ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ออก

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ออก

การเปลี่ยนสไลด์เป็นเอฟเฟ็กต์ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคุณย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังสไลด์ถัดไประหว่างการนำเสนอ คุณสามารถควบคุมความเร็ว เพิ่มเสียง และกำหนดลักษณะของเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนได้

ใช้ประกาศเพื่อสร้างผลกระทบขนาดใหญ่

49 วินาที

เคล็ดลับ: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with transitions!

เพิ่มการเปลี่ยนสไลด์เพื่อให้งานนำเสนอของคุณมีชีวิตขึ้นมา

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยน

 2. เลือกแท็บ การเปลี่ยน แล้วเลือกการเปลี่ยน เลือกการเปลี่ยนเพื่อดูการแสดงตัวอย่าง

 3. เลือก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ เพื่อเลือกทิศทางและลักษณะของการเปลี่ยน

 4. เลือก การแสดงตัวอย่าง เพื่อดูลักษณะของการเปลี่ยน

เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนออก ให้เลือก การเปลี่ยน > ไม่มี

ดูเพิ่มเติม

ตั้งเวลาและความเร็วของการเปลี่ยน

วิดีโอ: เพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงให้กับการเปลี่ยน

ใช้การเปลี่ยนแบบมอร์ฟใน PowerPoint (ใน Microsoft 365 หรือ PowerPoint 2019)

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนสไลด์

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ สไลด์ ให้คลิกแท็บ สไลด์

 2. เลือกรูปสไลด์ขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนสไลด์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนสไลด์

 3. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิกเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนสไลด์

  เมื่อต้องการดูเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการตั้งระยะเวลาของการเปลี่ยนสไลด์ระหว่างสไลด์ก่อนหน้าและสไลด์ปัจจุบัน บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้พิมพ์หรือเลือกความเร็วที่คุณต้องการในกล่อง ระยะเวลา

  เมื่อต้องการระบุระยะเวลาก่อนที่สไลด์ปัจจุบันจะเลื่อนเป็นสไลด์ถัดไป:

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าโดยการคลิกเมาส์ ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์

  • เมื่อต้องการให้สไลด์เลื่อนไปข้างหน้าตามเวลาที่ระบุ ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้ใส่ตัวเลขเป็นจำนวนวินาทีที่คุณต้องการในกล่อง หลังจาก

 5. ตัวเลือก:

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแบบเดียวกันไปใช้กับงานนำเสนอทั้งหมดของคุณ ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

  • เมื่อต้องการนำคุณสมบัติการเปลี่ยนที่สามารถกำหนดได้ที่มีไปใช้กับการเปลี่ยนส่วนใหญ่ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ สไลด์ ให้คลิกแท็บ สไลด์

 2. เลือกรูปสไลด์ขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงการเปลี่ยน

 3. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เสียง จากนั้นให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากรายการ ให้เลือกเสียงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงที่ไม่มีในรายการ ให้เลือก เสียงอื่นๆ ให้ค้นหาไฟล์เสียงที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เปิด

 4. ตัวเลือก: เมื่อต้องการเพิ่มเสียงการเปลี่ยนแบบเดียวกันให้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ สไลด์ ให้คลิกแท็บ สไลด์

 2. เลือกรูปสไลด์ขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเอาการเปลี่ยนออก

 3. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิก ไม่มี

 4. ตัวเลือก: เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนออกจากงานนำเสนอทั้งหมดของคุณ ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเพิ่มการเปลี่ยนไปยังองค์ประกอบของข้อความหรือวัตถุ ให้ดูที่ การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนสไลด์

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ สไลด์ ให้คลิกแท็บ สไลด์

 2. เลือกรูปสไลด์ขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนสไลด์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนสไลด์

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิกเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนสไลด์

  เมื่อต้องการดูเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าความเร็วของการเปลี่ยนสไลด์ระหว่างสไลด์ ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ความเร็วของการเปลี่ยน แล้วเลือกความเร็วที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการระบุระยะเวลาก่อนที่สไลด์ปัจจุบันจะเลื่อนเป็นสไลด์ถัดไป:

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าโดยการคลิกเมาส์ บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์

