เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS FOR WINDOWS PHONE

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง Microsoft Corporation (หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในที่ๆ คุณพำนักอาศัยอยู่) กับคุณ โปรดอ่านข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะมีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ที่มีชื่อตามที่ระบุด้านบน ข้อกำหนดดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้กับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ของไมโครซอฟท์ ได้แก่

 • โปรแกรมอัปเดต

 • ส่วนเพิ่มเติม

 • บริการบนอินเทอร์เน็ตและ

 • บริการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์นี้ นอกเสียจากว่ามีข้อกำหนดอื่นๆ ที่มาพร้อมกันกับรายการเหล่านั้น

ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะใช้ข้อกำหนดเหล่านั้นแทน

การดาวน์โหลดหรือการใช้ซอฟต์แวร์ หมายความว่า คุณได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนด โปรดอย่าใช้ซอฟต์แวร์นี้

ถ้าคุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ คุณจะมีสิทธิ์โดยถาวร ดังนี้

1. สิทธิ์การติดตั้งและการใช้งาน

 1. การติดตั้งและการใช้งาน คุณอาจสามารถติดตั้งและใช้งานสำเนาของซอฟต์แวร์ 1 สำเนาบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Phone ได้สูงสุดห้า (5) อุปกรณ์ ซึ่งถูกผูกเข้ากับบัญชี Microsoft ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เพิ่มเข้าถึง Windows Phone Store/Marketplace ของคุณ

 2. ซอฟต์แวร์นี้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำเนาสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องของ Microsoft Skype for Business หรือ Microsoft Skype for Business Online บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย การอัปเดตหรืออัปเกรด Microsoft Skype for Business Server อาจจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันการทำงานแบบสมบูรณ์ ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางประเทศ

 3. โปรแกรมของบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์อาจประกอบด้วยโปรแกรมของบริษัทอื่นที่ไมโครซอฟท์ ไม่ใช่บริษัทอื่น ให้สิทธิ์การใช้งานกับคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ ถ้ามีการแจ้งให้ทราบสำหรับโปรแกรมของบริษัทอื่น การแจ้งนั้นจะถูกรวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณเท่านั้น

2 อาจจำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การถ่ายโอนข้อมูล และบริการอื่นๆ ตามข้อกำหนดของแผนการใช้ข้อมูลและข้อตกลงอื่นๆ ที่คุณมีกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ คุณคือผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเครือข่าย

3. บริการบนอินเทอร์เน็ต

ไมโครซอฟท์มีบริการบนอินเตอร์เน็ตสำหรัลซอฟต์แวร์ โดยอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

 1. การให้ความยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการแบบไร้สาย ซอฟต์แวร์อาจเชื่อมต่อกับบริการบนอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณถือเป็นความยินยอมของคุณในการส่งข้อมูลอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ระบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง) สำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการแบบไร้สาย ถ้ามีเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการเชื่อมต่อกับการใช้งานบริการของคุณ เงื่อนไขเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เช่นกัน

 2. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด คุณต้องไม่ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ในลักษณะใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดผลเสียกับบริการนั้น หรือทำให้การใช้บริการของบุคคลอื่นหรือการใช้งานเครือข่ายแบบไร้สายด้อยคุณภาพลง คุณต้องไม่ใช้บริการนี้เพื่อพยายามเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม

4. ขอบข่ายของสิทธิ์การใช้งาน

ซอฟต์แวร์ถูกให้สิทธิ์การใช้งานเท่านั้น ไม่ได้ถูกขาย ข้อตกลงนี้เพียงให้สิทธิ์บางอย่างแก่คุณเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์สงวนสิทธิ์อื่นทั้งหมด คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพียงแค่ที่อนุญาตอย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้เท่านั้น นอกเสียจากว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ให้สิทธิ์มากกว่าข้อจำกัดนี้ ในการใช้งานดังกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์ซึ่งอนุญาตให้คุณใช้งานในบางวิธีเท่านั้น คุณจะต้องไม่ทำสิ่งต่อไปนี้

 • หลบเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์

 • ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือถอดแยกซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีข้อกำหนดนี้ก็ตาม

 • สร้างสำเนาซอฟต์แวร์ในจำนวนมากกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงหรือที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีข้อกำหนดนี้ก็ตาม

 • เผยแพร่ซอฟต์แวร์ให้ผู้อื่นคัดลอก

 • ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมซอฟต์แวร์

 • หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น

5. เอกสารประกอบ

ถ้ามีเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ คุณอาจคัดลอกหรือใช้เอกสารประกอบสำหรับจุดประสงค์อ้างอิงภายในของคุณได้

6. การถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่น

คุณอาจถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และติดตั้งบนอุปกรณ์อื่นเพื่อการใช้งานของคุณ คุณไม่สามารถแชร์สิทธิ์การใช้งานระหว่างอุปกรณ์นอกเหนือขอบเขตของข้อตกลงนี้

