สร้างหรือลบเขตข้อมูลแบบหลายค่า

ในระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ ่คุณสามารถจัดเก็บได้เพียงค่าเดียวในเขตข้อมูล แต่ใน Access คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลที่เก็บค่าได้หลายค่า (สูงสุด 100) ตัวอย่างเช่น คุณต้องการติดตามพนักงานที่ทำงานอยู่กับปัญหาต่าง ๆ พนักงานหนึ่งคนสามารถมีปัญหาได้หลายอย่างและแต่ละปัญหาสามารถมีพนักงานหลายคนทีทำงานอยู่ โครงสร้างข้อมูลชนิดนี้เรียกว่า ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม เขตข้อมูลแบบหลายค่าของ Access ยังมีประโยชน์เมื่อคุณทำงานกับรายการ SharePoint ที่ใช้คอลัมน์ ตัวเลือก สำหรับตัวอย่างฐานข้อมูลที่ใช้เขตข้อมูลแบบหลายค่า ให้ดู เทมเพลตการติดตามปัญหา

หมายเหตุ    Access มีเขตข้อมูลรายการประเภทอื่น: เขตข้อมูลการค้นหาที่ค้นหาข้อมูลที่ตรงกันในตาราง (เช่น เขตข้อมูล ID ที่ค้นหาชื่อ-นามสกุล) และเขตข้อมูลรายการค่าที่เก็บเพียงหนึ่งค่าด้วยค่าที่ถูกต้องที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างหรือลบเขตข้อมูลการค้นหา และ สร้างหรือลบเขตข้อมูลรายการค่า

ในบทความนี้

เขตข้อมูลแบบหลายค่าคืออะไร

สมมติว่า คุณมีปัญหาที่จะกำหนดให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่งของคุณ แต่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการกำหนดให้กับพนักงานมากกว่าหนึ่งคน คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลแบบหลายค่าที่ช่วยให้คุณเลือกพนักงานจากรายการได้

เขตข้อมูลแบบหลายค่า

เมื่อคุณคลิกที่ลูกศรกล่องคำสั่งผสมแบบเลือกหลายรายการ กล่องกาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงตัวเลือกของคุณ

กล่องคำสั่งผสมเขตข้อมูลแบบหลายค่า

คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกข้อมูลในรายการ จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อบันทึกตัวเลือกของคุณ รายการที่เลือกจะถูกจัดเก็บไว้ในเขตข้อมูลแบบหลายค่าและคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (ตามค่าเริ่มต้น) เมื่อถูกแสดง

เขตข้อมูลแบบหลายค่าที่มีค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

แนวคิดเบื้องหลังเขตข้อมูลแบบหลายค่าคือทำให้ง่ายต่อการสนับสนุนอินสแตนซ์เหล่านั้นที่คุณต้องการเลือกและจัดเก็บมากกว่าหนึ่งตัวเลือกโดยไม่ต้องสร้างการออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงเพิ่มเติม Access จะจัดการสิ่งนี้อยู่เบื้องหลังให้คุณ โดยทำการแยกข้อมูลอัตโนมัติและนำข้อมูลกลับมารวมกันอีกครั้งเพื่อแสดงค่าในเขตข้อมูลเดียว เขตข้อมูลแบบหลายค่าใน Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

สิ่งสำคัญ   เมื่อคุณย้ายฐานข้อมูล Access ไปยัง SQL Server เขตข้อมูล Access แบบหลายค่าจะถูกแปลงไปยัง SQL Server เป็นเขตข้อมูล ntext ที่ประกอบด้วยชุดของค่าที่ใช้ตัวคั่น เนื่องจาก SQL Server ไม่สนับสนุนชนิดข้อมูลที่มีหลายค่าซึ่งสร้างรูปแบบความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม อาจจำเป็นต้องมีการออกแบบและทำการแปลงเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