  • เมื่อต้องการให้สไลด์เลื่อนไปข้างหน้าหลังจากเวลาที่ระบุ บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้ใส่ตัวเลขเป็นจำนวนวินาทีที่คุณต้องการในกล่อง โดยอัตโนมัติหลังจาก

 5. ตัวเลือก: เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแบบเดียวกันไปใช้กับงานนำเสนอทั้งหมดของคุณ ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ สไลด์ ให้คลิกแท็บ สไลด์

 2. เลือกรูปสไลด์ขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงการเปลี่ยน

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เสียงของการเปลี่ยน จากนั้นให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากรายการ ให้เลือกเสียงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงที่ไม่มีในรายการ ให้เลือก เสียงอื่นๆ ให้ค้นหาไฟล์เสียงที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

 4. ตัวเลือก: เมื่อต้องการเพิ่มเสียงการเปลี่ยนแบบเดียวกันให้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ สไลด์ ให้คลิกแท็บ สไลด์

 2. เลือกรูปสไลด์ขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเอาการเปลี่ยนออก

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิก ไม่มีการเปลี่ยน

 4. ตัวเลือก: เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนออกจากงานนำเสนอทั้งหมดของคุณ ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเพิ่มการเปลี่ยนไปยังองค์ประกอบของข้อความหรือวัตถุ ให้ดูที่ การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

เพิ่มการเปลี่ยนให้กับสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนไป เปลี่ยนการตั้งค่ากำหนดวิธีใส่สไลด์ และวิธีหนึ่งก่อนจะออกจาก ในตัวอย่างด้านล่าง การเปลี่ยนค่อย ๆ นำไปใช้กับสไลด์ 3 หมายความ ว่า ค่อย ๆ สไลด์ 2 และค่อย ๆ สไลด์ 3

  เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยนในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ
 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ให้ค้นหาเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการในแกลเลอรีของการเปลี่ยน คลิกลูกศรชี้ลงเพื่อดูแกลเลอรีทั้งหมด แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการสำหรับสไลด์และเพื่อดูการแสดงตัวอย่าง

 3. คลิก การเปลี่ยน > ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ถ้าต้องการเปลี่ยนลักษณะการเปลี่ยนนั้น เช่น เปลี่ยนทิศทางที่สไลด์ปรากฏขึ้นมา

 4. ใส่เวลาที่ ระยะเวลา เพื่อตั้งค่าจะเปลี่ยนความเร็ว ตั้งค่าหมายเลขเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเพื่อทำการเปลี่ยนไปช้าลง

 5. คลิกปุ่ม แสดงตัวอย่าง เพื่อดูว่าสไลด์จะมีลักษณะการเปลี่ยนอย่างไร

  ปุ่มแสดงตัวอย่าง บนแท็บการเปลี่ยน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้ทุกสไลด์ในงานนำเสนอมีการเปลี่ยนในแบบเดียวกัน ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด ใน Ribbon
  นำไปใช้กับปุ่มทั้งหมดบนแท็บ การเปลี่ยน

เอาเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนออก

 • คลิกที่สไลด์ที่ มีการเปลี่ยนที่คุณต้องการเอาออก แล้วบน เปลี่ยน แท็บ ในแกลเลอรีเปลี่ยน คลิ ไม่มี

  การเอาการเปลี่ยนภาพออกถูกเน้น

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนกำหนดลักษณะที่สไลด์จะแสดงและลักษณะการออกจากสไลด์ก่อนหน้า ดังนั้นถ้าคุณไม่ต้องการให้สไลด์ 2 มีเอฟเฟ็กต์ออก คุณต้องเอาการเปลี่ยนออกจากสไลด์ 3

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูสไลด์ที่มีการนำเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนไปใช้ได้ โดยการค้นหาไอคอนการเปลี่ยนในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ
ไอคอนรูปดาวตกจะแสดงว่าสไลด์มีการนำเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนไปใช้

