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

ฟังก์ชัน RRI
OneNote 2013

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าสำหรับการเติบโตของการลงทุน

ฟังก์ชัน SLN

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับหนึ่งงวด

ฟังก์ชัน SYD

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี (Sum-of-Years' Digit) ของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ

ฟังก์ชัน TBILLEQ

ส่งกลับผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน TBILLPRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน TBILLYIELD

ส่งกลับผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน VDB

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุหรือบางส่วนของงวดโดยใช้วิธีดุลที่ลดลง (Declining Balance)

ฟังก์ชัน XIRR

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

ฟังก์ชัน XNPV

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

ฟังก์ชัน YIELD

ส่งกลับผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน YIELDDISC

ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด เช่น ตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน YIELDMAT

ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×