ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เรียงลำดับรายการของข้อมูลใน Excel for Mac

ใน Excel คุณสามารถเรียงลำดับตัวเลข ข้อความ วันในสัปดาห์ เดือน หรือรายการจากรายการแบบกำหนดเอง ที่คุณสร้างได้ คุณยังสามารถเรียงลำดับตามสีฟอนต์ สีของเซลล์ หรือชุดไอคอนได้ เรียงลำดับตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

เมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ จะเป็นการจัดเรียงแถวในคอลัมน์ใหม่ เมื่อคุณเรียงคอลัมน์หลายคอลัมน์ หรือตารางหลายตาราง โดยทั่วไปจะเป็นการจัดเรียงแถวตามเนื้อหาที่อยู่ในคอลัมน์ที่เฉพาะเจาะจง

สิ่งสำคัญ: 

 • ถ้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ มีจำนวนทั้งแบบที่อยู่ในรูปแบบตัวเลขและตัวหนังสือ จำนวนต่างๆ จะถูกเรียงแบบไม่ถูกต้อง จำนวนที่อยู่ในรูปแบบตัวหนังสือจะแสดงโดยถูกจัดชิดซ้ายแทนนี่จะเป็นขวา ถ้าต้องการจัดรูปแบบจำนวนที่เหลือกให้เหมือนกัน บนแท็บ หน้าแรก ในกล่อง จัดรูปแบบตัวเลข ให้เลือก ข้อความ หรือ ตัวเลข

 • กล่อง รูปแบบตัวเลข

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  ข้อมูลในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันจะถูกเรียงลำดับ โดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์ที่คุณเลือก

 2. ในแท็บ ข้อมูล ให้เลือก จากน้อยไปมาก ไอคอน เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปน้อย ไอคอน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

  ถ้าต้องการเรียงลำดับ

  คลิก

  เอาค่าต่ำสุดไว้ด้านบนสุดของคอลัมน์

  จาก ก ถึง ฮ

  เอาค่าสูงสุดไว้ด้านบนสุดของคอลัมน์

  ฮ ถึง ก

หมายเหตุ: ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้ ใหตัวเลขจำนวนทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บเป็นตัวเลข เช่น ค่าติดลบ ที่ถูกนำเข้าจากระบบบัญชีบางระบบจะถูกจัดเก็บเป็นข้อความ

คุณสามารถเรียงลำดับหลายคอลัมน์ได้ โดยการเพิ่มระดับของเกณฑ์การเรียงลำดับ เช่น คุณสามารถเรียงลำดับรายงานยอดขายโดย ภูมิภาค จากนั้นเรียงโดยวันที่ และจากนั้นเรียงโดยพนักงานขาย ระดับการเรียงลำดับแต่ละระดับ แสดงด้วยแถวเดี่ยวในกล่องโต้ตอบ การเรียงลำดับ

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 3. ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวส่วนหัวอยู่แล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าข้อมูลไม่มีแถวส่วนหัว ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ในแถวถัดจาก เรียงลำดับโดย ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิกพื้นที่ว่าง จากนั้นคลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 5. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

  คุณยังสามารถเลือกที่จะเรียงลำดับตามเซลล์ หรือสีฟอนต์ หรือไอคอนภายในเซลล์ได้

 6. ภายใต้ ลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ก ถึง ฮ จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการ ให้เลือก รายการแบบกำหนดเอง ถ้าลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองที่คุณต้องการไม่แสดงในรายการ ให้ดูส่วน "สร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อเรียงลำดับ

 7. ถ้าคุณเลือก สีเซลล์สีฟอนต์ หรือ สีไอคอน ในขั้นตอนที่ 5 จากนั้นภายใต้ สี/ไอคอน ให้คลิกแถว จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 8. สำหรับคอลัมน์เพิ่มเติมแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับ

