เปลี่ยนการคำนวณสูตรใหม่การคำนวณซ้ำหรือความแม่นยำใน Excel

เมื่อต้องการใช้สูตรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 3 ประการที่คุณต้องเข้าใจ:

การคำนวณ    เป็นกระบวนการของการคำนวณสูตรแล้วแสดงผลลัพธ์เป็นค่าในเซลล์ที่มีสูตรนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณที่ไม่จำเป็นซึ่งทำให้เสียเวลาและทำให้คอมพิวเตอร์ช้าลง Excel จะคำนวณสูตรซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อเซลล์ที่อ้างอิงสูตรอยู่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กเป็นครั้งแรกและเมื่อคุณกำลังแก้ไขเวิร์กบุ๊ก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถควบคุมวิธีและเมื่อใดที่จะให้ Excel คำนวณสูตรซ้ำได้

การคำนวณซ้ำ     คือการคำนวณของเวิร์กบุ๊กที่ทำซ้ำๆ จนกว่าจะได้ตามเงื่อนไขตัวเลขที่ระบุ Excel ไม่สามารถคำนวณสูตรที่อ้างถึงเซลล์ที่มีสูตรได้โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การคำนวณนี้เรียกว่าการอ้างอิงแบบวงกลม ถ้าสูตรอ้างกลับไปยังหนึ่งในเซลล์ของตัวเอง คุณจะต้องระบุว่าสูตรนี้ควรคำนวณซ้ำกี่ครั้ง การอ้างอิงแบบวงกลมสามารถคำนวณซ้ำได้โดยไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถควบคุมจำนวนการคำนวณซ้ำสูงสุดและขนาดการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้

ความแม่นยำ     เป็นการวัดระดับความถูกต้องของการคำนวณ Excel จะเก็บและคำนวณด้วยตัวเลขนัยสำคัญที่มีความแม่นยำ 15 หลัก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความแม่นยำของการคำนวณเพื่อให้ Excel ใช้ค่าที่แสดงแทนที่จะใช้ค่าที่เก็บเมื่อมีการคำนวณสูตรเดิมอีกครั้ง

เมื่อคำนวณต่อไป คุณสามารถเลือกคำสั่งหรือดำเนินการได้ เช่น การป้อนตัวเลขหรือสูตร ซึ่ง Excel จะหยุดการคำนวณชั่วคราวเพื่อทำคำสั่งหรือการกระทำอื่น จากนั้นจึงจะกลับมาคำนวณต่อ กระบวนการคำนวณอาจใช้เวลามากขึ้น ถ้าเวิร์กบุ๊กมีสูตรหลายสูตร หรือถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลตารางหรือฟังก์ชันที่คำนวณใหม่อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการคำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ และกระบวนการคำนวณอาจใช้เวลามากขึ้น ถ้าในเวิร์กชีตมีลิงก์ไปยังเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น คุณสามารถควบคุมการคำนวณได้โดยเปลี่ยนกระบวนการคำนวณเป็นการคำนวณด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ก็ตามจะมีผลต่อเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิกที่ ตัวเลือก แล้วคลิกที่ประเภท สูตร

  ใน Excel ๒๐๐๗ให้คลิกปุ่ม Microsoft Officeคลิกตัวเลือก Excelจากนั้นคลิกประเภทสูตร

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคำนวณสูตรที่มีการอ้างอิงทั้งหมดใหม่ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงค่า สูตร หรือชื่อ ในส่วน ตัวเลือกการคำนวณ ด้านล่าง การคำนวณเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก อัตโนมัติ ค่านี้เป็นการตั้งค่าการคำนวณเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการคำนวณสูตรที่ขึ้นต่อกันทั้งหมดอีกครั้งยกเว้นตารางข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเป็นค่าสูตรหรือชื่อในส่วนตัวเลือกการคำนวณภายใต้การคำนวณเวิร์กบุ๊กให้คลิกอัตโนมัติยกเว้นตารางข้อมูล

