เปรียบเทียบตารางสองตารางใน Access และค้นหาข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้น

เปรียบเทียบตารางสองตารางใน Access และค้นหาข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บางครั้งคุณอาจต้องการตรวจสอบระเบียนจากตาราง Access ตารางหนึ่งเฉพาะในกรณีที่มีระเบียนอื่นทีตรงกันในอีกตารางหนึ่งซึงประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีข้อมูลตรงกันอย่างน้อยหนึ่งเขต ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตรวจสอบระเบียนพนักงานของพนักงานที่มียอดขายอย่างน้อยหนึ่งหน่วยเพื่อพิจารณาว่าพนักงานคนใดมีสิทธิ์ได้รับโบนัส หรือ คุณอาจต้องการตรวจสอบข้อมูลที่ติดต่อเพื่อหาลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกับพนักงานเพื่อให้คุณสามารถจับคู่พนักงานกับลูกค้าเพื่อนัดพบตัวต่อตัวได้

เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบตาราง Access สองตาราง และค้นหาข้อมูลที่ตรงกัน คุณสามารถเลือกที่จะ:

 • สร้างคิวรีที่รวมเขตข้อมูลจากแต่ละตารางที่เขตข้อมูลเหล่านั้นมีข้อมูลที่ตรงกัน ไม่ว่าจะทำโดยใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ หรือโดยใช้วิธีรวมที่คุณสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม วิธีนี้มีประสิทธิภาพ (ความเร็วที่คิวรีส่งผลลัพธ์กลับมา) สูงสุด แต่คุณจะไม่สามารถรวมเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลไม่เหมือนกันได้

 • สร้างคิวรีที่เปรียบเทียบเขตข้อมูลต่างๆ โดยใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับอีกเขตข้อมูลหนึ่ง การใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับอีกเขตข้อมูลหนึ่งมักจะช้ากว่าการรวมเขตข้อมูล เนื่องจากการรวมจะลบแถวจากผลลัพธ์ของคิวรีทิ้งไปก่อนที่จะอ่านตารางต้นแบบ ส่วนเกณฑ์ที่เลือกจะต้องนำไปเทียบกับผลลัพธ์ของแบบสอบถามหลังจากที่อ่านตารางต้นแบบแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลไม่เหมือนกันได้ ซึ่งวิธีการรวมเขตข้อมูลจะทำเช่นนี้ไม่ได้

บทความนี้อธิบายวิธีการเปรียบเทียบตารางสองตารางเพื่อระบุข้อมูลที่ตรงกัน และให้ข้อมูลตัวอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้กับขั้นตอนตัวอย่างได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปรียบเทียบตารางสองตารางโดยใช้การรวม

เปรียบเทียบตารางสองตารางโดยใช้เขตข้อมูลเป็นเกณฑ์

เปรียบเทียบตารางสองตารางโดยใช้การรวม

เมื่อต้องการเปรียบเทียบตารางสองตารางโดยใช้การรวม คุณต้องสร้างคิวรีการเลือกที่มีข้อมูลทั้งสองตาราง ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อนแล้ว ให้คุณสร้างการรวมเขตข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบเพื่อหารายการที่ตรงกัน คุณสามารถสร้างการรวมได้มากเท่าที่ต้องการ แต่เขตข้อมูลที่รวมกันแต่ละคู่ต้องมีข้อมูลชนิดเดียวกันหรือเข้ากันได้

สมมติว่า คุณคือนักวิจัยในสถาบันของมหาวิทยาลัย และคุณต้องาการดูว่าการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนการสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ครั้งล่าสุดส่งผลกระทบต่อเกรดของนักศึกษาอย่างไร คุณสนใจเกรดของนักศึกษาที่เรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอกเป็นพิเศษ คุณมีตารางที่จัดเก็บข้อมูลวิชาเอกของนักศึกษา และอีกตารางที่จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเรียนอยู่แล้ว ข้อมูลเกรดจะจัดเก็ยอยู่ในตารางการลงทะเบียนเรียน และข้อมูลวิชาเอกของนักศึกษาจะจัดเก็บอยู่ในตารางวิชาเอกของนักศึกษา เมื่อต้องการดูว่าเกรดของนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตั้งแต่เเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนการสอนครั้งล่าสุด คุณจำเป็นต้องตรวจสอบระเบียนจากตารางการลงทะเบียนเรียนที่มีระเบียนที่เกี่ยวข้องในตารางวิชาเอกของนักศึกษา

