สร้างหรือลบเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่

ใช้ชนิดข้อมูล Yes/No เพื่อจัดเก็บค่าบูลีนเช่น True หรือ False, On หรือ Off, Yes หรือ No และเขตข้อมูลใดๆที่มีเพียงหนึ่งในสองค่า ชนิดข้อมูลนี้มักจะแมปไปยังตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายบนฟอร์มหรือรายงาน

ในบทความนี้

เพิ่มเขตข้อมูล Yes/No ในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูล Yes/No ในมุมมองออกแบบ

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่

ลบเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่

การอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่

เพิ่มเขตข้อมูล Yes/No ในมุมมองแผ่นข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล Yes/No ไปยังตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลได้

เพิ่มลงในตารางที่มีอยู่

 1. เปิดตารางใน มุมมองแผ่นข้อมูล

 2. ถ้าจำเป็นให้เลื่อนตามแนวนอนไปยังเขตข้อมูลเปล่าแรก

 3. เลือกคลิกเพื่อเพิ่มแล้วเลือกใช่/ไม่ใช่จากรายการ

 4. ดับเบิลคลิกที่แถวส่วนหัวใหม่แล้วพิมพ์ชื่อที่มีความหมายสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มลงในตารางใหม่

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

 2. คลิกบันทึกและในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่

 3. เลือกคลิกเพื่อเพิ่มแล้วเลือกใช่/ไม่ใช่จากรายการ

 4. ดับเบิลคลิกที่แถวส่วนหัวใหม่แล้วพิมพ์ชื่อที่มีความหมายสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล Yes/No ในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล Yes/No ไปยังตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบ

เพิ่มลงในตารางที่มีอยู่

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูลให้เลือกแถวแรกที่ว่างเปล่าแล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น

 3. เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ชนิดข้อมูลแล้วเลือกใช่/ไม่ใช่จากรายการ

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มลงในตารางใหม่

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

 2. คลิกบันทึกและในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่

 3. คลิกขวาที่แท็บเอกสารสำหรับตารางใหม่แล้วคลิกมุมมองออกแบบ

 4. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูลให้เลือกแถวแรกที่ว่างเปล่าแล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น

 5. เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ชนิดข้อมูลแล้วเลือกใช่/ไม่ใช่จากรายการ

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่

คุณสามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อตั้งค่าชุดย่อยของคุณสมบัติเขตข้อมูลเช่นค่าเริ่มต้นหรือชื่อ & คำอธิบายภาพได้แต่ใช้มุมมองออกแบบเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานทั้งหมดรวมถึงการจัดรูปแบบหรือการทำดัชนี

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บทั่วไปในส่วนล่างของตัวออกแบบตารางภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูลให้ค้นหาคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. เลือกเขตข้อมูลที่อยู่ถัดจากชื่อคุณสมบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติคุณสามารถใส่ข้อมูลเริ่มต้นตัวสร้างนิพจน์ได้โดยการคลิก ปุ่มตัวสร้าง หรือเลือกตัวเลือกจากรายการ

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้คุณสมบัติเขตข้อมูลแต่ละรายการให้เลือกคุณสมบัติแล้วกด F1

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่

สำคัญ    เมื่อคุณลบเขตข้อมูล Yes/No ที่มีข้อมูลอยู่คุณจะสูญเสียข้อมูลนั้นอย่างถาวรเพราะคุณไม่สามารถเลิกทำการลบได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่จะลบเขตข้อมูลตารางหรือคอมโพเนนต์อื่น ๆ ของฐานข้อมูล

ลบออกจากมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. เปิดตารางใน มุมมองแผ่นข้อมูล

 2. ค้นหาเขตข้อมูล Yes/No คลิกขวาที่แถวส่วนหัว (ชื่อ) แล้วคลิกลบเขตข้อมูล

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ลบออกจากมุมมองออกแบบ

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. คลิกตัวเลือกแถว (สแควร์เปล่า) ที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูลข้อความแล้วกด DELETE หรือคลิกขวาที่ตัวเลือกแถวแล้วคลิกลบแถว

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่

เมื่อคุณใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มเขตข้อมูล Yes/No ลงในตารางคุณสามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงจำนวนของคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลได้ ตารางนี้แสดงคุณสมบัติเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่อธิบายถึงสิ่งที่แต่ละรายการและอธิบายผลกระทบของการตั้งค่าหรือการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ

การใช้งาน

คำอธิบายภาพ

ข้อความป้ายชื่อจะแสดงสำหรับเขตข้อมูลนี้ตามค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม รายงาน และคิวรี ถ้าคุณสมบัตินี้ว่างเปล่า จะใช้ชื่อของเขตข้อมูล อนุญาตทุกสตริงข้อความ

คำอธิบายภาพที่ดีมักจะสั้น

ค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าที่ระบุในเขตข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มระเบียนใหม่

รูปแบบ

กำหนดลักษณะที่เขตข้อมูลปรากฎขึ้น เมื่อแสดงหรือพิมพ์ในแผ่นข้อมูลหรือในแบบฟอร์มหรือรายงานที่ผูกติดกับเขตข้อมูล เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • True/False   แสดงค่าเป็น True หรือ False

 • ใช่/ไม่ใช่   แสดงค่าเป็น ใช่ หรือ ไม่ใช่

 • เปิด/ปิด   แสดงค่าเป็น เปิด หรือ ปิด

ใส่ดัชนี

ระบุว่าเขตข้อมูลมี ดัชนี หรือไม่ มีค่าที่พร้อมใช้งานสามค่า:

 • ใช่ (ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน)   สร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ใช่ (รายการซ้ำกันได้)   สร้างดัชนีที่อาจซ้ำกันบนเขตข้อมูล

 • ไม่ใช่   นำดัชนีบนเขตข้อมูลออก

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ในเขตข้อมูลที่ใช้คีย์หลัก

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างดัชนีบนเขตข้อมูลเดียวโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ทำดัชนี ดัชนีบางชนิดจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างดัชนีหลายเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้

จัดแนวข้อความ

ระบุค่าเริ่มต้นการจัดแนวของข้อความภายในตัวควบคุม

กฎการตรวจสอบ

ใส่นิพจน์ที่ต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลนี้ ใช้พร้อมกับคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อค่าที่ป้อนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×