สร้างเขตข้อมูลแบบหลายค่า

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. ในแถวที่ว่างแถวแรก ให้คลิกในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล จากนั้นพิมพ์ชื่อเขตข้อมูล

 3. คลิกในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล สำหรับแถวนั้น คลิกลูกศร จากนั้นในรายการดรอปดาวน์ เลือก ตัวช่วยสร้างการค้นหา

  หมายเหตุ    ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะสร้างรายการสามชนิดโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในตัวช่วยสร้าง: เขตข้อมูลการค้นหา เขตข้อมูลรายการค่า และเขตข้อมูลแบบหลายค่า

 4. ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในตัวช่วยสร้างอย่างระมัดระวัง:

  1. ในหน้าแรก เลือก ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการ แล้วคลิก ถัดไป

  2. ในหน้าที่ 2 ให้เลือก 1 คอลัมน์ ป้อนค่าหลายค่าหนึ่งรายการในแต่ละแถวใต้ส่วนหัวคอลัมน ์จากนั้นคลิก ถัดไป

  3. ในหน้าที่ 3 ภายใต้ คุณต้องการเก็บค่าหลายค่าสำหรับการค้นหานี้หรือไม่ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีหลายค่า และจากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดตัวควบคุมคำสั่งผสมแบบเลือกได้หลายตัวเลือก

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานใน มุมมองออกแบบ หรือ มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกตัวควบคุมคำสั่งผสมแบบเลือกได้หลายตัวเลือก ชี้ไปที่จุดจับสำหรับปรับขนาด แล้วลากขอบของตัวควบคุมจนกระทั่งได้ความสูงหรือความกว้างตามที่คุณต้องการ:

  การปรับขนาดเขตข้อมูลแบบหลายค่า

  Access จะเลื่อนตัวควบคุมที่อยู่ติดกันในฟอร์มหรือรายงานลงหรือไปทางซ้ายหรือขวาโดยอัตโนมัติ

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

อัปเดตคุณสมบัติของเขตข้อมูลแบบหลายค่า

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลการค้นหา คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาจะถูกตั้งค่าสำหรับคุณ หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเขตข้อมูลแบบหลายค่า ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ การค้นหา

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. คลิกชื่อเขตข้อมูลแบบมีหลายค่าในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล

 3. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ค้นหา

 4. ตั้งค่าคุณสมบัติ ตัวควบคุมการแสดงผล เป็น กล่องคำสั่งผสม เพื่อดูคุณสมบัติที่มีทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูลแบบหลายค่า

สิ่งสำคัญ    เมื่อคุณลบเขตข้อมูลแบบหลายค่าที่มีข้อมูลอยู่ คุณจะสูญเสียข้อมูลนั้นอย่างถาวรซึ่งคุณไม่สามารถเลิกทำการลบได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่จะลบเขตข้อมูลตารางหรือคอมโพเนนต์อื่น ๆ ของฐานข้อมูล

ลบออกจากมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. เปิดตารางใน มุมมองแผ่นข้อมูล

 2. ค้นหาเขตข้อมูลแบบหลายค่า คลิกขวาแถวส่วนหัว (ชื่อ) จากนั้นคลิก ลบเขตข้อมูล

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ลบออกจากมุมมองออกแบบ

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. คลิกตัวเลือกแถวถัดจากเขตข้อมูลแบบมีหลายค่า จากนั้นกด DELETE หรือคลิกขวาที่ตัวเลือกแถวแล้วคลิก ลบแถว

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

ตั้งค่าคุณสมบัตินี้

เมื่อต้องการ

แสดงตัวควบคุม

ตั้งค่าคุณสมบัตินี้เพื่อควบคุมคุณสมบัติที่จะแสดง:

 • กล่องคำสั่งผสมแสดงรายการคุณสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมด

 • กล่องรายการแสดงรายการคุณสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมด ยกเว้น แถวของรายการความกว้างของรายการ และขีดจำกัดรายการ