  ไอคอน เพิ่มระดับ

  จากนั้นกรอกลงในคอลัมน์ คอลัมน์เรียงลำดับลำดับ และ สี/ไอคอน สำหรับแถวใหม่

หมายเหตุ: วิธีนี้ไม่สามารถทำได้ในตาราง ถ้าต้องการนำการจัดรูปแบบตารางออก เพื่อให้สามารถเรียงลำดับตามแถวได้ บนแท็บ ตาราง ให้เลือก แปลงเป็นช่วง

 1. คลิกเซลล์ในแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 3. ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวส่วนหัวอยู่แล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าข้อมูลไม่มีแถวส่วนหัว ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. คลิก ตัวเลือก

 5. ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในแถวแรก ภายใต้ แถว ให้คลิกพื้นที่ว่างข้างๆ จากนั้นโดย จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับถัดไป

 7. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 8. ภายใต้ ลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ก ถึง ฮ จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการ ให้เลือก รายการแบบกำหนดเอง ถ้าลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองที่คุณต้องการไม่แสดงในรายการ ให้ดูส่วน "สร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อเรียงลำดับ

 9. สำหรับแถวเพิ่มเติมแต่ละแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับ

  ไอคอน เพิ่มระดับ

  จากนั้นกรอกลงในคอลัมน์ แถวเรียงลำดับลำดับ และ สี/ไอคอน สำหรับแถวใหม่

Excel ได้รวบรายการแบบกำหนดเองให้คุณสามารถเรียงลำดับได้โดย: วันของสัปดาห์ และ เดือนของปี นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณได้ เช่น ระดับชั้นในโรงเรียน เช่น ปี 1 ปี 2 ปี 3 และ ปี 4 เมื่อคุณสร้างรายการแบบกำหมดเองของคุณแล้ว เมื่อต้องการใช้รายการดังกล่าว ในกล่อง เรียงลำดับ ภายใต้ ลำดับ ให้เลือก รายการแบบกำหนดเอง

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ จากนั้นภายใต้ สูตรและรายการ ให้คลิก รายการแบบกำหนดเอง

 2. คลิก เพิ่ม

 3. พิมพ์ค่าในรายการของคุณตามลำดับที่คุณต้องการให้เรียง โดยใส่ลูกน้ำคั่นระหว่างค่าต่างๆ

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้คลิก เพิ่ม จากนั้นปิดกล่องรายการแบบกำหนดเอง

Excel ได้รวบรายการแบบกำหนดเองให้คุณสามารถเรียงลำดับได้โดย: วันของสัปดาห์ และ เดือนของปี นอกจากนี้ วิธีดังกล่าวจะอธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณได้ เช่น ระดับชั้นในโรงเรียน เช่น ปี1 ปี 2 ปี 3 และ ปี 4

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 3. ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวส่วนหัวอยู่แล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าข้อมูลไม่มีแถวส่วนหัว ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ภายใต้ ลำดับ ให้คลิก รายการแบบกำหนดเอง

 5. เลือกรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองจะถูกนำไปใช้กับคอลัมน์ที่ระบุใน คอลัมน์ เท่านั้น เรียงลำดับคอลัมน์หลายคอลัมน์ โดย วันในสัปดาห์ เดือน หรือรายการแบบกำหนดเองอื่นๆ ให้ใช้วิธี “เรียงลำดับรายการด้วยคอลัมน์ 2 - 3 คอลัมน์” ก่อนหน้าเพื่อเรียงลำดับคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ต่างหาก

 1. เลือกคอลัมน์วันที่ หรือเวลา ในช่วงของเซลล์หรือตาราง

 2. ในแท็บ ข้อมูล ให้เลือก จากน้อยไปมาก ไอคอน เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปน้อย ไอคอน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

  หมายเหตุ: ถ้าผลลัพธ์ไม่ใช่แบบที่คุณคาดหวังไว้ ข้อมูลอาจมีวันที่หรือเวลาที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของข้อความหรือตัวเลข แทนที่จะเป็นวันที่ หรือเวลา ถ้าต้องการเก็บตัวเลขในรูปแบบวันที่หรือเวลา ให้เลือกคอลัมน์ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก วันที่ หรือ เวลา ในกล่อง รูปแบบตัวเลข