เตรียมข้อมูลตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ คุณจะสร้างคิวรีที่พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนการสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ครั้งล่าสุดส่งผลกระทบต่อเกรดของนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์อย่างไร คุณใช้ตารางตัวอย่างสองตาราง ได้แก่ วิชาเอกของนักศึกษา และ การลงทะเบียนเรียน เพิ่มตารางตัวอย่างสองตาราง คือ วิชาเอกของนักศึกษา และ การลงทะเบียนเรียน ลงในฐานข้อมูล

Access มีหลายวิธีในการเพิ่มตารางตัวอย่างเหล่านี้ไปยังฐานข้อมูล คุณสามารถใส่ข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถคัดลอกตารางแต่ละรายการลงในโปรแกรมสเปรดชีต (เช่นMicrosoft Office Excel 2007 ), แล้ว นำเข้าเวิร์กชีตในAccess หรือคุณสามารถวางข้อมูลลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad แล้ว นำเข้าข้อมูลจากเป็นผลลัพธ์ ไฟล์ข้อความ

ขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการป้อนข้อมูลในแผ่นข้อมูลว่างด้วยตนเอง และยังอธิบายวิธีการคัดลอกตารางตัวอย่างไปยัง Excel แล้วนำเข้าตารางเหล่านั้นลงใน Access อีกด้วย

วิชาเอกของนักศึกษา

รหัสนักศึกษา

ชั้นปี

วิชาเอก

123456789

2005

คณิตศาสตร์

223334444

2005

ภาษาอังกฤษ

987654321

2005

คณิตศาสตร์

135791357

2005

ประวัติศาสตร์

147025836

2005

ชีววิทยา

707070707

2005

คณิตศาสตร์

123456789

2006

คณิตศาสตร์

223334444

2006

ภาษาอังกฤษ

987654321

2006

จิตวิทยา

135791357

2006

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

147025836

2006

ชีววิทยา

707070707

2006

คณิตศาสตร์

การลงทะเบียนเรียน

รหัสนักศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษา

แผนการเรียน

หมายเลขหลักสูตร

เกรด

123456789

2005

3

คณิตศาสตร์

221

A

123456789

2005

3

ภาษาอังกฤษ

101

B

123456789

2006

1

คณิตศาสตร์

242

C

123456789

2006

1

คณิตศาสตร์

224

C

223334444

2005

3

ภาษาอังกฤษ

112

A

223334444

2005

3

คณิตศาสตร์

120

C

223334444

2006

1

รัฐศาสตร์

110

A

223334444

2006

1

ภาษาอังกฤษ

201

B

987654321

2005

3

คณิตศาสตร์

120

A

987654321

2005

3

จิตวิทยา

101

A

987654321

2006

1

คณิตศาสตร์

221

B

987654321

2006

1

คณิตศาสตร์

242

C

135791357

2005

3

ประวัติศาสตร์

102

A

135791357

2005

3

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

112

A

135791357

2006

1

คณิตศาสตร์

120

B

135791357

2006

1

คณิตศาสตร์

141

C

147025836

2005

3

ชีววิทยา

113

B

147025836

2005

3

เคมี

113

B

147025836

2006

1

คณิตศาสตร์

120

D

147025836

2006

1

สถิติ

114

B

707070707

2005

3

คณิตศาสตร์

221

B

707070707

2005

3

สถิติ

114

A

707070707

2006

1

คณิตศาสตร์

242

D

707070707

2006

1

คณิตศาสตร์

224

C

ถ้าคุณต้องการใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อใส่ข้อมูลตัวอย่าง คุณสามารถ ข้ามส่วนต่อไปนี้

ป้อนข้อมูลตัวอย่างด้วยตัวเอง

 1. เปิดฐานข้อมูลใหม่หรือเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Access

  Access จะเพิ่มตารางเปล่าตารางใหม่ลงในฐานข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลใหม่ที่ยังว่างอยู่ แต่คุณจะต้องทำทุกครั้งที่คุณต้องเพิ่มตารางลงในฐานข้อมูลนั้น

