ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน NPV

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คำนวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยใช้อัตราส่วนลด รายจ่ายที่ชำระเป็นงวดในอนาคต (ค่าลบ) และรายรับที่ได้รับเป็นงวดในอนาคต (ค่าบวก)

ไวยากรณ์

NPV(rate,value1,value2,...)

Rate     คืออัตราส่วนลดในช่วงหนึ่งงวด

value1, value2,...     คืออาร์กิวเมนต์ที่ 1 ถึง 29 ที่เป็นรายจ่ายและรายรับ โดย value1, value2,... ต้องมีช่วงห่างของระยะเวลาเท่าๆ กัน และเกิดขึ้นในตอนสิ้นงวดของแต่ละงวด ฟังก์ชัน NPV ใช้ลำดับของ value1, value2,... เพื่อแปลความหมายลำดับของกระแสเงินสด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนค่ารายจ่ายและรายรับของคุณในลำดับที่ถูกต้อง อาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลข ว่าง ค่าตรรกะ หรือข้อความที่ใช้แทนตัวเลขจะถูกนำมาใช้คำนวณ ส่วนอาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้จะถูกละเว้น

ข้อสังเกต

 • การลงทุน NPV จะเริ่มที่หนึ่งงวดก่อนวันเริ่มของมูลค่ากระแสเงินสดครั้งแรก และจะสิ้นสุดพร้อมกับมูลค่ากระแสเงินสดครั้งสุดท้ายในรายการ การคำนวณ NPV จะคิดจากกระแสเงินสดในอนาคต ถ้ากระแสเงินสดครั้งแรกของคุณเกิดขึ้นเมื่อเริ่มงวดแรก ค่าแรกจะต้องเอาไปรวมกับผลลัพธ์ของ NPV และจะไม่รวมอยู่ในอาร์กิวเมนต์ value สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูตัวอย่างด้านล่าง

 • ถ้า n เป็นจำนวนกระแสเงินสดในรายการของค่า จะได้สูตรสำหรับ NPV ดังนี้

  สมการ

 • ฟังก์ชัน NPV จะคล้ายกับฟังก์ชัน PV (Present Value) แต่มีข้อแตกต่างสำคัญตรงที่ฟังก์ชัน PV จะยอมให้กระแสเงินสดเริ่มที่สิ้นงวดหรือต้นงวดก็ได้ นอกจากนี้ กระแสเงินสดของฟังก์ชัน PV ต้องเป็นค่าคงที่ตลอดการลงทุน ขณะที่มูลค่ากระแสเงินสดของฟังก์ชัน NPV สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเงินงวดและฟังก์ชันทางการเงิน ให้ดูฟังก์ชัน PV

ตัวอย่างที่ 1

ในตัวอย่างต่อไปนี้

 • Rate เป็นอัตราส่วนลดต่อปี

 • Value1 เป็นต้นทุนเริ่มแรกของการลงทุนหนึ่งปีจากวันนี้

 • Value2 เป็นผลตอบแทนปีแรก

 • Value3 เป็นผลตอบแทนปีที่สอง

 • Value4 คือผลตอบแทนจากปีที่สาม

ในตัวอย่าง คุณได้รวมต้นทุนเริ่มแรก $10,000 เป็นค่าๆ หนึ่ง เนื่องจากการชำระเงินเกิดขึ้นตอนสิ้นงวดของงวดแรก

Rate

Value1

Value2

Value3

Value4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10%

-10000

3000

4200

6800

=NPV([Rate], [Value1], [Value2], [Value3], [Value4])

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนนี้ (1,188.44)

ตัวอย่างที่ 2

ในตัวอย่างต่อไปนี้

 • Rate เป็นอัตราส่วนลดต่อปี ซึ่งอาจเป็นอัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยของการลงทุนอื่นที่เอามาเทียบกันได้

 • Value1 เป็นต้นทุนเริ่มแรกของการลงทุนหนึ่งปีจากวันนี้

 • Value2 เป็นผลตอบแทนปีแรก

 • Value3 เป็นผลตอบแทนปีที่สอง

 • Value4 เป็นผลตอบแทนปีที่สาม

 • Value5 เป็นผลตอบแทนจากปีที่สี่

 • Value6 คือผลตอบแทนจากปีที่ห้า

ในตัวอย่างดังกล่าว คุณไม่ได้รวมต้นทุนเริ่มแรก $40,000 เป็นค่าๆ หนึ่ง เนื่องจาการชำระเงินเกิดขึ้นตอนต้นงวดของงวดแรก

Rate

Value1

Value2

Value3

Value4

Value5

Value6

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NPV(Rate, [Value2], [Value3], [Value4], [Value5], [Value6])+[Value1]

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนนี้ (1,922.06)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NPV(Rate, [Value2], [Value3], [Value4], [Value5], [Value6], -9000)+[Value1]

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนนี้ โดยมีผลขาดทุนในปีที่หกเท่ากับ 9000 (-3,749.47)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×