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 3. ในกล่อง เรียงลำดับ ให้เลือก ตัวเลือก จากนั้นเลือก เรียงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ถ้ามีเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบ โดย สีเซลล์หรือสีฟอนต์ ในคอลัมน์ที่คุณกำลังเรียงลำดับอยู่ คุณสามารถเรียงลำดับโดยสีเหล่านี้ได้ คุณยังสามารถเรียงลำดับโดยชุดไอคอนที่ถูกสร้างโดยการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้ เนื่องจากไม่มีลำดับการจัดเรียงที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ สีเซลล์ สีฟอนต์ หรือ ไอคอนต่างๆ คุณจึงต้องกำหนดลำดับด้วยตัวเองก่อนเริ่มการเรียงลำดับ

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 3. ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวส่วนหัวอยู่แล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าข้อมูลไม่มีแถวส่วนหัว ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ภายใต้ คอลัมน์ คลิกพื้นที่ว่างข้างๆ จากนั้นโดย จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 5. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิก สีเซลล์สีฟอนต์ หรือ ไอคอนของเซลล์

 6. ภายใต้ สี/ไอคอน ให้เลือกสีหรือไอคอน

 7. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกว่าสีหรือไอคอนที่เลือกควรจจะจัดไว้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของรายการ

 8. สำหรับคอลัมน์เพิ่มเติมแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับ

  ไอคอน เพิ่มระดับ

  จากนั้นกรอกลงในคอลัมน์ คอลัมน์เรียงลำดับลำดับ และ สี/ไอคอน สำหรับแถวใหม่

สิ่งสำคัญ: โปรดระวังเมื่อคุณใช้ฟีเจอร์นี้ การเรียงลำดับโดยหนึ่งคอลัมน์ในช่วง อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการ เช่น การย้ายเซลล์ในคอลัมน์นั้นออกจากเซลล์อื่นในแถวเดียวกัน

 1. เลือกคอลัมน์ในช่วงของเซลล์ที่มีคอลัมน์ตั้งแต่สองคอลัมน์หรือมากกว่า

  หมายเหตุ: วิธีนี้ไม่สามารถทำได้ในตาราง ถ้าต้องการนำการจัดรูปแบบตารางออก เพื่อให้สามารถเรียงลำดับคอลัมน์เพียงคอลัมน์เดียวได้ บนแท็บ ตาราง ให้เลือก แปลงเป็นช่วง

 2. เลือกข้อมูลคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 4. ใน แจ้งเตือนการเรียงลำดับ ที่ปรากฏ ให้เลือก ดำเนินการต่อด้วยส่วนที่เลือกขณะนี้ จากนั้นคลิก เรียงลำดับ

  ถ้าผลลัพธ์ไม่ใช่แบบที่คุณคาดหวังไว้ ให้คลิก เลิกทำ ไอคอนเลิกทำ

การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นด้วยการเรียงลำดับ คุณสามารถเรียงลำดับข้อความ (ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก) ตัวเลข (จากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด) และวันที่และเวลา (จากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือจากใหม่ที่สุดไปหาน้อยที่สุด) ในคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ คุณยังสามารถเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง (เช่น ใหญ่ กลาง และเล็ก) หรือคุณสามารถเรียงลำดับตามรูปแบบ รวมถึงสีของเซลล์ สีของฟอนต์ หรือชุดไอคอน ส่วนใหญ่คุณเรียงลำดับตามคอลัมน์ แต่คุณยังสามารถเรียงลำดับตามแถวได้เช่นกัน

เมื่อคุณเรียงลำดับ คุณจัดเรียงข้อมูลตามลำดับใหม่ ในทางกลับกัน เมื่อคุณกรอง คุณซ่อนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ให้ดู กรองรายการข้อมูล