 3. ดับเบิลคลิกที่เซลล์แรกในแถวส่วนหัว แล้วพิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลในตารางตัวอย่าง

  ตามค่าเริ่มต้น Access จะแสดงข้อความ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ที่เขตข้อมูลว่างในแถวส่วนหัว เช่น:

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ส่วนหัวถัดไปที่ว่าง แล้วพิมพ์ชื่อเขตข้อมูลที่สอง (คุณสามารถดับเบิลคลิกที่เซลล์ใหม่ได้เช่นกัน) ทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้งเพื่อใส่ชื่อเขตข้อมูลแต่ละเขต

 5. ใส่ข้อมูลในตารางตัวอย่าง

  ขณะที่คุณใส่ข้อมูล Access จะอนุมานชนิดข้อมูลในเขตข้อมูลแต่ละเขต แต่ละเขตข้อมูลจะมีชนิดข้อมูลเฉพาะตัว เช่น ตัวเลข ข้อความ หรือวันที่/เวลา การตั้งชนิดข้อมูลจะช่วยให้ป้อนข้อมูลได้ถูกต้อง และยังช่วยป้องกันข้อผิดพลาด เช่น ใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการคำนวณเลข สำหรับตารางตัวอย่างเหล่านี้ ให้อนุญาตให้ Access อนุมานชนิดข้อมูลที่อ้างถึง แต่อย่าลืมตรวจทานชนิดข้อมูลที่ Access อนุมานให้แต่ละเขตข้อมูล

 6. หลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก, หรือกด CTRL+S

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 7. ในช่อง ชื่อตาราง พิมพ์ชื่อของตารางตัวอย่าง แล้วคลิก ตกลง

  ให้คุณใช้ชื่อของตารางตัวอย่าง (ตัวอย่างเช่น วิชาเอกของนักศึกษา) เนื่องจากคิวรีในส่วนกระบวนงานของบทความนี้จะใช้ชื่อเหล่านั้นด้วย

หลังจากที่คุณใส่ข้อมูลตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว คุณก็พร้อมจะ เปรียบเทียบสองตาราง

ข้ามส่วนต่อไปนี้ (สร้างเวิร์กชีตตัวอย่าง) เว้นแต่ว่าคุณต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างเวิร์กชีตที่ใช้ตัวอย่างข้อมูลจากตารางในส่วนก่อนหน้านี้

สร้างเวิร์กชีตตัวอย่าง

 1. เริ่มโปรแกรมสเปรดชีตของคุณ แล้วสร้างไฟล์เปล่าใหม่ ถ้าคุณใช้ Excel เวิร์กบุ๊กเปล่าอันใหม่จะสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มโปรแกรม

 2. คัดลอก ตารางตัวอย่างแรก จากส่วนก่อนหน้า แล้ววางลงในแผ่นงานแรก โดยเริ่มที่เซลล์แรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคัดลอกแถวส่วนหัวมาด้วย เนื่องจากเป็นส่วนที่มีชื่อเขตข้อมูลของตารางตัวอย่างอยู่

 3. ใช้เทคนิคที่โปรแกรมสเปรดชีตของคุณให้มา โดยตั้งชื่อเวิร์กชีตเป็นชื่อเดียวกับตารางตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวางข้อมูลตัวอย่าง การลงทะเบียนเรียน และตั้งชื่อเวิร์กชีตว่า การลงทะเบียนเรียน

 4. ทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 อีกครั้ง คัดลอก ตารางตัวอย่างที่สอง ลงในเวิร์กชีตเปล่าและเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต

  หมายเหตุ: คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มเวิร์กชีตลงในไฟล์สเปรดชีตของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเวิร์กชีตในไฟล์สเปรดชีตของคุณ ให้ดูวิธีใช้สำหรับโปรแกรมสเปรดชีตของคุณ

 5. บันทึกเวิร์กบุ๊กไปยังตำแหน่งที่สะดวกบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ และไปยังขั้นตอนถัดไป

สร้างตารางฐานข้อมูลจากเวิร์กชีต

 1. เปิดฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่:

  บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก Excel

  รูป Ribbon ของ Access

  หรือ

  คลิก เพิ่มเติม, แล้ว เลือกโปรแกรมสเปรดชีตจากรายการ

  กล่องโต้ตอบ รับข้อมูลจากภายนอก - สเปรดชีต(ชื่อโปรแกรม) จะปรากฎขึ้น

 2. คลิก เรียกดู จากนั้นค้นหาแล้วเปิดไฟล์สเปรดชีตที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วคลิก ตกลง

