ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

Officeการสมัครใช้งาน Microsoft 365 2021 และ Windowsมีพร้อมใช้งานในภาษาที่ใช้แสดงต่อไปนี้:

 • แอฟริกานส์

 • แอลเบเนีย

 • อัมฮารา

 • อาหรับ

 • อาร์เมเนีย

 • อัสสัม

 • อาเซอร์ไบจาน - สคริปต์ละติน

 • บังคลา (อินเดีย)

 • บาสก์

 • เบลารุส

 • บอสเนีย - สคริปต์ละติน

 • บัลแกเรีย

 • คาตาลัน

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • English (United States)

 • English (United Kingdom)

 • เอสโตเนีย

 • ฟิลิปปินส์

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)

 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

 • กาลิเซีย

 • จอร์เจีย

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • คุชราต

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • ฮังการี

 • ไอซ์แลนด์

 • อินโดนีเซีย

 • เกลิกไอริช

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • กันนาดา

 • คาซัคสถาน

 • เขมร

 • กอนกานี

 • เกาหลี

 • ลัตเวีย

 • ลิทัวเนีย

 • ลักเซมเบิร์ก

 • มาซิโดเนีย (มาซิโดเนียเหนือ)

 • มลายู

 • มาลายาลัม

 • มอลตา

 • เมารี

 • มราฐี

 • เนปาล

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • นอร์เวย์นีนอสก์

 • โอดิยา

 • เปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • ปัญจาบ (อินเดีย)

 • เคชวา (เปรู)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • เกลิกสกอต

 • เซอร์เบีย - สคริปต์ซิริลลิก

 • เซอร์เบีย - อักขระซิริลลิก (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)

 • เซอร์เบีย - สคริปต์ละติน

 • สโลวัก

 • สโลวีเนีย

 • สเปน

 • สเปน (เม็กซิโก)

 • สวีเดน

 • ทมิฬ (อินเดีย)

 • ตาตาร์

 • เตลูกู

 • ไทย

 • ตุรกี

 • ยูเครน

 • อูรดู

 • อุยกูร์

 • อุซเบก - สคริปต์ละติน

 • วาเลนเชียน

 • เวียดนาม

 • เวลส์

Officeการสมัครใช้งาน 2021 Microsoft 365 for Mac พร้อมให้บริการในภาษาที่ใช้แสดงต่อไปนี้:

 • อาหรับ

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) (Microsoft 365 เท่านั้น)

 • English (United States)

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส (แคนาดา) (Microsoft 365 เท่านั้น)

 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • ฮิบรู

 • ฮังการี

 • อินโดนีเซีย

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • เกาหลี

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • รัสเซีย

 • สโลวัก

 • สเปน (เม็กซิโก) (Microsoft 365 เท่านั้น)

 • สเปน (สเปน)

 • สวีเดน

 • ไทย

 • ตุรกี

Officeแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Android พร้อมใช้งานในภาษาที่ใช้แสดงต่อไปนี้:

 • แอฟริกานส์

 • แอลเบเนีย

 • อาหรับ

 • อาเซอร์ไบจาน - สคริปต์ละติน

 • บาสก์

 • บอสเนีย - สคริปต์ละติน

 • บัลแกเรีย

 • คาตาลัน

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • English (United Kingdom)

 • English (United States)

 • เอสโตเนีย

 • ฟิลิปปินส์

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)

 • กาลิเซีย

 • จอร์เจีย

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • คุชราต

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • ฮังการี

 • ไอซ์แลนด์

 • อินโดนีเซีย

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • กันนาดา

 • คาซัคสถาน

 • เขมร

 • เกาหลี

 • ลาว

 • ลัตเวีย

 • ลิทัวเนีย

 • มาซิโดเนีย

 • มลายู

 • มราฐี

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • นอร์เวย์นีนอสก์

 • เปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • เซอร์เบีย - สคริปต์ซิริลลิก

 • เซอร์เบีย - สคริปต์ละติน

 • สโลวัก

 • สโลวีเนีย

 • สเปน

 • สเปน (เม็กซิโก)