  • เมื่อต้องการปิดการคำนวณใหม่อัตโนมัติ และคำนวณเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ใหม่ต่อเมื่อคุณตั้งใจที่จะดำเนินการดังกล่าว (โดยการกด F9) ในส่วน ตัวเลือกการคำนวณ ด้านล่าง การคำนวณเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ด้วยตนเอง

   หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิก ด้วยตนเอง Excel จะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ก่อนบันทึก โดยอัตโนมัติ ถ้าการบันทึกเวิร์กบุ๊กใช้เวลานาน การล้างกล่องกาเครื่องหมาย คำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ก่อนบันทึก อาจช่วยให้ใช้เวลาบันทึกน้อยลง

  • เมื่อต้องการให้มีการคำนวณเวิร์กชีตที่เปิดอยู่ทั้งหมดใหม่ รวมทั้งตารางข้อมูล ด้วยตนเอง และอัปเดตแผ่นงานแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การคำนวณ ให้คลิกปุ่ม คำนวณเดี๋ยวนี้

   กลุ่มการคำนวณ

  • เมื่อต้องการให้มีการคำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่รวมทั้งแผนภูมิและเวิร์กชีตแผนภูมิใดๆ ที่ลิงก์กับเวิร์กชีตนี้ใหม่ด้วยตนเอง บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การคำนวณ ให้คลิกปุ่ม คำนวณแผ่นงาน

เคล็ดลับ: หรือคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเลือกต่างๆ เหล่านี้หลายตัวเลือกภายนอกกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel ก็ได้ บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การคำนวณ ให้คลิก ตัวเลือกการคำนวณ แล้วคลิก อัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตมีสูตรที่ลิงก์ไปยังเวิร์กชีตที่ไม่ได้ถูกคำนวณใหม่และคุณอัปเดตลิงก์นั้น Excel จะแสดงข้อความที่ระบุว่าเวิร์กชีตต้นฉบับไม่ได้ถูกคำนวณใหม่อย่างสมบูรณ์ เมื่อต้องการอัปเดตลิงก์ด้วยค่าปัจจุบันที่เก็บอยู่บนเวิร์กชีตต้นฉบับแม้ว่าค่าอาจไม่ถูกต้อง ให้คลิก ตกลง เมื่อต้องการยกเลิกการอัปเดตลิงก์และใช้ค่าก่อนหน้าที่ได้รับมาจากเวิร์กชีตต้นฉบับ ให้คลิก ยกเลิก

เมื่อต้องการ

กด

คำนวณสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทำการคำนวณครั้งล่าสุดและสูตรที่อ้างอิงไปยังสูตรนั้นใหม่ ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด ถ้าตั้งค่าเวิร์กบุ๊กไว้ให้คำนวณใหม่อัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องกด F9 เพื่อคำนวณใหม่

F9

คำนวณสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทำการคำนวณครั้งล่าสุดและสูตรที่อ้างอิงไปยังสูตรนั้นใหม่ ในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

Shift+F9

คำนวณสูตรทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมดซ้ำใหม่ โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการคำนวณซ้ำครั้งล่าสุดหรือไม่

Ctrl+Alt+F9

ตรวจสอบสูตรที่เกี่ยวข้อง แล้วคำนวณสูตรทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมดซ้ำอีกครั้ง โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการคำนวณซ้ำครั้งล่าสุดหรือไม่

Ctrl+Shift+Alt+F9 

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิกที่ ตัวเลือก แล้วคลิกที่ประเภท สูตร

  ใน Excel ๒๐๐๗ให้คลิกปุ่ม Microsoft Officeคลิกตัวเลือก Excelจากนั้นคลิกประเภทสูตร

 2. ในส่วน ตัวเลือกการคำนวณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการคำนวณซ้ำ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่จะให้ Excel คำนวณใหม่ ให้พิมพ์จำนวนครั้งของการคำนวณซ้ำลงในกล่อง รอบการคำนวณซ้ำมากที่สุด ยิ่งรอบการคำนวณซ้ำมากขึ้นเท่าใด Excel ก็ยิ่งใช้เวลาในการคำนวณเวิร์กชีตนานขึ้นเท่านั้น