  ตัวช่วยนำเข้าสเปรดชีตจะเริ่มทำงาน

  ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยนำเข้าสเปรดชีตจะเลือกเวิร์กชีตแรกในเวิร์กบุ๊ก (ซึ่งก็คือ วิชาเอกของนักศึกษา ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้า) และข้อมูลจากเวิร์กชีตนั้นก็จะปรากฏในส่วนด้านล่างของหน้าตัวช่วยนำเข้า

 3. คลิก ถัดไป

 4. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวแรกมีส่วนหัวของคอลัมน์ จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. ในหน้าถัดไป คุณสามารถใช้กล่องข้อความและรายการภายใต้ ตัวเลือกเขตข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลและชนิดข้อมูล หรือละเว้นไม่ใช้เขตข้อมูลในการดำเนินการนำเข้าได้ สำหรับตัวอย่างนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร คลิก ถัดไป

 6. ในหน้าถัดไป ให้เลือกตัวเลือก ไม่มีคีย์หลัก จากนั้นคลิก ถัดไป

 7. ตามปกติ Access จะใช้ชื่อของเวิร์กชีตของคุณในตารางใหม่ ยอมรับชื่อที่กล่อง นำเข้าตาราง แล้ว คลิก เสร็จสิ้น

 8. บนหน้า บันทึกขั้นตอนการนำเข้า คลิก ปิด เพื่อจบการทำงานของตัวช่วยนำเข้า

 9. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ซ้ำจนกว่าคุณจะได้สร้างตารางจากทุกเวิร์กชีตในไฟล์สเปรดชีต

เปรียบเทียบตารางตัวอย่างและค้นหาระเบียนที่ตรงกันโดยใช้การรวม

ในตอนนี้คุณก็พร้อมจะเปรียบเทียบตารางการลงทะเบียนเรียนกับตาราง วิชาเอกของนักศึกษาแล้ว เนื่องจากคุณไม่ได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางทั้งสอง คุณจำเป็นต้องสร้างการรวมระหว่างเขตข้อมูลที่เหมาะสมในคิวรี ตารางมีเขตข้อมูลเหมือนกันมากกว่าหนึ่งเขต และคุณจำเป็นจะต้องสร้างการรวมสำหรับเขตข้อมูลแต่ละคู่ รหัสนักศึกษา ชั้นปี และแผนการเรียน (ตารางการลงทะเบียนเรียน) และวิชาเอก (ตารางวิชาเอกของนักศึกษา) ในตัวอย่างนี้ เราจะสนใจเฉพาะนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์เท่านั้น ดังนั้นคุณจะใช้เกณฑ์เขตข้อมูลเพื่อจำกัดผลลัพธ์ของคิวรีด้วย

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณบันทึกตารางตัวอย่างไว้

 2. บนแท็บ สร้าง คลิก ออกแบบคิวรี

 3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้ดับเบิลคลิกที่ตารางทีมีระเบียนที่คุณต้องการแสดง ซึ่งในตัวอย่างนี้คือตาราง การลงทะเบียนเรียน แล้วดับเบิลคลิกที่ตารางที่คุณจะเปรียบเทียบ ไซึ่งในตัวอย่างนี้คือตาราง วิชาเอกของนักศึกษา

 4. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 5. ลากเขตข้อมูล รหัสนักศึกษา จากตาราง การลงทะเบียนเรียน ไปที่เขตข้อมูล รหัสนักศึกษา ของตาราง วิชาเอกของนักศึกษา จะมีเส้นปรากฏขึ้นระหว่างตารางทั้งสองในตารางออกแบบ เป็นตัวระบุว่าคุณได้สร้างการรวมแล้ว ดับเบิลคลิกที่เส้นเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 6. ตรวจทานตัวเลือกทั้งสามในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ตัวเลือก 1 จะถูกเลือกอยู่ตามค่าเริ่มต้น ในบางกรณี คุณจำเป็นต้องปรับคุณสมบัติการรวมเพื่อรวมแถวเพิ่มเติมจากตารางหนึ่ง เนื่องจากคุณกำลังพยายามค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ตรงกัน ตั้งค่าการรวมไว้ที่ ตัวเลือก 1 เหมือนเดิม ปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม โดยคลิก ยกเลิก