ดูเพิ่มเติม

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหวใน PowerPoint for Mac

บันทึกการแสดงสไลด์ของคุณ

การเปลี่ยนเป็นวิธีที่ทรงพลังในการเคลื่อนย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังสไลด์ถัดไประหว่างการแสดงสไลด์ คุณสามารถเพิ่มการเปลี่ยนให้กับสไลด์เพียงสไลด์เดียว ใช้การเปลี่ยนที่แตกต่างกันในแต่ละสไลด์ หรือใช้การเปลี่ยนแบบเดียวกันทุกสไลด์ได้

เพิ่มการเปลี่ยนให้กับสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนไปใช้ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์  จากนั้นคลิกที่สไลด์ คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือแท็บไอคอน สไลด์  แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง  แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ภายใต้ การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิกการเปลี่ยนที่คุณต้องการนำไปใช้

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่มการเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้

  เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนเพิ่มเติม ให้ชี้ไปที่การเปลี่ยน จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนชุดรูปแบบอื่น เช่น ทิศทางการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ ให้คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ จากนั้นเลือกชุดรูปแบบที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกอื่นๆ เช่น ระยะเวลา เสียง หรือการเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้า

  ลากส่วน

นำการเปลี่ยนไปใช้กับสไลด์ทั้งหมด

 1. บนแท็บ การเปลี่ยน ภายใต้ การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิกการเปลี่ยนที่คุณต้องการให้ เลือนหาย ตัวอย่างเช่น

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่มการเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้

  เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนเพิ่มเติม ให้ชี้ไปที่การเปลี่ยน จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 2. เมื่อต้องการทำให้การเปลี่ยนให้มีรูปแบบที่แตกต่าง เช่น ทิศทางการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ ให้คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ จากนั้นเลือกชุดรูปแบบที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกอื่นๆ เช่น ระยะเวลา เสียง หรือการเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้า

  ลากส่วน

 3. ภายใต้ นำไปใช้กับ ให้คลิก สไลด์ทั้งหมด

  แท็บการเปลี่ยน นำไปใช้กับกลุ่ม

เปลี่ยนระยะเวลาของการเปลี่ยน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกสไลด์ที่มีการเปลี่ยนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์  จากนั้นคลิกที่สไลด์ เมื่อต้องการเลือกสไลด์หลายสไลด์ ให้กด คำสั่ง  ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์  หรือ ถ้าคุณได้จัดการสไลด์ของคุณให้อยู่ในส่วน ให้เลือกสไลด์ทั้งกลุ่มโดยการคลิกที่ชื่อของส่วน  คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือแท็บไอคอน สไลด์  แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง  แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ภายใต้ การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ในกล่อง ระยะเวลา ให้พิมพ์ตัวเลขเป็นจำนวนวินาทีหรือนาทีที่คุณต้องการให้การเปลี่ยนคงอยู่

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่มการเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้

เพิ่มเสียง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกสไลด์ที่มีการเปลี่ยนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์  จากนั้นคลิกที่สไลด์ เมื่อต้องการเลือกสไลด์หลายสไลด์ ให้กด คำสั่ง  ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์  หรือ ถ้าคุณได้จัดการสไลด์ของคุณให้อยู่ในส่วน ให้เลือกสไลด์ทั้งกลุ่มโดยการคลิกที่ชื่อของส่วน  คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือแท็บไอคอน สไลด์  แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง  แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ภายใต้ การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ บนเมนูป็อปอัพ เสียง ให้คลิกเอฟเฟ็กต์เสียง

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่มการเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเล่นเสียงของคุณเอง ให้คลิก เสียงอื่นๆ บนเมนูป็อปอัพเพื่อค้นหาไฟล์เสียง

เลือกวิธีการเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้า

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกสไลด์ที่มีการเปลี่ยนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์  จากนั้นคลิกที่สไลด์ เมื่อต้องการเลือกสไลด์หลายสไลด์ ให้กด คำสั่ง  ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์  หรือ ถ้าคุณได้จัดการสไลด์ของคุณให้อยู่ในส่วน ให้เลือกสไลด์ทั้งกลุ่มโดยการคลิกที่ชื่อของส่วน คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือแท็บไอคอน สไลด์  แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง  แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ภายใต้ เลื่อนสไลด์ไปข้างหน้า ให้เลือก เมื่อคลิกเมาส์ หรือกล่องกาเครื่องหมาย หลังจาก