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะยอมรับระหว่างผลลัพธ์การคำนวณซ้ำ ให้พิมพ์จำนวนในกล่อง ค่าแตกต่างสูงสุดที่รับได้ ยิ่งตัวเลขน้อย ผลลัพธ์ก็จะแม่นยำขึ้น และ Excel ยิ่งต้องใช้เวลาในการคำนวณเวิร์กชีตใหม่มากขึ้น

หมายเหตุ: Solver และ การค้นหาค่าเป้าหมาย เป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งต่างๆ ที่บางทีก็เรียกว่าเครื่องมือการวิเคราะห์แบบ What-If ทั้งสองคำสั่งใช้การคำนวณซ้ำในลักษณะที่มีการควบคุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ คุณสามารถใช้ Solver เมื่อคุณต้องการค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเซลล์บางเซลล์ด้วยการปรับค่าของเซลล์หลายๆ เซลล์ หรือเมื่อคุณต้องการนำข้อจำกัดเฉพาะต่างๆ ไปใช้กับค่าในการคำนวณอย่างน้อยหนึ่งค่า คุณสามารถใช้ Goal Seek เมื่อคุณทราบผลลัพธ์ที่ต้องการของสูตรเดียว แต่ไม่ทราบค่าที่ป้อนที่สูตรต้องการเพื่อกำหนดผลลัพธ์

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนความแม่นยำของการคำนวณ ให้ระลึกถึงสิ่งสำคัญดังนี้

ตามค่าเริ่มต้น การคำนวณของ Excel จะถูกเก็บไว้และไม่แสดงค่า   

ค่าที่แสดงและพิมพ์จะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเลือกจัดรูปแบบและแสดงค่าที่จัดเก็บ เช่น เซลล์ที่แสดงวันที่เป็น "6/22/2008" จะยังมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บค่าของวันที่ในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงวันที่เป็นรูปแบบอื่นได้ (เช่น เป็น "22-มิ.ย.-2008") แต่การเปลี่ยนแปลงการแสดงค่าบนเวิร์กชีตจะไม่เปลี่ยนค่าที่จัดเก็บ

ใช้ความระมัดระวังในการเปลี่ยนความแม่นยำของการคำนวณ   

เมื่อมีการคำนวณสูตร โดยปกติแล้ว Excel จะใช้ค่าที่จัดเก็บในเซลล์ที่อ้างอิงตามสูตร เช่น เซลล์ 2 เซลล์ที่แต่ละเซลล์มีค่า 10.005 และกำหนดรูปแบบการแสดงค่าเป็นสกุลเงิน ค่า $10.01 จะแสดงในแต่ละเซลล์ ถ้าคุณเพิ่ม 2 เซลล์เข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ $20.01 เพราะ Excel บวกค่าที่จัดเก็บ 10.005 และ 10.005 ไม่ใช่บวกค่าที่แสดง

เมื่อคุณเปลี่ยนความแม่นยำของการคำนวณในเวิร์กบุ๊กโดยใช้ค่าที่แสดง (ที่กำหนดรูปแบบไว้) Excel จะเปลี่ยนค่าที่เก็บไว้ในเซลล์อย่างถาวรจากเดิมที่มีความแม่นยำครบถ้วน (ตัวเลข 15 หลัก) เป็นรูปแบบใดก็ตามที่แสดงอยู่ รวมถึงตำแหน่งทศนิยมด้วย ถ้าในภายหลังคุณเลือกการคำนวณโดยใช้ความแม่นยำครบถ้วน คุณจะไม่สามารถเรียกคืนค่าต้นแบบได้

 1. คลิกที่แท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

  ใน Excel ๒๐๐๗ให้คลิกปุ่ม Microsoft Officeคลิกตัวเลือก Excelแล้วคลิกประเภทขั้นสูง

 2. ในส่วน เมื่อคำนวณเวิร์กบุ๊กนี้ ให้เลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กําหนดความแม่นยำเหมือนที่แสดง