 7. คุณจะต้องสร้างการรวมอีกสองครั้ง สร้างการรวมเหล่านี้ โดยลากเขตข้อมูล ชั้นปี จากตาราง การลงทะเบียนเรียนไปที่เขตข้อมูลชั้นปี ของตารางวิชาเอกของนักศึกษา จากนั้นลากเขตข้อมูล แผนการเรียน จาก ตารางการลงทะเบียนเรียน ไปที่เขตข้อมูลวิชาเอก บนตารางวิชาเอกของนักศึกษา

 8. ในตาราง การลงทะเบียนเรียน ให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดของตารางลงในตารางออกแบบคิวรี

  หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมด จะเหลือเพียงหนึ่งคอลัมน์ปรากฏอยู่ในตารางออกแบบ คอลัมน์ที่ปรากฏจะใช้ชื่อของตาราง ตามด้วยจุด (.) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในตัวอย่างนี้ ชื่อคอลัมน์คือ การลงทะเบียนเรียน

 9. ในตาราง วิชาเอกของนักศึกษา ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูล วิชาเอก เพื่อเพิ่มลงในตาราง

 10. ล้างกล่องกาเครื่องหมายในแถว แสดง ของคอลัมน์ วิชาเอก ในตารางออกแบบคิวรี

 11. ในแถว เกณฑ์ ของคอลัมน์ วิชาเอก ให้พิมพ์ คณิตศาสตร์

 12. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  คิวรีจะทำงาน และแสดงเกรดวิชาคณิตศาสตร์นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เปรียบเทียบตารางสองตารางโดยใช้เขตข้อมูลเป็นเกณฑ์

ในบางครั้งคุณอาจต้องการเปรียบเทียบตารางโดยที่มีเขตข้อมูลที่มีข้อมูลตรงกัน แต่มีชนิดของข้อมูลต่างกัน ตัวอย่าง เขตข้อมูลในตารางหนึ่งอาจมีชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข แต่คุณต้องการเปรียบเทียบเขตข้อมูลนั้นกับเขตข้อมูลในตารางอื่นที่มีชนิดข้อมูลเป็นข้อความ เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลคล้ายกันแต่มีชนิดเขตข้อมูลที่แตกต่างกันอาจให้ผลลัพธ์เมื่อตัวเลขถูกเก็บไว้เป็นข้อความ ไม่ว่าจะด้วยการออกแบบหรือด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่นการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น เนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างการรวมระหว่างเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลต่างกันได้ คุณจะต้องใช้วิธีการอื่นเพื่อเปรียบเทียบเขตข้อมูล คุณสามารถเปรียบเทียบเขตข้อมูลสองเขตที่มีชนิดข้อมูลต่างกัน โดยใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับเขตอื่นๆ

สมมติว่า คุณคือนักวิจัยในสถาบันของมหาวิทยาลัย และคุณต้องาการดูว่าการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนการสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ครั้งล่าสุดส่งผลกระทบต่อเกรดของนักศึกษาอย่างไร คุณสนใจเกรดของนักศึกษาที่เรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอกเป็นพิเศษ คุณมีตาราง วิชาเอกของนักศึกษา และตารางการลงทะเบียนเรียน อยู่แล้ว ข้อมูลเกรดจะจัดเก็ยอยู่ในตารางการลงทะเบียนเรียน และข้อมูลวิชาเอกของนักศึกษาจะจัดเก็บอยู่ในตารางวิชาเอกของนักศึกษา เมื่อต้องการดูว่าเกรดของนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คุณจำเป็นต้องตรวจสอบระเบียนจากตารางการลงทะเบียนเรียนที่ตรงกับตารางวิชาเอกของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม เขตข้อมูลหนึ่งที่คุณต้องการใช้เปรียบเทียบตารางมีชนิดข้อมูลแตกต่างจากอีกเขตข้อมูลหนึ่ง

