ย้ายสมุดบันทึก OneNote for Windows ที่คุณแชร์กับผู้อื่น

OneNote เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถ แชร์สมุดบันทึกกับบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดูหรือแก้ไขเนื้อหาแล้วทำงานร่วมกันได้ ถ้าคุณต้องการย้ายสมุดบันทึกที่แชร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ทุกคนที่ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งใหม่ เพียงแค่การย้ายไฟล์สมุดบันทึก OneNote จะไม่สามารถดำเนินการนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้

เพื่อจะเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของสมุดบันทึก OneNote ที่แชร์ คุณต้องสร้างสมุดบันทึกใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งใหม่แล้วย้ายเนื้อหาในสมุดบันทึกเก่าไปยังที่ดังกล่าวทีละส่วน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

เคล็ดลับ: ให้พิจารณาย้ายสมุดบันทึกในช่วงเวลาที่คุณทราบว่ากิจกรรมการแก้ไขที่แชร์เกิดขึ้นน้อยที่สุด การสำรองข้อมูลไฟล์ทั้งหมดของคุณก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณหรือผู้อื่นกำลังทำงานที่สำคัญอยู่นั้นถือเป็นความคิดที่ดี

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการย้าย

 1. ใน OneNote เลือก ไฟล์ > ใหม่ แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ใหม่ใน OneDrive หรือ SharePoint ที่คุณต้องการย้ายสมุดบันทึกที่มีอยู่ไป ส่วนติดต่อการเลือกโฟลเดอร์สมุดบันทึกใหม่ของ OneNote 2016 สำหรับ Windows

 2. ป้อนชื่อสำหรับสมุดบันทึก แล้วกด สร้าง กล่องโต้ตอบสร้างสมุดบันทึกใหม่ของ OneNote 2016 สำหรับ Windows

 3. หมายเหตุ: หลังเลือก สร้าง แล้ว คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้แชร์สมุดบันทึกใหม่กับบุคคลอื่นโดยการเชิญบุคคลนั้น คุณสามารถส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ได้เลยโดยเลือก เชิญบุคคล หรือปล่อยทิ้งไว้จนกว่าจะถึงขั้นตอนที่ 3 โดยเลือก ไม่ใช่ตอนนี้ ตอนนี้คนที่ได้รับคำเชิญจะไม่สามารถดูส่วนสมุดบันทึกเก่าในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ได้จนกว่าคุณจะทำขั้นตอนที่ 2 เสร็จ  

ขั้นตอนที่ 2 การย้ายบันทึกย่อของคุณ

 1. ในสมุดบันทึกเก่า ให้คลิกขวาที่แท็บส่วน แล้วเลือก ย้ายหรือคัดลอก ส่วน OneNote 2016 สำหรับ Windows รายการเมนูคลิกขวาที่รวมถึง "ย้ายหรือคัดลอก"

 2. เลือกสมุดบันทึกใหม่จากรายการของสมุดบันทึก แล้วเลือก ย้าย กล่องโต้ตอบส่วนย้ายหรือคัดลอกของ OneNote 2016 สำหรับ Windows

 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกว่าส่วนทั้งหมดจะอยู่ในสมุดบันทึกใหม่ ขณะนี้ยังไม่มีวิธีเลือกแล้วย้ายหลายๆ ส่วนในคราวเดียว

 4. กด Shift+F9 บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อซิงค์สมุดบันทึกทั้งหมดด้วยตัวเอง และรอให้การซิงโครไนซ์เสร็จสิ้น ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ระบบสัมผัสที่ไม่มีคีย์บอร์ดภายนอก โปรดใช้ตัวแสดงสถานะการซิงโครไนซ์ของสมุดบันทึกที่แชร์เพื่อเริ่มการซิงค์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ดูสถานะการซิงโครไนซ์ของสมุดบันทึกที่แชร์

  เมื่อ OneNote ซิงค์การเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ทุกคนจะสามารถเห็นส่วนที่ย้ายไปได้เมื่อเปิดตำแหน่งที่ตั้งสมุดบันทึกใหม่

ขั้นตอนที่ 3: แจ้งให้บุคคลทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งสมุดบันทึกใหม่