เมื่อคุณเรียงลำดับช่วงของเซลล์ เกณฑ์การจัดเรียงจะไม่ถูกบันทึกกับเวิร์กบุ๊กของคุณ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การจัดเรียงเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถบันทึกข้อมูลเป็น ตาราง Excel บันทึกข้อมูลของคุณในตารางเมื่อคุณเรียงลำดับหลายคอลัมน์ หรือถ้าคุณสร้างเกณฑ์การจัดเรียงที่ซับซ้อนซึ่งใช้เวลานานในการสร้าง

เมื่อคุณนำเกณฑ์การเรียงลำดับไปใช้อีกครั้ง คุณอาจเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ส่งกลับโดยสูตร และแผ่นงานถูกคำนวณใหม่ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นถ้าช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ในตารางมีการเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบข้อมูล

Excel เรียงลำดับข้อมูลโดยใช้การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากดังนี้ ลำดับการจัดเรียง:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ช่องว่าง) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เท็จ จริง (ข้อผิดพลาดในแผ่นงาน) (เซลล์ว่าง)

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  ข้อมูลในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันจะถูกเรียงลำดับโดยยึดตามคอลัมน์ที่คุณเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เรียงลำดับ

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ถ้าต้องการเรียงลำดับ

  คลิก

  เอาค่าต่ำสุดไว้ด้านบนสุดของคอลัมน์

  จากน้อยไปหามาก

  เอาค่าสูงสุดไว้ด้านบนสุดของคอลัมน์

  จากมากไปหาน้อย

 4. หมายเหตุ: ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้ ใหตัวเลขจำนวนทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บเป็นตัวเลข เช่น ค่าติดลบ ที่ถูกนำเข้าจากระบบบัญชีบางระบบจะถูกจัดเก็บเป็นข้อความ

คุณสามารถเรียงลำดับหลายคอลัมน์ได้ โดยการเพิ่มระดับของเกณฑ์การเรียงลำดับ เช่น คุณสามารถเรียงลำดับรายงานยอดขายโดย ภูมิภาค จากนั้นเรียงโดยวันที่ และจากนั้นเรียงโดยพนักงานขาย ระดับการเรียงลำดับแต่ละระดับ แสดงด้วยแถวเดี่ยวในกล่องโต้ตอบ การเรียงลำดับ

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เรียงลำดับ แล้วคลิก การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. คลิก เพิ่มระดับ ปุ่มเพิ่ม กล่อง เรียงลำดับ

  ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าตารางไม่มีแถวส่วนหัว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ภายใต้ คอลัมน์ คลิกพื้นที่ว่างข้างๆ จากนั้นโดย จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 5. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 6. ภายใต้ ลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ก ถึง ฮ จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณเลือก สีของฟอนต์สีของเซลล์ หรือ ชุดไอคอน ในขั้นตอนที่ 5 จากนั้นภายใต้ สี/ไอคอน ให้คลิกแถว จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 7. สำหรับแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6

 1. คลิกเซลล์ในแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เรียงลำดับ แล้วคลิก การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา จากนั้นคลิก ตกลง

 5. คลิก เพิ่มระดับ ปุ่มเพิ่ม กล่อง เรียงลำดับ

 6. ภายใต้ แถว ให้คลิกพื้นที่ว่างข้างๆ จากนั้นโดย จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับถัดไป

 7. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 8. ภายใต้ ลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ก ถึง ฮ จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 9. สำหรับแต่ละแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

Excel ได้รวบรวมรายการแบบกำหนดเองให้คุณสามารถเรียงลำดับได้โดย: วันของสัปดาห์ และเดือนของปี นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ระดับชั้นในโรงเรียน เช่น ปี 1 ปี 2 ปี 3 และปี 4

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ จากนั้นภายใต้ สูตรและรายการ ให้คลิก รายการแบบกำหนดเอง ปุ่ม การกำหนดลักษณะรายการแบบกำหนดเอง