แม้ว่า Excel จะจำกัดความแม่นยำไว้ 15 หลัก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะจำกัดขนาดของตัวเลขที่คุณสามารถจัดเก็บใน Excel ไว้เพียง 15 หลักเท่านั้น โดยจะจำกัดไว้เท่ากับ 9.99999999999999E+307 สำหรับจำนวนบวก และ -9.99999999999999E+307 สำหรับจำนวนลบ ซึ่งประมาณไว้คร่าวๆ จะเท่ากับ 1 หรือ -1 แล้วตามด้วยเลขศูนย์ 308 ตัว

ความแม่นยำใน Excel หมายถึงตัวเลขใดๆ ก็ตามที่เกิน 15 หลักจะถูกเก็บไว้ และจะแสดงเพียง 15 หลักของความแม่นยำเท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวสามารถนับรวมที่ตำแหน่งก่อนหรือหลังจุดทศนิยมก็ได้ โดยตัวเลขซึ่งแสดงทางด้านขวาของหลักที่ 15 จะเป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่น 1234567.890123456 มี 16 หลัก (7 หลักอยู่ด้านหน้าและ 9 หลักอยู่หลังจุดทศนิยม) โดยใน Excel ตัวเลขเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้และแสดงเป็น 1234567.89012345 (ซึ่งจะแสดงอยู่ในแถบสูตรและในเซลล์) ถ้าคุณตั้งค่าเซลล์เป็นรูปแบบตัวเลขเพื่อให้ตัวเลขทั้งหมดจะแสดง (แทนการแสดงเป็นรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น 1.23457E+06) คุณจะพบว่าตัวเลขจะแสดงเป็น 1234567.890123450 เลข 6 ที่ส่วนท้าย (ตำแหน่งที่ 16) จะถูกตัดทิ้งแล้วแทนที่ด้วย 0 ความแม่นยำจะหยุดที่หลักที่ 15 ดังนั้น ตัวเลขต่อไปจะเท่ากับศูนย์

คอมพิวเตอร์สามารถมีตัวประมวลผลได้มากกว่าหนึ่งตัว (มีตัวประมวลผลทางกายภาพหลายตัว) หรือสามารถถูกไฮเปอร์เธรดได้ (มีตัวประมวลผลแบบตรรกะหลายตัว) บนคอมพิวเตอร์เหล่านี้ คุณสามารถอัปเดตหรือควบคุมเวลาที่ใช้เมื่อต้องการคำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ที่มีหลายสูตรโดยตั้งค่าจำนวนตัวประมวลผลที่จะใช้เพื่อคำนวณใหม่ ในหลายๆ กรณี ส่วนต่างๆ ของปริมาณการคำนวณซ้ำสามารถทำไปพร้อมกันได้ การแยกปริมาณงานนี้ระหว่างตัวประมวลผลหลายๆ ตัวสามารถลดเวลาโดยรวมที่ใช้คำนวณใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ได้

 1. คลิกที่แท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

  ใน Excel ๒๐๐๗ให้คลิกปุ่ม Microsoft Officeคลิกตัวเลือก Excelแล้วคลิกประเภทขั้นสูง

 2. เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวประมวลผลหลายตัวระหว่างการคำนวณ ในส่วน สูตร ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการคำนวณแบบ multi-threaded

  หมายเหตุ    กล่องกาเครื่องหมายนี้ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดใช้งานอยู่ และตัวประมวลผลทั้งหมดจะถูกใช้ในระหว่างการคำนวณ จำนวนตัวประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกตรวจหาและแสดงโดยอัตโนมัติถัดจากตัวเลือก ใช้ตัวประมวลผลทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์นี้

 3. อีกวิธีหนึ่งคือ ถ้าคุณเลือก เปิดใช้งานการคำนวณแบบ multi-threaded คุณสามารถควบคุมจำนวนตัวประมวลผลที่จะใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจำกัดจำนวนตัวประมวลผลที่ใช้ระหว่างการคำนวณใหม่ถ้าคุณมีโปรแกรมอื่นที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเวลาในการประมวลผลตามที่กำหนดไว้