เพื่อเปรียบเทียบตารางทั้งสองตารางโดยใช้เขตข้อมูลเป็นเกณฑ์ คุณต้องสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลที่มีทั้งสองตารางอยู่ ให้คุณใส่เขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดง และให้คุณใส่เขตข้อมูลที่ตรงกับเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นเงื่อนไข จากนั้นให้สร้างเกณฑ์การเปรียบเทียบตาราง คุณสามารถสร้างเงื่อนไขเปรียบเทียบเขตข้อมูลได้มากเท่าที่คุณต้องการ

เพื่อให้เห็นภาพ คุณจะใช้ ตารางตัวอย่างจากส่วนก่อนหน้า แต่คุณจะเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล รหัสนักศึกษา ของตารางตัวอย่าง วิชาเอกของนักศึกษา จากตัวเลขเป็นข้อความ เนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างการรวมระหว่าเขตข้อมูลสองเขตที่มีชนิดข้อมูลต่างกันได้ คุณเปรียบเทียบเขตข้อมูล รหัสนักศึกษา ทั้งสองเขต โดยใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์ให้อีกเขตหนึ่ง

เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล รหัสนักศึกษา ใน วิชาเอกของนักศึกษา

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณบันทึกตารางตัวอย่างไว้

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตาราง วิชาเอกของนักศึกษา จากนั้น คลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  ตารางวิชาเอกของนักศึกษา จะเปิดขึ้นในมุมมองออกแบบ

 3. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ รหัสนักศึกษา จาก ตัวเลข เป็น ข้อความ

 4. ปิดตาราง วิชาเอกของนักศึกษา เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิก ใช่

เปรียบเทียบตารางตัวอย่างและค้นหาระเบียนที่ตรงกัน โดยใช้เขตข้อมูลเป็นเกณฑ์

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเปรียบเทียบเขตข้อมูลรหัสนักศึกษาทั้งสองเขต โดยใช้เขตข้อมูลจาก การลงทะเบียนเรียน เป็นเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลจาก วิชาเอกของนักศึกษา โดยใช้คำสำคัญเหมือนกัน คุณสามารถเปรียบเทียบเขตข้อมูลได้แม้ว่าจะมีชนิดข้อมูลต่างกันก็ตาม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้ดับเบิลคลิกที่ การลงทะเบียนเรียน แล้วดับเบิลคลิกที่ วิชาเอกของนักศึกษา

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 4. ลากเขตข้อมูล ชั้นปี จากตาราง การลงทะเบียนเรียนไปที่เขตข้อมูลชั้นปี ของตารางวิชาเอกของนักศึกษา จากนั้นลากเขตข้อมูล แผนการเรียน จาก ตารางการลงทะเบียนเรียน ไปที่เขตข้อมูลวิชาเอก บนตารางวิชาเอกของนักศึกษา เนื่องจากเขตข้อมูลเหล่านี้มีชนิดข้อมูลเดียวกัน คุณสามารถเปรียบเทียบโดยการรวมได้ การรวมเป็นวิธีที่ดีสำหรับการเปรียบเทียบเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลเดียวกัน

 5. ในตาราง การลงทะเบียนเรียน ให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดของตารางลงในตารางออกแบบคิวรี

  หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมด จะเหลือเพียงหนึ่งคอลัมน์ปรากฏอยู่ในตารางออกแบบ คอลัมน์ที่ปรากฏจะใช้ชื่อของตาราง ตามด้วยจุด (.) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในตัวอย่างนี้ ชื่อคอลัมน์คือ การลงทะเบียนเรียน

 6. ในตาราง วิชาเอกของนักศึกษา ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูล รหัสนักศึกษา เพื่อเพิ่มลงในตาราง

 7. ล้างกล่องกาเครื่องหมายในแถว แสดง ของคอลัมน์ รหัสนักศึกษา ในตารางออกแบบ ในแถว เกณฑ์ ของคอลัมน์ รหัสนักศึกษา ให้พิมพ์ เหมือนกัน [การลงทะเบียนเรียน] [ รหัสนักศึกษา]

 8. ในตาราง วิชาเอกของนักศึกษา ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูล วิชาเอก เพื่อเพิ่มลงในตาราง

 9. ล้างกล่องกาเครื่องหมายในแถว แสดง ของคอลัมน์ วิชาเอก ในตารางออกแบบ ในแถว เกณฑ์ พิมพ์ คณิตศาสตร์

 10. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  คิวรีจะทำงาน และแสดงเกรดวิชาคณิตศาสตร์นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×