 2. คลิก เพิ่ม

 3. พิมพ์รายการข้อมูลในลำดับที่คุณต้องการเรียงลำดับ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

Excel ได้รวบรายการแบบกำหนดเองให้คุณสามารถเรียงลำดับได้โดย: วันของสัปดาห์ และ เดือนของปี นอกจากนี้ วิธีดังกล่าวจะอธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณได้ เช่น ระดับชั้นในโรงเรียน เช่น ปี1 ปี 2 ปี 3 และ ปี 4

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เรียงลำดับ แล้วคลิก การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. คลิก เพิ่มระดับ ปุ่มเพิ่ม กล่อง เรียงลำดับ

  ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าตารางไม่มีแถวส่วนหัว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ภายใต้ ลำดับ ให้คลิกลำดับการจัดเรียงปัจจุบัน เช่น ก ถึง ฮ แล้วคลิก รายการแบบกำหนดเอง

 5. เลือกรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองจะถูกนำไปใช้กับคอลัมน์ที่ระบุใน คอลัมน์ เท่านั้น เรียงลำดับคอลัมน์หลายคอลัมน์ โดย วันในสัปดาห์ เดือน หรือรายการแบบกำหนดเองอื่นๆ ให้ใช้วิธี “เรียงลำดับรายการด้วยคอลัมน์ 2 - 3 คอลัมน์” ก่อนหน้าเพื่อเรียงลำดับคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ต่างหาก

 1. เลือกคอลัมน์วันที่ หรือเวลา ในช่วงของเซลล์หรือตาราง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เรียงลำดับ แล้วคลิก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

  หมายเหตุ: ถ้าผลลัพธ์ไม่ใช่แบบที่คุณคาดหวังไว้ คอลัมน์อาจมีวันที่หรือเวลาที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของข้อความหรือตัวเลข แทนที่จะเป็นวันที่หรือเวลา เมื่อต้องการจัดเก็บตัวเลขในรูปแบบวันที่หรือเวลา ให้เลือกคอลัมน์ และบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ตัวเลข ให้ชี้ไปที่ รูปแบบตัวเลข จากนั้นคลิก วันที่ หรือ เวลา

ถ้ามีเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบ โดย สีเซลล์หรือสีฟอนต์ ในคอลัมน์ที่คุณกำลังเรียงลำดับอยู่ คุณสามารถเรียงลำดับโดยสีเหล่านี้ได้ คุณยังสามารถเรียงลำดับโดยชุดไอคอนที่ถูกสร้างโดยการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้ เนื่องจากไม่มีลำดับการจัดเรียงที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ สีเซลล์ สีฟอนต์ หรือ ไอคอนต่างๆ คุณจึงต้องกำหนดลำดับด้วยตัวเองก่อนเริ่มการเรียงลำดับ

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เรียงลำดับ แล้วคลิก การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. คลิก เพิ่มระดับ ปุ่มเพิ่ม กล่อง เรียงลำดับ

  ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าตารางไม่มีแถวส่วนหัว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ภายใต้ คอลัมน์ คลิกพื้นที่ว่างข้างๆ จากนั้นโดย จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 5. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิก สีของเซลล์สีของฟอนต์ หรือ สีของไอคอน

 6. สำหรับแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5

สิ่งสำคัญ: โปรดระวังเมื่อคุณใช้ฟีเจอร์นี้ การเรียงลำดับโดยหนึ่งคอลัมน์ในช่วง อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการ เช่น การย้ายเซลล์ในคอลัมน์นั้นออกจากเซลล์อื่นในแถวเดียวกัน

 1. เลือกคอลัมน์ในช่วงของเซลล์ที่มีคอลัมน์ตั้งแต่สองคอลัมน์หรือมากกว่า

  หมายเหตุ: วิธีไม่สามารถทำได้ในตาราง

 2. เลือกข้อมูลคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 4. ใน แจ้งเตือนการเรียงลำดับ ที่ปรากฏ ให้เลือก ดำเนินการต่อด้วยส่วนที่เลือกขณะนี้ จากนั้นคลิก เรียงลำดับ

