ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
เพิ่มลายน้ำรูปถ่ายด้วย PowerPoint

เพิ่มลายน้ำรูปถ่ายด้วย PowerPoint

ถ้าคุณต้องการประทับตรารูปถ่ายของคุณด้วยชื่อหรือเครื่องหมายระบุตัวตนอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มลายน้้าได้

การเพิ่มลายลงในรูปถ่ายโดยใช้ PowerPoint มีงานหลักสามงานได้แก่ การเพิ่มลายน้วา การจัดรูปแบบลายน้้เพื่อให้มีลักษณะโปร่งใส จากนั้นจัดกลุ่มและบันทึกรูปถ่าย

หลังจากที่คุณตั้งค่าลายน้้าของรูปถ่ายแรกแล้ว คุณสามารถประทับตรารูปถ่ายอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยการยกเลิกการจัดกลุ่มลายน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้

เพิ่มลายน้วา

 1. เปิดสไลด์ว่าง PowerPoint ใหม่

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิก รูปภาพ

  ปุ่มรูปภาพบนแท็บแทรก

 3. เรียกดูรูปถ่ายที่คุณต้องการเพิ่มลายน้้้ดให้คลิกรูปถ่าย แล้วคลิกแทรก

 4. บนแท็บแทรก ในกลุ่มข้อความให้คลิกอักษรศิลป์ แล้วคลิกสไตล์ข้อความที่คุณต้องการใช้กับลายน้ของคุณ

  การเลือกสไตล์อักษรศิลป์บนแท็บแทรก

 5. เลือกลายน้วา แล้วลากไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการ

 6. เลือกข้อความภายในลายน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้

จัดรูปแบบลายน้วา

 1. คลิกที่ลายน้ำเพื่อเลือก

 2. บนแท็บ เครื่องมือการ วาด ให้คลิกตัว เปิดใช้กล่องโต้ตอบ สไตล์อักษรศิลป์

  การเลือกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ สไตล์อักษรศิลป์

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างบนแท็บ เส้นกรอบ&สีเติมข้อความ ให้คลิก สีเติมข้อความ เลือกสีที่คุณต้องการ แล้วตั้งค่าแถบเลื่อนความโปร่งใสเป็น 80 เปอร์เซ็นต์

 4. คลิก เส้นกรอบข้อความ เลือกสีที่คุณต้องการวางเค้าร่าง แล้วตั้งค่า แถบเลื่อนความโปร่งใส เป็น 75 เปอร์เซ็นต์

 5. และเอฟเฟ็กต์อื่นๆ ที่คุณต้องการบนแท็บ เอฟเฟ็กต์ ข้อความ เช่น เงาหรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ

บันทึกรูปถ่ายที่มีลายน้วา

 1. กด CTRL+A เพื่อเลือกอักษรศิลป์และรูปถ่าย แล้ว คลิกแท็บ เครื่องมือ รูปภาพ

 2. ในกลุ่มจัดเรียงให้คลิกจัดกลุ่มแล้วคลิกจัดกลุ่ม

  ข้อความแสดงแทน

 3. คลิกขวาที่รูปถ่าย คลิก บันทึก เป็นรูปภาพแล้วบันทึกรูปถ่ายที่มีลายน้วาด้วยชื่อใหม่

เพิ่มลายข้อความลงในรูปถ่ายอื่นอย่างรวดเร็ว

 1. ใน PowerPoint ให้เลือกรูปถ่ายที่มีลายน้วา

 2. บนแท็บ เครื่องมือ รูปภาพ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก กลุ่มแล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

  การเลือก ยกเลิกการจัดกลุ่ม บนเมนู กลุ่ม

 3. เลือกเฉพาะรูปภาพ แล้วกด DELETE

 4. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิก รูปภาพ

  ปุ่มรูปภาพบนแท็บแทรก

 5. เรียกดูรูปภาพใหม่ คลิกรูปภาพนั้น แล้วคลิกแทรก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นลายข้อความของคุณ ให้คลิก ย้ายไป ข้างหลัง ในกลุ่ม จัดเรียง บนแท็บ เครื่องมือ รูปภาพ

