ส่วนคำสั่ง HAVING

ส่วนคำสั่ง HAVING ใน Access ระบุว่าระเบียนที่ถูกจัดกลุ่มไว้ระเบียนใดบ้างที่จะแสดงในคำสั่ง SELECT ที่มีส่วนคำสั่ง GROUP BY หลังจากที่ส่วนคำสั่ง GROUP BY ได้รวมระเบียนแล้ว ส่วนคำสั่ง HAVING จะแสดงทุกระเบียนที่ถูกจัดกลุ่มไว้โดยส่วนคำสั่ง GROUP BY ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของส่วนคำสั่ง HAVING

ไวยากรณ์

SELECT fieldlist
FROM table
WHERE selectcriteria
GROUP BY groupfieldlist
[HAVING groupcriteria]

คำสั่ง SELECT ที่มีส่วนคำสั่ง HAVING มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

fieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่จะถูกดึงออกมาพร้อมกันกับนามแฝงของชื่อเขตข้อมูลใดๆ , ฟังก์ชันการรวมของ SQL, เพรดิเคตการเลือก (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW หรือ TOP) หรือตัวเลือกอื่นๆ ของคำสั่ง SELECT

table

ชื่อของตารางที่ระเบียนถูกดึงออกมา

selectcriteria

เกณฑ์การเลือก ถ้าคำสั่งมีส่วนคำสั่ง WHERE กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access จะจัดกลุ่มค่าต่างๆ หลังจากที่นำเงื่อนไข WHERE ไปใช้กับระเบียนแล้ว

groupfieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลที่มีจำนวนมากถึง 10 เขตข้อมูลซึ่งใช้ในการจัดกลุ่มระเบียน ลำดับของชื่อเขตข้อมูลใน groupfieldlist จะกำหนดระดับการจัดกลุ่มจากระดับสูงสุดจนถึงระดับต่ำสุดของการจัดกลุ่ม

groupcriteria

นิพจน์ที่กำหนดว่าระเบียนที่ถูกจัดกลุ่มระเบียนใดบ้างที่จะแสดง

ข้อสังเกต

ส่วนคำสั่ง HAVING จะมีหรือไม่มีก็ได้

ส่วนคำสั่ง HAVING จะคล้ายคลึงกับส่วนคำสั่ง WHERE ที่กำหนดว่าระเบียนใดบ้างที่จะถูกเลือก หลังจากที่ระเบียนถูกจัดกลุ่มกับส่วนคำสั่ง GROUP BY แล้ว ส่วนคำสั่ง HAVING จะกำหนดว่าจะแสดงระเบียนใดบ้าง ดังนี้

SELECT CategoryID,
Sum(UnitsInStock)
FROM Products
GROUP BY CategoryID
HAVING Sum(UnitsInStock) > 100 And Like "BOS*";

ส่วนคำสั่ง HAVING สามารถมีนิพจน์ได้ถึง 40 นิพจน์ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยตัวดำเนินการเชิงตรรกะ เช่น And และ Or

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×