 • สวีเดน

 • ทมิฬ

 • เตลูกู

 • ไทย

 • ตุรกี

 • ยูเครน

 • อุซเบก - ละตินสคริปต์

 • เวียดนาม

 • เวลส์

Officeอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ iOS พร้อมใช้งานในภาษาที่ใช้แสดงต่อไปนี้:

 • อาหรับ

 • คาตาลัน

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • English (United Kingdom)

 • English (United States)

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)

 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • ฮังการี

 • อินโดนีเซีย

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • เกาหลี

 • มลายู

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • สโลวัก

 • สเปน (เม็กซิโก)

 • สเปน (สเปน)

 • สวีเดน

 • ไทย

 • ตุรกี

 • ยูเครน

 • เวียดนาม

*หมายเหตุ: Outlook และ Teams for iOS สนับสนุนมาตรฐานภาษา 37-iOS บวกกับภาษาเพิ่มเติม 10 ภาษา: แอลเบเนีย บัลแกเรีย เอสโตเนีย ไอซ์แลนด์ ไอริช ลัตเวีย ลิทัวเนีย ไนนอสก์ นอร์เวย์ เซอร์เบีย (ละติน) และสโลวีเนีย

แอปOfficeแอปออนไลน์Office.com มีให้ใช้งานในภาษาที่ใช้แสดงต่อไปนี้:

 • แอฟริกานส์

 • แอลเบเนีย

 • อัมฮารา

 • อาหรับ

 • อาร์เมเนีย

 • อัสสัม

 • อาเซอร์ไบจาน - สคริปต์ละติน

 • บังคลา (อินเดีย)

 • บาสก์

 • เบลารุส

 • บอสเนีย - สคริปต์ละติน

 • บัลแกเรีย

 • คาตาลัน

 • ชโรกี

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • English (United Kingdom)

 • English (United States)

 • เอสโตเนีย

 • ฟิลิปปินส์

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)

 • กาลิเซีย

 • จอร์เจีย

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • คุชราต

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • ฮังการี

 • ไอซ์แลนด์

 • อินโดนีเซีย

 • เกลิกไอริช

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • กันนาดา

 • คาซัคสถาน

 • เขมร

 • กอนกานี

 • เกาหลี

 • ลาว

 • ลัตเวีย

 • ลิทัวเนีย

 • ลักเซมเบิร์ก

 • มาซิโดเนีย (มาซิโดเนียเหนือ)

 • มลายู

 • มาลายาลัม

 • มอลตา

 • เมารี

 • มราฐี

 • เนปาล

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • นอร์เวย์นีนอสก์

 • โอดิยา

 • เปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • ปัญจาบ (อินเดีย)

 • เคชวา (เปรู)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • เกลิกสกอต

 • เซอร์เบีย - สคริปต์ซิริลลิก

 • เซอร์เบีย - อักขระซิริลลิก (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)

 • เซอร์เบีย - สคริปต์ละติน

 • สโลวัก

 • สโลวีเนีย

 • สเปน

 • สเปน (เม็กซิโก)

 • สวีเดน

 • ทมิฬ (อินเดีย)

 • ตาตาร์

 • เตลูกู

 • ไทย

 • ตุรกี

 • ยูเครน

 • อูรดู

 • อุยกูร์

 • อุซเบก - สคริปต์ละติน

 • วาเลนเชียน

 • เวียดนาม

 • เวลส์

Officeที่มุ่งเน้นผู้ชมระดับองค์กร เช่น Project, การวิเคราะห์ของฉัน, Planner, Yammer และศูนย์การจัดการ M365 ได้รับการสนับสนุนในภาษาที่ใช้แสดงต่อไปนี้:

 • อาหรับ

 • บัลแกเรีย

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

 • เอสโตเนีย

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • ฮิบรู

 • ฮังการี

 • อินโดนีเซีย

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • เกาหลี

 • ลัตเวีย

 • ลิทัวเนีย

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • เซอร์เบีย - สคริปต์ละติน

 • สโลวัก

 • สโลวีเนีย

 • สเปน

 • สวีเดน

 • ไทย

 • ตุรกี

 • ยูเครน

 • เวียดนาม

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษาของ Microsoft Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×