OneNote ไม่สามารถอัปเดตตำแหน่งที่ตั้งสมุดบันทึกสำหรับคนที่คุณแชร์สมุดบันทึกด้วย คุณสามารถแจ้งให้คนเหล่านั้นทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งสมุดบันทึกใหม่ได้สองวิธี:

 • ในสมุดบันทึกดั้งเดิม ให้สร้างส่วนใหม่ด้วยหน้าที่มีลิงก์ไปยังสมุดบันทึกใหม่ เพื่อแนะให้บุคคลเปิดดู เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ให้ดูส่วน รับลิงก์การแชร์ ใน แชร์สมุดบันทึก OneNote 2016 สำหรับ Windows กับบุคคลอื่น

หรือ

หมายเหตุ: เมื่อคุณแน่ใจแล้วว่าทุกคนกำลังเข้าถึงสมุดบันทึกจากตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ก็สามารถลบไฟล์สมุดบันทึกเก่าได้โดยถาวร ดู ลบสมุดบันทึก OneNote 2016 สำหรับ Windows จาก OneDrive

ดูเพิ่มเติม

หยุดการแชร์สมุดบันทึกบน OneDrive

ย้ายสมุดบันทึก OneNote ไปยัง OneDrive

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการย้าย

เมื่อคุณพร้อมที่จะย้ายสมุดบันทึกที่แชร์ไปยังตำแหน่งใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. สร้างสมุดบันทึกใหม่ (ไฟล์ > ใหม่) ที่ตำแหน่งที่จะย้ายสมุดบันทึกอื่นไป

 2. แจ้งให้ผู้ที่คุณกำลังแชร์สมุดบันทึกเก่าทราบว่าสมุดบันทึกกำลังจะถูกย้าย และพวกเขาควรเปิดสมุดบันทึกใหม่ คุณสามารถเลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้ได้

  • ในสมุดบันทึกดั้งเดิม ให้สร้างส่วนใหม่กับหน้ามีคำแนะนำ (แนะนำให้ทำ)

  • ส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบพร้อมคำแนะนำ

 3. ในทั้งสองกรณี ให้รวม URL ของสมุดบันทึกใหม่และเพิ่มข้อความบางอย่างบนหน้าของคุณ หรือในอีเมลของคุณ เพื่ออธิบายว่าเหตุใดจึงย้ายสมุดบันทึกและสมุดบันทึกจะถูกย้ายไปไว้ที่ใด

ขั้นตอนที่ 2 การย้ายบันทึกย่อของคุณ

เมื่อคุณพร้อมที่จะย้ายบันทึกย่อจากสมุดบันทึกเก่าไปยังสมุดบันทึกใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดทั้งสมุดบันทึกเก่าและใหม่ไว้แล้ว จากนั้นให้ลากแต่ละส่วนของสมุดบันทึกจากสมุดบันทึกเก่าไปยังสมุดบันทึกใหม่

 2. ถ้าก่อนหน้านี้คุณได้สร้างส่วนไว้ในสมุดบันทึกเก่าเพื่อแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าสมุดบันทึกนั้นจะถูกย้าย ให้ปล่อยส่วนดังกล่าวไว้ในสมุดบันทึกเก่าโดยไม่ต้องย้ายออกมา โดยผู้ที่เปิดสมุดบันทึกเก่าหลังจากนั้น (เช่น ผู้ร่วมงานที่กลับจากวันหยุดยาว) จะสามารถเห็นได้ว่าบันทึกย่อถูกย้ายไปไว้ที่ใด

 3. กด SHIFT+F9 บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อซิงค์สมุดบันทึกทั้งหมดด้วยตัวเอง และรอให้การซิงโครไนซ์เสร็จสิ้น เมื่อ OneNote ซิงค์การเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ทุกคนจะเห็นโครงสร้างของสมุดบันทึกใหม่เมื่อเข้าสู่สมุดบันทึกใหม่ในครั้งถัดไป

 4. ปิดสมุดบันทึกเก่า การทำเช่นนี้จะไม่ลบสมุดบันทึกเก่าออก แต่จะป้องกันไม่ให้คุณบังเอิญกลับไปใช้สมุดบันทึกเก่าอีก

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×