  ถ้าผลลัพธ์ไม่ใช่แบบที่คุณคาดหวังไว้ ให้คลิก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ

คุณสามารถเรียงลำดับข้อความภาษาจีนได้โดยการออกเสียงอักขระภาษาจีนหรือจำนวนขีดของอักขระภาษาจีน

สิ่งสำคัญ: ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาจีนเพื่อให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การเปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาจีน

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เรียงลำดับ แล้วคลิก การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. เมื่อต้องการเพิ่มเกณฑ์การเรียงลำดับอื่น ให้คลิก เพิ่มระดับ ปุ่มเพิ่ม กล่อง เรียงลำดับ

  ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าตารางไม่มีแถวส่วนหัว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียง ภายใต้ ลำดับ ให้คลิกลำดับการจัดเรียงปัจจุบัน เช่น ก ถึง ฮ แล้วคลิก รายการแบบกำหนดเอง

 5. คลิก ตัวเลือก จากนั้นเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เรียงลำดับจากบนลงล่าง

  ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากบนลงล่าง

  เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

  ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

  เรียงลำดับตามลำดับขีด

  ภายใต้ วิธี ให้คลิก ลำดับขีด

  เรียงลำดับตามลำดับพยางค์

  ภายใต้ วิธี ให้คลิก ลำดับพยางค์

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองจะถูกนำไปใช้กับคอลัมน์ที่ระบุใน คอลัมน์ เท่านั้น เรียงลำดับคอลัมน์หลายคอลัมน์ โดย วันในสัปดาห์ เดือน หรือรายการแบบกำหนดเองอื่นๆ ให้ใช้วิธี “เรียงลำดับรายการด้วยคอลัมน์ 2 - 3 คอลัมน์” ก่อนหน้าเพื่อเรียงลำดับคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ต่างหาก

การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นด้วยการเรียงลำดับ คุณสามารถเรียงลำดับข้อความ (ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก) ตัวเลข (จากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด) และวันที่และเวลา (จากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือจากใหม่ที่สุดไปหาน้อยที่สุด) ในคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ คุณยังสามารถเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง (เช่น ใหญ่ กลาง และเล็ก) หรือคุณสามารถเรียงลำดับตามรูปแบบ รวมถึงสีของเซลล์ สีของฟอนต์ หรือชุดไอคอน ส่วนใหญ่คุณเรียงลำดับตามคอลัมน์ แต่คุณยังสามารถเรียงลำดับตามแถวได้เช่นกัน

เมื่อคุณเรียงลำดับ คุณจัดเรียงข้อมูลตามลำดับใหม่ ในทางกลับกัน เมื่อคุณกรอง คุณซ่อนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ให้ดู กรองรายการข้อมูล

เมื่อคุณเรียงลำดับช่วงของเซลล์ เกณฑ์การจัดเรียงจะไม่ถูกบันทึกกับเวิร์กบุ๊กของคุณ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การจัดเรียงเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถบันทึกข้อมูลเป็น ตาราง Excel บันทึกข้อมูลของคุณในตารางเมื่อคุณเรียงลำดับหลายคอลัมน์ หรือถ้าคุณสร้างเกณฑ์การจัดเรียงที่ซับซ้อนซึ่งใช้เวลานานในการสร้าง

เมื่อคุณนำเกณฑ์การเรียงลำดับไปใช้อีกครั้ง คุณอาจเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ส่งกลับโดยสูตร และแผ่นงานถูกคำนวณใหม่ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นถ้าช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ในตารางมีการเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบข้อมูล

Excel เรียงลำดับข้อมูลโดยใช้การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากดังนี้ ลำดับการจัดเรียง:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ช่องว่าง) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เท็จ จริง (ข้อผิดพลาดในแผ่นงาน) (เซลล์ว่าง)

ดูเพิ่มเติม

กรองรายการข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×