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่มสไลด์ขั้นสูง

  ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจาก ให้พิมพ์ตัวเลขเป็นจำนวนวินาที

เอาการเปลี่ยนออก

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกสไลด์หรือสไลด์ที่มีการเปลี่ยนที่คุณต้องการเอาออก เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์  จากนั้นคลิกที่สไลด์ เมื่อต้องการเลือกสไลด์หลายสไลด์ ให้กด คำสั่ง  ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์  หรือ ถ้าคุณได้จัดการสไลด์ของคุณให้อยู่ในส่วน ให้เลือกสไลด์ทั้งกลุ่มโดยการคลิกที่ชื่อของส่วน  คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือแท็บไอคอน สไลด์  แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง  แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ภายใต้ การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ ให้คลิก ไม่มี

  ไม่มี

ดูเพิ่มเติม

นำการเปลี่ยนไปใช้กับสไลด์ทั้งหมด

การเปลี่ยนใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้านี้

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนสไลด์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนจะเริ่มต้นในสไลด์ที่อยู่ก่อนหน้าและจะหยุดในสไลด์ที่คุณเลือก

  แสดงบานหน้าต่างสไลด์ที่มีสไลด์สามสไลด์ถูกเลือกใน PowerPoint

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ให้ค้นหาเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการในแกลเลอรีการเปลี่ยน

 3. คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ เพื่อระบุลักษณะที่ต้องการให้การเปลี่ยนเกิดขึ้น

 4. ตัวเลือก:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าความเร็วของการเปลี่ยน ให้ใส่เวลาในกล่อง ระยะเวลา ใน Ribbon การตั้งค่าตัวเลขที่สูงจะทำให้การเปลี่ยนช้าลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการเปลี่ยนให้ดูที่การตั้งค่าความเร็วและการกำหนดเวลาการเปลี่ยน

  • ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอมีการเปลี่ยนในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ให้คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 5. เมื่อต้องการดูการทำงานของการเปลี่ยน ให้เลือกสไลด์ที่เริ่มการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ไอคอน แสดงสไลด์ ปุ่มเริ่มการนำเสนอสไลด์ ที่มุมขวาล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

  เมื่อต้องการเริ่มต้นการนำเสนอสไลด์ตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน ให้คลิกปุ่มการนำเสนอสไลด์ที่มุมขวาล่างของเบราว์เซอร์ของคุณ

  (การเลือกปุ่มนี้จะเป็นเริ่มต้นการแสดงสไลด์ที่ถูกเลือกอยู่ในปัจจุบัน แทนที่จะเริ่มต้นการแสดงสไลด์จากจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ)

โปรดอย่าลืมว่าการเปลี่ยนจะนำไปใช้กับลักษณะที่สไลด์ปรากฏขึ้นมา ไม่ใช่ลักษณะที่สไลด์ออกไป ดังนั้นถ้าคุณต้องการเอาเอฟเฟ็กต์การออกของสไลด์ที่ 2 ออก คุณจะต้องเอาการเปลี่ยนออกจากสไลด์ที่ 3

 • คลิกสไลด์ที่คุณไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยน จากนั้นบนแท็บ การเปลี่ยน ในแกลเลอรีการเปลี่ยน ให้คลิก ไม่มี

  แท็บ การเปลี่ยน บน Ribbon ใน PowerPoint

  ในตัวอย่างข้างต้น หากสไลด์ที่ 3 ไม่มีการเปลี่ยน สไลด์ที่ 3 นี้ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีหลังจากสไลด์ที่ 2 หายไป

  ถ้าคุณต้องการเอาการเปลี่ยนออกจากสไลด์ทั้งหมด ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด บน Ribbon หลังจากคลิก ไม่มี

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเพิ่มภาพเคลื่อนไหวไปยังองค์ประกอบข้อความหรือวัตถุภายในหนึ่งสไลด์ ให้ดูที่ การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