 6. กด CTRL+A เพื่อเลือกอักษรศิลป์และรูปถ่ายแล้วคลิก จัดกลุ่มในกลุ่มจัดเรียง

  ข้อความแสดงแทน

 7. คลิกขวาที่รูปถ่าย คลิก บันทึก เป็นรูปภาพแล้วบันทึกรูปถ่ายที่มีลายน้วาด้วยชื่อใหม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายน้วา

 1. เปิดไฟล์ว่างใหม่ PowerPoint ไฟล์

 2. บนแท็บแทรกในกลุ่มรูปภาพให้คลิกรูปภาพ

  กลุ่มรูปภาพ

 3. เรียกดูรูปถ่ายที่คุณต้องการเพิ่มลายน้้้ดให้คลิกรูปถ่าย แล้วคลิกแทรก

 4. บนแท็บแทรก ในกลุ่มข้อความให้คลิกอักษรศิลป์ แล้วคลิกสไตล์ข้อความที่คุณต้องการใช้กับลายน้ของคุณ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

 5. เลือกลายน้วา แล้วลากไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการ

 6. เลือกข้อความภายในลายน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้

จัดรูปแบบลายน้วา

 1. คลิกที่ลายน้ำเพื่อเลือก

 2. บนแท็บ เครื่องมือการ วาด ให้คลิก ตัว เปิดใช้กล่องโต้ตอบ สไตล์อักษรศิลป์

  ข้อความแสดงแทน

 3. คลิก สีเติมข้อความ เลือกสีที่คุณต้องการ แล้วตั้งค่าแถบเลื่อน ความโปร่งใส เป็น 80 เปอร์เซ็นต์

 4. คลิก เส้นกรอบข้อความ เลือกสีที่คุณต้องการวางเค้าร่าง แล้วตั้งค่า แถบเลื่อนความโปร่งใส เป็น 75 เปอร์เซ็นต์

 5. และเอฟเฟ็กต์อื่นๆ ที่คุณต้องการ เช่น เงาหรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ แล้วคลิกตกลง

บันทึกรูปถ่ายที่มีลายน้วา

 1. กด CTRL+A เพื่อเลือกอักษรศิลป์และรูปถ่าย แล้ว คลิกแท็บ เครื่องมือ รูปภาพ

 2. ในกลุ่มจัดเรียงให้คลิกจัดกลุ่มแล้วคลิกจัดกลุ่ม

  คำสั่ง จัดกลุ่ม ในกลุ่ม จัดเรียง

 3. คลิกขวาที่รูปถ่าย คลิก บันทึก เป็นรูปภาพแล้วบันทึกรูปถ่ายที่มีลายน้วาด้วยชื่อใหม่

เพิ่มลายข้อความลงในรูปถ่ายอื่นอย่างรวดเร็ว

 1. ใน PowerPoint ให้เลือกรูปถ่ายที่มีลายน้วา

 2. บนแท็บ เครื่องมือ รูปภาพ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก กลุ่มแล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

  คำสั่ง จัดกลุ่ม ในกลุ่ม จัดเรียง

 3. เลือกเฉพาะรูปภาพ แล้วกด DELETE

 4. บนแท็บแทรกในกลุ่มรูปภาพให้คลิกรูปภาพ

  กลุ่มรูปภาพ

 5. เรียกดูรูปภาพใหม่ คลิกรูปภาพนั้น แล้วคลิกแทรก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นลายข้อความของคุณ ให้คลิก ย้ายไป ข้างหลัง ในกลุ่ม จัดเรียง บนแท็บ เครื่องมือ รูปภาพ

 6. กด CTRL+A เพื่อเลือกอักษรศิลป์และรูปถ่ายแล้วคลิก จัดกลุ่มในกลุ่มจัดเรียง

  คำสั่ง จัดกลุ่ม ในกลุ่ม จัดเรียง

 7. คลิกขวาที่รูปถ่าย คลิก บันทึก เป็นรูปภาพแล้วบันทึกรูปถ่ายที่มีลายน้วาด้วยชื่อใหม่

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์

การเปลี่ยนแปลงหรือการเอาชุดรูปแบบปัจจุบันออก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×