 4. เมื่อต้องการควบคุมจำนวนตัวประมวลผล ภายใต้ จำนวน threads การคำนวณ ให้คลิก ด้วยตนเอง ใส่จำนวนตัวประมวลผลที่ต้องการใช้ (จำนวนสูงสุดคือ 1024)

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวิร์กบุ๊กของเวอร์ชันก่อนหน้าได้รับการคำนวณอย่างถูกต้อง Excel จะทำงานในลักษณะที่แตกต่างเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า กับเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่สร้างในเวอร์ชันปัจจุบัน

 • เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่สร้างในเวอร์ชันปัจจุบัน Excel จะคำนวณใหม่เฉพาะสูตรที่อ้างอิงเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

 • เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่ถูกสร้างใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า สูตรทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กซึ่งขึ้นกับเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสูตรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกคำนวณใหม่ วิธีนี้เป็นการรับประกันว่าเวิร์กบุ๊กนั้นจะถูกปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับเวอร์ชันปัจจุบันของ Excel แต่ข้อยกเว้นคือ เมื่อเวิร์กบุ๊กอยู่ในโหมดการคำนวณอื่น เช่น ด้วยตนเอง

 • เนื่องจากการคำนวณใหม่ทั้งหมดจะใช้เวลานานกว่าการคำนวณใหม่เพียงบางส่วน การเปิดเวิร์กบุ๊กที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้บันทึกไว้ใน Excel เวอร์ชันปัจจุบันอาจใช้เวลานานกว่าปกติ เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันปัจจุบันแล้ว เวิร์กบุ๊กดังกล่าวจะเปิดได้เร็วขึ้น

ใน Excel สำหรับเว็บ ผลลัพธ์ของสูตรจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเซลล์ที่ใช้ในสูตรนั้น คุณสามารถปิดการคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติและคำนวณผลลัพธ์ของสูตรด้วยตนเองได้ ต่อไปนี้คือวิธีการทำสิ่งต่อไปนี้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนตัวเลือกการคำนวณในเวิร์กบุ๊กจะมีผลต่อเวิร์กบุ๊กปัจจุบันเท่านั้นและไม่ใช่เวิร์กบุ๊กอื่นๆที่เปิดอยู่ในเบราว์เซอร์

 1. ในสเปรดชีต Excel สำหรับเว็บ ให้คลิกแท็บสูตร

 2. ถัดจากตัวเลือกการคำนวณให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในเมนูดรอปดาวน์:

  • เมื่อต้องการคำนวณสูตรที่อ้างถึงทั้งหมดใหม่ทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเป็นค่าสูตรหรือชื่อให้คลิกอัตโนมัติ นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการคำนวณสูตรที่อ้างถึงทั้งหมดอีกครั้งยกเว้นตารางข้อมูลแต่ละครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเป็นค่าสูตรหรือชื่อให้คลิกอัตโนมัติยกเว้นตารางข้อมูล

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานการคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติและคำนวณเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ใหม่เมื่อคุณทำได้อย่างชัดเจนให้คลิกด้วยตนเอง

  • เมื่อต้องการคำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ด้วยตนเอง (รวมถึงตารางข้อมูล) ให้คลิกคำนวณเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับเว็บ คุณไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนครั้งที่สูตรถูกคำนวณใหม่จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นตัวเลขที่ระบุและคุณสามารถเปลี่ยนความแม่นยำของการคำนวณโดยใช้ค่าที่แสดงแทนค่าที่เก็บไว้เมื่อสูตรถูกคำนวณใหม่ คุณสามารถทำได้ในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อปแม้ว่า ใช้ปุ่มเปิดใน Excelเพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กของคุณเพื่อระบุตัวเลือกการคำนวณและเปลี่ยนการคำนวณสูตรใหม่การคำนวณซ้ำหรือความแม่นยำ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×