สร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลอย่างง่าย

สร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลอย่างง่าย

เมื่อคุณต้องการเลือกข้อมูลเฉพาะจากหนึ่งแหล่งข้อมูลขึ้นไป คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลได้ คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลจะช่วยคุณเรียกใช้เฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการเท่านั้น และยังช่วยให้คุณรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลได้ คุณสามารถใช้ตารางและคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล หัวข้อนี้ให้ภาพรวมของคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล และให้ขั้นตอนในการสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีหรือใน มุมมองออกแบบ

ถ้าคุณต้องการใช้ฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าคิวรีทำงานอย่างไร ให้ดูบทความ บทนำสู่คิวรี

ในบทความนี้

ภาพรวม

ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีเพื่อสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

สร้างคิวรีโดยทำงานในมุมมองออกแบบ

ภาพรวม

เมื่อคุณต้องการใช้ข้อมูล คุณแทบจะไม่ต้องการใช้ข้อมูลทั้งหมดจากตารางเดียว ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการใช้ข้อมูลจากตารางรายชื่อผู้ติดต่อ คุณมักจะต้องการดูที่ระเบียนเฉพาะหนึ่งระเบียน หรืออาจจะแค่หมายเลขโทรศัพท์ บางครั้ง คุณต้องการรวมข้อมูลจากมากกว่าหนึ่งตาราง เช่น การรวมข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลการสั่งซื้อ เมื่อต้องการเลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้ ให้คุณใช้คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลคือวัตถุฐานข้อมูลที่แสดงข้อมูลใน มุมมองแผ่นข้อมูล คิวรีไม่ได้จัดเก็บข้อมูล แต่แสดงข้อมูลที่จัดเก็บในตาราง คิวรีสามารถแสดงข้อมูลจากอย่างน้อยหนึ่งตาราง จากคิวรีอื่น หรือจากทั้งสองอย่างรวมกัน

ประโยชน์ของการใช้คิวรี

คิวรีจะช่วยให้คุณ:

 • ดูข้อมูลจากเขจข้อมูลที่คุณสนใจดูเท่านั้น เมื่อคุณเปิดตาราง คุณจะเห็นเขตข้อมูลทั้งหมด คิวรีเป็นวิธีที่สะดวกในการบันทึกรายการเขตข้อมูล

  หมายเหตุ: คิวรีจะชี้ไปที่ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้จัดเก็บข้อมูล เมื่อคุณบันทึกคิวรี คุณไม่ได้กำลังบันทึกสำเนาของข้อมูล

 • รวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล ตารางจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่จัดเก็บเท่านั้น คิวรีจะช่วยให้คุณหยิบและเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลกหลาย และระบุว่าควรรวมข้อมูลอย่างไร

 • ใช้นิพจน์เป็นเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันวันที่เป็นเขตข้อมูล หรือคุณสามารถใช้ฟังก์ชันรูปแบบกับเขตข้อมูลเพื่อควบคุมวิธีที่ข้อมูลจากเขตข้อมูลจะถูกจัดรูปแบบในคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

 • ดูระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุ เมื่อคุณเปิดตาราง คุณจะเห็นระเบียนทั้งหมด คิวรีเป็นวิธีที่สะดวกในการบันทึกรายการระเบียน

ขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

คุณสามารถสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลโดยใช้ตัวช่วยสร้างคิวรี หรือโดยทำงานในมุมมองออกแบบ บางองค์ประกอบการออกแบบไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างคิวรี แต่คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบดังกล่าวในภายหลังได้โดยใช้มุมมองออกแบบ แม้ว่าวิธีการทั้งสองจะแตกต่างกันในบางส่วน แต่ขั้นตอนพื้นฐานเหมือนกันโดยพื้นฐาน:

 1. เลือกตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูล

 2. ระบุเขต้ขอมูลที่คุณต้องการรวมจากแหล่งข้อมูล

 3. หรือระบุเกณฑ์เพื่อจำกัดระเบียนที่คิวรีส่งกลับ

หลังจากคุณสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลแล้ว ให้คุณเรียกใช้เพื่อดูผลลัพธ์ เมื่อต้องการเรียกใช้คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล ให้คุณเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล ถ้าคุณบันทึกคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล คุณสามารถนำมาใช้ซ้ำได้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับแบบฟอร์ม รายงาน หรือคิวรีอื่น

ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีเพื่อสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างคิวรเพื่อสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้าง คุณจะควบคุมรายละเอียดของการออกแบบคิวรีได้น้อยลง แต่คิวรีจะสร้างได้เร็วขึ้นกว่าถ้าคุณไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง นอกจากนั้น ตัวช่วยสร้างสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดการออกแบบง่ายๆ บางอย่างและพร้อมท์ให้คุณดำเนินการกระทำอื่น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ถ้าคุณใช้เขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวช่วยสร้างคิวรีจะถามคุณว่าคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์หรือไม่ ตัวช่วยสร้างคิวรีจะเปิด หน้าต่างความสัมพันธ์ ให้คุณ แต่คุณต้องรีสตาร์ตตัวช่วยสร้างถ้าคุณแก้ไขความสัมพันธ์ใดๆ ดังนั้น ก่อนคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างคิวรี ให้พิจารณาการสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่คิวของคุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของตาราง ให้ดูบทความ คำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง

ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรี

 1. บนแท็บสร้างในกลุ่มคิวรีให้คลิกตัวช่วยสร้างคิวรี 

  กลุ่มคิวรีใน ribbon ของ Access จะแสดงสองตัวเลือก: ตัวช่วยสร้างคิวรีและออกแบบคิวรี
 2. ในกล่องโต้ตอบ คิวรีใหม่ ให้คลิก ตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่าย จากนั้น คลิก ตกลง

 3. ขั้นต่อไป ให้คุณเพิ่มเขตข้อมูล คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 255 เขตข้อมูลจากมากถึง 32 ตารางหรือคิวรี

  สำหรับแต่ละเขตข้อมูล ให้ดำเนินการสองขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ด้านล่าง ตาราง/คิวรี ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีเขตข้อมูล

  2. ด้านล่าง เขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลเพื่อเพิ่มไปยังรายการ เขตข้อมูลที่เลือก ถ้าคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดไปยังคิวรีของคุณ ให้คลิกปุ่มที่มีลูกศรขวาคู่ (>>)

  3. เมื่อคุณได้เพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก ถัดไป

   ในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่าย ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้
 4. ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขใด (เขตข้อมูลที่มีข้อมูลเป็นตัวเลข) ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 9 ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลข ตัวช่วยสร้างคิวรีจะถามว่าคุณต้องการคิวรี หรือส่งคืนรายละเอียดหรือข้อมูลสรุป

  เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณต้องการดูระเบียนแต่ละระเบียน ให้คลิก รายละเอียด จากนั้น ให้คลิก ถัดไป ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 9

  2. ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลตัวเลขแบบสรุป เช่น ค่าเฉลี่ย ให้คลิก สรุป จากนั้น คลิก ตัวเลือกสรุป

   เลือกรายละเอียดหรือสรุปบนกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่าย
 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกสรุป ให้ระบุว่าเขตข้อมูลใดที่คุณต้องการสรุปข้อมูล แสดงรายการเฉพาะเขตข้อมูลตัวเลขเท่านั้น

  สำหรับแต่ละเขตข้อมูลตัวเลข ให้เลือกฟังก์ชันต่อไปนี้หนึ่งข้อ:

  1. ผลรวม    คิวรีส่งคืนผลรวมของค่าทั้งหมดในเขตข้อมูล

  2. ค่าเฉลี่ย    คิวรีส่งคืนค่าเฉลี่ยของค่าในเขตข้อมูล

  3. ค่าต่ำสุด    คิวรีส่งคืนค่าที่เล็กที่สุดในเขตข้อมูล

  4. ค่าสูงสุด    คิวรีส่งคืนค่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตข้อมูล

  เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ค่าสรุปคำนวณบนกล่องโต้ตอบตัวเลือกสรุป
 6. ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์คิวรีเพื่อรวมจำนวนระเบียนไว้ในแหล่งข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นับระเบียนในชื่อแหล่งข้อมูล ที่เหมาะสม

 7. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกสรุป

 8. ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาไปยังคิวรี ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 9 ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลวันที่และเวลา ตัวช่วยสร้างจะถามคุณว่าคุณต้องการจัดกลุ่มค่าวันที่อย่างไร ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเพื่อเขตข้อมูลตัวเลข ("ราคา") แล้วเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลา ("เวลา_ทำธุรกรรม") ไปยังคิวรีของคุณ จากนั้น ระบุในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกสรุป ว่าคุณต้องการดูค่าเฉลี่ยของเขตข้อมูลตัวเลข "ราคา" เนื่องจากคุณรวมเขตข้อมูลเข้ามา คุณสามารถคำนวณค่าสรุปสำหรับแต่ละค่าวันที่/เวลาเฉพาะ สำหรับแต่ละวัน สำหรับแต่ละเดือน สำหรับแต่ละไตรมาส หรือสำหรับแต่ละปี

  เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดกลุ่มวันที่ในคิวรีของคุณบนกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่าย

  เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้เพื่อจัดกลุ่มค่าวันที่/เวลา จากนั้น คลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ในมุมมองออกแบบ คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อจัดกลุ่มตามทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการ

 9. ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างคิวรี ให้ใส่ชื่อเรื่องคิวรี ระบุว่าคุณต้องการเปิดหรือปรับเปลี่ยนคิวรี จากนั้น คลิก เสร็จสิ้น

  ถ้าคุณเลือกเปิดคิวรี คิวรีจะแสดงข้อมูลที่เลือกในมุมมองแผ่นข้อมูล ถ้าคุณเลือกปรับเปลี่ยนคิวรี คิวรีจะเปิดขึ้นในมุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

สร้างคิวรีโดยทำงานในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถใช้มุมมองออกแบบเพื่อสร้างคิวรีที่ใช้เลือกข้อมูลได้ด้วยตนเอง เมื่อคุณใช้มุมมองออกแบบ คุณจะควบคุมรายละเอียดของการออกแบบคิวรีได้มากขึ้น แต่จะเกิดข้อผิดพลาดด้านการออกแบบได้ง่ายขึ้นและใช้เวลานานกว่าใช้ตัวช่วยสร้างคิวรี

สร้างคิวรี

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มแหล่งข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเขตข้อมูลผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 4: ระบุเกณฑ์

ขั้นตอนที่ 5: สรุปข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6: ดูผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มแหล่งข้อมูล

เมื่อคุณใช้มุมมองออกแบบเมื่อต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูลให้คุณเพิ่มแหล่งข้อมูลและเขตข้อมูลในขั้นตอนที่แยกต่างหาก อย่างไรก็ตามคุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้เสมอถ้าคุณต้องการ

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี 

  กลุ่มคิวรีใน ribbon ของ Access จะแสดงสองตัวเลือก: ตัวช่วยสร้างคิวรีและออกแบบคิวรี
 2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้หรือเลือกแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งแล้วคลิกเพิ่ม

  กล่องโต้ตอบแสดงตารางใน Access แสดงชื่อตาราง

การรวมโดยอัตโนมัติ

เม่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูล ถ้าแหล่งข้อมูลนั้นมีความสัมพันธ์ที่กำหนดระหว่างแหล่งข้อมูลอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะถูกเพิ่มไปยังคิวรีโดยอัตโนมัติในฐานะการวม การรวมจะระบุว่าควรรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างไร Access ยังสร้างการรวมระหว่างสองตารางโดยอัตโนมัติถ้าตารางมีเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลที่เข้ากันได้และหนึ่งเขตข้อมูลเป็น คีย์หลัก

คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนการรวมที่ Access สร้างขึ้น Access กำหนดว่าจะสร้างการรวมชนิดใดโดยยึดตามความสัมพันธ์ที่การรวมนำเสนอ ถ้า Access สร้างการรวมแต่ไม่มีความสัมพันธ์ที่กำหนด Accessจะสร้าง การรวมภายใน

ถ้า Access สร้างการรวมที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูล คุณสามารถข้ามไปยัง ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเขตข้อมูลผลลัพธ์

ใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันหลายครั้ง

ในบางกรณี คุณต้เองการรวมตารางหรือคิวรีเดียวกันที่มีสองสำเนา ที่เรียกว่า การรวมกับตัวเอง ที่รวมระเบียนจากตารางเดียวเมื่อมีการจับคูาค่าในเขตข้อมูลที่รวม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีตารางพนักงานที่เขตข้อมูลรายงานไปยังสำหรับแต่ละระเบียนของพนักงานแสดง ID ของผู้จัดการแทนชื่อ คุณสามารถใช้การรวมด้วยตนเองเพื่อแสดงชื่อของผู้จัดการในแต่ละระเบียนของพนักงานแทน

เมื่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูลเป็นครั้งที่สอง Access จะผนวก _1ให้ชื่ออินสแตนซ์ที่สอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มตารางพนักงานของครั้ง อินสแตนซ์ที่สองจะมีชื่อว่า พนักงาน_1

