ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

หมายเหตุ: ตัวแสดงเวอร์ชันจะระบุExcelเวอร์ชันของฟังก์ชันที่เริ่มใช้ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ตัวแสดงเวอร์ชันของ 2013 จะระบุว่าฟังก์ชันนี้พร้อมใช้งานใน Excel 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าทั้งหมด

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน AVEDEV

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด

ฟังก์ชัน AVERAGE

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน AVERAGEA

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน AVERAGEIF

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน AVERAGEIFS

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน BETA.DIST
Excel 2010

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

ฟังก์ชัน BETA.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

ฟังก์ชัน BINOM.DIST
Excel 2010

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

ฟังก์ชัน BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

ส่งกลับความน่าจะเป็นของผลการทดลองโดยใช้การแจกแจงแบบทวินาม

ฟังก์ชัน BINOM.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST
Excel 2010

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

ฟังก์ชัน CHISQ.INV
Excel 2010

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

ฟังก์ชัน CHISQ.TEST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T
Excel 2010

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน CORREL

ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน COUNT

นับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน COUNTA

นับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน COUNTBLANK

นับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง

ฟังก์ชัน COUNTIF

นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ

ฟังก์ชัน COUNTIFS

นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน COVARIANCE.P
Excel 2010

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

ฟังก์ชัน COVARIANCE.S
Excel 2010

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน DEVSQ

ส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง

ฟังก์ชัน EXPON.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

ฟังก์ชัน F.DIST
Excel 2010

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.DIST.RT
Excel 2010

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.INV.RT
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.TEST
Excel 2010

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

ฟังก์ชัน FISHER

ส่งกลับค่าการแปลง Fisher

ฟังก์ชัน FISHERINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher

ฟังก์ชัน FORECAST

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

หมายเหตุ: ใน Excel 2016 ฟังก์ชันนี้จะถูกแทนที่ด้วย FORECAST.LINEAR เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการพยากรณ์ใหม่ แต่ยังเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS
Excel 2016

ส่งกลับค่าในอนาคตตามค่าที่มีอยู่ (ในอดีต) โดยใช้เวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าการพยากรณ์ที่วันที่เป้าหมายที่ระบุไว้

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

ส่งกลับความยาวของรูปแบบที่ซ้ำกันซึ่ง Excel ตรวจพบสำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ระบุ

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

ส่งกลับค่าทางสถิติเป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ชุดเวลา

ฟังก์ชัน FORECAST.LINEAR
Excel 2016

ส่งกลับค่าในอนาคตโดยยึดตามค่าที่มีอยู่

ฟังก์ชัน FREQUENCY

ส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง

ฟังก์ชัน GAMMA
Excel 2013

ส่งกลับค่าของฟังก์ชันแกมมา

ฟังก์ชัน GAMMA.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMA.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMALN

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน GAUSS
Excel 2013

ส่งกลับค่าน้อยกว่าการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน 0.5

ฟังก์ชัน GEOMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

ฟังก์ชัน GROWTH

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน HARMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก

ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

ฟังก์ชัน INTERCEPT

ส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น

ฟังก์ชัน KURT

ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LARGE

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LINEST

ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน LOGEST

ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน LOGNORM.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORM.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal

ฟังก์ชัน MAX

ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน MAXA

ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MAXIFS
Excel 2016

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน MEDIAN

ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ

ฟังก์ชัน MIN

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน MINIFS
Excel 2016

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน MINA

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MODE.MULT
Excel 2010

ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด

ฟังก์ชัน MODE.SNGL
Excel 2010

ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

ฟังก์ชัน NORM.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORM.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

ฟังก์ชัน NORM.S.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORM.S.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

ฟังก์ชัน PEARSON

ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC
Excel 2010

ส่งกลับเปอร์เซนต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วง โดยที่ k อยู่ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC
Excel 2010

ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC
Excel 2010

ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERMUT

ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด

ฟังก์ชัน PERMUTATIONA
Excel 2013

ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจำนวนวัตถุที่กำหนด (รวมการซ้ำ) ซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุทั้งหมด

ฟังก์ชัน PHI
Excel 2013

ส่งกลับค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการแจกแจงปกติมาตรฐาน

ฟังก์ชัน POISSON.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

ฟังก์ชัน PROB

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด

ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC
Excel 2010

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน QUARTILE.INC
Excel 2010

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน RANK.AVG
Excel 2010

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน RANK.EQ
Excel 2010

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน RSQ

ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

ฟังก์ชัน SKEW

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง

ฟังก์ชัน SKEW.P
Excel 2013

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร คือลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย

ฟังก์ชัน SLOPE

ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น

ฟังก์ชัน SMALL

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน STANDARDIZE

ส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์

ฟังก์ชัน STDEV.P
Excel 2010

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน STDEV.S
Excel 2010

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEVA

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STDEVPA

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STEYX

ส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย

ฟังก์ชัน T.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.DIST.2T
Excel 2010

ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.DIST.RT
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน T.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน T.INV.2T
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน T.TEST
Excel 2010

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

ฟังก์ชัน TREND

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน TRIMMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน VAR.P
Excel 2010

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน VAR.S
Excel 2010

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VARA

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน VARPA

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull

ฟังก์ชัน Z.TEST
Excel 2010

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์ที่คํานวณแล้วของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel บางอย่างอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซี Windows ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 หรือ x86-64 กับพีซีWindows RTที่ใช้ARMอื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความแตกต่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Excelฟังก์ชัน (ตามประเภท)
Excel (เรียงล.ก.)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×