เพิ่มการเปลี่ยน

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ ให้แตะที่แท็บ การเปลี่ยน

  แท็บการเปลี่ยน

  บนโทรศัพท์ Android ของคุณ ให้แตะที่ไอคอน ไอคอนแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่ หน้าแรก แล้วแตะที่ การเปลี่ยน

 3. แตะลูกศรชี้ลงเพื่อขยาย เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน คุณจะเห็นเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนที่ถูกจัดกลุ่มเป็นประเภท นุ่มนวลน่าตื่นเต้น และ ไดนามิก

  เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 4. เลือกการเปลี่ยน เช่น แตะ มอร์ฟ เพื่อให้สไลด์ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสไลด์ถัดไป

 5. แตะ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ เพื่อเลือกทิศทางของการเปลี่ยน

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 6. (ไม่จำเป็น) แตะ นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อนำการเปลี่ยนแบบเดียวกันไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

เอาการเปลี่ยนออก

 1. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ ให้แตะที่แท็บ การเปลี่ยน บนโทรศัพท์ Android ของคุณ ให้แตะที่ไอคอน ไอคอนแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่ หน้าแรก แล้วแตะที่ การเปลี่ยน

 2. ขยาย เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 3. แตะ ไม่มี

  นำการเปลี่ยนออก

เพิ่มการเปลี่ยน

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. บน iPad ของคุณ ให้แตะที่แท็บ การเปลี่ยน

  แท็บการเปลี่ยน

  บน iPhone ของคุณ ให้แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอนแก้ไข แตะที่ หน้าแรก จากนั้นแตะที่การเปลี่ยน

 3. แตะ เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน คุณจะเห็นเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนที่ถูกจัดกลุ่มเป็นประเภท นุ่มนวล และ น่าตื่นเต้น

  เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 4. เลือกการเปลี่ยน เช่น แตะ มอร์ฟ เพื่อให้สไลด์ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสไลด์ถัดไป

 5. แตะ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ เพื่อเลือกเอฟเฟ็กต์ (ตัวเลือกเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนที่คุณเลือก)

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 6. (ไม่จำเป็น) แตะ นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อนำการเปลี่ยนแบบเดียวกันไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

เอาการเปลี่ยนออก

 1. บน iPad ของคุณ ให้แตะที่แท็บ การเปลี่ยน บน iPhone ของคุณ ให้แตะที่ไอคอน ไอคอนแก้ไข แตะที่ หน้าแรก จากนั้นแตะที่ การเปลี่ยน

 2. แตะ เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 3. แตะ ไม่มี

  นำการเปลี่ยนออก

เพิ่มการเปลี่ยน

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. แตะแท็บ การเปลี่ยน

  แท็บการเปลี่ยน

  บนโทรศัทพ์ Windows ของคุณ ให้แตะสไลด์ที่คุณต้องการสองครั้ง จากนั้นให้แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่ หน้าแรก แล้วแตะที่ การเปลี่ยน

 3. แตะลูกศรชี้ลงเพื่อขยาย เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน คุณจะเห็นเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนที่ถูกจัดกลุ่มเป็นประเภท นุ่มนวลน่าตื่นเต้น และ ไดนามิก

  เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 4. เลือกการเปลี่ยน เช่น แตะ มอร์ฟ เพื่อให้สไลด์ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสไลด์ถัดไป

 5. แตะ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ เพื่อเลือกทิศทางของการเปลี่ยน

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 6. แตะที่ แสดงตัวอย่าง เพื่อดูเอฟเฟ็กต์ที่นำไปใช้กับสไลด์ของคุณ

  แสดงตัวอย่างการเปลี่ยน

 7. (ไม่จำเป็น) แตะ นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อนำการเปลี่ยนแบบเดียวกันไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

เอาการเปลี่ยนออก

 1. แตะแท็บ การเปลี่ยน บนโทรศัทพ์ Windows ของคุณ ให้แตะสไลด์ที่คุณต้องการสองครั้ง จากนั้นให้แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่ หน้าแรก แล้วแตะที่ การเปลี่ยน

 2. ขยาย เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 3. แตะ ไม่มี

  นำการเปลี่ยนออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×