ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชันใหม่ๆ ใน Excel 2013

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

คลิกชื่อฟังก์ชันในรายการต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดของวิธีใช้ฟังก์ชันนั้น

ชื่อฟังก์ชัน

ชนิดและคำอธิบาย

ฟังก์ชัน ACOT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOTH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ARABIC

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงเลขโรมันเป็นตัวเลขอาระบิก

ฟังก์ชัน BASE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงตัวเลขเป็นข้อความที่ใช้แทนตัวเลขด้วย Radix (ฐาน) ที่ระบุ

ฟังก์ชัน BINOM.DIST.RANGE

ทางสถิติ:    ส่งกลับความน่าจะเป็นของผลการทดลองโดยใช้การแจกแจงแบบทวินาม

ฟังก์ชัน BITAND

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ Bitwise And' ของสองตัวเลข

ฟังก์ชัน BITLSHIFT

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางซ้ายตามจำนวนบิต shift_amount

ฟังก์ชัน BITOR

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ OR ของสองตัวเลขในระดับบิต

ฟังก์ชัน BITRSHIFT

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางขวาตามจำนวนบิต shift_amount

ฟังก์ชัน BITXOR

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ 'Exclusive Or' แบบ bitwise ของสองตัวเลข

ฟังก์ชัน CEILING.MATH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน COMBINA

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:   
ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ที่รวมการซ้ำของจำนวนรายการที่ระบุ

ฟังก์ชัน COT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COTH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโคแทนเจนต์ของมุม

ฟังก์ชัน CSC

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโคซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน CSCH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน DAYS

วันที่และเวลา:    ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน DECIMAL

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในฐานที่ระบุเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน ENCODEURL

เว็บ:    ส่งกลับสตริงที่เข้ารหัส URL

ฟังก์ชัน FILTERXML

เว็บ:    ส่งกลับข้อมูลเฉพาะจากเนื้อหา XML โดยใช้ XPath ที่ระบุ

ฟังก์ชัน FLOOR.MATH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน FORMULATEXT

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับสูตรที่การอ้างอิงที่ระบุเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน GAMMA

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าของฟังก์ชันแกมมา

ฟังก์ชัน GAUSS

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าน้อยกว่าการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน 0.5

ฟังก์ชัน IFNA

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้านิพจน์ได้ค่าเป็น #N/A มิฉะนั้นจะส่งกลับค่าผลลัพธ์ของนิพจน์

ฟังก์ชัน IMCOSH

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOT

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับโคแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCSC

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCSCH

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSEC

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSECH

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSINH

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMTAN

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน ISFORMULA

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสูตร

ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM

วันที่และเวลา:    ส่งกลับตัวเลขของหมายเลขสัปดาห์ของปีแบบ ISO สำหรับวันที่ที่ระบุ

ฟังก์ชัน MUNIT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับเมทริกซ์หน่วยหรือมิติที่ระบุ

ฟังก์ชัน NUMBERVALUE

ข้อความ:    แปลงข้อความเป็นตัวเลขในลักษณะที่ไม่ขึ้นกับระบบภาษา

ฟังก์ชัน PDURATION

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนงวดที่จำเป็นสำหรับการลงทุนให้ขยายขีดความสามารถให้ถึงค่าที่ระบุ

ฟังก์ชัน PERMUTATIONA

ทางสถิติ:    ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจำนวนวัตถุที่กำหนด (รวมการซ้ำ) ซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุทั้งหมด

ฟังก์ชัน PHI

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการแจกแจงปกติมาตรฐาน

ฟังก์ชัน RRI

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าสำหรับการเติบโตของการลงทุน

ฟังก์ชัน SEC

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน SECH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน SHEET

ข้อมูล:    ส่งกลับจำนวนแผ่นงานของแผ่นงานที่อ้างอิงถึง

ฟังก์ชัน SHEETS

ข้อมูล:    ส่งกลับจำนวนแผ่นงานในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน SKEW.P

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร คือลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย

ฟังก์ชัน UNICHAR

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระ Unicode ที่อ้างอิงโดยค่าตัวเลขที่ระบุ

ฟังก์ชัน UNICODE

ข้อความ:    ส่งกลับจำนวน (code point) ที่สอดคล้องกับอักขระแรกของข้อความ

ฟังก์ชัน WEBSERVICE

เว็บ:    ส่งกลับข้อมูลจากบริการเว็บ

ฟังก์ชัน XOR

แบบตรรกะ:    ส่งกลับ exclusive OR ทางตรรกะของอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×