 • กล่องข้อความไม่มีการแสดงคุณสมบัติ และแปลงเขตข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ชนิดแหล่งข้อมูลแถว

เลือกว่า จะใส่เขตข้อมูลการค้นหาด้วยค่าจากตารางหรือคิวรีอื่น หรือ จากรายการของค่าที่คุณระบุ คุณยังสามารถเลือกที่จะเติมรายการด้วยชื่อของเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรี

แหล่งข้อมูลแถว

ระบุตาราง คิวรี หรือรายการค่าที่ให้ค่าสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา เมื่อคุณสมบัติชนิดแหล่งข้อมูลแถว ถูกตั้งค่าเป็นตาราง/คิวรี หรือ รายการเขตข้อมูล คุณสมบัตินี้ควรตั้งค่าเป็นชื่อตารางหรือคิวรี หรือคำสั่ง SQL ที่แสดงถึงคิวรี เมื่อคุณสมบัติ ชนิดแหล่งข้อมูลแถว ถูกตั้งค่าเป็น รายการค่า คุณสมบัตินี้ควรจะประกอบด้วยรายการของค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

ผูกคอลัมน์

ระบุคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถวที่ให้ค่าที่เก็บไว้โดยเขตข้อมูลการค้นหา ค่านี้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึงจำนวนคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถว

คอลัมน์ที่ระบุค่าที่จะจัดเก็บไม่จำเป็นต้องเป็นคอลัมน์เดียวกับคอลัมน์แสดงผล

จำนวนคอลัมน์

ระบุจำนวนคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถวที่สามารถแสดงในเขตข้อมูลการค้นหา ในการเลือกคอลัมน์ที่จะแสดง คุณต้องระบุความกว้างของคอลัมน์ในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์

หัวคอลัมน์

ระบุว่า จะแสดงส่วนหัวของคอลัมน์หรือไม่

ความกว้างคอลัมน์

ใส่ความกว้างของคอลัมน์สำหรับแต่ละคอลัมน์ ค่าที่แสดงในเขตข้อมูลการค้นหาคือคอลัมน์หรือคอลัมน์ที่แสดงอยู่ในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์ ที่มีความกว้างไม่เป็นศูนย์

ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงคอลัมน์ เช่นคอลัมน์ ID ให้ระบุ 0 สำหรับความกว้าง

จำนวนแถวที่แสดง

ระบุจำนวนแถวที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแสดงเขตข้อมูลการค้นหา

ความกว้างของรายการ

ระบุความกว้างของตัวควบคุมที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแสดงคอลัมน์การค้นหา

ขีดจำกัดรายการ

เลือกว่า คุณสามารถใส่ค่าที่ไม่ได้อยู่ในรายการได้หรือไม่

อนุญาตให้มีหลายค่า

ระบุว่า เขตข้อมูลการค้นหาอนุญาตให้เลือกหลายค่าได้หรือไม่

คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าคุณสมบัตินี้จาก ใช่ เป็น ไม่ใช่

อนุญาตให้แก้ไขรายการค่า

ระบุว่า คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามรายการค่าได้หรือไม่ เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ และคุณคลิกขวาที่เขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามรายการค่าคอลัมน์เดียว คุณจะเห็นตัวเลือกเมนู แก้ไขข้อมูลในรายการ ถ้าเขตข้อมูลการค้นหามีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ คุณสมบัตินี้จะถูกละเว้น

ฟอร์มแก้ไขข้อมูลในรายการ

ตั้งชื่อฟอร์มที่มีอยู่เพื่อใช้แก้ไขรายการในเขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามตารางหรือคิวรี

แสดงเฉพาะค่าแหล่งข้อมูลแถว

แสดงเฉพาะค่าที่ตรงกับแหล่งข้อมูลแถวปัจจุบันเมื่อ อนุญาตให้มีหลายค่า ถูกตั้งค่าเป็น ใช่

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×