ขั้นตอนที่ 2: รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ถ้าแหล่งข้อมูลที่คุณเพิ่มไปยังคิวรีมีความัสมพันธ์อยู่แล้ว Access จะสร้างการรวมภายในสำหรับแต่ละความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ ถ้าบังคับใช้ Referential Integrity Access ยังแสดง "1" เหนือบรรทัดการรวมเพื่อแสดงว่าตารางใดอยู่ฝั่ง "หนึ่ง" ของ ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม และสัญลักษณ์อนันต์ () เพื่อแสดงว่าตารางใดอยู่ฝั่ง "กลุ่ม"

ถ้าคุณเพิ่มหลายคิวรีไปยังคิวรีของคุณ และไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคิวรีนั้น Accessจะไม่สร้างการรวมระหว่างคิวรีนั้น หรือระหว่างคิวรีและตารางที่ไม่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ถ้า Accessไม่ได้สร้างการรวมเมื่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูล โดยปกติแล้วคุณควรเพิ่มด้วยตัวคุณเอง แหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รวมกับแหล่งข้อมูลอื่นอาจก่อให้เกิดปัญหากับผลลัพธ์คิวรีได้

คุณอาจยังต้องการเปลี่ยนชนิดการรวมจากการรวมภายในเป็น การรวมภายนอก เพื่อให้คิวรีของคุณมีระเบียนมากขึ้น

เพิ่มการรวม

 • เมื่อต้องการเพิ่มการรวม ให้ลากเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันบนแหล่งข้อมูลอื่น

  Access จะแสดงบรรทัดระหว่างสองเขตข้อมูลเพื่อแสดงว่าได้สร้างการรวมแล้ว

  เส้นการรวมในมุมมอง ออกแบบคิวรี

เปลี่ยนการรวม

 1. ดับเบิลคลิกที่การรวมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม จะปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม
 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ให้ตรวจทานตัวเลือกสามข้อ

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิก ตกลง

หลังจากการรวมพร้อมแล้ว ให้คุณเพิ่มเขตข้อมูลผลลัพธ์ — เขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการในผลลัพธ์คิวรี

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเขตข้อมูลผลลัพธ์

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดก็ได้ที่คุณได้เพิ่มในขั้นตอนที่ 1 ได้อย่างง่ายๆ

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขต้ขอมูล ให้ลากเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในบานหน้าต่างด้านบนของหน้าต่างการออกแบบคิวรีลงมาที่แถว เขตข้อมูล ของเส้นตารางการออกแบบ ในบานหน้าต่างด้านล่างของหน้าต่างการออกแบบคิวรี

  เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลด้วยวิธีนี้ Access จะเติมแถว ตาราง ของเส้นตารางการออกแบบโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงแหล่งข้อมูลของเขตข้อมูลนั้น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดลงในแถวเขตข้อมูลของเส้นตารางการออกแบบคิวรีอย่างรวดเร็ว ให้ดับเบิลคลิกชื่อตารางหรือคิวรีจากบานหน้าต่างด้านบนเพื่อไฮไลต์เขตข้อมูลทั้งหมดในแหล่งข้อมูลนั้น จากนั้น ลากทั้งลงในเส้นตารางการออกแบบในคราวเดียว

ใช้นิพจน์เป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์

ถ้าคุณต้องการคำนวณหรือใช้ฟังก์ชันเพื่อผลลัพธ์คิวรี คุณสามารถใช้ นิพจน์ เป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์ นิพิจน์สามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลคิวรีใดก็ได้ รวมถึงฟังก์ชัน เช่น รูปแบบหรือ InStr และยังสามารถมีค่าคงที่และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

 1. ในคอลัมน์เปล่าของเส้นตารางการออกแบบคิวรี ให้คลิกขวาที่แถว เขตข้อมูล จากนั้น คลิก ย่อ/ขยาย บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่อง ย่อ/ขยาย ให้พิมพ์หรือวางนิพจน์ของคุณ นำหน้านิพจน์ของคุณด้วยชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับผลลัพธ์นิพจน์ โดยตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้นิพจน์มีป้ายชื่อ "อัปเดตล่าสุด" คุณจะเริ่มนิพจน์ของคุณด้วย อัปเดตล่าสุด:

  หมายเหตุ: คุณสามารถสิ่งต่างๆ ได้มากมายโดยใช้นิพจน์ คำอธิบายโดยละเอียดของนิพจน์อยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส้รางนิพจน์ โปรดดูบทความ สร้างนิพจน์