7. ข้อจำกัดการส่งออก

ซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบการส่งออกของสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ กฎหมายเหล่านี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ส่งออก ผู้ใช้ และการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ www.microsoft.com/exporting

8. บริการสนับสนุนของไมโครซอฟท์

เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เป็น "ตามที่เป็น" เราจึงอาจไม่ให้บริการสนับสนุนซอฟท์แวร์นี้ได้ ผู้ผลิตโทรศัพท์และผู้ให้บริการเครือข่ายแบบไร้สายของคุณไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดบริการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์

9. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้และข้อกำหนดสำหรับส่วนเพิ่มเติม โปรแกรมอัปเดต บริการบนอินเทอร์เน็ต และบริการสนับสนุนที่คุณใช้เป็นข้อตกลงทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์และบริการสนับสนุนต่างๆ

10. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. สหรัฐอเมริกา ถ้าคุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้กฎหมายรัฐวอชิงตันในการตีความข้อตกลงนี้และในการเรียกร้องสำหรับการละเมิดข้อตกลง โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของหลักทางกฎหมาย กฎหมายของรัฐที่คุณพำนักอาศัยอยู่จะมีผลบังคับการเรียกร้องอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงการเรียกร้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิดสิทธิ์

 2. แคนาดา ถ้าคุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ในประเทศแคนาดา กฎหมายของรัฐที่คุณพำนักอาศัยอยู่จะมีผลในการตีความข้อตกลงนี้และในการเรียกร้องสำหรับการละเมิดข้อตกลง และการเรียกร้องอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการอ้างสิทธิ์ละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของหลักทางกฎหมาย

 3. นอกสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์นี้ในประเทศอื่น จะถือว่ากฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่มีผลบังคับใช้

11. ผลทางกฎหมาย

ข้อตกลงนี้อธิบายสิทธิ์ทางกฎหมายบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์อื่นภายใต้กฎหมายในประเทศของคุณ คุณยังอาจมีสิทธิ์ที่เกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทที่คุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์นั้นอีกด้วย ข้อตกลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ ถ้ากฎหมายของประเทศคุณไม่ได้อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์นั้น

12. การสละสิทธิ์การรับประกัน ซอฟต์แวร์จะให้สิทธิ์ "ตามที่เป็น", "ด้วยความผิดพลาดทั้งปวงที่มีอยู่" และ "เท่าที่เป็นไปได้" ซึ่งคุณต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้เอง ไมโครซอฟท์และผู้ให้บริการแบบไร้สายรายใดก็ตามซึ่งได้มีการแจกจ่ายซอฟต์แวร์บนเครือข่ายของผู้ให้บริการดังกล่าว รวมถึงบริษัทในเครือ และผู้จัดหา (“ผู้แทนจำหน่าย”) ของเราและผู้ให้บริการดังกล่าวแต่ละรายไม่ได้ให้การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขอย่างชัดแจ้งภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ คุณต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้เอง ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ถ้าซอฟต์แวร์มีข้อบกพร่อง คุณจะถูกถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการให้บริการที่จำเป็นหรือการซ่อมแซมทั้งหมด คุณอาจมีสิทธิ์ผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นของคุณอนุญาต บุคคลอื่นหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการคุ้มครองจะไม่รวมการรับรองหรือเงื่อนไขโดยนัย ซึ่งรวมถึง การรับรองความสามารถทางการทำการตลาด ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับประเทศออสเตรเลีย - คุณได้รับการรับประกันตามกฎหมายภายใต้ กฎหมายผู้บริโภคในออสเตรเลีย และไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มุ่งหมายจะให้กระทบต่อสิทธิ์เหล่านั้น

13. ข้อจำกัดและการยกเว้นของการเยียวยาและความเสียหาย ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากไมโครซอฟท์ได้เฉพาะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงเท่านั้น สูงสุด 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ($1.00) คุณยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากความเสียหายอื่นๆ รวมถึงค่าเสียหายที่ตามมา ค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการคุ้มครอง

ข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้กับ

 • สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ การบริการ เนื้อหา (รวมถึงโค้ด) บนไซต์อินเทอร์เน็ตของบริษัทอื่น หรือโปรแกรมของบริษัทอื่น

 • และข้อเรียกร้องสำหรับการละเมิดสัญญา การรับรอง การรับประกันหรือเงื่อนไข การคุ้มครองผู้บริโภค การหลอกลวง การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ความรับผิดโดยเคร่งครัด การละเลย การแถลงที่ไม่เป็นจริง การละเว้น การบุกรุกหรือการละเมิดอื่นๆ การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต

นอกจากนี้ ข้อจำกัดนี้ยังมีผลใช้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย:

 • การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนทดแทน หรือการชดใช้คืนสำหรับซอฟต์แวร์จะไม่ชดเชยความสูญเสียใดๆ

 • หรือบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการคุ้มครองรับทราบแล้ว หรือควรรับทราบเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ของคุณอย่างเต็มที่

การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับคุณได้ เนื่องจากประเทศของคุณอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นๆ

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×