ขั้นตอนที่ 4: ระบุเกณฑ์

ขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ก็ได้

คุณใช้เกณฑ์เพื่อจำกัดระเบียนที่คิวรีของคุณส่งคืน โดยยึดตามว่าค่าของเขตข้อมูลตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุหรือไม่

ระบุเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลผลลัพธ์

 1. ในเส้นตารางการออกแบบคิวรี ในแถว เกณฑ์ ของเขตข้อมูลนั้นที่มีค่าที่คุณต้องการจำกัด ให้พิมพ์นิพจน์ที่ค่าของเขตข้อมูลต้องเป็นไปตามเพื่อรวมอยู่ในผลลัพธ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจำกัดคิวรีเพื่อให้เฉพาะระเบียนเท่านั้นที่มีค่าของเขตข้อมูลเมืองเป็น Las Vegas ให้พิมพ์ Las Vegas ในแถว เกณฑ์ ที่อยู่ด้านล่างเขตข้อมูลนั้น

  สำหรับตัวอย่างของเกณฑ์คิวรีของชนิดข้อมูลต่างๆ อีกหลายตัวอย่าง ให้ดูบทความ ตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

 2. ระบุเกณฑ์อื่นใดในแถว หรือ ที่อยู่ด้านล่างแถว เกณฑ์

  ถ้าคุณระบุเกณฑ์อื่น เขตข้อมูลอาจตรงกับเกณฑ์ใดก็ตามที่มีในรายการและรวมไว้ในผลลัพธ์คิวรี

เกณฑ์แบบหลายเขตข้อมูล

คุณสามารถใช้เกณฑ์ที่มีหลายเขตข้อมูล เมื่อคุณทำเช่นนั้น เกณฑ์ทั้งหมดในแถว เกณฑ์ หรือ แถวหรือ ที่มีให้ต้องเป็นจริงเพื่อให้ระเบียนถูกรวมไว้ด้วย

ระบุเกณฑ์โดยใช้เขตข้อมูลที่คุณไม่ต้องการผลลัพธ์

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลไปยังการออกแบบคิวรีและไม่รวมข้อมูลของเขตข้อมูลในผลลัพธ์คิวรี ให้คุณทำเช่นนี้ถ้าคุณต้องการใช้ค่าของเขตข้อมูลเพื่อจำกัดผลลัพธ์คิวรี แต่ไม่ต้องการเห็นค่าของเขตข้อมูล

 1. เพิ่มเขตข้อมูลไปยังเส้นตารางการออกแบบ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายในแถว แสดง สำหรับเขตข้อมูลนั้น

 3. ระบุเกณฑ์ตามที่คุณต้องการให้กับเขตข้อมูลผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 5: สรุปข้อมูล

ขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ก็ได้

คุณอาจต้องการสรุปข้อมูล โดยเฉพาะถ้าข้อมูลของคุณเป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเห็นราคาโดยเฉลี่ย หรือยอดขายรวม

เมื่อต้องการสรุปข้อมูลในคิวรี ให้คุณใช้แถว ผลรวม ตามค่าเริ่มต้น แถว ผลรวม ไม่ได้แสดงอยู่ในมุมมองออกแบบ

 1. เมื่อคิวรีเปิดขึ้นในมุมมองออกแบบ บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน ให้คลิก ผลรวม

  Access จะแสดงแถว ผลรวม ในเส้นตารางการออกแบบคิวรี

 2. สำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการสรุป ให้เลือกฟังก์ชันเพื่อใช้จากรายการในแถว ผลรวม ฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลนั้น

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานแถวผลรวมในคิวรี ให้ดูบทความ สรุปหรือนับค่าต่างๆ บนแผ่นข้อมูลที่มีแถวผลรวม

ขั้นตอนที่ 6: ดูผลลัพธ์

เมื่อต้องการดูผลลัพธ์คิวรี บนแท็บการออกแบบ ให้คลิก เรียกใช้ Access จะแสดงผลลัพธ์คิวรีของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อคิวรีนั้น ให้คลิก หน้าแรก > มุมมอง > มุมมองออกแบบ เพื่อสลับกลับเป็นมุมมองออกแบบ

เปลี่ยนเขตข้อมูล นิพจน์ หรือเกณฑ์ของคุณ แล้วเรียกใช้คิวรีซ้ำจนกระทั่งส่งคืนข้อมูลที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×